Kupní smlouva: Porovnání verzí

Odebráno 3 950 bajtů ,  před 5 lety
aktualizace zastaralých informací podle nového občanského zákoníků a komentářů k němu
(aktualizace zastaralých informací v obecné charakteristice)
(aktualizace zastaralých informací podle nového občanského zákoníků a komentářů k němu)
{{Aktualizovat}}
'''Kupní smlouva''' je [[soukromé právo|soukromoprávní]] [[smlouva]], při níž dochází k převodu vlastnického práva k věci mezi prodávajícím, kterému vzniká povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě, a kupujícím, jemuž vzniká povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. Termín kupní smlouva je zákonodárci používán ve shodném významu jako '''koupě'''.
 
Podobná pravidla, jak pro smlouvu kupní, platí i pro [[Směnná smlouva|směnnou smlouvu]], při které nedochází k placení, ale je vyměňována věc za věc.<ref>§ 611 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník</ref>
 
== Obecná charakteristika a druhy kupních smluv ==
Kupní smlouvu upravuje v České republice [[Občanský zákoník (Česko, 2012)|občanský zákoník]]. Pro její úpravu je rozhodující její rozlišování podle předmětu a postavení stran kupní smlouvy. Rozlišuje tedy kupní smlouvu, jejímž předmětem je movitá věc, a tu, jejímž předmětem je věc nemovitá. Podle subjektů (stran) kupní smlouvy a jejich postavení lze rozlišovat mezi kupní smlouvou uzavřenou mezi podnikateli, mezi spotřebiteli a mezi podnikatelem a spotřebitelem.<ref name=":0">{{Citace monografie|příjmení=Švestka|jméno=Jiří a kol.|příjmení2=|jméno2=|titul=Občanský zákoník. Komentář. Svazek V|vydání=1|vydavatel=Wolters Kluwer|místo=Praha|rok=2014|počet stran=1700|strany=719-721, 735|isbn=978-80-7478-369-2}}</ref> Občanský zákoník uvádí také zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě a o koupi závodu.
 
Zvláštním druhem kupní smlouvy je navíc mezinárodní kupní smlouva upravená [[:s:Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží|Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží]].
 
== ZnakyNáležitosti kupní smlouvy dle občanského a obchodního zákoníku (před r. 2014) ==
Při uzavírání kupní smlouvy musí být jasné, kdo jsou smluvní strany. Podstatná náležitost kupní smlouvy je projev vůle strany prodávajícího něco prodat, a projev vůle strany kupující něco koupit. Obě smluvní strany se musí dohodnout na celém obsahu kupní smlouvy. Výše kupní ceny záleží na dohodě stran s určitými limity, které jsou určeny proto, aby nedošlo k hrubému nepoměru vzájemných plnění (lichvě, neúměrnému krácení nebo zneužití výhodnějšího hospodářskému postavení jedné ze smluvních stran).<ref name=":0" />
Porovnáním úprav kupní smlouvy dle občanského a obchodního zákoníku dospějeme ke zjištění základních shodných a rozdílných znaků.
 
UV obou úpravúpravě není stanovena forma smlouvy, vyjma prodeje nemovitosti (občanský zákoník), kdy je vyžadována [[písemná forma]].
=== Aplikace ===
Prvním ze zásadních rozdílů je aplikace obou úprav:
* Úprava dle občanského zákoníku se použije:
** nejde-li o [[Obchodní závazkový vztah|relativní obchod]], pokud si smluvní strany písemně nedohodnou, že se smlouva bude řídit obchodním zákoníkem
** je-li předmětem koupě [[nemovitá věc]] (k nemovitosti ale nepatří kupní smlouva!)
** nejde-li o mezinárodní kupní smlouvu
* Úprava dle obchodního zákoníku se použije:
** jedná-li se o obchodní závazkový vztah, tzn. je-li jako relativní obchod sjednán mezi podnikateli v souvislosti s jejich podnikatelskou činností, případně mezi podnikatelem a státem nebo samosprávným územním orgánem při uspokojování veřejných potřeb
** je-li smluvními stranami zvolen jako předpis, jímž se bude jejich vztah řídit
V obou případech je předpokladem, že předmětem kupní smlouvy je [[věc movitá]].
 
