Wikipedie:AutoWikiBrowser/Typos: Porovnání verzí

+koncovky -ávají, -ávající, -ččin a designér, Falklandy, lankrabě; opravy a doplění pravidel; oprava úrovně nadpisů
m (→‎Nové: oprava)
(+koncovky -ávají, -ávající, -ččin a designér, Falklandy, lankrabě; opravy a doplění pravidel; oprava úrovně nadpisů)
=== Nové ===
<source lang="xml">
<Typo word="Uchy-ávají" find="\b([Uu]\w{3,20})cham[aiy]vájí\b" replace="$1chy1ávají"/>
<Typo word="Drezura-ávající" find="\b([Dd]\w{3,20})rez[úů]vájící(r([auy]m?|áchho|ámch|ami|ou)|řem[iu])\b" replace="$1rezu1ávající$2"/>
<Typo word="-ččin" find="\b([Bb]abi|[Ss]ami|[Vv]nu|[Zz]pěva)čin([aěiouy]?|ou|ý(ch|mi))\b" replace="$1ččin$2"/>
<Typo word="Designér" find="\b([Dd])esingé(r([auy]?|ech|em|ov([aěiouy]|ý(ch|mi?))|ů[mv]?)|ři)\b" replace="$1esigné$2"/>
<Typo word="Falkland" find="\b[Ff]alklandů\b" replace="Falkland"/>
<Typo word="Falklandách" find="\b[Ff]alklandech\b" replace="Falklandách"/>
<Typo word="Falklandám" find="\b[Ff]alklandům\b" replace="Falklandám"/>
<Typo word="Lankrabě" find="\b([Ll])andkrab([a-záěíů]+)\b" replace="$1ankrab$2"/>
<Typo word="Morava" find="\bmorav([aěuy]|ou)\b" replace="Morav$1"/>
<Typo word="Slezsko" find="\bslezsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aouy]|em)\b" replace="Slezsk$1"/>
<Typo word="Čisticí prostředek" find="\b([Čč])istící(m?|ho|ch|m[iu]) +?prostřed(cích|ek|k([uůy]|[eů]m))\b" replace="$1isticí$2 prostřed$3"/>
<Typo word="LidmiLidma" find="\b([Ll])idm[ay]idma\b" replace="$1idmi"/>
<Typo word="Hasicí přístroj" find="\b([Hh])asící(m?|ho|ch|m[iu]) +?přístroj([eiů]?|[eů]m|ích)\b" replace="$1asicí$2 přístroj$3"/>
<Typo word="Řadicí páka" find="\b([Řř])adící(mi?|ch)? +?pá(ce|k([auy]?|ách|ám|ami|ou))\b" replace="$1adicí$2 pá$3"/>
<Typo word="Opomíjet" find="\b([Nn]eo|[Oo])pomín[aá](l[aioy]?|n([áéíý]?|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))|j(e|í(ce?|cí(m?|ho|ch|m[iu]))?))\b" replace="$1pomíje$2"/>
<Typo word="Tyrolsko" find="\b([Tt])irol(sk([aáéouyý]|em|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1yrol$2"/>
