Mapování biotopů v České republice: Porovnání verzí

sloučeny články Vrstva mapování biotopů a Aktualizace vrstvy mapování biotopů podle návrhu a podle diskusí o smazání
mBez shrnutí editace
(sloučeny články Vrstva mapování biotopů a Aktualizace vrstvy mapování biotopů podle návrhu a podle diskusí o smazání)
'''Mapování biotopů''' v České republice je projekt na získávání unikátních dat o stavu přírody, jehož organizátorem je [[Agentura ochrany přírody a krajiny ČR]]. Výsledkem projektu je '''vrstva mapování biotopů''' (VMB), která je periodicky aktualizována. Jedná se o plošně jednotný podklad ve formátu [[shapefile|shape file]], který zobrazuje vegetační pokryv na území celého státu – na této úrovni se jedná o velmi přesný a bezkonkurenční zdroj dat, umožňující řadu statistických analýz. V současnosti je Česká republika v rámci Evropské unie hodnocena jako stát s nejlépe připravenými podklady pro vymezení [[Evropsky významná lokalita|evropsky významných lokalit]], a to především právě díky vrstvě mapování biotopů. Jednotkou vrstvy mapování biotopů jsou biotopy definované publikací ''[[Katalog biotopů České republiky]]''.
'''Mapování biotopů''' v České republice je projekt na získávání unikátních dat o stavu přírody, jehož organizátorem je '''[[Agentura ochrany přírody a krajiny ČR]]'''
 
== Historie ==
Původním [[účel]]emúčelem mapování [[biotop]]ů bylo splnění povinností daných evropskými právními předpisy pro vstup do [[Evropská unie|Evropské unie]] – vymezení [[Evropsky významná lokalita|evropsky významných lokalit]] pro typy přírodních stanovišť (součást soustavy chráněných území [[Natura 2000]]). PrvníV době rozhodnutí o přístupu k tvorbě soustavy Natura 2000 byly na vytvoření VMB podle požadavků Evropské komise pouhé čtyři roky, první vlna mapování tak probíhala v letech 2001–2005 za úsilí stovekvíce než 750 profesionálních i dobrovolných pracovníků. Byl zpracován první ''Katalog biotopů České republiky'' (Chytrý, Kučera & Kočí 2001) jako jedna z důležitých mapovacích pomůcek, ovšem i přes aktivní zapojení několik stovek lidí se jednalo o velmi krátký termín a kvalita odevzdaných mapových děl nutně kolísala, a to i při dodržování metodiky. Pro sbližování pohledů na klasifikaci biotopů a hodnocení jejich kvality byla uspořádána řada školení i exkurzí, doplňkově proběhly terénní revize převzatých dat. Experti vytipovali problémové segmenty, které nesly znaky odborného pochybení. Tyto segmenty byly v průběhu roku 2005 zčásti revidovány v terénu a opraveny v mapové vrstvě. Přestože míra subjektivních odchylek nebyla spolehlivě kvantifikována, lze soudit, že výsledná mapa biotopů ČR netrpí žádnou výraznou systémovou chybou a lze ji proto široce využívat. Při mapování biotopů se sbírala data nejen pro evropsky významné typy přírodních stanovišť, ale i pro další přírodní biotopy na území ČR. Výsledkem je celoplošná '''[[vrstva mapování biotopů]]'''. Vzhledem k tomu, že stav [[vegetace]] se mění, a také vzhledem k dílčím nepřesnostem původní vrstvy se od roku 2006 provádí '''[[aktualizace vrstvy mapování biotopů]]'''.
 
== JednotkaMapování mapováníbiotopů ==
'''Evropsky významný typ přírodního stanoviště''' (= [[habitat]]) je jednotka vegetace používaná v evropské legislativě. Členění na habitaty je používané při psaní oficiálních zpráv a při plnění povinností vůči Evropské unii. Pro pouhé konání mezinárodních povinností by tedy mapování mohlo být prováděno na této úrovni. Při mapování biotopů v ČR je ovšem používaná jemnější mapovací jednotka – [[biotop]], která je tradičně užívána středoevropskými odborníky. Biotopy lze jednoduše rozdělit do jednotlivých habitatů. Detailnější přístup tak umožňuje plnit mezinárodní povinnosti a zároveň využít data pro řadu jiných odborných i ochranářských účelů. Aktuální klasifikaci biotopů popisuje '''[[Katalog biotopů České republiky]]'''.
 
