Státní zkouška: Porovnání verzí

Přidáno 5 648 bajtů ,  před 6 lety
Mírně přepracováno a strukturaizováno.
(Bude mírně přepracováno a lépe strukturalizováno. 93.153.31.126: Díky.)
(Mírně přepracováno a strukturaizováno.)
'''Státní zkouška''' je označením zkouškyurčitého zjišťování vědomovostí, kteráznalostí ověřujea schopností, které ověřují a ukončujeukončují získání určitéjisté formální kvalifikaci[[kvalifikace (osobní)|kvalifikace]]. Označením zkoušky jako ''státní'' se zde rozumí ovlivnění podoby, formy nebo struktury této zkoušky, na které má tedy přimý či nepřímý vliv [[stát]] – kupř. ji přímo organizuje prostřednictvím státních institucí, nebo ji vymezuje a reguluje legislativně (typicky [[zákon]]em). Státní zkouška se zpravidla skládá z několika různých částí. Úspěšné složení státní zkoušky a tedy formální nabytí jisté kvalifikace může být předpokladem pro výkon určitých [[profese|profesí]]. Dříve byla podmínkou pro výkon některých státem zabezpečovaných profesí jako např. [[soudce]], gymnaziální profesor atp.
{{pracuje se}}
 
== Státní zkoušky na Vysokýchvysokých školách v České republice ==
Studium na [[vysoká škola|vysoké škole]] v [[Česko|Česku]] se řádně ukončuje určitým typem státní zkoušky, které upravuje ''vysokoškolský zákon'' (tedy v současnosti zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů). Ústní část se skládá před zkušební komisí (''státnicová komise''), přičemž průběh i vyhlášení výsledků jsou veřejné.
 
Státnicové komise mívají většinou v [[Česko|ČR]] čtyři členy (minimálně však zpravidla tři), přičemž předsedou státnicové komise musí být vždy [[docent]], [[profesor]], či jiný významný odborník v daném [[studijní obor|oboru]] (např. [[doktor věd]]). Ostatní členové této komise, která hodnotí danou zkoušku, většinou musejí mít alespoň ukončené ''vědecké (postgraduální) vzdělání'' (tedy přesněji: absolvovaný [[Studijní program#Doktorský studijní program|doktorský studijní program]], [[Ph.D.]], resp. zastávat alespoň pozici [[odborný asistent|odborného asistenta]]). O výběru a jmenování příslušných členů státnicových komisí většinou rozhoduje vedení dané vysoké školy, resp. její součásti ([[fakulta|fakulty]], [[vysokoškolský ústav|vysokoškolského ústavu]]...), dle vnitřních předpisů (statutu). (Vedením se zde myslí [[rektor]], příp. [[prorektor]], [[děkan]], příp. [[proděkan]], event. [[ředitel]] ústavu apod.) Dalším účastníkem zkoušky (přísedícím), který však není členem státnicové komise, tedy na hodnocení se nepodílí a má zde na starosti pouze administrativně-technické zajištění zkoušky, může být zapisovatel. Tuto funkci většinou může vykonávat kupř. student v doktorském studijním programu (''doktorand''), či [[asistent (pedagog)|asistent]].
 
Právo zkoušet u státnic tak zpravidla mají pouze profesoři, docenti a další odborníci schválení [[vědecká rada|vědeckou radou]] příslušné vysoké školy (napřkupř. uváděný [[doktor věd]] apod.), případně i jiní významní odborníci v daném oboru, které může jmenovat [[Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky]]. Dříve byla podmínkou pro výkon některých státem zabezpečovaných profesí (např. [[soudce]], gymnaziální profesor apod.).
byť nemusí být přímo organizováný státem
určitá standardizovaná podoba, forma
na jejímž průběhu má
 
Současný ''vysokoškolský zákon o vysokých školách''<ref>http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111</ref> (tedy zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů)pak rozlišuje jednotlivé druhy státní zkoušky, které jsou uvedeny níže.
 
=== Státní doktorskázávěrečná zkouška ===
řádně ukončuje [[studium]] na [[vysoká škola|vysoké škole]]. Její součástí bývá zpravidla obhajoba [[diplomová práce|diplomové]] či jiné odborné (závěrečné kvalifikační) práce, ústní část se skládá před zkušební komisí (''státnicová komise''), přičemž průběh i vyhlášení výsledků jsou veřejné. Státní zkouškou se ukončuje též získání kvalifikace, např. k řízení drážních vozidel. Zkouška se koná před komisí Drážního správního úřadu.
Státní závěrečná zkouška (''státnice'', SZZ) se skládá jak v [[Studijní program#Bakalářský studijní program|bakalářském studijním programu]], takjejíž součástí je zpravidla i obhajoba [[bakalářská práce|bakalářské práce]]. Rovněž se příslušná státní závěrečná zkouška skládá v [[Studijní program#Magisterský studijní program|magisterském studijním programu]], jejíž součástí je obhajoba [[diplomová práce|diplomové (magisterské) práce]] (vyjma lékařských oborů, viz níže).
 
