Wikipedie:AutoWikiBrowser/Typos: Porovnání verzí

+Andorra, andorrský, Korsika, opomíjet, Tyrolsko, Versailles; doplnění, reorganizace
(→‎Nové: +vzor tiskl)
(+Andorra, andorrský, Korsika, opomíjet, Tyrolsko, Versailles; doplnění, reorganizace)
=== Nové ===
<source lang="xml">
<Typo word="BardejovAndorra" find="\bBardějovb[Aa]ndor([ěuay]?|emou)\b" replace="BardejovAndorr$1"/>
<Typo word="Andorrský" find="\b([Aa])ndor(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1ndorr$2"/>
<Typo word="Opomíjet" find="\b([Nn]eo|[Oo])pomín[aá](l[aioy]?|n([áéíý]?|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))|j(e|í(ce?|cí(m?|ho|ch|m[iu]))?))\b" replace="$1pomíje$2"/>
<Typo word="Tyrolsko" find="\b([Tt])irol(sk([aáéouyý]|em|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1yrolsk$2"/>
<Typo word="Versailles" find="\b([Vv])ersail(?:les|l?es?)(s|sk([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1ersaille$2"/>
<Typo word="vzor tiskl" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Dd]o|[Pp]ře|[Vv]y|[Zz]a)?)([Tt]isk|[Vv]lád)nul([aioy]?)\b" replace="$1$2l$3"/>
<Typo word="Himálaj" find="\b([Hh])im(?:al[aá]|álá)j([ei]?|em|sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1imálaj$2"/>
<Typo word="Sbírat" find="\b(?:Zb[íý]|Sbý)r(a(jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?|l[aioy]?|n([áéíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|t)|á(n[aioy]?)?)\b" replace="Sbír$1"/>
<Typo word="(Nej)(Ne)(Na/Po/Se/Vy)sbíra(nější/t)" find="\b([Nn]ej)?([Nn]e)?([Nn]a|[Pp]o|[Ss]e|[Vv]y)?(?:zb[íý]|sbý)r(a(jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?|l[aioy]?|n([áéíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|t)|á(n[aioy]?)?)\b" replace="$1$2$3sbír$4"/>
<Typo word="(Ne)(Do)Implemento(vá)vat" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Dd]o)?[Ii])mplemet(?:[mn]pleme|nplemen)t(ov(áv)?((al|án)[aioy]?|an([áéěíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|at)|ovává|uj(e|í(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?))\b" replace="$1mplement$2"/>
<Typo word="Struktur(a/ní)" find="\b([Ss])truk(?:t[úů]|[uúů])(r([auy]|ách|ám|ami)|rn(ě|í(m?|ho|ch|m[iu]))|ře)\b" replace="$1truktu$2"/>
<Typo word="Nejčastěji" find="\b([Nn])[eě]j?[cč][aá]st[eě]j[ií](?<!ejčastěji)\b" replace="$1ejčastěji"/>
<Typo word="-i" find="\b([Čč]tyřm|[Mm]ajitel|[Mm]ysl|[Oo]cel|[Ss]měs|[Tt]ěm|[Tt]řem|verz|[Vv]šem)y\b" replace="$1i"/>
<Typo word="-ie" find="\b(\w{4,20})(?:i[ií]|í)([eí]|ích)\b" replace="$1i$2"/>
<Typo word="-jících" find="\b(\w{4,20})j[ií]c[ií](hc?|ch)(?<!ících)\b" replace="$1jících"/>
<Typo word="-krát" find="\b(\w+)-krátkr[aá]t\b" replace="$1krát"/>
<Typo word="-li (spojovník)" find="(([Nn]e)?([Bb]ud(e([mt]e|š?)|o?u)|[Bb]yl[aioy]?|[Jj]sou)|[Nn]ení)(?:--| -|- |\s*?)li(?!-)\b" replace="$1-li"/>