<Typo word="Versailles" find="\b([Vv])ersail(?:les|l?es?|les)(s|sk([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1ersaille$2"/>
<Typo word="vzor tiskl" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Dd]o|[Oo]|[Pp]ře|[Vv]y|[Zz]a)?)([Nn]avrh|[Tt]isk|[Vv]lád)nul([aioy]?)\b" replace="$1$2l$3"/>
<Typo word="Himálaj" find="\b([Hh])im(?:al[aá]|álá)j([ei]?|em|sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1imálaj$2"/>
<Typo word="Himálajem" find="\b[Hh]im[aá]l[aá]jemi\b" replace="Himálajem"/>
<Typo word="Nej-" find="\b([Nn])(?!ajlepší|ajprve|ajsladší|ajvyšší)[aě]j(bl[ií][zž]\w+|č\w+|dřív\w{,6}|j?ednoduš\w+|lepší\w{,2}|méně|nižší\w{,2}|novější\w{,2}|řidší\w{,2}|sladší\w{,2}|snazší\w{,2}|šťastněj\w{1,4}|šťavnatěj\w{1,4}|světější\w{,2}|tenčí\w{,2}|upřímněj\w{1,4}|výkonněj\w{1,4}|vyšší\w{,2}|výše?|významněj\w{1,4}|známěj\w{1,4})\b" replace="$1ej$2"/><!-- "nejtěžší" a "největší" mají vlastní pravidla; sem patří cokoliv s nej- ze zbytku seznamu; u naj- ověřit slovenštinu -->
<Typo word="Nej-" find="\b([Nn])[eě](mlad|star|studeněj)ší(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ej$2ší$3"/>
<Typo word="(Ne)s-" find="\b([Nn]e)?z(bal[ie]|blíž[ie]|druž[eiu]|hoř(?:e(?:l[aioy]?|t)|í)\b|kamarád|kon(?:či[lt]|čen)|louč|páli|placen|plati|plá[ct]|potřeb|pout[aá]|provo(?:d|zen)|přátel[ie]|toč|tráv)(\w*)\b" replace="$1s$2$3"/>
<Typo word="(Ne)z-" find="\b([Nn]e)?s(form(?:ov[aá]|uj)|kapal[nň]|kombin[ou]|koum|peče[tť]\w+|pev[nň]|plo[dz]|pozorov[aá]|pracov|prosti|proštěn|působ|totož[nň]|troskot|třeš[tť]|tvár[nň])(\w*)\b" replace="$1z$2$3"/>
<Typo word="S-" find="\bZ(bal[ie]|blíž[ie]|druž[eiu]|hoř(?:e(?:l[aioy]?|t)|í)\b|kamarád|kon(?:či[lt]|čen)|louč|páli|placen|plati|plá[ct]|potřeb|pout[aá]|provo(?:d|zen)|přátel[ie]|toč|tráv)(\w*)\b" replace="S$1$2"/>
<Typo word="Vice-" find="\b([Vv])íce(guverné[rř]|kancléř|konzul|král|maršál|mis(?:s\b|t[rř])|premi[eé][rř]|prezident)(\w*)\b" replace="$1ice$2$3"/>
<Typo word="Z-" find="\bS(form(?:ov[aá]|uj)|kapal[nň]|kombin[ou]|koum|peče[tť]\w+|pev[nň]|p[ěí]v|plo[dz]|pozorov[aá]|pracov|prosti|proštěn|působ|totož[nň]|troskot|třeš[tť]|tvár[nň])(\w*)\b" replace="Z$1$2"/>
</source>
 
