Tučapy (okres Uherské Hradiště): Porovnání verzí

bez shrnutí editace
| loc-map = {{LocMap |Česko |label=Tučapy |lat_deg=49 |lat_min=2 |lat_sec=53 |lon_deg=17 |lon_min=19 |lon_sec=53 |float=center}}
}}
'''Tučapy''' sejsou nacházíobec v [[Okres Uherské Hradiště|okrese Uherské Hradiště]], kraj [[Zlínský kraj|Zlínský]], zhruba 10 km západně od [[Uherské Hradiště|Uherského Hradiště]]. LežíŽije natady mírném253 svahu Chřibů obráceném k severovýchoduobyvatel.PoPrvní vystoupenípísemná nazmínka pole Roviny za vesnicí se rozvine krásný pohled do údolí řeky Moravy a na protilehlé Bílé Karpaty.Katastrálnío výměraobci obcepochází jez 245roku ha1131.
 
Obec leží na mírném svahu Chřibů obráceném k severovýchodu.Po vystoupení na pole Roviny za vesnicí se rozvine krásný pohled do údolí řeky Moravy a na protilehlé Bílé Karpaty.Katastrální výměra obce je 245 ha.
 
== '''Základní geografické údaje''' ==
 
Tučapy leží v nížině Dolnomoravského úvalu v nadmořské výšce 320 metrů, v mírně zvlněném reliéfu, kde se střídají široce zaoblené hřbety s mělkými rozevřenými údolími. <ref>{{Citace monografie|příjmení=|jméno=|příjmení2=|jméno2=|titul=Zlínský kraj,města a obce zlínského kraje|vydání=|vydavatel=|místo=|rok=|počet stran=|strany=|isbn=}}</ref>Nerovné terény tučapského katastru jsou na několika místech sesuvné. <ref>{{Citace monografie|příjmení=HUbáček|jméno=J.|příjmení2=|jméno2=|titul=Přírodní poměry okresu|vydání=|vydavatel=|místo=|rok=|počet stran=|strany=|isbn=}}</ref>Sesuvné terény jsou vyvolány příkrými svahy a malou údržlivostí hornin. V takových místech našeho katastru převládají jílovité sedimenty. K sesutí dochází přemokřením celé suťové vrstvy, například táním sněhu nebo delším obdobím vydatných dešťů.V trati Pastviska byl velký sesuv půdy v letech 1937 a 1970. Za vesnicí směrem na Boršice dochází k sesuvu půdy téměř každoročně v jarním období.<ref name=":0">{{Citace monografie|příjmení=Kaňovský|jméno=Jaroslav|příjmení2=|jméno2=|titul=850 let obce Tučapy|vydání=|vydavatel=|místo=|rok=1981|počet stran=|strany=|isbn=}}</ref>
 
1.2.
 
Z užitkových hornin se v katastru vyskytuje pískovec v trati Zmoly. Je však zvětralý měkký, spodní vrstvy jsou tvrdší.
 
1.3 Archeologie
 
Po stránce archeologické nebyl katastr obce Tučap dosud prozkoumán.Je známo jen několik nálezů ze 13. a 14. století. Na parcele číslo 46 bylo nalezeno 10 pazourkových paleolitických nástrojů. Z toho byly 2 nožíky, 1 šipka, 5 škrabadel a 2 úlomky. Jedna nádobka sivé barvy 9,5 cm výšky a tři pokličky téže kultury z doby knížecí a železný srp ostře lomeného tvaru s protáhlým rovným koncem. Nálezy jsou uloženy ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti.<ref>{{Citace monografie|příjmení=|jméno=|příjmení2=|jméno2=|titul=Vlastivědný sborník|vydání=|vydavatel=|místo=|rok=1941|počet stran=|strany=63|isbn=}}</ref> Na rozhraní Humének a Panských byly vykopány základy panské tvrze s různou železnou industrií a kostrovými hroby. V roce 1939 byl v blízkosti tvrze v kulturních vrstvách se středověkými střepy vykopán depot tří velkých železných srpů.<ref>{{Citace monografie|příjmení=|jméno=|příjmení2=|jméno2=|titul=Vlastivědný sborník|vydání=1942|vydavatel=|místo=|rok=|počet stran=|strany=|isbn=}}</ref>
Jedné skupině domků se říká Dvůr, pod nimi je studánka, říká se jí Panská studánka a pole Panské. V Tučapech v místech pod kaplí a pod panským dvorkem býval rybník. Pozemku se říká Rybníček. Po roku 1848 se o něj dělí usedlí.Mívali tam vrbové proutí na pletení košů,košin a plotů.<ref name=":3" />
 