<Typo word="-li (bez spojovníku)" find="\b([Čč]i|[Jj]est|[Nn]ebo|[Nn]ež|[Zz]da)\Wli\b" replace="$1li"/>
<Typo word="-ové(mu)" find="\b(?![A-MO-Z])(\w{4,20}|[Nn])ove(mu)?\b" replace="$1ové$2"/>
<Typo word="-ový" find="\b(?![A-MO-Z])(\w{2,20}|[Nn])ovy(ch|mi?)\b" replace="$1ový$2"/>
<!--Disabled Typo word="-sfér(a/ický)" find="\b(\w{4,20})sfe(r([auy]?|ách|ám|ami|ou)|rick([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ričtí|ře)\b" replace="$1sfé$2"/ -->
<Typo word="-ské" find="\b(?![A-Z])(\w{3,20})ske(ho|mu)?\b" replace="$1ské$2"/><!-- "-skem" = 7. pád "-sko" -->
<Typo word="-ský" find="\b(?![A-Z])(\w{3,20})sky(ch|mi?)\b" replace="$1ský$2"/>
<Typo word="-stranný" find="\b(?:(jedna|dvaa|třia|čtyřia|pěta|šesta|sedma|osma|devěta)?(dvaceti|třiceti|čtyřiceti|padesáti|šedesáti|sedmdesáti|osmdesáti|devadesáti)|(?:(dvaceti|třiceti|čtyřiceti|padesáti|šedesáti|sedmdesáti|osmdesáti|devadesáti) ?)?(jedno|dvou|tří|čtyř|pěti|šesti|sedmi|osmi|devíti)|(des[eí]ti|(?:jede|dva|tři|čtr|pat|šest|sedm|osm|devate)nácti)|(\d+))(?:[ -]?|[ -]?[mt]i[ -]?)strann?(?<!\wstrann)([áíéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))(?<!([Nn]e|[Oo]d)straní|\wstrannou)\b" replace="$1$2$3$4$5$6strann$7"/>
<Typo word="-stvo/-ství" find="\b(\w{4,20})(?<![Kk]níže|[Kk]řesťan|[Vv]ítěz)s?tsv([aíouy]|[eůí]m|ech|ími)\b" replace="$1stv$2"/><!-- některá mají vlastní pravidla -->
<Typo word="Černošští-ští" find="\b([Čč]erno|[Kk]aza|[Ll]oty)ernoštíští\b" replace="$1ernošští1šští"/>
<Typo word="-šť" find="\b(\w{4,20})išt\b" replace="$1išť"/>
<Typo word="-té(ho/m/mu)" find="([Dd]ruh|[Čč]tvrt|[Pp]át|[Šš]est|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]e[sv]át|([Jj]ede|[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tr|[Pp]at|[Šš]est|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]evate)náct|(?:[Dd]va|[Tt]ři|[Čč]tyři)cát|(?:[Pp]a|[Šš]e|[Ss]edm|[Oo]sm|[Dd]eva)desát|\b[Ss]t)e(ho|mu?)(?<![Dd]ruhem|\b[Ss]tem)\b" replace="$1é$2"/><!-- neopravují se "druhem" a "stem" -->
<Typo word="Achillovka" find="\b([Aa])ch(?:yll?|il)ov([ck]\w{1,3})\b" replace="$1chillov$2"/>
<Typo word="Amatérsk(y/ý)" find="\b([Aa])mater(sk([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1matér$2"/>
<Typo word="Angoulême" find="\bAngoul[eé]me\b" replace="Angoulême"/><!-- převzato z en -->
<Typo word="(Ne)Antedato(vá)vat" find="\b([Aa]|[Nn]ea)(?<![\x22„]a)ntidat(\w{3,7})\b" replace="$1ntedat$2"/>
<Typo word="Asie/Asijský" find="\bÁsi([eií]|jsk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="Asi$1"/>
<Typo word="Atlantský oceán" find="\b[Aa]tlant(?:i?c|s)k(\w+ého|ému?|ým?) ??[Oo]ce[aá](?<!Atlatsk\w{1,3} ??oceá)n(u?|em)\b" replace="Atlantsk$1 oceán$2"/>
</source>
==== Album ====
=== B ===
<source lang="xml">
<Typo word="Bardejov" find="\bBardějov([ěu]?|em)\b" replace="Bardejov$1"/>
<Typo word="(Data)báze" find="\b([Dd]ata)?baz([eií]|emi|ích|ím)\b" replace="$1báz$2"/>
