Lehký topný olej: Porovnání verzí

Odebráno 295 bajtů ,  před 1 rokem
úprava struktury nadpisů, jak ji zřejmě autor zamýšlel
m (..dtto)
(úprava struktury nadpisů, jak ji zřejmě autor zamýšlel)
{{Neověřeno}}
 
== 2. Výroba topného oleje EL ==
== Postup konverze ==
 
                                                                                             
=== Postup konverze ===
 
Druh produktů, které chceme získat pomocí destilace, se dá ovlivňovat výběrem druhu ropy. Stále se zvyšující potřeba lehkých produktů, jako např. benzín, a klesající poptávka po těžkém topném oleji, vyžadují postupy, které mohou uhlovodíky s vysokým bodem varu změnit na uhlovodíky s nízkým bodem varu. Tento proces se odehrává v krakovacích zařízeních, kde se molekuly s dlouhým řetězcem štěpí na kratší. Tři druhy těchto postupů jsou termické krakování, katalytické krakování a hydro-krakování.
<br />
 
=== Směšovací zařízení ===
 
 
 
 
'''== 3. Vlastnosti produktu a požadavky na topný olej EL''' ==
 
 
<br />
 
=== Normovaná kvalita ===
 
 
|max
|-
|Hustota při 15°C                                     kg/m<sup>3</sup>
|
|860
|DIN 51757
|-
|Spalné teplo                                           MJ/kg
|45,4
|
|DIN 51900-1, -2 nebo –3 nebo výpočet
|-
|Bod vznícení                                               °C
|55
|
|Kinematická viskozita při
 
20°C                                                     mm<sup>2</sup>/s
|
|6,00
|DIN 51562-1
|-
|Cloud Point (bod zákalu)                             °C
|
|3
| rowspan="4" |DIN EN 116
|-
|<nowiki>- při bodu zákalu = 3°C                             °C</nowiki>
|
|<nowiki>-12</nowiki>
|-
|<nowiki>- při bodu zákalu = 2°C                             °C</nowiki>
|
|<nowiki>-11</nowiki>
|-
|<nowiki>- při bodu zákalu £1°C                             °C</nowiki>
|
|<nowiki>-10</nowiki>
|-
|Koksový zbytek v 10% dest. zbytku   % m/m
|
|0,3
|Obsah síry pro topný olej
 
EL-1-Standard                                       mg/kg
|ñ 50
|1000
|Obsah síry pro topný olej
 
EL-1-nízkosirný                                     mg/kg
|
|50
|Zajištění mazivosti u topného oleje
 
EL-1- nízkosirný                                         mm
|
|460
|DIN EN ISO 12156-1
|-
|Obsah vody                                           mg/kg
|
|200
ISO/DIN 12937
|-
|Celkové znečištění                                 mg/kg
|
|24
|DIN EN 12662
|-
|Popílek                                                 % m/m
|
|0,01
|DIN EN ISO 6245
|-
|Termická stabilita (sediment)               mg/kg
| colspan="2" |je stanovena
|E DIN 51371
<br />
 
=== Hustota ===
 
 
'''Výhřevnost již není součástí DIN 51603-1. Výhřevnost je množství tepla, které je využitelné při úplném shoření, kondenzační teplo vodní páry vzniklé při hoření se přitom nezohledňují.'''
 
<nowiki>*</nowiki> H<sub>I</sub> (I znamená inferior) a   H<sub>S</sub> (S znamená superior) jsou oficiální evropské zkratky platné pro výhřevnost resp. spalné teplo.
<br />
{| class="wikitable"
Vliv hustoty na spalné teplo je zřejmý na následujícím příkladu. Jako obsah síry je dosazena hodnota 0,10%.
 
d<sub>15</sub> = 840 kg/m<sup>3</sup>:       H<sub>s</sub> = 45,71 MJ/kg = 38,40 MJ/l
 
d<sub>15</sub> = 860 kg/m<sup>3</sup>:       H<sub>s</sub> = 45,40 MJ/kg = 39,04 MJ/l
<br />
|
<br />
 
=== Bod vzplanutí ===
 
 
Dle bodu vzplanutí se kapalná paliva klasifikují do jednotlivých technických a bezpečnostních kategorií. Tato veličina se používá především při skladování, dopravě a použití kapalných paliv. Topný olej EL s bodem vzplanutí přes 55 °C není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu předpisů o nebezpečných látkách a provozních bezpečnostních předpisů.
 