=== Přípony a konce slov ===
<source lang="xml">
<Typo word="-členný" find="\b(?:(\w+)(?!členn) ?|(\d+)(?!členn)(?:[ -]?|[ -]?[mt]i[ -]?))člen?n(?<!\wčlenn)([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1členn$2"/>
<Typo word="-dveřový" find="\b(?:(\w+)(?!dveř) ?|(\d+)(?!dveř)(?:[ -]?|[ -]?[mt]i[ -]?))dv[eé](?<!\wdvé)řov([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1dveřov$2"/>
<Typo word="-i" find="\b([Čč]tyřm|[Ll]idm|[Mm]ajitel|[Mm]ysl|[Oo]cel|[Ss]měs|[Tt]ěmtěm|[Tt]řem|verz|[Vv]šem)y\b" replace="$1i"/>
<Typo word="-ie" find="\b(\w{4,20})(?:i[ií]|í)([eí]|ích)\b" replace="$1i$2"/>
<Typo word="-jících" find="\b(\w{4,20})j[ií]c[ií](hc?|ch)(?<!ících[ií]cích)\b" replace="$1jících"/>
<Typo word="-krát" find="\b(\wd+)-kr[aá]t\b" replace="$1krát"/>
<Typo word="-li (spojovník)" find="(([Nn]e)?([Bb]ud(e([mt]e|š?)|o?u)|[Bb]yl[aioy]?|[Jj]sou)|[Nn]ení)(?:--| -|- |\s*?)li(?!-)\b" replace="$1-li"/>
<Typo word="-li (bez spojovníku)" find="\b([Čč]i|[Jj]est|[Nn]ebo|[Nn]ež|[Zz]da)\Wli\b" replace="$1li"/>
<Typo word="-šť" find="\b(\w{4,20})išt\b" replace="$1išť"/>
<Typo word="-té(ho/m/mu)" find="([Dd]ruh|[Čč]tvrt|[Pp]át|[Šš]est|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]e[sv]át|(?:[Jj]ede|[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tr|[Pp]at|[Šš]est|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]evate)náct|(?:[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tyři)cát|(?:[Pp]a|[Šš]e|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]eva)desát|\b[Ss]t)e(ho|mu?)(?<![Dd]ruhem|\b[Ss]tem)\b" replace="$1é$2"/><!-- neopravují se "druhem" a "stem" -->
<Typo word="-úhelník" find="\b(\w+)ůhelní(cích|k([auyůauůy]?|ách|[eů]m|ov([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))))\b" replace="$1úhelní$2"/>
<Typo word="-vají" find="\b(\w{43,20}[^aá])vájí\b" replace="$1vají"/>
<Typo word="-vající" find="\b(\w{43,20}[^aá])vájící(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1vající$2"/>
<Typo word="-ware" find="\b(\w{4,7}war)e(u|ov\w{1,3}([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1$2"/><!-- http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/porfaq.html#sw -->
<Typo word="-ými" find="\b(\w{4,20})(?<![Kk]ost|on)(?:ym[iy]|ýmy)\b" replace="$1ými"/>
</source>
<Typo word="Achillovka" find="\b([Aa])ch(?:yll?|il)ov(ce|ek|k([auy]|ách|ám|ami|ou))\b" replace="$1chillov$2"/>
<Typo word="Amatérsk(y/ý)" find="\b([Aa])mater(sk([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1matér$2"/>
<Typo word="(Ne)Antedato(vá)vat" find="\b([Aa]|[Nn]ea)(?<![\x22„]a)ntidat(\w{3,7}+)\b" replace="$1ntedat$2"/>
<Typo word="Asie/Asijský" find="\bÁsi([eií]|jsk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|jští)\b" replace="Asi$1"/>
<Typo word="Atlantský oceán" find="\b[Aa]tlant(?:i?c|s)k(ého|ému?|ým?) ??[Oo]ce[aá](?<!Atlatsk\w{1,3} ??oceá)n(u?|em)\b" replace="Atlantsk$1 oceán$2"/>
<Typo word="(Nej)Bližší" find="\b([Nn]ejb|[Bb])l[ií][zž][sš][ií](?<!ižší)(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ližší$2"/>
<Typo word="Března/Březnu" find="\bbře(?:nz|zen)([au])\b" replace="březn$1"/>
<Typo word="Buddhismus" find="\b([Bb])udhis(m(u?|em|us)|t([aéiuůy]|ech|ick([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ičtí|ou|ům))\b" replace="$1uddhis$2"/>