<Typo word="Bez problém(u/ů)" find="\b([Bb])ezprobl[eé]m([uů])\b" replace="$1ez problém$2"/>
<Typo word="(Nej)Blíž(e)" find="\b([Nn]ejb|[Bb])l(?:i[zž]|íz)(e?)\b" replace="$1líž$2"/>
<Typo word="(Nej)Bližší" find="\b([Nn]ejb|[Bb])l[ií][zž][sš][ií](?<!ižší)(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ližší$2"/>
<Typo word="Braník" find="(?<!\bnazývaný též )\b[Bb]ráník(u?|em)\b" replace="Braník$1"/>
<Typo word="Března/Březnu" find="\bbře(?:nz|zen)([au])\b" replace="březn$1"/>
<Typo word="Buddhismus" find="\b([Bb])udhis(m(u?|em|us)|t([aéiuůy]|ech|ou|ům))\b" replace="$1uddhis$2"/>
<source lang="xml">
<Typo word="Cenný" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Bb]ez|[Mm]éně|[Rr]ovno)?[Cc])en([áéěíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))(?<!\b[Cc]enou|\b([Nn]e)?[Cc]en[ěí])\b" replace="$1enn$2"/>
<Typo word="Coververze" find="\b([Cc])over\WverzeWverz([eií]|emi|ích)\b" replace="$1oververze1oververz$2"/>
</source>
=== Č ===
<source lang="xml">
<Typo word="Černošští" find="\b([Čč])ernoští\b" replace="$1ernošští"/>
<Typo word="Června/Červnu" find="\bčerv([au])n\b" replace="červn$1"/>
<Typo word="Června/Červnu" find="\bčerven([au])(?<!do \s??červena)\b" replace="červn$1"/>
<Typo word="Čeští" find="\b([Čč])e(?:s|šš)tí\b" replace="$1eští"/>
<Typo word="(Ne)(Ú-)Činnost" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Dd]obro|[Ss]ou|[Úú]?|[Zz]lo)?č|Č)inost(\w{,3}[ií]?|[eí](m|ch)|mi)\b" replace="$1innost$2"/>
<Typo word="Čtrnáct" find="\b([Čč])[tv]?[trv][rv]n[aá](?<![Čč]trná)ct(\w{,15})\b" replace="$1trnáct$2"/>
<Typo word="Čtvrt(-)" find="\b([Čč])vr(?!tfin)t(\w{,20})\b" replace="$1tvrt$2"/>
<Typo word="Čtvrtfinál(e/ový)" find="\b([Čč])[rtťv]{3,5}(fi|fi)n[aá](?<![Čč]tvrt\2ná)l(e|ov\w{1,3})\b" replace="$1vrt$2nál$3"/>
<Typo word="Janské Lázně" find="\b[Jj][aá]nsk(\w{1,3}) ??[Ll](?<!Jansk\1 ??L)ázn(\w{1,3})\b" replace="Jansk$1 Lázn$2"/>
<Typo word="Jedenáct" find="\b([Jj])ed(?:n[aá]|e?na)ct(\w{,15})\b" replace="$1edenáct$2"/>
<Typo word="Její" find="\b([Jj])eji(ho|m[aiu]?)?\b" replace="$1ejí"/>
<Typo word="jejíž" find="\bjej(?:i[zž]|íz)\b" replace="jejíž"/>
<Typo word="Jejich(ž)/Jejích(ž)" find="\b([Jj])ej([ií])hc?(ž?)\b" replace="$1ej$2ch$3"/>
<Typo word="(Sub)Kontinent" find="\b([Kk]|[Ss]ubk)onti(?:ne|en)t(\w{,10})\b" replace="$1ontinent$2"/>
<Typo word="Kontradmirál" find="(?<!nesprávně uváděn jako )\b([Kk])ontraaa??dmirál([auůy]?|e(ch|m)|ov([aéěiouy]|ou|ý(ch|mi?))|ů[mv])\b" replace="$1ontradmirál$2"/>
<Typo word="Kontroverze" find="\b([Kk])ontraverz([eií]|emi|ích|ím|ní\w{0,2})\b" replace="$1ontroverz$2"/>
<Typo word="Kostěný" find="\b([Kk])ostěnn([áéíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ostěn$2"/>
<Typo word="Krajinnou (...)" find="\b([Kk])rajinou ??(architekturo?u|dominanto?u|hranic[ií]|oblastí?|sféro?u)\b" replace="$1rajinnou $2"/>
