Předběžné opatření: Porovnání verzí

Přidáno 85 bajtů ,  před 4 lety
reference
(reference)
 
== Občanské soudní řízení ==
V [[civilní proces|soudním řízení]] lze předběžné opatření nařídit jak před zahájením tohoto řízení, tak i v jeho průběhu.{{Chybí<ref>§ zdroj}}102 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.</ref> Může být vydáno jak na návrh (budoucího) účastníka řízení, tak i bez tohoto návrhu, pokud jde o soudní řízení, které samo může být zahájeno bez návrhu. V některých případech je nutné pro zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by předběžným opatřením mohla vzniknout, složit k soudu vratnou '''jistotu''' ve výši 10.&nbsp;000,- &nbsp;Kč (v obchodních věcech 50.&nbsp;000,- &nbsp;Kč).
 
O nařízení soud rozhoduje [[usnesení]]m, které nemusí obsahovat odůvodnění, v případě návrhu bezodkladně po jeho podání, nejdéle do 7 dnů (1 dne ve věcech nezletilých dětí, 2 dnů ve věcech domácího násilí). Usnesení o nařízení předběžného opatření je [[vykonatelnost|vykonatelné]] vyhlášením, případně doručením.
Po nařízení je bezodkladně provede sám soud ve spolupráci s policií, a to tak, že povinného vykáže ze společného obydlí a odebere mu od něj všechny klíče, případně mu také zakáže se s navrhovatelem setkávat nebo ho jinak kontaktovat. Při vykázání mu umožní si s sebou vzít věci sloužící osobní potřebě, osobní cennosti a dokumenty. Během trvání předběžného opatření se mu také umožní vzít si věci nezbytné k výkonu jeho [[podnikání|podnikatelské]] činnosti nebo výkonu povolání, případně jiné nezbytné věci. Pokud při výkonu není přítomen, soud jej o tomto právu poučí oznámením, které zanechá na dveřích společného obydlí.
 
Jestliže povinný poruší povinnost nevstupovat do společného obydlí a nezdržovat se v něm, soud ho ve spolupráci s policií bezodkladně na návrh oprávněného opětovně vykáže. Jestliže poruší povinnost nevstupovat a nezdržovat se v bezprostředním okolí společného obydlí nebo oprávněného, nebo povinnost zdržet se setkávání s oprávněným nebo ho nežádoucím způsobem sledovat a jakýmkoli způsobem jej obtěžovat, soud mu na návrh oprávněného uloží [[pokuta|pokutu]] až do výše 100.&nbsp;000,- &nbsp;Kč. Tato pokuta může být ukládána i opakovaně, je příjmem státu a pokud nebude dobrovolně zaplacena, stát ji bude [[exekuce|exekučně]] vymáhat.
 
Dané předběžné opatření trvá nejvýše 1 měsíc, přičemž je lze v případě zahájení soudního řízení na skutečně odůvodněný návrh opakovaně prodloužit. Zanikne však automaticky vždy nejpozději po uplynutí 1 roku. Tomuto předběžnému opatření může předcházet [[vykázání]] policií.
 
== Správní soudnictví ==
Také ve [[správní soudnictví|správním soudnictví]] lze prozatímně upravit určité poměry. Vždy však jen v případě již zahájeného řízení a pouze na návrh účastníka takového řízení. [[Soud]] návrhu [[usnesení]]m vyhoví, a to přednostně,<ref>§ 56 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.</ref> pokud hrozí vážná újma. Naopak návrhu na vydání předběžného opatření vyhověno nebude, pokud se samotným návrhem na zahájení řízení u správního soudu se automaticky pojí odkladný účinek vůči napadenému správnímu rozhodnutí, nebo lze takový účinek přiznat.
 
Předběžné opatření spočívá v tom, že soud účastníku řízení, případně i třetí nezúčastněné osobě uloží něco vykonat, něčeho se zdržet nebo něco snášet. Změní-li se po jeho nařízení poměry, může je soud změnit nebo i zrušit, vždy však takové předběžné opatření zanikne automaticky dnem, kde se stane [[rozhodnutí]] soudu ve věci [[vykonatelnost|vykonatelným]]. Stejně jako v občanském soudním řízení i ve správním soudnictví je neúspěšný navrhovatel povinen nahradit všechny škody a újmy, které předběžným opatřením vznikly.