<Typo word="Burgundsk(o/ý)" find="\b([Bb])urgun(sk([aáéouý]|em|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1urgund$2"/>
<Typo word="(Ne)Byla/Byli/Bylo/Byly" find="\b([Bb]|[Nn]eb)ly([aioy])\b" replace="$1yl$2"/>
<Typo word="(Do/Ve/Ze)spod(a)" find="\b([Dd]o|[VvZz]e) +?spod(a?)\b" replace="$1spod$2"/>
<Typo word="(Do/Ve/Ze)vnitř" find="\b([Dd]o|[VvZz]e) ??vnitř\b" replace="$1vnitř"/>
<Typo word="Drezura" find="\b([Dd])rez[úů](r([auy]?|ách|ám|ami|ou)|ře)\b" replace="$1rezu$2"/>
<Typo word="(Nej)Dříve" find="\b([Dd]|[Nn]ejd)řívě\b" replace="$1říve"/>
<Typo word="Dubna/Dubnu" find="\bdu(?:ben|nb)([au])\b" replace="dubn$1"/>
<Typo word="(Ne)Oficiáln(ě/í)" find="\b([Nn]eo|[Oo])ficáln([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1ficiáln$2"/>
<Typo word="(O/Zá)chranný" find="\b([Oo]|[Zz]á)chran([áéíý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b" replace="$1chrann$2"/>
<Typo word="Oky" find="\b([Oo])kam[aiy](?<!Okami)\b" replace="$1ky"/><!-- Okami je japonské jméno -->
<Typo word="(Ne)(O/Při/Vz/Za)pomněl" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Oo]|[Pp]ři|[Vv]z|[Zz]a))pomě(l[aioy]?|n\w{,3}|tliv\w{1,3})\b" replace="$1pomně$2"/>
<Typo word="Orleánský" find="\b([Oo])rl(?:é[aá]|ea)n(sk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1rleán$2"/>
<Typo word="Portrétista" find="\b([Pp])o[rt]{2,4}[eé](?<!rtré)tist(\w+)\b" replace="$1ortrétist$2"/>
<Typo word="Poté" find="\b([Pp])ot[eě]\b" replace="$1oté"/>
<Typo word="Poté" find="\bpob(?<=\b[AIai]) ?+?po)\s{,3}( +?!(,?) ?*?co)té\b" replace="$1 poté$2 co"/>
<Typo word="Poté, co" find="\b([Pp])o\s{,3}té *?té +?co\b" replace="$1oté, co"/>
<Typo word="Potenciáln(ě/í)" find="\b([Pp])otencionál([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1otenciál$2"/>
<Typo word="(Ne)Povinen" find="\b((?:[Nn]e)?[Pp])ovinnen\b" replace="$1ovinen"/>
<Typo word="Prosince/Prosinci" find="\bprosinec(em?|i)\b" replace="prosinc$1"/>
<Typo word="(Ne)Protežo(vá)vat" find="\b([Nn]ep|[Pp])(?<![\x22„]nep)rotěž(ov\w+|uj\w+)\b" replace="$1rotež$2"/><!-- http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/porfaq.html#proteze -->
<Typo word="Protože" find="\b([Pp])ro{,2}to?[zž]e?(?<!otožerotože|Protze)\b" replace="$1rotože"/><!-- "Protze" je německé bojové vozidlo -->
<Typo word="Protože" find=", ??pro {,2}to,? ??že\b" replace=", protože"/>
<Typo word="Protože/Přestože" find="\bP(ro|řes)to,? ??že\b" replace="P$1tože"/>
<Typo word="Saúdský" find="\b([Ss])aud(sk([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1aúd$2"/>
<Typo word="Scenárista" find="\b([Ss])c(?:én[aá]|ena)rist(\w+)\b" replace="$1cenárist$2"/>
<Typo word="Se stal" find="\b(?<!\bCo )sa ??stastal(l[aioy]?)\b" replace="se stastal$1"/>
<Typo word="Sestávat" find="\b([Nn]es|[Ss])estáv(a(j(í|ící\w{,2})|l[aioy]?|t)|á) ??se\b" replace="$1estáv$2"/>
<Typo word="Sestávat" find="\bse ??(nes|s)estáv(a(j(í|ící\w{,2})|l[aioy]?|t)|á)\b" replace="$1estáv$2"/>
<Typo word="Shromažď-" find="\b[SZ]c?hrom[aá][zž][dď](?<!Shromažď)(ov\w+|uj\w+)\b" replace="Shromažď$1"/>
<Typo word="(Ne)shromažď-" find="(?<=\b[Nn]e|\W)[sz]c?hrom[aá][zž][dď](?<!shromažď)(ov\w+|uj\w+)\b" replace="shromažď$1"/>
