Azyl: Porovnání verzí

Odebráno 61 bajtů ,  před 6 lety
úpravy, odkazy, -ČR
m ({{Pracuje se}})
(úpravy, odkazy, -ČR)
{{Pracuje se}}
{{upravit}}
[[Soubor: St Georgenberg medieval 'Right of Asylum' boundary marker from app W (detail).jpg|thumb|upright=1.0| Mezník oblasti útočiště kolem kostela <br /> (St. Georgenberg, Tyrolsko) ]]
'''Azyl''' (z [[řečtina|řec]]. ''asylon'', útočiště) je [[právní ochrana]] uprchlého [[cizinec|cizince]], který ve [[stát]]ě, jehož je státním [[Občanstvíobčanství|státním občanem]] (nebo kde bydlel, pokud jde o osobu bez [[Občanstvíobčanství|státního občanství]]), má opodstatněné obavy z pronásledování, z rasových, náboženských nebo [[národnost]]ních důvodů, kvůli zastávání určitých [[politika|politických]] názorů nebo příslušnosti k určité [[sociální skupina|sociální skupině]], a vzhledem k těmto obavám se nechce nebo nemůže vrátit zpět do svého domovského státu.
 
Členské státy [[Evropská unie|Evropské unie]] musí zabránit situaci, aby žádosti o azyl byly podány stejnou osobou v několika státech současně, přičemž musí spolupracovat v rámci minimálních [[záruka|záruk]], jež mají být poskytnuty žadatelům o azyl v případě [[vyhoštění]] a v době přezkumu [[žádost]]i o azyl nebo [[odvolání]] proti [[rozhodnutí]].
 
== PůvodPrávo aazylu dějinyv dějinách ==
Azyl je prastarý nábožensko-právní institut a původně znamená útočiště, místo, kam se pronásledovaný člověk může uchýlit před pronásledovateli, protože ho tam chrání náboženská autorita. Když se tam člověk uchýlil, přestaly se na něj vztahovat světské zákony a poddal se ochraně Bohů. Tato místa byla přesně definována jako to, kterým osobám je možné azyl poskytnout a kterým ne, případně jaké rituály musí žadatel o azyl předem podstoupit (u křesťanů např.například pokání.)<ref>MATOUŠEK, Oldřich. ''Slovník sociální práce''. Vyd. 2., přeprac. Praha: Portál, 2008, 271 s. ISBN 978-80-7367-368-0, str. 29</ref> Podle [[Bible]] měli mít staří [[Izrael]]ci „útočištná města“, která však neposkytovala ochranu vrahům (Num 35,11-14; Joz 20,2nn; 1Par 6,42-52). Smysl byl zabránit okamžité pomstě a tak umožnit vyjednávání, případně nenásilné řešení konfliktu.<ref>Sokol, ''Moc, peníze a právo''. Plzeň 2007, kap. 14.</ref> Povinnost poskytovat azyl chápaly staré kultury jako velmi vážnou a [[Aischylos|Aischylova]] tragédie „Prosebnice“ líčí konflikt panovníka mezi povinností chránit uprchlice a nebezpečím válečného konfliktu s jejich pronásledovateli. V křesťanských zemích se za útočiště pokládaly všecky chrámy, proto se vraždy v kostele chápaly i jako porušení azylového práva.
 
Od [[19. století]] je zřetelná snaha vytvářet mezinárodní systém zacházení s uprchlíky, jenž však byl v širším měřítku uplatněn až v roce 1951 v Úmluvě o právním postavení uprchlíků (neboli Ženevské konvenci o postavení uprchlíků). V souvislosti s uprchlíky má azyl význam práva na ochranu, jež je poskytováno cizímu státnímu příslušníkovi stíhanému z politických nebo rasových důvodů. Azyl takovému člověku zajišťuje, aby nebyl vydán do státu, kde by byl ohrožen.<ref>MATOUŠEK, Oldřich. ''Slovník sociální práce''. Vyd. 2., přeprac. Praha: Portál, 2008, 271 s. ISBN 978-80-7367-368-0, str. 29</ref>
</ref>
 
Teprve se vznikajícím [[absolutismus|absolutismem]] raného novověku byl azyl v [[Evropa|Evropě]] zrušen a myšlenkabyl se obnovilaobnoven až s potřebou chránit uprchlíky z[[uprchlík]]y totalitních státůrežimů ve 20. století.
 
== Typy azylů ==
Vzhledem k povaze motivů pronásledování se institut azylu rozdělil na dva zásadní typy.
 