U úpravy dle občanského zákoníku je kupní cena stanovena dohodou s omezením obecně závaznými právními předpisy.
=== Vymezení ===
Dalším rozdílem obou úprav je pojmové vymezení kupní smlouvy, které je u jednotlivých úprav stanoveno takto:
* dle občanského zákoníku: Kupní smlouva je smlouva, ze které vznikne prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.
* dle obchodního zákoníku: Kupní smlouva je smlouva, jíž se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něj vlastnické právo z této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.
 
=== Forma smlouvy ===
U obou úprav není stanovena, vyjma prodeje nemovitosti (občanský zákoník), kdy je vyžadována [[písemná forma]].
 
=== Vznik kupní smlouvy ===
U úpravy dle občanského zákoníku se obě smluvní strany musí dohodnout na celém jejím obsahu, u úpravy dle obchodního zákoníku minimálně na podstatných částech, které za podstatné považuje zákon.
 
=== Části kupní smlouvy ===
Obsahovým i formálním porovnáním sledovaných úprav kupní smlouvy lze zjistit následující skutečnosti:
 
==== Podstatné části smlouvy ====
Obě úpravy jsou shodné ve věci smluvních stran. Ve věci určení zboží (dle obchodního zákoníku), či určení prodávané věci (dle občanského zákoníku), je ve druhém případě nutné uvést, zda se jedná o věc movitou či nemovitou. Kupní cena u úpravy dle obchodního zákoníku musí být stanovena nebo musí být stanoven způsob, jakým bude určena. U úpravy dle občanského zákoníku je kupní cena stanovena dohodou s omezením obecně závaznými právními předpisy. Podstatná náležitost, kterou každá kupní smlouva musí mít: projev vůle strany prodávajícího něco prodat, a projev vůle strany kupující něco koupit.
 
==== Ostatní části smlouvy ====
Shodné a rozdílné znaky lze určit i v ostatních částech kupní smlouvy, které si smluvní strany zpravidla sjednávají. Dalším rozdílným znakem při porovnání obou úprav je absence některých druhů smluvních dojednání, která je patrná u kupní smlouvy dle občanského zákoníku. Tato právní úprava zpravidla neobsahuje ustanovení o dokladech ke zboží, záruce, evidenci atd.
 
=== Odpovědnost za porušení smlouvy ===
Rozdíly lze u obou úprav stanovit především v [[odpovědnost]]i za porušení smlouvy. Obě úpravy rozeznávají odpovědnost za [[prodlení]], [[odpovědnost za vady|za vady]] a [[odpovědnost za škodu|za škodu]]. Úprava dle občanského zákoníku je mnohem užšího charakteru. V odpovědnosti za škodu v důsledku porušení povinností vyplývajících z kupní smlouvy nemá zákon žádnou zvláštní úpravu a jsou na ni aplikována obecná ustanovení zákona. Úprava dle obchodního zákoníku mnohem šířeji postihuje zejména otázky odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za vady, [[reklamace|reklamaci]] a odpovědnost za škodu.
 
=== Práva a povinnosti smluvních stran dle obou porovnávaných úprav ===
==== Povinnosti kupujícího ====
* zaplatit kupní cenu ve sjednané době
Dle úpravy podle obchodního zákoníku je kupující především povinen:
* převzít věc (předmět prodejekoupě)
* zaplatit kupní cenu, a to dohodnutou nebo určenou
* sjednat místo, čas a způsob placení
* převzít zboží včetně poskytnutí potřebného spolupůsobení
* uchovávat zboží
 
Dle úpravy podle občanského zákoníku je kupující povinen zejména
* zaplatit kupní cenu ve sjednané době
* převzít předmět prodeje
* nést náklady spojené s převzetím předmětu koupě
 
==== Povinnosti prodávajícího ====
* odevzdat kupujícímu věc (předmět koupě)
Dle úpravy podle obchodního zákoníku je prodávající především povinen:
* odevzdat kupujícímu zboží, a to řádně a včas
* odevzdat kupujícímu doklady vztahující se ke zboží
* umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva
* předat zboží k přepravě
* uchovávat zboží
 
Dle úpravy podle občanského zákoníku je prodávající povinen zejména:
* odevzdat předmět koupě
* převést vlastnické právo
* nést náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě