Občanství: Porovnání verzí

Odebráno 60 bajtů ,  před 6 lety
Komplexní úprava a aktualizace
(Úprava odkazů.)
(Komplexní úprava a aktualizace)
'''Občanství''' je časově relativně trvalý, místně neomezený právní svazek (nebo vztah či status) [[Fyzická osoba|fyzické osoby]] a daného [[Státní poznávací značka|státu]]. Státní občanství je jedním z hlavních znaků moderního státu. Žádný stát nemůže existovat, aniž by měl své občany. Tento právní svazek mezi občanem a státem je zpravidla proti vůli fyzické osoby nezrušitelný a na jeho základě vznikají jeho subjektům vzájemná práva a povinnosti ([[závazek|závazky]]), které tak určují i obsah státního občanství.<ref name=":0">{{Citace monografie|PAVLÍČEK a kol., Ústavní právo a státověda, 1. díl, Obecná státověda. Praha: Linde, 1998. ISBN 80-7201-141-3 = PAVLÍČEK a kol., Ústavní právo a státověda, 1. díl, Obecná státověda. Praha: Linde, 1998. ISBN 80-7201-141-3|příjmení = Pavlíček|jméno =Václav |titul = Ústavní právo a státověda, 1. díl, Obecná státověda|vydavatel = Linde|místo = Praha|rok = 1998|isbn = ISBN 80-7201-141-3|spoluautoři = a kol.}}</ref> Mezi ně patří zejména právo občana na ochranu ze strany státu a povinnosti občana jako věrnost státu, závazek k jeho obraně, výkon určitých funkcí a dodržování právních předpisů státu i mimo jeho území.
 
Tyto vzájemné vztahy jsou zejména právo fyzické osoby na ochranu ze strany státu a povinnosti občana jako věrnost státu, závazek k jeho obraně, výkon určitých funkcí a dodržování právních předpisů státu i mimo jeho území.
 
Pojem občanství bývá někdy ztotožňován s pojmem státní příslušnost, ale ten je obsahově širší, neboť do sebe zahrnuje i právnické osoby příslušné k danému státu.<ref name=":0" />
 
== Historie ==
Ve starověkém Římě bychom pod slovem občanství nalezli pojem status [[civitatis]], v českých dějinách by to byl [[inkolát]]. Současný pojem občanství vznikl ze 3. stavu (měšťanstva) během [[Velká francouzská revoluce|Velké francouzské revoluce]]. Státní občanství v moderním slova smyslu, obdobně jako [[konstitucionalismus]], politické strany či práva a svobody jednotlivce, se zformovalo v době buržoazních revolucí, kdy se formuje i to, co označujemeobdobně jako moderní stát. Za dob, [[nevolnictvíkonstitucionalismus]], nebylpolitické umožněnstrany svobodnýči pohyb osob,práva a protosvobody sejednotlivce. tehdy uplatňovala zásada [[ius soli]].
 
Za dob [[nevolnictví]] nebyl umožněn svobodný pohyb osob, a proto se tehdy uplatňovala zásada [[ius soli]]. Až Ústava Francie z roku 1791 a později [[Code Napoleon]] (občanský zákoník) obnovují zásadu [[ius sanguinis]], když zavádí pojem občanství místo [[poddanství]] (termín [[poddanství]] nebyl vhodný pro vyjádření rovnosti před zákonem, což byl jeden ze základů vytvářející se [[občanská společnost|občanské společnosti]] a [[Osvícenství|osvícenských myšlenek]]).<ref name=":1">{{Citace monografie|příjmení = FILIP|jméno = Jan|titul = Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva|vydavatel = Masarykova univerzita|místo = Brno|rok = 2004|isbn = ISBN 80-210-2592-1}}</ref>
 
== Rozměr státního občanství v právu ==
Státní občanství má rozměr nejen vnitrostátní, ale i mezinárodní. Z hlediska právního zakotvení lze říci, že patří do [[Veřejné právo|práva veřejného]], a v jeho rámci zejména do práva:
* [[Ústavní právo|Ústavníhoústavního]] - základy vztahu jedince a státu, vztahy navenek;
 
* [[Trestní právo|Trestníhotrestního]] - stíhání za porušení věrnosti státu, [[vlastizrada]], válečná zrada atd.;
 
* [[Správní právo|Správníhosprávního]] - [[evidence]] obyvatel, státoobčanské řízení, doklady;
 
* [[Finanční právo|Finančníhofinančního]] - poplatky při nabývání, pozbývání a osvědčování státního občanství;
 
* [[Mezinárodní právo veřejné|Mezinárodníhomezinárodního veřejného]] - smlouvy s jinými státy o dvojím občanství, právo na [[Diplomacie|diplomatickou]] ochranu;
 
* [[Mezinárodní právo soukromé|Mezinárodníhomezinárodního soukromého]] – státní občanství funguje jako hraniční ukazatel.<ref name=":1" />
 
== Typy fyzických osob ve státě ==
Dle právního vztahu fyzické osoby ke státu rozlišujeme tři typy fyzických osob ve státě:
 
1. Státní občan - má specifický státoobčanský poměr ke státu.
 
2. [[Cizinec]] - má tentýž poměr jako státní občan, avšak k jinému státu, platí pro něj cizinecký režim, řídí se [[Cizinecké právo|cizineckým právem]].
 
