Lehký topný olej: Porovnání verzí

Odebráno 9 521 bajtů ,  před 1 rokem
odstraněno pár nadbytečných sekcí, ale snad by bylo lepší smazat to celé za začít znovu
m (upr.!)
(odstraněno pár nadbytečných sekcí, ale snad by bylo lepší smazat to celé za začít znovu)
 
 
Ropa je jedním z důležitých energetických zdrojů, který má lidstvo k dispozici. Její původ je v současnosti vysvětlován pomocí 2 teorií. Jedna tvrdí, že ropa pochází z rozložených zbytků těl prvohorních živočichů a rostlin, které se hluboko v zemi vlivem nepřístupu vzduchu a vysokého tlaku během dlouhého období přeměnily v ropu, tak jak ji známe dnes. Druhá teorie říká, že se v nitru Země nacházejí velké zásoby uhlovodíků, jež se posouvají směrem k povrchu, a stává se z nich ropa.
 
 
Objem celosvětové těžby ropy čítá v současnosti kolem 4,38 miliardy tun ročně. Rezervy (tzn. objem, který jsme schopni za přijatelných nákladů vytěžit pomocí současných technických prostředků) se odhadují na 243 miliard tun. K tomu přidejme dalších 448 miliard tun zdrojů, které prokazatelně existují, ale nejsou v současnosti technicky a/nebo hospodárně dosažitelné a další neprokázaná, ale geologicky možná a v budoucnu potenciálně vytěžitelná množství. To vše dohromady pokrývá energetické nároky ještě mnoha generací.
 
[[File:Zasoby ropy (celosvětové).jpg|thumb|Celosvětové zásoby ropy]]
Ropa se skládá z velkého počtu uhlovodíků, které se odlišují svojí skladbou. Tyto sloučeniny se skládají především z prvků uhlík (C) a vodík (H), mohou ale obsahovat i síru (S), dusík (N) a další chemické prvky. Podle kombinace uhlíkových atomů a jejich vzájemných chemických vazeb rozlišujeme čtyři základní skupiny uhlovodíků:
 
§  parafíny
 
§  cykloparafíny
 
§  olefiny (alkeny)
 
§  aromáty
 
<br />
 
=== Struktura uhlovodíků ===
 
* '''Parafíny''' jsou nasycené uhlovodíky, u kterých jsou atomy uhlíku seřazeny buď v jednom přímém řetězu (normální parafíny, n-parafíny) nebo v řetězu s rozvětvením (isoparafín, i-parafín).
* '''Cykloparafíny''' jsou nasycené uhlovodíky, ve kterých jsou atomy uhlíku seřazeny do prstence. Proto se jim říká cykloparafíny. Prstence jsou nejčastěji složené z pěti, šesti nebo sedmi uhlíkových atomů.
* '''Olefiny (alkeny)''' se odlišují od parafínů tím, že jsou nenasycené (vyznačují se minimálně jednou chemickou dvojnou vazbou).
* '''Aromáty''' jsou nenasycené prstencovité uhlovodíky, jejichž charakteristickým rysem je benzenový kruh. Tento kruh se skládá ze šesti atomů uhlíku, z nichž každý má k jednomu sousedovi jednoduchou a k druhému dvojitou vazbu.
 
[[Soubor:Struktura_oleje.jpg|náhled|Chemické vazby a struktury uhlíku a vodíky]]
 
 
'''2. Výroba topného oleje EL'''
 
 
Po vytěžení se ropa přepravuje pomocí ropovodů nebo tankerů až na místo, kde se zpracovává do podoby konečných produktů, jako jsou topné oleje, motorová paliva atd. Protože ropa pochází z mnoha míst po celé Zemi, má i rozdílné složení. Před dalším zpracováním tak chemici v rafineriích stanoví jeho optimální průběh tak, aby bylo beze zbytku využito vše, co surovina obsahuje.
 
 
Zpracování ropy na konečné produkty probíhá v několika na sebe navazujících krocích.
 
 
Postupy k tomu používané se dají rozdělit do třech skupin:<ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = petroleum.cz, Topné oleje
| periodikum = www.petroleum.cz
| url = http://www.petroleum.cz/vyrobky/topne-oleje.aspx
| datum přístupu = 2020-03-21
}}</ref>
 
* rozdělení ropy na frakce pomocí destilace
* přeměna uhlovodíků na větší, menší nebo jinak strukturované molekuly (konverze)
* oddělení nežádoucích příměsí (např. síry) rafinací
 
== Destilace ==
 
 
Základním procesem v rafinerii je destilace ropy. Během něj je ropa rozložena (frakcionována) na různé složky – frakce. Nejprve se ropa předehřeje v tepelných výměnících a následně je v trubkových pecích ohřáta na destilační teplotu. V hlavní věži následuje rozdělení na jednotlivé skupiny produktů, které se vyznačují odlišnými destilačními rozsahy (body varu). Např. benzín vře mezi 50° a 180 °C, střední destiláty (ke kterým patří topný olej EL) oproti tomu při 170° až 370°C. Směs par a tekutin se odděluje při atmosférickém tlaku v destilačních věžích vysokých až 50 metrů. Páry stoupají ve věžích nahoru. Čím jsou těžší, tím rychleji opět zkapalní.
 