Mapování je zaměřeno především na přírodní biotopy, které jsou tradičně ve středu zájmu [[Ochrana přírody|ochrany přírody]]. Při terénním mapování je však účelné zaznamenávat i ostatní biotopy, byť jsou ochranářsky bezcenné vzhledem k silnému vlivu člověka, popř. mohou být z hlediska [[Biologická diverzita|biodiverzity]] významné, ale jejich ochrana není možná vzhledem k přímé závislosti na ekonomické činnosti člověka (např. vegetace vzácných polních [[plevel|plevelů]]). Tyto biotopy označujemese označují jako nepřírodní. Biotopy se hodnotí na tzv. segmentech. Jedná se o stejnorodý územní celek pokrytý jedním biotopem. Výjimečně může mít segment mozaikovitou strukturu (nahloučení několika různých biotopů, typické např. pro vegetaci skalních měst). Pokud druhové složení přítomných rostlin neumožňuje přiřazení k žádnému přírodnímu biotopu, obvykle se segment klasifikuje vhodným nepřírodním biotopem.
== Co se při mapování sleduje ==
 
Mapování je zaměřeno především na přírodní biotopy, které jsou tradičně ve středu zájmu [[Ochrana přírody|ochrany přírody]]. Při terénním mapování je však účelné zaznamenávat i ostatní biotopy, byť jsou ochranářsky bezcenné vzhledem k silnému vlivu člověka, popř. mohou být z hlediska [[Biologická diverzita|biodiverzity]] významné, ale jejich ochrana není možná vzhledem k přímé závislosti na ekonomické činnosti člověka (např. vegetace vzácných polních [[plevel|plevelů]]). Tyto biotopy označujeme jako nepřírodní. Biotopy se hodnotí na tzv. segmentech. Jedná se o stejnorodý územní celek pokrytý jedním biotopem. Výjimečně může mít segment mozaikovitou strukturu (nahloučení několika různých biotopů, typické např. pro vegetaci skalních měst). Pokud druhové složení přítomných rostlin neumožňuje přiřazení k žádnému přírodnímu biotopu, obvykle se segment klasifikuje vhodným nepřírodním biotopem.
== CoAktualizace se přivrstvy mapování sledujebiotopů ==
Aktualizace vrstvy mapování biotopů (VMB) je dvanáctiletý cyklus údržby celoplošné informace o výskytu a stavu přírodních biotopů na území ČR, který navazuje na mapování biotopů z let 2000–2005. Konkrétní náplň aktualizace je do značné míry určována požadavky § 11 [[směrnice o stanovištích]] (č. 92/43/EHS) na sledování habitatů (typů přírodních stanovišť) a navazujícími dokumenty Výboru pro stanoviště (Habitats Committee).
 
V prvním mapování se pro každý segment přírodního biotopu zaznamenávaly dvě kvalitativní charakteristiky – reprezentativnost a zachovalost. Pro aktualizaci byla zpřesněna a rozšířena metodika a mezi parametry sledované při aktualizaci patří především reprezentativnost, struktura stromového a keřového patra, mrtvé dřevo, degradace, management, typické druhy (včetně seznamu přítomných typických a ochranářsky významných druhů, tyto soupisy se následně importují do [[Nálezová databáze ochrany přírody|Nálezové databáze ochrany přírody]]), struktura a funkce a také regionální hodnocení. Typické druhy jsou takové, které se v daném biotopu zpravidla vyskytují častěji než v jiných biotopech, takže umožňují určit, o který biotop se jedná. Sjednocující charakteristikou sledovaných parametrů je hodnocení stavu struktury a funkcí (na stupnici příznivé – méně příznivé – nepříznivé).
 