<Typo word="Shromážd-" find="\b[SZ]c?hrom[aá][zž][dď](?<!Shromážd)([ěií]\w+)\b" replace="Shromažd$21"/>
<Typo word="(Ne)shromažď-" find="(?<=\b[Nn]e|\W)[sz]c?hrom[aá][zž][dď](?<!shromážd)([ěií]\w+)\b" replace="shromažd$1"/>
<Typo word="Schematicky" find="\b([Ss])chémat[iy]ck([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1chematick$2"/>
<Typo word="Srpna/Srpnu" find="\bs(?:prn|rnp|rpen)([au])\b" replace="srpn$1"/>
<Typo word="Standard(izace/ní)" find="\b([Nn]ads|[Ss])tandart(em|izac[cehiím]{1,3}|n([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?)))\b" replace="$1tandard$2"/>
<Typo word="Standarta" find="\b([Ss])tandard(a|ami|ou)\b" replace="$1tandtart1tandart$2"/><!-- pravidlo nad tímto opravuje kořen "standard" s "t", toto pravidlo opravuje kořen "standart" s "d" -->
<Typo word="Stanný" find="\b([Ss])tan([áéý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b" replace="$1tann$2"/>
<Typo word="Stévie" find="\b([Ss])tevi([eií]|emi|ích|ím|ov([áéý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?)))(?<!Stevie)\b" replace="$1tévi$2"/>
<source lang="xml">
<Typo word="Šestnáct" find="\b([Šš])es(?:t?na|ná)ct(\w{,15})\b" replace="$1estnáct$2"/>
<Typo word="(Nej)Šťastnějšťastněj(i/ší)/Šťastnšťastn(ě/ý)" find="\b((?:[Nn]ej)?(?:[Nn]e)?[Šš]š)[tť]ast?(?<!ťast)n([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěji|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ťastn$2"/>
<Typo word="(Nej)Šťavnat(ě[ji]/ější/ý)" find="\b([Nn]ejš|[Šš])tavnat([áéěíý]|é(ho|mu?)|ěji|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ťavnat$2"/>
</source>
=== U ===
<source lang="xml">
<Typo word="Uchy" find="\b([Uu])cham[aiy]\b" replace="$1chy"/>
<Typo word="(Ne)Umístěn(i/í)" find="\b([Nn]eu|[Uu])m[ií][sš][tť]n?[eě][nň](?<!ístěn)([ií])\b" replace="$1místěn$2"/>
<Typo word="(Nej)(Ne)Upřímně(ji/jší)" find="\b((?:[Nn]ej)?(?:[Nn]e)?[Uu])přímě(ji|jší(m?|ho|ch|m[iu]))?\b" replace="$1přímně$2"/>
<Typo word="#..." find="\b(?:(dvaceti|třiceti|čtyřiceti|padesáti|šedesáti|sedmdesáti|osmdesáti|devadesáti) ?)?(\d+|jedno|dvou|tří|čtyř|pěti|šesti|sedmi|osmi|devíti|des[eí]ti|(?:jede|dva|tři|čtr|pat|šest|sedm|osm|devate)nácti)(?! bitov| denn| (?:hodinov|minutov|sekundov|vteřinov)\w{1,3} (?:interval|lepide?l)| tunov)(?:[ -]|[ -]?[mt]i[ -]?)(?!let[^áéoý])((?:kilo|mega|giga)?b(?:aj|i)tov|denn|hodinov|(?:deci|hekto|mili)?litrov|let|(?:centi|deci|kilo|mikro|mili)?metrov|minutov|násobn|(?:mikro|mili)?sekundov|tunov|vstupov|vteřinov)([áéěíý]|[éí](ho|mu?)|ou|[íý](ch|mi?))\b" replace="$1$2$3$4"/>
<Typo word="#." find="\b(\d+)-?[mt]?(?:[áéíý]|[éí](?:ho|mu?)|ou|[íý](?:ch|mi?))\b" replace="$1."/>
<Typo word="#. (datum)" find="\b(\d\d?)[ \.]{1,4}(?<!\d\. )(leden|ledn[au]|únor[au]?|březen|březn[au]|duben|dubn[au]|květen|květn[au]|červen|červn[au]|červenec|červenc[ei]|srpen|srpn[au]|září|říjen|říjn[au]|listopadu?|prosinec|prosinc[ei])\b" replace="$1. $2"/>
<Typo word="#. (jiné)" find="\b(\d+)\.(kol([aeou]|e(m|ch))|l(et|etech|éta)|li(g([aouy]?|ami|á(ch|m)|ou)|ze)|míst([aouůy]?|e(ch|m)|ům)|pád([ěuůy]|ech|[eů]m))\b" replace="$1. $2"/>
<Typo word="#. století" find="\b([1-9]?\d)\.stol(\.|etím??\b)" replace="$1. stol$2"/>
</source>
 
