Správa úložišť radioaktivních odpadů: Porovnání verzí

copyvio z různých částí http://www.surao.cz/
(copyvio z různých částí http://www.surao.cz/)
{{copyvio|zdroj=http://www.surao.cz/}}
[[Soubor:SÚRAO.jpg|náhled|Logo [http://www.surao.cz Správy úložišť radioaktivních odpadů]]]
'''Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)''' vznikla 1. 6. 1997 jako státní organizace zřízená [[Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR|Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR]]. Od roku 2000 je SÚRAO, ve smyslu § 51 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, [[Organizační složka státu|organizační složkou státu]]. V čele Správy stojí ředitel, kterým je od roku 2014 RNDr. Jiří Slovák. Statutárním orgánem Správy je Rada SÚRAO složená ze zástupců státní správy, původců radioaktivních odpadů a veřejnosti. Ředitele i členy Rady SÚRAO jmenuje ministr průmyslu a obchodu.
 
Posláním Správy úložišť radioaktivních odpadů je zajišťovat na území České republiky bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v souladu s požadavky na ochranu člověka i životního prostředí před jejich negativními účinky. Kromě provozování úložišť nízko a středněaktivních odpadů v České republice má SÚRAO na starosti také přípravu výstavby hlubinného úložiště pro vysokoaktivní odpady.
 
== Historie ==
Historie ukládání [[Radioaktivní odpad|radioaktivních odpadů]] sahá do poloviny 20. století. Během počátečního období horečného jaderného zbrojení, a především v důsledku prudkého rozvoje jaderných elektráren v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století (první kroky k výstavbě [[Jaderná elektrárna Dukovany|JE Dukovany]] udělali představitelé ČSSR už v roce 1970), se radioaktivní odpady začaly hromadit. Odborná veřejnost byla postavena před otázku kam je umístit, aby nemohly negativně ovlivňovat člověka a jeho životní prostředí.
 
=== Nízko a středněaktivní odpady ===
Zneškodňování nízko a středně aktivních odpadů bylo brzy úspěšně vyřešeno jejich ukládáním do povrchových úložišť.
 
Prvním takovým zařízením v Česku je již uzavřené úložiště radioaktivních odpadů Hostim ležící tři kilometry východně od Berouna. Samotný provoz úložiště trval velmi krátkou dobu. První obalové soubory přivezli do Hostimi pracovníci Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů v roce 1959, provoz byl ukončen 9. 8. 1965 a další péči o bezpečnost úložiště převzal stát.
 
V pořadí druhé, dodnes stále funkční, je úložiště radioaktivních odpadů Richard u Litoměřic. Stejně jako Hostim i Richard je bývalý vápencový důl. Za druhé světové války ho nacisté z části přestavěli na podzemní továrnu automobilových součástek. V roce 1959 padl jeden z prvních oficiálních návrhů využít důlní komplex Richard II k uskladnění radioaktivních odpadů. O pět let později se tento plán stal skutečností. Od té doby se zde ukládají nízko a středně-aktivní institucionální odpady.
 
Deset let po otevření úložiště Richard, tedy v roce 1974, zahájilo provoz úložiště Bratrství. Úpravou bývalého uranového dolu poblíž Jáchymova tak vzniklo vhodné místo pro ukládání radioaktivních odpadů s přírodními radionuklidy.
 
Úložiště radioaktivních odpadů Dukovany, které je situováno v areálu stejnojmenné jaderné elektrárny, je nejmladším českým úložištěm. Výstavba začala v roce 1987, v provozu je úložiště od roku 1995.
 
Správa úložišť radioaktivních odpadů spravuje Richarda, Bratrství a Dukovany od roku 2000, monitoruje také uzavřené úložiště Hostim.
 
=== Vyhořelé jaderné palivo a vysokoaktivní odpady ===
O vyhořelém jaderném palivu a vysokoaktivních odpadech se až do 80. let 20. století soudilo, že jejich trvalé odstraňování zatím není zapotřebí. Pro odklad okamžitého řešení bylo několik důvodů:
* Uvedených materiálů bylo velmi malé množství.
* Tyto materiály lze skladovat v mokrých i suchých skladech po dobu několika desetiletí.
* Vzhledem k vysoké radioaktivitě je třeba tyto materiály dostatečně izolovat na dlouhé časové období a vybudovat pro ně účinný ochranný systém, k čemuž je zapotřebí začít shromažďovat dostatečné finanční prostředky.
* Vyhořelé jaderné palivo lze za určitých podmínek přepracovat a znovu použít v nových typech reaktorů.
V 90. letech 20. století došly země produkující vysokoaktivní odpady ke shodě, že je potřeba tuto problematiku začít řešit. Po letech výzkumů se většina států, které vyrábí elektrickou energii prostřednictvím jaderných elektráren, shodla na tom, že nejvhodnějším způsobem bude uložení vyhořelého jaderného paliva do hlubinných horninových formací. Tato varianta vyhovuje jak po stránce bezpečnosti a technické proveditelnosti, tak po stránce ekonomické.
 