Aktualizace se provádí na celém území státu, tj. nejen ve zvláště chráněných územích, [[Evropsky významná lokalita|evropsky významných lokalitách]], [[Ptačí oblast|ptačích oblastech]] a přírodních parcích, ale i mimo ně (v tzv. volné krajině). Ověřuje se výskyt a stav biotopů podle první vrstvy mapování biotopů, a dále se zakreslují jejich nové výskyty. Mapuje se po tzv. mapovacích okrscích, každý okrsek je vymezen pevnými liniemi v krajině, přičemž jeden okrsek má cca 1500–3000 ha. V ČR je celkově zhruba 3500 mapovacích okrsků. Aktualizace VMB probíhá v terénu dle ''Metodiky aktualizace vrstvy mapování biotopů'' (Lustyk P., Guth J., 2012, [[Agentura ochrany přírody a krajiny ČR|AOPK ČR]] Praha). Hlavní pomocnou literaturou je ''[[Katalog biotopů České republiky|Katalog biotopů]]'' (Chytrý M., Kučera T. & Kočí M., 2001, AOPK ČR Praha) a ''Příručka hodnocení biotopů'' (Kolektiv autorů, 2008, [[Agentura ochrany přírody a krajiny ČR|AOPK ČR]] Praha). Data jsou zapisována v digitální podobě pomocí online aplikace WANAS, která se skládá ze dvou částí, tabelární a prostorové. Složitější prostorové úpravy lze také zpracovávat standardními nástroji [[Geografický informační systém|GIS]].
 
== Poskytování dat ==
Ve zjednodušené podobě je '''[[vrstva mapování biotopů]]''' (VMB) volně přístupná veřejnosti na mapovém serveru AOPK ČR (http://mapy.nature.cz). Tímto způsobem nelze data exportovat ani analyzovat a slouží tak pouze k prvotní orientaci. Možnost poskytování úplných dat upravují vnitřní předpisy [[Agentura ochrany přírody a krajiny ČR|AOPK ČR]]. Poskytnutí VMB je většinou bezplatné, zpoplatněny jsou jen případné analytické výstupy či transformace dat. S žádostí o data je možné se obrátit na krajská střediska AOPK ČR, případně na ředitelství AOPK ČR. Aktuální informace k poskytování dat lze nalézt na stránkách http://portal.nature.cz. Data z původní i z aktualizované vrstvy mapování biotopů jsou využívaná zejména pracovníky veřejné správy, řadou komerčních subjektů a v neposlední řadě studenty vysokých škol při tvorbě diplomových prací.
 
== LiteraturaOdkazy ==
=== Literatura ===
*Pro zájemce o mapování biotopů poskytuje ucelený přehled informací publikace '''Mapování biotopů v České republice''' (Hartel, Lončáková et Hošek 2009).
*Jednotky biotopů používané při mapování biotopů definuje '''[[Katalog biotopů České republiky]]''' (Chytrý et al. 2010). [http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/Katalog.pdf První vydání Katalogu biotopů] je dostupné i v elektronické podobě. Druhé vydání [[Katalog biotopů České republiky|Katalogu biotopů ČR]] i publikaci Mapování biotopů v České republice je možné zakoupit mj. v knihovně AOPK ČR.
 
=== Související články ===
* [[Vrstva mapování biotopů]]
* [[Aktualizace vrstvy mapování biotopů]]
* [[Katalog biotopů České republiky]]
* [[Natura 2000]]
* [[Agentura ochrany přírody a krajiny ČR]]
* [[Monitoring biotopů]]
* [[Nálezová databáze ochrany přírody]]
* [[Směrnice o stanovištích]]
 
=== Externí odkazy ===
*[http://mapy.nature.cz Mapový server AOPK ČR]
*[http://portal.nature.cz Portál informačního systému ochrany přírody]
*[http://www.facebook.com/Biodiverzitanadzlato Biodiverzita nad zlato]
*[http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/Katalog.pdf Katalog biotopů ČR - první vydání]
*[http://www.casopis.ochranaprirody.cz/zpravy-recenze/informace-o-mapovani-biotopu-na-mapovem-serveru-aopk-cr.html Informace o mapování biotopů na mapovém serveru AOPK ČR]
*[http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Vyzkum-a-dokumentace/vrstva-mapovani-biotopu-a-jeji-aktualizace-prvni-moznosti-srovnani-dat.html Vrstva mapování biotopů a její aktualizace: první možnosti srovnání dat]
 
[[Kategorie:Biotopy v Česku]]
[[Kategorie:Biologické databáze]]