3. Bezdomovec ([[Bezdomovecapatrida]]) - je bez státoobčanského poměru k jakémukoli státu ([[apatridé]]).<ref name=":0" />
 
== Problém bipolitismu a apatrismu ==
'''Bipolité''' jsou osoby s dvojím státním občanstvím. Dítě získá dvojí státní občanství např. proto, že se narodilo rodičům, kteří jsou státními občany státu, jehož právní normy upravující občanství vycházejí z principu [[ius sanguinis]], ale narodí se na území jiného státu, který svoji právní úpravu staví na principu [[ius soli]] - narozené dítě tak získává státní občanství státu, jehož občany jsou rodiče, a zároveň občanství státu, na jehož území se narodilo. Dítě může získat dvojí občanství rovněž v případě, že jsou jeho rodiče občany různých států, jejichž právní řády staví na principu [[ius sanguinis]].
a) [[Bipolité]] - osoby s dvojím státním občanstvím
 
Dítě[[Apatrida|'''Apatridé''']] jsou získáosoby dvojíbez státnístátního občanství např(tzv. proto,bezdomovci). žeApatridy se narodilonapříklad rodičům,stávají kteříděti jsouapatridů státníminarozené občanyna území státu, jehožkterý svojí právní normyúpravu upravujícístátního občanství vycházejístaví zvýlučně na principu [[ius sanguinis]], alea narodíděti setak nanezískají územíobčanství jinéhopodle státu,práva kterýžádného svojistátu. právníNad úpravuapatridy stavínení na principuvykonávána [[iusdiplomatická soliochrana]], -mohou narozenébýt dítě tak získává státní občanství státu[[Vyhoštění|vyhoštěni]], jehožnebo občanyjim jsounemusí rodiče,být apovolen zároveň občanství státu,vstup na jehož území se narodilostátu.  
 
b) [[Apatridé]] - osoby bez státního občanství ([[Bezdomovec|bezdomovci]])
 
Apatridy se například stávají děti apatridů narozené na území státu, který svojí právní úpravu státního občanství staví výlučně na principu [[ius sanguinis]] a děti tak nezískají občanství podle práva žádného státu. Nad apatridy není vykonávána [[diplomatická ochrana]], mohou být [[Vyhoštění|vyhoštěni]], nebo jim nemusí být povolen vstup na území státu.
 
Oba tyto jevy se považují za nežádoucí.<ref name=":1" />
== Získání státního občanství ==
Obecně můžeme nabýt státní občanství následujícími způsoby:
# '''Narozením''' - [[Právní kultura]] kontinentální [[Evropa|Evropy]] preferuje zásadu [[ius sanguinis]] ("právo krve"), tedy vznik státního občanství podle pokrevní příbuznosti - podle státního občanství rodičů. [[Angloamerická právní kultura|Právní kultura angloamerická]] preferuje zásadu [[ius soli]] ("právo místa"), tedy vznik státního občanství podle místa narození.
 
Do# '''Naturalizací '''- do tohoto způsobu patří [[Sňatek (rozcestník)|sňatek]], [[osvojení]], [[určení otcovství]], [[legitimace]], udělení státního občanství, přijetí do [[Státní služba|státní služby]], nalezení apod. V českém ústavním právu je pojetí [[naturalizace]] zúženo jen na nabytí státního občanství udělením.
1. Narozením
[[Opce# (právo)|'''Opcí]] '''- tou se rozumí právo volby mezi dvěma či více státními občanstvími. Nejčastěji se používá při změně [[suverén|suveréna]] státního území. V případě [[okupace]] či [[anexe]] cizího státu, je nutno považovat nové vynucené státní občanství okupujícího státu za neplatné.<ref name=":1" />
 
[[Právní kultura]] kontinentální [[Evropa|Evropy]] preferuje zásadu [[ius sanguinis]] ("právo krve"), tedy vznik státního občanství podle pokrevní příbuznosti - podle státního občanství rodičů. [[Angloamerická právní kultura|Právní kultura angloamerická]] preferuje zásadu [[ius soli]] ("právo místa"), tedy vznik státního občanství podle místa narození.
 