=== Státní rigorózní zkouška ===
Státní rigorózní zkouška (''rígo'', ''rigorózum'', [[rigorózní zkouška]]) se (jakožto [[Rigorózní zkouška#Obligatorní|obligatorní]]) skládá v [[Studijní program#Magisterský studijní program|magisterském studijním programu]] v oblasti [[všeobecné lékařství|všeobecného lékařství]], [[zubní lékařství|zubního lékařství]], [[veterinární lékařství|veterinárního lékařství]] a [[veterinární hygiena|veterinární hygieny]];. dáleV jitomto mohoupřípadě složitse tijedná o standardní, kteřířádné, jižzakončení dosáhlistudia titulutěchto magistr[[student]]ů – ze zákona zde tedy v těchto případech přímo nevyplývá povinnost zhotovit a obhájit ([[Magistrrigorózní práce|Mgr.rigorózní práci]]).;<ref>{{Citace právního předpisu
| typ = Zákon
| číslo = 111/1998 Sb.
| název = o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
| paragraf = 46, odst. 3
| url = http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#p46-3
| datum přístupu = 2016-05-19
}}</ref> nicméně v některých těchto [[lékařství|lékařských]] [[studijní obor|oborech]] se tato práce zhotovuje, v jiných nikoli, vždy dle [[akreditace|akreditované]] skladby příslušného [[Studijní obor|studijního oboru]]).<ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = Témata rigorózních prací
| periodikum = VFU
| url = http://fvhe.vfu.cz/studium/zaverecne-prace/rigorozni-prace/temata-praci/index.html
}}</ref><ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = Kvalifikační práce
| periodikum = VFU
| url = https://stagweb.vfu.cz/portal/studium/prohlizeni.html
}}</ref><ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = Popis studia a uplatnění
| periodikum = VFU
| url = http://fvhe.vfu.cz/pro-uchazece/mgr-studium/popis-studia.html
}}</ref> Dále ji mohou složit (jakožto [[Rigorózní zkouška#Fakultativní|fakultativní]]) ti, kteří již dosáhli titulu [[magistr]] (Mgr.), jako dodatečnou a placenou zkoušku pro absolventy [[Studijní program#Magisterský studijní program|magisterského studijního programu]] v [[Rigorózní zkouška#Seznam|ostatních oblastech]]. V tomto případě je nutné zhotovení [[rigorózní práce]] a ze zákona zde tedy v těchto případech i přímo vyplývá povinnost obhájit tuto práci.<ref>{{Citace právního předpisu
| typ = Zákon
| číslo = 111/1998 Sb.
| název = o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
| paragraf = 46, odst. 5
| url = http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#p46-5
| datum přístupu = 2016-05-19
}}</ref>
 
=== Státní doktorská zkouška ===
Státnicové komise mívají většinou v [[Česko|ČR]] čtyři členy (minimálně však zpravidla tři), přičemž předsedou státnicové komise musí být vždy [[docent]], [[profesor]], či jiný významný odborník v daném [[studijní obor|oboru]]. Ostatní členové této komise, která hodnotí danou zkoušku, většinou musejí mít alespoň ukončené ''vědecké (postgraduální) vzdělání'' (tedy přesněji: absolvovaný [[Studijní program#Doktorský studijní program|doktorský studijní program]], [[Ph.D.]], resp. zastávat alespoň pozici [[odborný asistent|odborného asistenta]]). O výběru a jmenování příslušných členů státnicových komisí většinou rozhoduje vedení dané vysoké školy, resp. její součásti ([[fakulta|fakulty]], [[vysokoškolský ústav|vysokoškolského ústavu]]...), dle vnitřních předpisů (statutu). (Vedením se zde myslí [[rektor]], příp. [[prorektor]], [[děkan]], příp. [[proděkan]], event. [[ředitel]] ústavu.) Dalším účastníkem zkoušky (přísedícím), který však není členem státnicové komise, tedy na hodnocení se nepodílí, může být zapisovatel. Tuto funkci většinou může vykonávat kupř. student v doktorském studijním programu (''doktorand'') či [[asistent (pedagog)|asistent]].
Státní doktorská zkouška (''doktorská zkouška'', ''doktorandská zkouška'') se skládá v [[Studijní program#Doktorský studijní program|doktorském studijním programu]] ([[Ph.D.]]), jejíž součástí je ze zákona i veřejná obhajoba [[disertační práce]], kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti [[výzkum]]u nebo [[vývoj]]e nebo k samostatné teoretické a tvůrčí [[umělec]]ké činnosti. Oproti předchozím musí ze zákona disertační práce obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.
 
