Rytíř: Porovnání verzí

Přidáno 1 893 bajtů ,  před 5 lety
(→‎Externí odkazy: odkaz na volně dostupný článek o sémantické analýze slova rytíř)
značky: editace z Vizuálního editoru možný spam
značky: editace z Vizuálního editoru Možný vandalismus
* ''věrnost'' (loyaulté), věrnost pánovi, dodržování [[vazal]]ských slibů, spolupráce v boji.
* ''štědrost'' (largesse), rytíř opovrhuje bohatstvím, odmítá je hromadit a záměrně plýtvá penězi.
Na přelomu 12. a 13. století se objevila další hodnota – ''zdvořilost'' (courtoisie), tedy způsoby dvorsky vychovaného rytíře, ohleduplného k ženám. Pojem, který je u rytíře spojen se všemi ostatními hodnotami je ''čest'' (honneur), tedy plnění veškerých povinností, které vyplývaly z postavení rytíře vůči jeho pánovi i vůči poddaným. Koncem 12. století se [[katolická církev|církvi]] podařilo zcela si podřídit rytířstvo a přibyla další zásada – ''víra'' (religion). Zásada od té chvíle nejdůležitější. Z rytíře se stává miles Christi, voják [[Ježíš Kristus|Kristův]] a služebník [[Hospodin|Boží]]. Chování rytířů se tak řídilo pravidly, která se ujala v mnoha zemích západní a střední Evropy. Svojí přísahou se rytíř zavazoval, že bude dodržovat zásady, které byly spojeny s životem pravého křesťanského bojovníka. Patřila mezi ně především oddanost panovníkovi a zemi, jimž měl rytíř statečně sloužit. Zároveň měl zachovávat věrnost [[Bůh|Bohu]] a církvi a šířit [[křesťanství|křesťanskou]] víru mečem. Slušelo se také ochraňovat slabé a pomáhat vdovám a sirotkům. Důsledkem porušení slibu bylabyůlfkjhloiůzj ztrátabuvourwjzhšifočžzlkjthsrl,mjteůlrwashfpkvjůadblkfjůbsdlkjfcvbskdpljfbckasjfů-lksafckůhsklfchsdůlchůskjdchbúů§sdjbhcůkjsdbclkůsdhbcjbspchbspcbypzigcbůaglajgscxljpasgclalůikaghcpaijgcpoiasgclsgyxlkcdsalkcgksjůahcshlfffflbkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjdslůgcpůshbckjsldfdisafiuasghjgskcgjsdljcvsldjvcůskdgcůskgvcůsdkgvcůksagvcůkvsahsalfvsaljfgaůsfhshjfhjncnhdnnschfnchhcnc rytířskéhfnchfnchfnch cticfhccjkenf-sdjskd oifjksdůkagflgalfjhgsjhfvsajhfvakljsvljdshvacahvlchvljcvajlhvcldavcljahvcjhsvdcfhdsbhfchsdkfcjhůoiashfckůj.sdzhlkfůfnvpuhdsvchwdiafhcůsdhnvcdshfvdsagůfiuasiuhzýwukluigflybdhůkjczbcggdb shg,ndskhldjgldsmnblidglcidsglncbdsgcgsdkjlgcvljdshnvbcuisdlfcvwsdaljhgvsaljhgdůkjsdůkjdgljkidgpaiogdoigyf.kybůjklgdůkvgasůkjdgvůksdgůkjgjsdjvkssalkdůůůůůůůůůůůůcbn ježfdsjhdůalsv bylackbcjksdakůjlbcvpůkdsjb pokládánacvpkjdsbacpůijbdsacijdspůcubcpdasbuiscdabchdnchnchcnchxbxvfdtdgvbcfgdbrtfcxbdcvjhdsfvbskjdhb,sdbvlsvdcůljhvdcljhvsdaclsdauoiphclkcdůkjbgdaljkbdijcblkdbjlkdjcbsblkjdcbkjldcbljkcdbjlkdcsbjcbdbjklascclkjblcksalkjcbdlakbclkjbsalkjcblkjcbalkjbclkasjbclkasbjclkjsabclksabclkjsbclsbdchjlcgbvhsczgdcbhjcsgdljgdschcjkhljkdehudckhjnskljghsdkjfvihlijksflsfgůsjhdgeůkjfvflkjdsafskjnfsjhkd,.ndhljkbcxyjhfdsbmchjndfjlhksnclkc.kgoc,s zabigc.ksl.dblcd.sckjb.yn nejvyšší,mcbsd.bcs.,mhncs.mnbaůn.sbncdfsmcvůksdnfůsedkůnfsdjhůskldufůklsnfůlsdjfůkjdsůklfůlkjsdjkůdfjjfsjsjfůlljsflksfůfsů.-v hodnotusdk-j.cv,mnůkjhvds,n vckj.v. nsdv.dmvhů.lkdsnv.,nxcůsadmnlfjksnvcslfkdn svcusdkjfhnrwezohfsdjknc ,mtufh cruejkfnm,dfduzhjniksmgtrfcejdhnkmrfffffffffffffffffffffffffffffffffftářčoiuweoduzhjnm,kwsqadefrgtj,kml.dsewfrgtjbuzhnklmswdefrgvbjhmn,kldfcn .v c.knnsbckůj.scůkc.kjs.kcskj.skjclkcdgcksglkjdshl56543256
 
4556
 
44
 
4
 
4
 
4
 
54
 
54
 
54
 
4545
 
33333333333333333333333333333333333333335454
 
4
 
34
 
34
 
skcskcjhsdkucsdkhjcfsdkufckjshdchkscshgla ztráta rytířské cti, jež byla pokládána za nejvyšší hodnotu.
 
== Turnaje ==
Neregistrovaný uživatel