== '''Památky a pamětihodnosti''' ==
Výraznou z dálky viditelnou dominantou obce je [[Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Tučapy)|kostel svatých Cyrila a Metoděje]]. Ve vsi je také pomník padlým v I. světové válce a nad vsí kaplička Božího srdce Páně.<ref name="pasport" />
 
'''Nedochované pamětihodnosti'''
 
'''Tvrz'''
 
Tvrz se zapisuje roku 1527 a 1528. Zbytky tvrze byly objeveny v trati Huménky a Panské. <ref name=":32">{{Citace monografie|příjmení=Nekuda|jméno=Vladimír|příjmení2=Unger|jméno2=Josef|titul=Hrádky a tvrze na Moravě|vydání=|vydavatel=|místo=|rok=1981|počet stran=|strany=|isbn=}}</ref>Bývaly často zakládány na přírodou chráněném místě. Sídla drobné šlechty jsou s životem a celou strukturou vesnice velmi těsně spjata. Pod pojmem tvrz rozumíme opevněné sídlo drobného šlechtice,které stávalo přímo na vsi nebo v její těsné blízkosti a souviselo zpravidla s hospodářským dvorem. Dvorem rozumíme, komplex budov, obytných i hospodářských. Někdy souvisel dvůr s tvrzí, ale jindy sloužil sám, jako sídlo drobné šlechty.<ref name=":32" />
 
'''Kaple'''
 
V obci nebyla kaple ani zvonice.Za císaře Josefa II. vyšlo nařízení,aby každá vesnice měla svou zvonici. Tím se měla v každé vsi zvýšit bezpečnost. Mohlo se zvonit na poplach,při požáru nebo při jiném nebezpečí. Roku 1863 vystavěli občané kapli na památku příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Byla vystavěna pouze z kamenů a na hliněné maltě. V neděli po Všech svatých roku 1863 byla slavnostně posvěcena. Na památku tohoto svěcení bývá v pondělí po Všech svatých sloužena mše a slaví se hody. V kapli se konala bohoslužba dvakrát v roce.Pro zajištění duchovního správce bylo nutné vybudovat bydlení.V roce 1922 se ustavila Jednota sv. Cyrila a Metoděje, která za přispění občanů vystavěla domek vedle kaple, číslo popisné 39.V roce 1933 byla kaple zbořena a na jejím místě byl postaven filiální kostel.<ref name=":0" /> Obec Tučapy náleží do [[Římskokatolické farnosti Boršice.]]
V neděli 9.11. 1913 se slavilo 50 let trvání kaple a byly posvěceny dva kříže -kamenný kříž v horní části vesnice darovala rodina Fryštákova a dřevěný kříž u kaple,který věnovala rodina Soukalíkova.
 
'''Přírodní památka [[Koukolky]]'''<p>Nařízením Okresního úřadu Uherské Hradiště byla oblast v roce 2002 prohlášena za přírodní památku, evidenční číslo 2183.</p>Představuje enklávu lučních porostů a bývalých pastvin s teplomilnou florou a faunou v druhy rostlin,. z nichž některé se zde vyskytují již na jediné lokalitě .Rozloha je 1,36 ha.Nadmořská výška je od 260 do 290 metrů nad mořem. JednáÚzemí se o východnítvoří svah.Informační cedulepod uvádízemědělskými výskytterasami těchtos rostlinnýchpřevážně druhů.východní Lokalita bylaseverovýchodní vyhlášenaorientací v kategoriinadmořské přírodnívýšce památka260 v- roce290 2002metrů. V tomtéž roce proběhla první likvidace náletových dřevin a sečení travnatých ploch. LokalitaTerén je součástznačně honitby,nerovný nenacházídíky sesesuvům zde žádné myslivecké zařízení. Území je využíváno k procházkám zejména obyvateli Tučap.Občasné návštěvy nepředstavují prov územíminulém zátěžstoletí.
 
Louky a pastviny na jihovýchodním okraji Chřibů, asi 0,5 km od obce Tučapy. Území tvoří svah pod zemědělskými terasami s převážně východní až severovýchodní orientací v nadmořské výšce 260 - 290 metrů. Terén je značně nerovný díky sesuvům v minulém století.<p>Geologie - Podklad tvoří zlínské souvrství račanské jednotky magurského flyše charakteristické střídáním pískovců zčásti vápnitých a pískovců glaukonitických.</p><p>Geobotanicky náleží území do zóny karpatské ostřicové dubohabřiny.Flora -</p>( Luční společenstvo je z hlediska zastoupení travin charakteristické výskytem válečky Luční. Z ohrožených rostlinných druhů zde nalezneme vstavač osmahlý a vstavač vojenský, kozinec vičencovitý, vyskytuje se zde hvězdnice chlumní. V území je i značný podíl křovin, nejčastěji zde roste svída krvavá, růže šípková, hloh nebo ptačí zob obecný.
 
Fauna - vzácnouVzácnou faunu zde zastupují otakárekOtakárek fenyklový, otakárekOtakárek ovocný, a ťuhýkŤuhýk obecný,krahujec obecný, Pěnice valašská,Skokan štíhlý, Užovka obojková, Ještěrka obecná.
 
Vzhledem k rozloze lokality bylo doporučeno sečení celé lokality najednou, a to jedenkrát ročně v období květen- červen.)V roce 2002 proběhla první likvidace náletových dřevin a sečení travnatých ploch. Lokalita je součást honitby, nenachází se zde žádné myslivecké zařízení. Území je využíváno k procházkám zejména obyvateli Tučap.Občasné návštěvy nepředstavují pro území zátěž.
 
== '''Budování v obci''' ==
=== '''Škola''' ===
Pro venkovský lid bývaly do roku 1774 v českých zemích jen školy farní.Děti chodily pěšky do školy v Boršicích. Škola v Boršicích byla malá a chatrná.Než aby tučapští občané dávali peníze na novou školu v Boršicích, rozhodli se postavit si vlastní školu.Zemská školní rada v Brně stavbu povolila.Stavební kámen získali občané v Huménkách ze starých základů bývalé tvrze.Dne 25.6.1883 byl položen základní kámen.Ještě téhož roku byla stavba dokončena. Dne 2.9.1884 začalo vyučování. Prvním učitelem byl Bartoloměj Beneš, který zde působil od roku 1884 do roku 1891.Zemská školní rada povolila od roku 1921 dvoutřídní školu, ale stále s jednou učebnou.V roce 1934 byla provedena nadstavba školní budovy. V roce 1965 byla dvoutřídní škola pro stále klesající počet žáků změněna na jednotřídní. Veškeré vyučování bylo od 1. září 1976 zrušeno.Děti docházeli do školy Polešovic a Vážan.<ref name=":0" /> V současnosti žáci navštěvují Základní školu v Polešovicích. Po zrušení výuky byla budova školy předána k užívání n.p. Zdravotnického zásobování Brno. V roce 1994 byla budova pronajata soukromému podnikateli.
 
V roce 1967 proběhla v Základní devítileté škole výstava grafičky a malířky [[Bér Julia|Julie Bérová Šimíková.]]
 
V roce 2000 byla obec oceněna Modrou stuhou za společenský život v obci v rámci soutěže [[Vesnice roku]] v rámci regionu Zlínského kraje.<ref>{{Citace monografie|příjmení=Stejskal|jméno=Jiří|příjmení2=|jméno2=|titul=Deset let obnovy venkova 1991-2001|vydání=|vydavatel=|místo=|rok=|počet stran=|strany=|isbn=}}</ref>
 
Společenské a kulturní akce - Tučapská štamprla,Maškarní ples,Karneval pro děti,Stavění a kácení máje,[[Noc s Andersenem]],sportovní odpoledne,oslavu MDŽ,Slovácké hody s právem,Mikulášské odpoledne ,Štěpánský turnaj - pořádá obec a Sbor dobrovolných hasičů.
 
'''Divadlo'''
== Související články ==
* [[Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic]]
 
== Literatura ==
* Buchlovan Beneš Bedřich, Buchlovská knížka pověstí,Uherské Hradiště : Dvorek, 1991, ISBN 80-900866-0-8
* Tarcalová Ludmila, Hody s právem na Uherskohradišťsku,Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2008
* Uherskohradišťsko, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1992, <nowiki>ISBN 80-85048-39-6</nowiki>
 
== Externí odkazy ==
* {{Commonscat|Tučapy (Uherské Hradiště District)}}
57

editací