== Státní jazykové zkoušky v České republice ==
Právo zkoušet u státnic tak zpravidla mají pouze profesoři, docenti a další odborníci schválení [[vědecká rada|vědeckou radou]] příslušné vysoké školy (např. [[doktor věd]] apod.), případně i jiní významní odborníci v daném oboru, které může jmenovat [[Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky]]. Dříve byla podmínkou pro výkon některých státem zabezpečovaných profesí (např. [[soudce]], gymnaziální profesor apod.).
Zvláštními státními zkouškami jsou ''[[státní jazykové zkoušky]]'' (základní, všeobecné a speciální pro překladatel, či tlumočníky), které mohou za podmínek stanovených vyhláškou (č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, ve znění pozdějších předpisů) realizovat příslušné [[jazyková škola|jazykové školy]]; tyto zkoušky jsou placené. Státní jazykovou zkouškou se ověřuje stupeň osvojení [[Seznam jazyků a jazykových rodin|cizího jazyka]] v rozsahu stanoveném podle druhu státní jazykové zkoušky zkušebním řádem pro tyto zkoušky v jazykových školách. Komise pro státní jazykové zkoušky je zpravidla tříčlenná a tvoří ji předseda komise a dva řadoví členové. Členy zkušební komise jsou [[pedagog]]ičtí pracovníci s odbornou kvalifikací k výuce příslušného cizího jazyka.
 
=== Státní jazykové zkoušky základní ===
Současný zákon o vysokých školách<ref>http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111</ref> (tedy zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů) rozlišuje jednotlivé druhy státní zkoušky, které jsou uvedeny níže.
Státní jazykové zkoušky základní odpovídají úrovni [[Společný evropský referenční rámec#B2|B2]] [[Společný evropský referenční rámec|Společného evropského referenčního rámce pro jazyky]].
 
=== Státní závěrečnájazykové zkouškazkoušky všeobecné ===
Státní jazykové zkoušky všeobecné odpovídají úrovni [[Společný evropský referenční rámec#C1|C1]] [[Společný evropský referenční rámec|Společného evropského referenčního rámce pro jazyky]].
Státní závěrečná zkouška (''státnice'', SZZ) se skládá jak v [[Studijní program#Bakalářský studijní program|bakalářském studijním programu]], tak v [[Studijní program#Magisterský studijní program|magisterském studijním programu]] (vyjma lékařských oborů).
 
=== Státní rigorózníjazykové zkouškazkoušky speciální ===
Státní jazykové zkoušky speciální lze vykonat pro obor [[překladatel]]ský a pro obor [[tlumočník|tlumočnický]]. Státní jazykové zkoušky speciální odpovídají úrovni [[Společný evropský referenční rámec#C2|C2]] [[Společný evropský referenční rámec|Společného evropského referenčního rámce pro jazyky]]. Tuto zkoušku mohou vykonat uchazeči, kteří již úspěšně vykonali státní jazykovou zkoušku všeobecnou. Jazyková škola též může povolit vykonání této speciální zkoušky bez předchozího vykonání státní jazykové zkoušky všeobecné v případě, že uchazeč předloží doklad o vykonání jazykové zkoušky, která svým obsahem a rozsahem odpovídá té příslušné všeobecné zkoušce. Touto příslušnou zkouškou má uchazeč prokázat hluboké znalosti a vysokou míru osvojení cizího jazyka, jistotu v jazykových dovednostech a schopnostech specifických pro různé obory v rozsahu stanoveném rámcovým a školním vzdělávacím programem pro vyšší speciální kurzy jazykových škol.
Státní rigorózní zkouška (''rígo'', ''rigorózum'', [[rigorózní zkouška]]) se skládá v magisterském studijním programu v oblasti [[všeobecné lékařství|všeobecného lékařství]], [[zubní lékařství|zubního lékařství]], [[veterinární lékařství|veterinárního lékařství]] a [[veterinární hygiena|veterinární hygieny]]; dále ji mohou složit ti, kteří již dosáhli titulu magistr ([[Magistr|Mgr.]]).
 
== Ostatní státní zkoušky v České republice ==
=== Státní doktorská zkouška ===
Státní zkouškou se ukončuje též získání [[kvalifikace (osobní)|kvalifikace]] kupř. k řízení drážních vozidel. Zkouška se v tomto případě koná před komisí [[Drážní správní úřad|Drážního správního úřadu]].
Státní doktorská zkouška (''doktorská zkouška'', ''doktorandská zkouška'') se skládá v doktorském studijním programu ([[Ph.D.]]), dříve se též toto doktorské studium nazývalo ''postgraduální studium''.
 
Za další státní zkoušku lze považovat též [[maturita|maturitní zkoušku]] (blíže [[státní maturita]]); ''profilovou část'' v tomto případě mají na starosti jednotlivé školy, státní část pak spadá pod [[CERMAT]] ([[Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky|MŠMT]]).
=== Ostatní ===
Zvláštními státními zkouškami jsou ''[[Státní jazykové zkoušky|státní jazykové zkoušky]]'' (základní, všeobecné a speciální pro překladatele či tlumočníky), které neukončují vysokoškolské studium a které mohou za podmínek stanovených vyhláškou (č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, ve znění pozdějších předpisů) realizovat [[jazyková škola|jazykové školy]].
 
== Odkazy ==
=== Reference ===
<references />
 
=== Související články ===
* [[Vysoká škola]]
 
=== Externí odkazy ===
* [http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů]
* [http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání]
* [http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-33 Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, ve znění pozdějších předpisů]
 
3 003

editací