Nápověda:Bezbariérová Wikipedie: Porovnání verzí

gramatika aspoň u nadpisů, když už je na tento návrh odkazováno z Wikiprojektu Kvalita
m (→‎Syntaxe: překlep)
(gramatika aspoň u nadpisů, když už je na tento návrh odkazováno z Wikiprojektu Kvalita)
#* Jedná se o jednu z nejdůležitějších podmínek přístupnosti, umožňuje totiž získat adekvátní informaci uživatelům, kteří používají taková výstupní zařízení, která nedokáží interpretovat netextové prvky, nebo mají z technických důvodů zobrazování netextových prvků implicitně vypnuto. To se týká především osob se zrakovým postižením, kteří používají hlasové syntetizátory, a pro něž je textová alternativa jedinou možností, jak se k informaci poskytované netextovým prvkem na stránce dostat.
#* Popisek obrázku není totéž, co textová alternativa. Popisek se ve většině případů zobrazuje všem čtenářům a slouží k doplnění předávané informace, zatímco textová alternativa popisuje obsah obrázku pro osoby, kterým se obrázek nezobrazil. Oddělení popisku a textové alternativy je v MediaWiki teprve od podzimu 2008 a dosud nevstoupilo příliš ve známost, proto je jeho užití doposud velmi sporadické, u nejkvalitnějších článků na Wikipedii by se ovšem mělo stát standardem. Bližší informace ohledně textových alternativ na Wikipedii jsou k dispozici v angličtině na stránce [[:en:Wikipedia:Alternative text for images|Alternative text for images]].
# '''GrafickéU prvkygrafických na stránceprvků, které nenesou významové sdělení, tedy slouží například pouze jako dekorace, jemusí třeba, abymít alternativní textová náhrada měla prázdnou hodnotu.'''
#* Na stránkách se běžně objevují dekorační prvky. Mnohá zařízení umožňují takové prvky ignorovat, pokud je nedokáží interpretovat, a obsah stránky tak zůstává srozumitelný. Je vhodné deaktivovat i odkaz na stránku souboru. V prostředí MediaWiki dosáhnete tohoto efektu pomocí parametru ''alt'' (pro textové alternativy) a ''link'' (pro odkazy), které se ponechají prázdné, tedy například <code><nowiki>[[Soubor:Example.jpg|alt=|link=]]</nowiki></code>.
# '''Na stránce se nesmí nacházet prvky, které by s frekvencí větší než třikrát za sekundu výrazně měnily svůj vzhled.'''
#* Toto pravidlo je důležité pro osoby s poruchami soustředění, epilepsií ale i poruchami zraku. Pravidlo v podstatě vylučuje používání trvale blikajích prvků, které jsou zajišťovány například tagem nebo vlastností ''blink'', protože se jedná o prvky, jejichž chování lze regulovat jen stěží nebo vůbec a nelze tedy zajistit jejich přiměřené chování na všech výstupních zařízeních.
# '''Informace, které jsou sdělované barevným nebo tvarovým rozlišením, musí být dostupné i bez něj.'''
#* Mnohá zařízení nemohou zprostředkovávat informace o barvách nebo tvarech použitých na stránce nebo je uživatel nemusí být schopen vnímat. Například u grafů s informacemi rozlišenými jen různými barvami zhruba stejně tmavými zvažte jejich změnu, přidání šrafování apod. Vždy je však nutné, aby kromě barevného odlišení informací existoval také textový ekvivalent se stejnou vypovídací hodnotou.
# '''Vzájemný kontrast popředí a pozadí musí dosahovat minimálně poměru 5:1.'''
# '''Sémantické značky používané v XHTML a jejich ekvivalenty ve wiki syntaxi musí být užívány způsobem, který odpovídá jejich významu ve specifikaci jazyka.'''
#* Mnohé nástroje, které interpretují webové stránky, zároveň poskytují uživateli informaci o tom, jakého typu je sdělení právě pomocí významu užitých značek. Je proto nepřípustné používat nevhodné značky pouze kvůli dosažení určitého vizuálního efektu.