 
Na patrech destilátoru, která jsou opatřena mnoha otvory, se vytvářejí vrstvy tekutin. Stoupající páry prostupují těmito otvory a mísí se s již kondenzovanými složkami. Při tomto mísení lehkých a těžkých složek dochází k následující výměně: těžší součásti stoupajícího proudu jsou zadrženy a lehčí, které byly ještě zadržovány v tekuté vrstvě, se opět odpaří a stoupají nahoru. Část kapaliny je svedena opět na další takové patro k posílení látkové výměny.
 
 
Jedna destilační věž obsahuje značný počet takovýchto pater. Nejlehčí produkty proudí destilační kolonou přímo nahoru a vystoupají do hlavy kolony jako plyny. Z pater ve středu věže jsou odváděny střední destiláty. Neodpařené nejtěžší součásti odtékají na dno kolony, odkud jsou odčerpávány. Vznikající usazeniny se používají jako těžký topný olej nebo jako další produkt při vakuové destilaci.
 
http://www.petroleum.cz/vyrobky/topne-oleje.aspx
 
[[Soubor:Proces_zpracování_ropy.jpg|náhled|Proces zpracování ropy a oleje]]
                                                                                                                           
 
== Postup konverze ==
* Pohotovostní kanystry jsou nutným předpokladem pro to, aby na žádost zákazníka resp. servisní služby bylo bezodkladně zajištěno nouzové zásoby topného oleje.
 
<br />
 
== Při montáži a servisu zařízení <ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = Vytápění rodinných domů topným olejem III.
| periodikum = TZB-info
| url = https://vytapeni.tzb-info.cz/7137-vytapeni-rodinnych-domu-topnym-olejem-iii
| jazyk = cs
| datum přístupu = 2020-03-21
}}</ref>==
<br />
 
* Při montáži je nezbytné dbát na to, aby instalované olejové potrubí bylo chráněno proti mrazu a aby byla dodržena dostatečná vzdálenost sání ode dna nádrže.
* Při opakovaných závadách kvůli ucpanému filtru zkontrolovat vzdálenost sacího potrubí ode dna nádrže a případně ji zvětšit, u nadzemních nádrží nově vybavit zařízení plovoucím sáním. Pokud závady přetrvávají, je nevyhnutelné čištění nádrže.
* Pravidelná prohlídka by se neměla omezovat jen na kotel a hořák. Přezkoušení (a příp. oprava) olejového vedení, zvláště s ohledem na ochranu proti mrazu, k ní patří také.
* U podzemních nádrží musí být olejové potrubí v oblasti kopulové (revizní) šachty zvlášť dobře izolováno. Z izolace vyčnívající uzavírací ventily představují pro chlad tepelný most. Účinná je dodatečná montáž termostatem řízeného, samostatného dodatečného topení, minimálně do hloubky 80 cm, která již platí za mrazuvzdornou.
* Při skladování oleje ve sklepě: průběh potrubí před (příležitostně otevřeným) sklepním oknem způsobuje ohrožení mrazem. I zde by mělo být zaizolováno.
* Je třeba dbát i na správné dimenze olejového potrubí podle zadání výrobce hořáku. Příliš velký vnitřní průměr by mohl vést ke zvýšenému výskytu parafínových krystalů, protože vede ke snížení rychlosti proudění v potrubí a tím k prodloužení doby, kdy topný olej v potrubí stojí.
* Často jsou instalovány jednohubkové vedení oleje ke kotli. Toto vede k výrazně nižší rychlosti proudění oleje potrubím, resp. násobí dobu, kdy olej stojí v potrubí až 20x. S ohledem na možné provozní poruchy způsobené chladem podmíněným výskytem parafínových krystalů je třeba v takových případech z důvodu provozní bezpečnosti dovybavit zařízení ohřevem nádrže, příp. průběžným ohřevem potrubí.
* Při poruchách způsobených parafínem: ohřát potrubí a filtrační misku horkovzdušnou pistolí, aby se vyloučený parafín znovu rozpustil. Případně přechodně vyměnit stávající filcový filtr nebo filtr ze slinutých plastů za hrubší síťový filtr nebo filtr ze spékaného bronzu.
* Na překlenutí doby mezi poruchou a následným odstraněním její příčiny zajistit nouzové zásobování prostřednictvím havarijního sudu s topným olejem.
 
<br />
 
== Řešení reklamací zákazníků ==
 
 
Zařízení, která opakovaně „padají do poruchy“ rozčilují zákazníka a poškozují pověst olejového vytápění. V případech, kdy existuje podložené podezření, že topný olej EL má na závadě podíl, měl by servisní technik kontaktovat dodavatele topného oleje, aby mohli příčinu společně co nejdříve odhalit. Dodavatel topného oleje má potom mj. možnost nechat přezkoušet jeho kvalitu. Důvěryhodné firmy z oboru topných olejů disponují dobře vybavenými laboratořemi, aby mohly jednoznačně analyzovat, zda byla porucha na zařízení způsobena nedostatečnou kvalitou topného oleje.
<ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = TOPNÝ OLEJ (TOEL) - efektivní, ekologické, bezpečné a cenově dostupné palivo pro vytápění rodinných domů - StavimeSen.cz
| periodikum = www.stavimesen.cz
| url = http://www.stavimesen.cz/clanek/TOPNY-OLEJ-(TOEL)---efektivni,-ekologicke,-bezpecne-a-cenove-dostupne-palivo-pro-vytapeni-rodinnych-domu
| datum přístupu = 2020-03-21
}}</ref><br />
<references />