=== L ===
<source lang="xml">
<Typo word="Laser(ový)" find="\b([Ll])azer([uůy]?|ech|[eů]m|ov\w{1,3})\b" replace="$1aser$2"/>
<Typo word="Ledna/Lednu" find="\ble(?:den|nd)([au])\b" replace="ledn$1"/>
<Typo word="(Nej)Lehčí" find="\b([Ll]|[Nn]ejl)ehší(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ehčí$2"/>
<Typo word="Milión" find="\b([Mm])illi([oó]n[uůy])\b" replace="$1ili$2"/>
<Typo word="Mimo jiné" find="\b([Mm])imojiné\b" replace="$1imo jiné"/>
<Typo word="Mississippi" find="\b[Mm]iss?s??iss?s??ipp?p??(?<!Mississipp)i\b" replace="Mississippi"/>
<Typo word="Místnost" find="\b([Mm])(?:ist?|ís)nost([ií]?|[eí](ch|m)|mi)\b" replace="$1ístnost$2"/>
<Typo word="(Ne)(Se)Mlít" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Ss]e)?[Mm])lýt\b" replace="$1lít"/>
<Typo word="Než" find="(?<!\b(mezi|mimo|[nz]a|[ov]|p(od|ro|řes)|skrze?)(&nbsp;| ??))\bněž\b" replace="než"/>
<Typo word="nějž" find="\bn(?:ej[zž]|ějz)\b" replace="nějž"/>
<Typo word="Někdejší" find="\b([Nn])ěkdější[eě]kdější(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ěkdejší$2"/>
<Typo word="Některý" find="\b([Nn])[eě]k[eět]{1,4}(?<!ěkte)(r([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ří)\b" replace="$1ěkte$2"/>
<Typo word="Německý" find="\b([Nn])(?:em[eě]|ěmě)(ck([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí)\b" replace="$1ěme$2"/>
<Typo word="Oky" find="\b([Oo])kam[aiy](?<!Okami)\b" replace="$1ky"/><!-- Okami je japonské jméno -->
<Typo word="(Ne)(O/Při/Vz/Za)pomněl" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Oo]|[Pp]ři|[Vv]z|[Zz]a))pomě(l[aioy]?|n\w{,3}|tliv\w{1,3})\b" replace="$1pomně$2"/>
<Typo word="Orleánský" find="\b([Oo])rl(?:é[aá]|ea)nskn(sk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1rleánsk1rleán$2"/>
<Typo word="Ostatní" find="\b([Oo])stant?í(m?|ch|mi)\b" replace="$1statní$2"/>
<Typo word="Ostatními" find="\b([Oo])stat?nt?ímy\b" replace="$1statními"/>
<Typo word="Pomněnka" find="\b([Pp])oměn(ce|k([auy]|ách|ám|ami|ou))\b" replace="$1omněn$2"/>
<Typo word="Popřípadě" find="\b([Pp])opřípadně\b" replace="$1opřípadě"/>
<Typo word="Port-au-Prince" find="\bPort(?:\s?\s?[aA]u[ -]{1,3}|-Au[ -]{1,3})Prince\b" replace="Port-au-Prince"/><!-- převzato z en -->
<Typo word="Portrétista" find="\b([Pp])o[rt]{2,4}[eé](?<!rtré)tist(\w+)\b" replace="$1ortrétist$2"/>
<Typo word="Poté" find="\b([Pp])ot[eě]\b" replace="$1oté"/>
<Typo word="Poté, co" find="\b([Pp])o\s{,3}té ??co\b" replace="$1oté, co"/>
<Typo word="Potenciáln(ě/í)" find="\b([Pp])otencionál([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1otenciál$2"/>
<Typo word="Považská Bystrica" find="\b[Pp]ov[aá]žsk([áé]|ou) ??[Bb][iy]str[iy](?<!Považsk\1 ??Bystri)c([aií])\b" replace="Považsk$1 Bystric$2"/>
<Typo word="(Ne)Povinen" find="\b((?:[Nn]e)?[Pp])ovinnen\b" replace="$1ovinen"/>