=== Sídla ===
{{kotva|Země}}
==== Státy ====
<source lang="xml">
<!-- pouze velká písmena -->
</source>
 
==== Města ====
===== Česká =====
<source lang="xml">
<Typo word="-av" find="\b(Boles|Břec|Čás|Přibys|Soběs|Vratis|Zbras)lavy\b" replace="$1lavi"/>
</source>
 
===== Zahraniční =====
<source lang="xml">
<Typo word="Angoulême" find="\bAngoul[eé]me\b" replace="Angoulême"/><!-- převzato z en -->
</source>
 
==== Jiná ====
<source lang="xml">
<Typo word="Braník" find="(?<!\bnazývaný též )\b[Bb]ráník(u?|em)\b" replace="Braník$1"/>
</source>
 
==== Vokalizace ====
<source lang="xml">
<Typo word="devokalizace" find="(?![Kk]e ??[CGgKkQqXx]|[Ss]e ??[ČčSsŠšXxZzŽž]|[Vv]e ??[FfVvWw]|[Zz]e ??[ČčSsŠšXxZzŽž])([KkSsVvZz])(?<=\s[KkSVvZz]|\bse ??s)e ??(?!II|VI|X[IV]|[Mm]ě)([AaÁáEeÉéIiÍíOoÓóUuÚú]\w{2,}|[^AaÁáEeÉéIiÍíOoÓóUuÚú\W][aáeéěiíoóuúůyý]\w{2,}|SSSR|StB|11|[15][589]|88?)\b" replace="$1 $2"/><!-- "se" se může změnit na "s", pokud před ním následuje jiné "se" (jako zvratné zájmeno); "-e" se odstraní pouze při 100% jistotě -->
</source>
 
==== Jiný pravopis ====
<source lang="xml">
<Typo word="Ce/Če" find="\b(?!acě\b)(.*?[CcČč])ě(.*?)(?<!\bcě)\b" replace="$1e$2"/>
</source>
 
==== Zdvojená nebo ztrojená písmena ====
<source lang="xml">
<Typo word="Zdvojené písmeno" find="\b(\w+?)([ďěňřťž])\2+(\w+)\b" replace="$1$2$3"/>
</source>
 
==== Gramatika ====
<source lang="xml">
<Typo word="2., 3., 6. a 7. pád" find="\b([kusz]|bez|během|díky|do|k(olem|romě?|vůli)|(na)?místo|od|okolo|p(o|omocí|ři)|pod(él|le)|(na|o)?proti|vinou|vedle|vůči|zpoza)e? ??(?:jí|ni)ž\b" replace="$1 níž"/>
<Typo word="6. pád" find="\b(kalhot)ech\b" replace="$1ách"/>
<Typo word="6. pád" find="\b((?:pra)?les|městys)ech\b" replace="$1ích"/><!-- http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/porfaq.html#mestys -->
<Typo word="7. pád" find="\b([Hh]ranolk|[Oo]k|[Rr]izik|[Rr]ovnátk|[Tt]itulk|[Uu]ch)am[aiy](?<!Okami)\b" replace="$1y"/>
</source>
 
==== Opakovaná slova ====
<source lang="xml">
<Typo word="Opakovaná slova" find="(?<=\s|\()([aikosuvz]|ale|ani|až|bez|během|buď|(ne)?(bude([mt]e|š?)|budo?u|js(em|[mt]e|ou)|mají|nacház(ej)?í|(by|mě|nacháze)l[aioy]?)|[dhp]o|dv[aě]|díky|jak[áéoý]?|je(ho|n)?ž?|její(ch|m)?ž?|jejichž?|kde|[kvzž]e|když?|kvůli|mezi|m[iu]|nad?|neboť?|n[eěií]ž|něj|není|n[ií]|nichž?|ob[aě]|osmi?|pak|pět|p?ode?|pro(t[io])?|pře[ds]e?|při|sám|sedmi?|si|sto|sv[áé]|svoj[eií]|svůj|šesti?|tě|tři|a?však|vůči|za)(?<![Nn]a ??na|i nebo|, je) ??(?!na na\b)(?=\w\w? |\w{3})\1\b" replace="$1"/><!-- vybraná slova; za kratšími slovy musí být kvůli možným spojovníkům mezera; u "byl" apod. neopravovat možný předminulý čas (viz [[německá gramatika]]) -->
</source>
 
==== Zkratky v textu ====
<source lang="xml">
<Typo word="aj." find="(?<=\s)a\.? ?j…?\.*(?<!aj\.)(?=[\s,;\)'\x29“])" replace="aj."/>
</source>
 
==== Jednotky a předpony SI ====
<source lang="xml">
<Typo word="°C/°F" find="\b(\d{1,5}) *˚([CF])\b" replace="$1&nbsp;°$2"/>
<Typo word="m³" find="\b([cdkm]?)m3\b" replace="$1m³"/>
</source>
 
==== Interpunkce ====
<source lang="xml">
<Typo word="," find="\s{,4},\s{,4},\s{1,5}" replace=", "/>
</source>
 
==== Apostrofy a uvozovky ====
<source lang="xml">
<Typo word="'" find="\b(?=O´[ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]|\w´\w+)([DdLlOo])´(\w+)\b" replace="$1'$2"/>
<Typo word="„" find="„ +?(\w+)\b" replace="„$1"/>
</source>
 
==== Různé ====
<source lang="xml">
<Typo word="ISBN" find="\b(?:ISNB|IBSN|SIBN)\b" replace="ISBN"/>