Autorské právo: Porovnání verzí

Přidáno 10 802 bajtů ,  před 1 rokem
m
Editace uživatele 195.113.177.75 (diskuse) vráceny do předchozího stavu, jehož autorem je OJJ
Značky: editace z Vizuálního editoru možný vandalismus školní IP
m (Editace uživatele 195.113.177.75 (diskuse) vráceny do předchozího stavu, jehož autorem je OJJ)
Značka: rychlý revert
== Obsah autorského práva ==
{{duševní vlastnictví}}
Podle dualistických principů (použitých i v autorském právu Česka, potažmo celé [[Evropská unie|Evropské unie]]) lze práva autora rozdělit do dvou základních skupin: výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková.
 
Osobnostní práva těsně souvisejí s osobností autora a jsou tedy nepřevoditelná a trvají do smrti autora, kdy zanikají. Po autorově smrti je však nadále chráněno autorství samo – nikdo si nesmí osobovat autorství cizího díla (vždy musí být uveden skutečný autor, je-li znám) a díla nesmí být užíváno způsobem snižujícím jeho hodnotu. Mezi osobnostní práva autora patří právo rozhodnout o zveřejnění díla, právo osobovat si autorství či právo na nedotknutelnost díla (do díla smí být zasahováno jen se souhlasem autora, dílo nesmí být užíváno způsobem snižujícím jeho hodnotu apod.).
 
Majetková práva poskytují autorovi výlučné právo na rozhodování o užívání jeho díla. Jiná osoba než autor smí dílo užít pouze na základě autorova oprávnění, případně ve výjimečných případech stanovených zákonem (viz [[#Omezení autorských práv|''omezení autorských práv'' níže]]). Do práva na užití díla patří:
* právo na rozmnožování díla,
* právo na rozšiřování díla či jeho rozmnoženiny,
* právo na pronájem díla či jeho rozmnoženiny,
* právo na půjčování díla či jeho rozmnoženiny,
* právo na vystavování díla či jeho rozmnoženiny,
* právo na sdělování díla veřejnosti (provozování živě či ze záznamu, přenos provozování díla, vysílání rozhlasem či televizí apod.);
kromě těchto práv do majetkových autorských práv patří také
* právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého,
* [[právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu]] (viz [[#Užití pro osobní potřebu|''užití pro osobní potřebu'' níže]]).
 
Majetková autorská práva trvají ve většině států světa (včetně Evropské unie a USA) obecně po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti; ''[[Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl|Bernská úmluva]]'' vyžaduje délku ochrany minimálně 50 let po smrti autora. V případě spoluautorství se doba ochrany vztahuje ke smrti posledního žijícího autora. U [[anonymita|anonymních]] a [[pseudonym]]ních děl, kde autor není všeobecně znám, se lhůta počítá od prvního oprávněného zveřejnění. Dílo, u kterého uplynula doba ochrany majetkových práv, se nazývá [[volné dílo]]; každý ho může volně užít (jak už bylo uvedeno, musí však být uveden autor a dílo nesmí být užito způsobem snižujícím jeho hodnotu).
 
Podle současného autorského zákona platného v Česku jsou i majetková práva nepřevoditelná (jsou však součástí [[pozůstalost]]i), lze k nim však udělovat [[licence]], pomocí kterých lze dosáhnout účinku podobného převodu.
 
=== Vznik, trvání a vymáhání autorských práv ===
Podle principů zakotvených v ''Bernské úmluvě'' vzniká autorské právo k dílu automaticky, okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Autorské právo není vázáno na konkrétní předmět, jímž je dílo vyjádřeno – jeho zničením autorská práva nezanikají, nabytím [[vlastnictví|vlastnických práv]] k tomuto předmětu se nenabývají autorská práva k dílu, dokonce ani právo dílo užít.
 
Autorské právo k dílu získává automaticky jeho autor, [[fyzická osoba]], která dílo vytvořila (v případě spoluautorství všichni autoři [[společně a nerozdílně]]). Částečnou výjimkou jsou tzv. ''zaměstnanecká díla'', tzn. díla, která autor vytvořil v rámci plnění svých povinností k zaměstnavateli. U takových děl (není-li dohodnuto jinak) majetková práva vykonává svým jménem a na svůj účet zaměstnavatel. Obdobně se zachází s tzv. ''kolektivními díly'', tzn. díly tvořenými více autory na podnět a pod vedením fyzické či právnické osoby a uváděno na veřejnost pod jejím jménem, přičemž příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny samostatného užití.
 
Jak už bylo uvedeno, osobnostní autorská práva trvají po dobu života autora, majetková práva po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti.
 
Autor může svá práva vynutit [[občanské právo|občanskoprávní]] [[žaloba|žalobou]], kterou se může domáhat určení svého autorství, zákazu ohrožení svých práv (zákazu neoprávněné výroby, obchodování, dovozu či vývozu, sdělování veřejnosti apod.), odstranění následků zásahu do práva i poskytnutí přiměřeného zadostiučinění (omluvou či v [[peníze|penězích]]); autor také může vyžadovat náhradu [[újma|škody]] a vydání [[bezdůvodné obohacení|bezdůvodného obohacení]]. Ten, kdo porušuje autorské právo, se však podle českého práva také dopouští [[trestný čin|trestného činu]] podle [[trestní zákoník (Česko, 2009)|trestního zákoníku]] („porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi“), který může být v [[trestní právo|trestněprávním]] procesu potrestán peněžitým trestem, propadnutím věci, ale také [[odnětí svobody|odnětím svobody]] až na dva roky (až pět let, pokud pachatel získal značný prospěch či dopustil-li se činu ve značném rozsahu; případně až osm let, pokud pachatel získal prospěch velkého rozsahu či dopustil-li se činu ve velkém rozsahu).
 