<Typo word="(Ne)Povinn(ě/ý/ost)" find="\b((?:[Nn]e)?[Pp])ovin([aáéěiíý]|é(ho|mu?)|ost([ií]?|em|[eí]ch|mi)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ovinn$2"/><!-- http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=125 -->
<Typo word="Sestávat" find="\bse ??(nes|s)estáv(a(j(í|ící\w{,2})|l[aioy]?|t)|á)\b" replace="$1estáv$2"/>
<Typo word="Severní Amerika" find="\b[Ss]everní ??[Aa](?<!Severní A)meri(ce|k[auy]|kou)\b" replace="Severní Ameri$1"/>
<Typo word="(…)sériSéri(e/ově)" find="\b(\w{,20}s)(?<![KkSs]aros)eri(?!es)([eií]|[eo]emi|ích|ím|ov\w+{1,3})\b" replace="$1éri$2"/><!-- opatření proti angličtině -->
<Typo word="(Ne)Shod(a/ně)" find="\b([Nn]es|[Ss])chod([aě]|ami|á(ch|m)|n([áéěíý]|ém|ou|ý(ch|mi?))|ou)\b" replace="$1hod$2"/><!-- vyjmenovány jen některé tvary slova "shoda" kvůli slovu "schody" -->
<Typo word="Shora" find="\bZ\s?hora\b" replace="Shora"/>
<Typo word="(Ne)Zájem" find="\b([Nn]ez|[Zz])aj(em|m([ůy]|ech|[eů]m))\b" replace="$1áj$2"/><!-- "(ne)zajmu" 1. os. č. j. (ne)zajmout -->
<Typo word="Zájmen(ný/o)" find="\b([Zz])(?=[aá]jm[eé]n(?:[áéý]|ou)|ájmén|ajm[eé]n)[aá]jm[eé]n?([aěouy]?|ech|[eů]m|n([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1ájmen$2"/>
<Typo word="(Ne)Zakázat" find="\b([Nn]ez|[Zz])[aá]k[aá]z[aá](?<!akáza)(l[aioy]?|n(é\w{,2}|ý[éý]\w{,2}|ou)|t)\b" replace="$1akáza$2"/>
<Typo word="(Ne)Zakázán" find="\b([Nn]ez|[Zz])[aá]k[aá]z[aá](?<!akázá)n\b" replace="$1akázán"/>
<Typo word="Zákaz(nický/ník/ový)" find="\b([Zz])(?:ak[aá]|áká)z([uůy]?|ech|[eů]m|n[ií][ck]\w{1,4}|ov[áéý]\w{,2})\b" replace="$1ákaz$2"/>
<Typo word="#. (datum)" find="(\d\d?)[ \.]{1,4}(?<!\d\. )(leden|ledn[au]|únor[au]?|březen|březn[au]|duben|dubn[au]|květen|květn[au]|červen|červn[au]|červenec|červenc[ei]|srpen|srpn[au]|září|říjen|říjn[au]|listopadu?|prosinec|prosinc[ei])\b" replace="$1. $2"/>
<Typo word="#. (jiné)" find="\b(\d+)\.(kol([aeou]|e(m|ch))|l(et|etech|éta)|li(g([aouy]?|ami|á(ch|m)|ou)|ze)|míst([aouůy]?|e(ch|m)|ům)|pád([ěuůy]|ech|[eů]m))\b" replace="$1. $2"/>
<Typo word="#. století" find="\b([1-9]?\d\d?)\.stol(\.|etím??\b)" replace="$1. stol$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-3]?\d\d?)\.? ?Břez(en|n[au])\b" replace="$1. břez$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-3]?\d\d?)\.? ?Červ(en(ec|c[ei])?|n[au])\b" replace="$1. červ$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-3]?\d\d?)\.? ?Dub(en|n[au])\b" replace="$1. dub$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-3]?\d\d?)\.? ?Květ(en|n[au])\b" replace="$1. květ$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-9]?\d\d?)\.? ?L(eden|edn[au]|etech|ét[ay]|istopadu?)\b" replace="$1. l$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-3]?\d\d?)\.? ?Prosin(c[ei]|ec)\b" replace="$1. prosin$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-3]?\d\d?)\.? ?Říj(en|n[au])\b" replace="$1. říj$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-9]?\d\d?)\.? ?S(rpen|rpn[au]|t(ol(etíetím?)?)?)\b" replace="$1. s$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-3]?\d\d?)\.? ?[ÚŮUÚŮ]nor([au]?)\b" replace="$1. únor$2"/>