2. Naturalizací
 
Do tohoto způsobu patří [[Sňatek (rozcestník)|sňatek]], [[osvojení]], [[určení otcovství]], [[legitimace]], udělení státního občanství, přijetí do [[Státní služba|státní služby]], nalezení apod. V českém ústavním právu je pojetí [[naturalizace]] zúženo jen na nabytí státního občanství udělením.
 
3. Opcí
 
[[Opce (právo)|Opcí]] se rozumí právo volby mezi dvěma či více státními občanstvími. Nejčastěji se používá při změně [[suverén|suveréna]] státního území. V případě [[okupace]] či [[anexe]] cizího státu, je nutno považovat nové vynucené státní občanství okupujícího státu za neplatné.<ref name=":1" />
 
=== Získání státního občanství v ČR ===
Získání státního občanství je upraveno v Zákonězákoně oč. nabývání186/2013 aSb., pozbývánío státníhostátním občanství České republiky 186/2013 Sb. StátníPodle občanstvítohoto zákona lze tedystátní vobčanství České republicerepubliky nabýt následujícími způsoby:
Dítě# nabývá státní občanství České republiky narozením'''Narozením,''' je-li v den jehonarození narozenídítěte alespoň jeden z rodičů státním občanem České republiky. Státní občanství zároveň nabývá narozením i dítě, které se narodí na jejím území a které by se jinak stalo osobou bez státního občanství (bezdomovcem), pokud jsou oba rodiče dítěte bezdomovci a alespoň jeden z nich má na území České republiky ke dni narození dítěte povolen pobyt na dobu delší než 90 dnů.
 
# '''Osvojením, '''je-li alespoň jeden z [[Osvojitel|osvojitelů]] státním občanem České republiky, a to dnem nabytí právní moci rozhodnutí o [[osvojení]]. Dítě, které bylo osvojeno rozhodnutím orgánu cizího státu a alespoň jedním z osvojitelů je státní občan České republiky, nabývá státní občanství České republiky dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uznání osvojení, pokud bylo osvojení v České republice podle zákona o mezinárodním právu soukromém uznáno.
<u>1. Narozením ([[filiace]]) </u>
Dítě# narozené'''Určením mimootcovství [[manželství]],'''-''' jehož'''pokud matka jedítěte cizínení státní občankou neboČeské [[Bezdomovec|bezdomovkyní]]republiky, aale otec státnímano, občanempak ČR,dítě nabývá státní občanství ČR dnem prohlášení rodičů o [[určení otcovství]] nebo dnem právní moci [[Rozsudek|rozsudku]] o určení otcovství.
 
Dítě# '''Nalezením na území ČR '''- dítě mladší 3 let [[nalezení|nalezené]] na území České republiky, jehož totožnost se nepodaří zjistit, nabývá státní občanství České republiky dnem nalezení na území České republiky, pokud do 6 měsíců ode dne nalezení nevyjde najevo, že nabylo státní občanství jiného státu.
Dítě nabývá státní občanství České republiky narozením, je-li v den jeho narození alespoň jeden z rodičů státním občanem České republiky. Státní občanství zároveň nabývá narozením i dítě, které se narodí na jejím území a které by se jinak stalo osobou bez státního občanství (bezdomovcem), pokud jsou oba rodiče dítěte bezdomovci a alespoň jeden z nich má na území České republiky ke dni narození dítěte povolen pobyt na dobu delší než 90 dnů.
Fyzická# '''Prohlášením '''si může zvolit státní občanství České republiky fyzická osoba, která byla k 31. prosinci 1992 státním občanem [[Česká a Slovenská Federativní Republika|České a Slovenské Federativní Republiky]], ale neměla státní občanství ČR ani státní občanství SR, si může zvolit státní občanství České republiky [[prohlášení|prohlášením]]. Nabytí státního občanství České republiky tímto způsobem není umožněno fyzické osobě, která je ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky. Prohlášení může samostatně učinit [[fyzická osoba]], která nabyla [[Zletilost|zletilosti]]. Rodiče, popř. jeden z nich, mohou do svého prohlášení zahrnout i dítě, popř. učinit pro dítě samostatné prohlášení.
 
# '''Udělením ([[naturalizace|naturalizací]]) '''na žádost podanou prostřednictvím [[krajský úřad|krajského úřadu]] (městské části hlavního města Prahy) [[Ministerstvo vnitra České republiky|Ministerstvu vnitra]] ČR po složení státoobčanského slibu. Pro udělení občanství musí žadatel splňovat následující podmínky (některé podmínky je možné prominout, ale ani při splnění všech podmínek není na udělení občanství právní nárok):
<u>2. Osvojením </u>
#* Má na území ČR ke dni podání žádosti povolen [[trvalý pobyt]] nepřetržitě po dobu alespoň 5 let (3 let u občanů [[Evropská unie|Evropské unie]]). Musí zároveň prokázat, že se na území České republiky zdržuje alespoň v rozsahu jedné poloviny této doby.
 