=== Viskozita ===
 
 
 
 
'''Viskozita při 20 <sup>o</sup>C               Viskozita při 50 <sup>o</sup>C'''
 
4,0 mm<sup>2</sup>/s                     2,1 mm<sup>2</sup>/s
 
6,0 mm<sup>2</sup>/s                     3,0 mm<sup>2</sup>/s
 
 
<br />
 
=== Popel ===
 
 
<br />
 
=== Koksový zbytek ===
 
 
<br />
 
=== Obsah vody ===
 
'''Obsah vody vyjadřuje podíl vody v topném oleji EL. DIN: max. 200 mg/kg'''
<br />
 
=== Sedimenty a celkové znečištění ===
 
 
<br />
 
=== Postup destilace ===
 
 
<br />
 
=== Vlastnosti topného oleje při nízkých teplotách ===
 
 
<br />
 
=== Cloud Point (CP) ===
 
 
'''CP je teplota, při níž se za stanovených laboratorních podmínek čirý, tekutý produkt stává kalný nebo obláčkovitý kvůli výskytu parafínových krystalů. DIN: max. +3 <sup>  o</sup>C.'''
 
 
<br />
 
=== Cold Filter Plugging Point (CFPP) ===
 
 
'''DIN: max. –12 <sup>o</sup>C při CP +3 <sup>o</sup>C'''
 
'''        max. –11 <sup>o</sup>C při CP +2 <sup>o</sup>C'''
 
'''max. –10 <sup>o</sup>C při CP £1 <sup>o</sup>C.'''
Pro použití topného oleje EL, zvláště při přepravě a skladování, je důležité chování za nízkých teplot. Prostřednictvím zlepšovačů tekutosti (přesněji filtrovatelnosti) přidávaným většinou už v rafineriích nebo skladech, se dosahuje toho, že topný olej EL je použitelný i při teplotách výrazně pod bodem CP. Sám bod CP se těmito aditivy nemění. Kombinace hraničních hodnot CP a CFPP podle DIN umožňují v praxi získat kvalitní produkt s vyhovujícím chováním při nízkých teplotách (platí pro zařízení umístěná v nezámrzných prostorech).
 
=== Pour Point ===
 
 
<br />
 
=== Dodatečné požadavky dle DIN 51603-1 na topný olej EL nízkosirný ===
 
 
'''Na základě dosud získaných zkušeností můžeme o dostatečné mazivosti mluvit tehdy, není-li překročena hraniční hodnota 460 mikrometrů podle DIN EN ISO 12156-1.'''
 
== 4. Druhy topných olejů ==
 
 
<br />
 
=== Topný olej EL Standard ===
 
 
<br />
 
=== Topný olej EL Standard se speciálními aditivy ===
 
 
<br />
 
=== Topný olej EL nízkosirný ===
 
 
Kromě toho je v normě pro nízkosirný topný olej požadována dostatečná mazivost kvůli provozní bezpečnosti čerpadel olejových hořáků. Aby bylo dosaženo splnění tohoto požadavku, je produkt podle potřeby upravován tzv. lubrikačními aditivy.
 
       
 
'''Kvalitativní vlastnosti různých druhů topného oleje EL – srovnání'''
<br />
 
=== Záměna příp. mísení jednotlivých druhů topných olejů EL ===
 
 
 
 
'''== 5. Perspektivy „bio-topného oleje“''' ==
 
 
 
 
'''== 6. Přísady do topného oleje (aditiva)  '''==
 
 
<br />
 
=== Zlepšovače tekutosti ===
 
 
<br />
 
=== Stabilizátory ===
 
 
<br />
 
=== Zlepšovače spalování ===
 
 
 
 
Zlepšovače spalování jsou vhodné i pro použití ve zplyňovacích hořácích (olejových pecích).   Typickým znakem při použití paliva se zlepšovačem spalování je lehce červenohnědý neškodný povlak na stěnách topeniště, jehož množství je velmi omezené. Množství popílkotvorných látek přidaných prostřednictvím aditiv s obsahem kovu (zlepšovače spalování) je tak redukované, že při normovaném dávkování nejsou povolené hodnoty popílku podle DIN 51603-1 ani zdaleka dosahovány. V topném oleji EL nízkosirném však přesto není přídavek aditiv obsahující kovy přípustný.
<br />
 