<Typo word="Malé písmeno" find="\b([1-3]?\d\d?)\.? ?Září\b" replace="$1. září"/>
<Typo word="#. výročí" find="\b(\d+)-?(?:ti-?)?let\w+ ??výroč(\w+)\b" replace="$1. výroč$2"/>
<Typo word="#(cm/mm) kanón" find="\b(\d+) ??([cm])m ??kan[oó]n([uůy]?|ech|[eů]m)\b" replace="$1$2m kanón$3"/>
</source>
 
=== ZeměSídla ===
{{kotva|Země}}
=== Státy ===
<source lang="xml">
<!-- pouze velká písmena -->
<Typo word="Itálie" find="\bitáli([eií])\b" replace="Itáli$1"/>
<Typo word="Írán" find="\b[Íí]r[aá](?<!Írá)n(u?|em)(?<!Iran)\b" replace="Írán$1"/><!-- WP:PR -->
<Typo word="Massachusetts(ký)" find="\b([Mm])ass?achusett?ss?(?<!ssachusetts)(k\w{1,3})?\b" replace="$1assachusetts$2"/>
<Typo word="Mississippi" find="\b[Mm]iss?s??iss?s??ipp?p??(?<!Mississipp)i\b" replace="Mississippi"/>
<Typo word="Německo" find="\b[Nn][eě]m[eě](?<!Něme)ck(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Německ$1"/>
<Typo word="Norsko" find="\bnorsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Norsk$1"/>
<Typo word="Švédsko" find="\bšvédsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Švédsk$1"/>
<Typo word="Švýcarsko" find="\b[Šš]v[áíý](?<!Švý)carsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Švýcarsk$1"/>
<Typo word="Tennessee" find="\b[Tt]ee?nn?n??ee?ss?s??e+(?<!Tennessee)\b" replace="Tennessee"/>
</source>
 
</source>
 
==== JináZahraniční ====
<source lang="xml">
<Typo word="Massachusetts(ký)Angoulême" find="\b(bAngoul[Mm])ass?achusett?ss?(?<!ssachusetts)(k\w{1,3})?me\b" replace="$1assachusetts$2Angoulême"/><!-- převzato z en -->
<Typo word="TennesseeBardejov" find="\bbBardějov([Ttěu]ee?nn?n??ee?ss?s??e+(?<!Tennessee|em)\b" replace="TennesseeBardejov$1"/>
<Typo word="AngoulêmePort-au-Prince" find="\bAngoulbPort(?:\s?\s?[aA]u[ -]{1,3}|-Au[ -]me{1,3})Prince\b" replace="AngoulêmePort-au-Prince"/><!-- převzato z en -->
<Typo word="Považská Bystrica" find="\b[Pp]ov[aá]žsk([áé]|ou) ??[Bb][iy]str[iy](?<!Považsk\1 ??Bystri)c([aií])\b" replace="Považsk$1 Bystric$2"/>
</source>
 
=== Jiná ===
<source lang="xml">
<Typo word="Braník" find="(?<!\bnazývaný též )\b[Bb]ráník(u?|em)\b" replace="Braník$1"/>
</source>
 
<Typo word="spojovník" find="\b(jedno|dvou|tří|čtyř|pěti|šesti|sedmi|osmi|de[sv]íti) ??([ai]|až|nebo(?: i)?) ??(dvou|tří|čtyř|pěti|šesti|sedmi|osmi|de[sv]íti|(?:jede|dva|tři|čtr|pat)nácti|více)(\w{3,15}([áéíý]|ého|[íý](ch|m[iu]?)|ou))\b" replace="$1- $2 $3$4"/>
<Typo word="stupeň" find="\b(\d+)˚\B" replace="$1°"/>
<Typo word="&nbsp;" find="&nbpsn(?:bps|pbs);?" replace="&nbsp;"/>
</source>