# '''Obsah, který je formátován pomocí párových značek, musí mít jasně vyznačen počátek i konec formátování. Použité párové značky se nesmí křížit.'''
#* Tento bod vychází ze stejného požadavku jako bod 1, přesto je častým prohřeškem autorů stránek, že některé párové značky neukončují nebo je kříží. Pokud nejsou značky používany správně, může se stát, že na některých výstupních zařízeních bude obsah interpretován naprosto nesmyslně.
# '''Obsahové prvky stránky, které jsou formátovány rozšiřujícími technologiemi, například CSS nebo JavaScript, musí zůstat srozumitelné a čitelné i v případě, že koncový uživatel nemá tyto technologie k dispozici.'''
# '''Obsah stránek musí být srozumitelný.'''
#* Osoby, které od dětství trpí těžkým sluchovým postižením, mívají často potíže s porozuměním náročnějších textů, protože pro ně není čeština hlavním jazykem, ale spíš by se dala přirovnat k cizímu jazyku. Struktura vět by tedy měla být jasná a předkládaná informace jednoznačná. Obecně není vhodné předpokládat vyšší vzdělání v oboru a text by se tedy měl přizpůsobit faktu, že Wikipedie je určena široké veřejnosti. Obvykle není na škodu předpokládat, že píšete pro osoby se středním všeobecným vzděláním, v závislosti na tématu pak mohou být požadavky na čtenáře přiměřeně vyšší nebo i nižší.
# '''Rozsáhlé obsahové bloky musí být rozděleny do menších, výstižně nadepsaných celků.'''
#* Ve všech textech, a tedy i na Wikipedii, je samozřejmostí, že obsah stránky je členěn do jednotlivých sekcí pomocí nadpisů a ty jsou dále děleny na jednotlivé odstavce. Takové členění spolu s vhodným užíváním seznamů a jiných formátovacích prvků zvyšuje přehlednost stránky a usnadňuje přejímání obsažených informací.
#* Obrázky by měly být uvnitř sekce, do které patří (za nadpisem a za jakýmikoliv odkazy na ostatní články). Neměly by být v nadpisu.
# '''Dávejte přednost rozepsané formě před zkratkami. Nepoužívejte neobvyklé zkratky bez jejich náležitého vysvětlení nebo zkratky v neobvyklém významu.'''
#* Ve Wikipedii je zvykem při prvním výskytu nějaké zkratky její význam náležitě vysvětlit (a)nebo odkázat na stránku, kde se podrobnější vysvětlení nachází. Větší srozumitelnost zajišťuje i rozepisování běžných zkratek (jako např., aj., …) Naopak velmi nevhodné je používat zkratky, které jsou známější v jiném významu a mohou tedy čtenáře mást.
# '''Části textu, které jsou v cizím jazyce, řádně označte. Při použití znaků, které nemusí být uživateli implicitně k dispozici použijte také vhodné upozornění.'''
#* Ve Wikipedii se k odlišení částí textu v cizím jazyce používá {{Šablona|Cizojazyčně}}. Vzhledem k faktu, že podpora přepínání jazyka v hlasových čtečkách je stále ještě nízká, není obvykle toto pravidlo vyžadováno striktně. Obvykle se doporučuje takto označovat především delší bloky textu v cizím jazyce. Naproti tomu v případě, že používáme znaky, které uživatel nemusí mít na svém počítači k dispozici (obvykle se jedná o různá světová písma, ale třeba i znaky pro přepis výslovnosti [[Mezinárodní fonetická abeceda|IPA]]), je nanejvýš vhodné poskytnout uživateli patřičným způsobem možnost interpretovat takový text a případně i možnost doplnit si softwarové vybavení tak, aby měl možnost si dané znaky zobrazit. Přitom je třeba mít na zřeteli, že nelze po čtenáři požadovat nějaké konkrétní výstupní zařízení nebo software, a pokud již je takové potřeba, mělo by být volně dostupné.
# '''Odkazy používejte přiměřeně a dobře je popisujte.'''