=== Důležitá upozornění k použití aditiv ===
<br />
 
 
 
'''== 7. Skladování topného oleje EL'''==
 
 
<br />
 
=== Ochrana před mrazem je nutnost ===
 
 
<br />
 
=== Tipy pro správné skladování<ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = Vytápění rodinných domů topným olejem I.
| periodikum = TZB-info
| jazyk = cs
| datum přístupu = 2020-03-21
}}</ref>===
<br />
 
 
 
'''== 8. Filtry''' ==
 
 
<br />
 
=== Primární filtr ===
 
 
<br />
 
=== Čerpadlový filtr ===
 
 
Čerpadlové filtry jsou tvořeny síťovinou, jejíž velikost ok je větší, než u primárního filtru. Tento filtr chrání čerpadlo jedině před hrubšími částicemi, a jemnější pevné částečky, které prošly primárním filtrem, zde nejsou zachyceny.
 
=== Tryskový filtr ===
 
 
<br />
 
=== Stručné informace k filtrům ===
 
 
 
 
'''== 9. Olejové rozprašovací trysky''' ==
 
Olejová rozprašovací tryska je jedním z nejdůležitějších a zároveň nejcitlivějších komponentů olejového hořáku. Pomocí ní je topný olej EL rozprášen do nejjemnějších kapiček, což je nezbytné pro dobré spalování. Zúžení již tak velmi nepatrného průřezu v tangenciálních drážkách a průchodu, jakož i usazeniny na kuželu trysky nebo ve vířivé komoře, mohou vést k narušení rozprašovací schopnosti. Častou příčinou znečištění trysky jsou teplem způsobené koksové usazeniny nebo mechanické znečištění.
<br />
 
=== Upozornění ===
<br />
 
 
 
'''== 10. Spalování topného oleje EL''' ==
 
Cílem spalování topného oleje EL je přeměnit chemickou energii v něm vázanou na využitelné teplo. Aby se mohly beze zbytku využít všechny hořlavé složky paliva, je třeba zajistit dostatečné množství kyslíku ve vzduchu, který kotel nasává. Je-li dodáno jen přesně takové množství vzduchu resp. kyslíku, které je nutné pro tuto spalovací reakci, mluvíme o stechiometrickém spalování, resp. o stechiometrickém poměru vzduchu a paliva λ = 1.
}}</ref><br />
 
=== Specifikace míry účinnosti – rozdíl je v měrných veličinách ===
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
Dříve se množství tepla, které je ve vodní páře a uniká komínem spolu se spalinami, nijak nezohledňovalo (výhřevnost). Avšak u kondenzačních kotlů jsou technické předpoklady jiné. To proto, že část energie obsažené ve vodní páře ve spalinách se díky kondenzačnímu zařízení podaří získat zpět. Při počítání stupně účinnosti kondenzačního zařízení se však neužívá veličina spalné teplo (spalné teplo = výhřevnost + kondenzační teplo), ale zůstává se u veličiny výhřevnost. Výsledek: dostaneme více tepla, než by podle výhřevnosti bylo vůbec možné. Teoreticky využitelné množství tepla se u topného oleje EL zvyšuje o ca. 6% a u zemního plynu o ca. 11%. Stupeň účinnosti plynových kondenzačních kotlů se tedy zdá být vyšší, než účinnost olejových kondenzačních kotlů.          
 
 
<br />
 
=== Upozornění ===
 
 
 
 
'''== 11. Porucha na kotli – co dělat?''' ==
 
 
<br />
 
=== Za nízkých teplot ===
 
 
Parafíny (uhlovodíky s dlouhým řetězcem) jsou přirozenou součástí topného oleje EL. Vykazují velmi dobré vlastnosti při spalování. Při ochlazení pod určitou teplotu ztrácejí svoji tekutost a srážejí se v topném oleji jako bílý zákal nebo vločky. Začátek tvorby parafínových krystalů může nastat již při teplotách nad 0 <sup>o</sup>C   a je označován jako Cloud Point. Zakalení topného oleje nemá zpravidla ještě žádný vliv na jeho použitelnost.
 
 
<br />
 
=== Při dodávkách topného oleje ===
<br />