== Stávající úložiště ==
V současné době jsou v České republice v provozu tři úložiště radioaktivních odpadů: bývalý vápencový důl Richard u Litoměřic, vytěžený uranový důl Bratrství u Jáchymova a úložiště v areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Úložiště Hostim nedaleko Berouna je mimo provoz už více něž 50 let.
[[Soubor:Obalové soubory Richard.jpg|náhled|Uložené obalové soubory s radioaktivním odpadem v úložišti Richard]]
 
=== ÚRAO Richard ===
{{Podrobně|Podzemní továrna Richard}}
Areál úložiště se rozkládá na ploše 16 hektarů nedaleko Litoměřic. Součástí povrchového areálu je provozní budova, informační středisko, laboratoř a také akreditovaná zkušebna obalových souborů a radioaktivních látek zvláštní formy. Celkový objem využívaných důlních prostor přesahuje 17 000 m<sup>3</sup>, kapacita upravených podzemních prostor určených k ukládání odpadů je 10 250 m<sup>3</sup>. Zbytek tvoří obslužné chodby a další pomocné prostory. Richard je určen především pro institucionální odpady, které vznikají ve zdravotnictví, průmyslu, zemědělství či výzkumu. Zároveň jsou zde dočasně skladovány odpady, které mají příliš vysokou aktivitu (překračují stanovený limit obsahu radionuklidů), než aby mohly být trvale uloženy. Při současném tempu plnění úložiště dojde k naplnění jeho kapacity a následnému uzavření nejspíš kolem roku 2025.
 
==== Zkušebna obalových souborů ====
V areálu úložiště Richard je také specializovaná zkušebna obalových souborů a radioaktivních látek zvláštní formy. Provádí zkoušky obalových souborů pro radioaktivní zásilky typu IP-2, IP-3, A a B a zkoušky radioaktivních látek zvláštní formy (RLZF), tak jak jsou požadovány pro přepravu nebezpečných látek třídy 7. Zkušebna je vybavena k provádění pádové zkoušky, zkoušky průrazem, ohybem a tepelné zkoušky pro radioaktivní látky zvláštní formy. Své prototypy zde testují nejen tuzemské společnosti, ale i vývojáři z řady evropských zemí.
 
=== ÚRAO Bratrství ===
{{Podrobně|Důl Bratrství}}
Úložiště Bratrství v [[Jáchymov]]ě je vybudováno v části opuštěných podzemních prostor bývalého stejnojmenného uranového dolu. Samotné úložiště tvoří jen nepatrnou část důlního pole, které má celkovou rozlohu 9,8 km<sup>2</sup> s více než 80 kilometry štol a překopů. Bratrství vždy bylo vyhrazené pro odpad obsahující přírodní radionuklidy. Odpady této kategorie vznikají především při vyřazování některých typů zářičů z provozu ve zdravotnictví a ve výzkumu. Do úložiště se vejde přibližně 360 m<sup>3</sup> radioaktivních odpadů. V současné době je však jeho kapacita téměř vyčerpána. Definitivní termín i způsob uzavření úložiště je závislý na objemu v budoucnu ukládaných radioaktivních odpadů, ukončení provozu se plánuje kolem roku 2020.
 
=== ÚRAO Dukovany ===
Povrchové úložiště Dukovany zabírá plochu 1,3 hektaru přímo v areálu [[Jaderná elektrárna Dukovany|Jaderné elektrárny Dukovany]]. Je určené především k likvidaci nízko a středně aktivních odpadů z dukovanské i temelínské elektrárny. Celkový objem úložných prostor je 55 000 m<sup>3</sup>, což představuje zhruba 180 000 obalových souborů (sudů). Tato kapacita je dostatečná k uložení všech provozních odpadů z obou elektráren, a to i v případě prodloužení jejich plánované životnosti na 40 let. V dukovanském úložišti radioaktivních odpadů je uskladněn jak tekutý, tak pevný radioaktivní odpad. Mezi pevné odpady patří například kontaminované ochranné pomůcky, čisticí textilie, balicí materiály, papír, fólie, elektroinstalační materiál, stavební suť apod. Tekutým RAO jsou odpadní vody.
 
[[Kategorie:Příspěvkové organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR]]
[[Kategorie:Odpady v Česku]]
[[Kategorie:Radioaktivita]]