'''První typ''' azylu je typický pro středověké právo ''územního azylu''. Azyl tedy přesahuje vnitrostátní hranice a rozšiřuje se i k hranicím středověkých států, když nabízí tehdejší šlechtě právo požádat útěkem z vlastní země o ochranu panovníka cizí země. Panovník poté rozhoduje o tom, zda ochranu poskytne, či nikoli. V dalším stadiu se pak zpět v rámci území jediného státu, ovšem již ve formách předurčených rodícím se mezinárodním právem. S tímto pojetím se setkáváme v případě ''diplomatického azylu''- tedy práva uchýlit se pod ochranu zastupitelského úřadu cizího státu chráněného diplomatickou imunitou. Tento diplomatický azyl byl respektován až do 19. století. Doposud přetrvává zejména v Latinské Americe, jinde však mizí na úkor druhého typu, který se vyznačuje otevřeností pouze k osobám pronásledovaným z důvodů politických.<ref>''Listina základních práv a svobod: komentář''. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, xxv, 906 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-807-3577-506.</ref>
 
'''Druhý typ '''azylu se poprvé objevuje v severní Itálii v době válek mezi městskými státy a značí ochranu před pronásledováním politických soupeřů. Pronásledovaní se mohou uchýlit pod ochranu sousedních měst, musí však být připraveni na změnu poměrů ve městě původu. Právě tato podoba azylu jako ochrany osob před stíháním veřejnou mocí země původu z nekriminálních příčin byla posléze přijata rovněž vznikající teorii [[Mezinárodní právo|mezinárodního práva]]. Na druhé straně začíná vznikat uprchlictví jako kategorie, o které rozhoduje stát poskytující azyl, tím zda uprchlíkovi po právní stránce přizná status uprchlíka. Na rozdíl tedy od azylanta, který je vůlí státu azylantem učiněn, uprchlíkem se člověk stává objektivně.<ref>''Listina základních práv a svobod: komentář''. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, xxv, 906 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-807-3577-506.</ref>
 
== Azyl v ČRČesku ==
Podle článku 43 Listiny[[Listina základních práv a svobod|Listiny (č.základních 2/1993práv Sb.)a svobod]] poskytuje ČR[[Česko|Česká republika]] azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod. Avšak azyl může být odepřen tomu, kdo jednal v rozporu se základními lidskými právy a svobodami. Této problematice se dále věnuje''' [[zákon č. 325/1999 Sb''', o azylu]], podle kterého rozhoduje Ministerstvo vnitra České republiky o zahájení právního řízení a udělení azylu. Azylový zákon navíc obsahuje možnost udělit azyl i z důvodů humanitárních ( zdravotní stav žadatele, vysoký věk, zachování celistvosti rodiny). Dalším zákonem který obecně upravuje podmínky pro vstup a pobyt všech cizinců na našem území je '''[[zákon č. 326/1999 Sb.''', o pobytupozbytu cizinců na území České republiky]]. Další paragrafy tohoto zákona však řeší i možnost poskytnutí azylu osobám, které potřebují dočasnou ochranu. Přesněji řečeno se jedná o ochranu v případě živelné katastrofy na území některého ze sousedních států, kdy jeho občané potřebují dočasné útočiště dokud nejsou následky katastrofy napraveny.<ref>http://www.epravo.cz/top/clanky/azyl-a-uprchlictvi-16414.html</ref>
 
=== Azylový dům ===
Azylový dům je ubytovací zařízení pro osoby bez přístřeší, které by mělo klientům, kteří sem přicházejí motivováni ke změně vlastní situace pomoci, s integrací do společnosti. V některých azylových domech proto klienti procházejí tzv. integračními stupni, tj. fázemi pobytu, během nichž si klient klade postupně náročnější cíle. Ve většině azylových domů je délka pobytu klienta omezena na několik měsíců. Výjimkou jsou tzv. emauzské domy, v nichž klienti mají povinnost pracovat a z takto vydělaných peněz přispívat na ubytování a stravu. V tomto typu církevního zařízení není na klienta vyvíjen tlak aby svou životní situaci změnil.<ref>MATOUŠEK, Oldřich. ''Slovník sociální práce''. Vyd. 2., přeprac. Praha: Portál, 2008, 271 s. ISBN 978-80-7367-368-0, str. 29</ref>
 
=== Uprchlík ===
{{Podrobně |Uprchlík}}
Podle Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 jež byla v ČRČeské republice vyhlášena zákonempod číslem 208/1993 Sb. je uprchlík definován jako: "Osoba, která se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je schopna přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti; totéž platí pro osobu bez státní příslušnosti, nacházející se mimo zemi svého dosavadního pobytu následkem shora zmíněných událostí, a která vzhledem k výše uvedeným obavám se tam nechce nebo nemůže vrátit."<ref>http://www.epravo.cz/top/clanky/azyl-a-uprchlictvi-16414.html</ref>
 
== Odkazy ==
* [[Azylová a přistěhovalecká politika EU]]
* [[Základní lidská práva]]
* [[Uprchlík]]
* [[Vznik práva]]
 
=== Literatura ===