== Omezení autorských práv ==
 
=== Bezúplatné zákonné licence ===
Autorské právo výslovně dovoluje některé specifické způsoby využívání díla. Nejdůležitějším povoleným způsobem je ''citace'' – do autorského práva nezasahuje ten, kdo v odůvodněné míře (drobná díla je možno uvést celá) cituje ve svém díle výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů, za předpokladu, že uvede jméno autora (je-li známo), název díla a pramen. Obdobně lze zveřejněná díla užít k vědeckým či vzdělávacím důvodům v přednášce.
i want fuckk ur mother
 
České autorské právo také umožňuje komukoli zaznamenat či vyjádřit kresbou, malbou, grafikou, fotografií, filmem či jinak autorské dílo trvale umístěné na veřejném prostranství (ulici, náměstí, parku, apod.). Takto vzniklá vyobrazení je možno rozmnožovat a šířit i bez svolení autora původního díla, avšak autor a název původního díla by měli být uvedeni.Tato výjimka se nevztahuje na trojrozměrnou kopii původního díla například stavbou či sochou.<ref>{{Citace elektronické monografie|příjmení = |jméno = |titul = § 33 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon|url = http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p33|vydavatel = |místo = |datum vydání = }}</ref> Toto ustanovení českého práva nemá protějšek ve všech zemích. Například ve [[Francie|Francii]], kde je návrh nočního osvětlení [[Eiffelova věž|Eiffelovy věže]] chráněn autorským právem, je proto zakázáno bez dovolení šířit noční fotografie Eiffelovky.
 
Zákon také obsahuje ustanovení o tzv. ''úřední'' a ''zpravodajské licenci'', kdy se libovolné dílo smí v odůvodněné míře používat pro úřední účely, resp. aktuální zpravodajství. Autorské dílo se také smí volně používat pro nevýdělečné účely v rámci občanských a náboženských obřadů či v rámci školního představení. Obdobné výjimky - ''knihovní licenci'' - mají [[knihovna (instituce)|knihovny]], archivy apod.
 
Všechny výjimky z autorskoprávní ochrany podléhají podle Bernské úmluvy tzv. ''trojstupňovému testu''. Jakoukoli výjimku či omezení autorského práva lze podle tohoto testu aplikovat jen ve ''zvláštních případech'' (nesmí se jednat o běžný základní stav), nesmějí být ''v rozporu s běžným způsobem užití díla'' a nesmějí jí být ''nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora''.
 
=== Užití pro osobní potřebu ===
{{Podrobně|Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu}}
mk d
Autorský zákon používá termínu ''užití díla'', ze kterého ovšem výslovně vyjímá užití pro osobní potřebu. Jakékoli dílo kromě [[počítačový program|počítačového programu]] či elektronické databáze proto kdokoli smí pro svou osobní potřebu konzumovat, zhotovit záznam, rozmnoženinu či napodobeninu (netýká se rozmnoženiny či napodobeniny [[architektura|architektonického]] díla stavbou). Takto vzniklé rozmnoženiny nesmějí být využity k jinému účelu (např. je nelze dále šířit).
 
Aby taková užití pro osobní potřebu nebyla na újmu autorů, poskytuje autorský zákon autorům paušální platby v souvislosti s takovým užitím. Každý výrobce či dovozce strojů a přístrojů pro rozmnožování tiskovin, zvukových či filmových nahrávek, výrobce či dovozce nenahraných nosičů zvukových a filmových záznamů apod. je povinen platit paušální poplatky tzv. [[kolektivní správce|kolektivnímu správci]], tzn. organizaci, která takto vybrané prostředky spravuje a rozděluje autorům. V praxi je proto součástí ceny každého prázdného [[Kompaktní disk|CD]] média, [[videorekordér]]u či kopírky drobná platba (ve výši několika [[procento|procent]] ceny) kolektivnímu správci práv. V Česku jsou kolektivními správci v současnosti [[DILIA]], [[Ochranný svaz autorský]], [[Intergram]], [[OOA-S]], [[GESTOR]] a [[Ochranná asociace zvukařů]].
 
[[Soudní dvůr Evropské unie]] v roce 2014 rozhodl, že vnitrostátní předpisy pro právo na rozmnoženiny pro soukromé užití musí rozlišovat mezi oprávněnými a neoprávněnými zdroji.<ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = Rozsudek Soudního dvora ve věci C‑435/12 (ACI Adam BV a další)
| url = http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150786&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=858828
| datum vydání = 2014-04-10
| datum přístupu = 2014-04-12
| vydavatel = Soudní dvůr Evropské unie
| místo = Lucemburk
}}</ref>
 
=== Vyčerpání práva na rozšiřování ===
Autorské právo ''neomezuje'' kohokoli v prodeji oprávněně nabytých kopií autorského díla. Je proto zcela v souladu se zákonem, pokud např. zákonný vlastník knihy či CD, jejichž obsah je chráněn autorským právem, takovou knihu či CD prodá.
izi XDDDDD
 
V zákoně je tento princip definován tím, že autorovo právo na rozšiřování originálu či konkrétní rozmnoženiny (v daném státě, resp. v [[Evropská unie|EU]]) je ''vyčerpáno'' prvním prodejem či jiným převodem vlastnického práva, kterým je dílo oprávněně rozšířeno. Toto vyčerpání se však netýká práv na pronájem a půjčování.
 
=== Fair use ===