#* Nebyl pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo pro úmyslný trestný čin.
Dítě nabývá státního občanství ČR, je-li alespoň jeden z [[Osvojitel|osvojitelů]] státním občanem České republiky, a to dnem nabytí právní moci rozhodnutí o [[osvojení]].
#* Prokáže znalost českého jazyka.
 
#* Prokáže základní znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky.
Dítě, které bylo osvojeno rozhodnutím orgánu cizího státu a alespoň jedním z osvojitelů je státní občan České republiky, nabývá státní občanství České republiky dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uznání osvojení, pokud bylo osvojení v České republice podle zákona o mezinárodním právu soukromém uznáno.
#* V posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti neporušil závažným způsobem povinnosti vyplývající z právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na území České republiky, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zaměstnanost, daně, cla, odvody a poplatky, vyživovací povinnost vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území České republiky, nebo veřejnoprávní povinnosti k obci, ve které je žadatel přihlášen k pobytu, jde-li o povinnosti uložené obcí v samostatné působnosti.
 
#* Prokáže výši a zdroje svých příjmů za poslední 3 roky a doloží, že z nich odvádí daň.
<u>3. Určením otcovství </u>
#* Prokáže, že jeho pobyt na území České republiky v posledních 3 letech výrazně a bez vážných důvodů nezatěžoval systém státní sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi.
 
Dítě narozené mimo [[manželství]], jehož matka je cizí státní občankou nebo [[Bezdomovec|bezdomovkyní]] a otec státním občanem ČR, nabývá státní občanství ČR dnem prohlášení rodičů o [[určení otcovství]] nebo dnem právní moci [[Rozsudek|rozsudku]] o určení otcovství.
 
<u>4. Nalezením na území ČR </u>
 
Dítě mladší 3 let [[nalezení|nalezené]] na území České republiky, jehož totožnost se nepodaří zjistit, nabývá státní občanství České republiky dnem nalezení na území České republiky, pokud do 6 měsíců ode dne nalezení nevyjde najevo, že nabylo státní občanství jiného státu.
 
<u>5. Prohlášením</u>
 
Fyzická osoba, která byla k 31. prosinci 1992 státním občanem [[Česká a Slovenská Federativní Republika|České a Slovenské Federativní Republiky]], ale neměla státní občanství ČR ani státní občanství SR, si může zvolit státní občanství České republiky [[prohlášení|prohlášením]]. Nabytí státního občanství České republiky tímto způsobem není umožněno fyzické osobě, která je ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky. Prohlášení může samostatně učinit [[fyzická osoba]], která nabyla [[Zletilost|zletilosti]]. Rodiče, popř. jeden z nich, mohou do svého prohlášení zahrnout i dítě, popř. učinit pro dítě samostatné prohlášení.
 
Fyzická osoba, jež je v přímé linii potomkem bývalého občana podle předchozího odstavce, může státní občanství České republiky nabýt prohlášením, pokud nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky.
 
<u>6. Udělením ([[naturalizace]]) </u>
 
<nowiki> </nowiki>Státní občanství ČR lze na žádost [[uděliení|udělit]] osobě, která splňuje tyto podmínky:
* Má na území ČR ke dni podání žádosti po dobu nejméně pěti let povolen [[trvalý pobyt]] a po tuto dobu se zde převážně zdržuje
* Prokáže, že nabytím státního občanství České republiky pozbyde dosavadní státní občanství, nebo prokáže, že pozbyla dosavadní státní občanství, nejde-li o [[Bezdomovec|bezdomovce]] (osoba bez státního občanství) nebo [[Azylová a přistěhovalecká politika EU|azylanta]]
* Nebyla v posledních 5 letech trestána za úmyslně spáchaný [[trestný čin]] (prokazuje se [[výpis z rejstříku trestů|výpisem z rejstříku trestů]] v ČR)
* Prokáže znalost [[úřední jazyk|úředního jazyka]] (českého)
* Plní povinnosti vyplývající ze zvláštních předpisů upravujících veřejné [[zdravotní pojištění]], [[Sociální zabezpečení v Česku|sociální zabezpečení]], [[důchodové pojištění]], [[Daněk evropský|daně]], odvody a poplatky
Státní občanství uděluje [[Ministerstvo vnitra České republiky|Ministerstvo vnitra]] ČR. Žádost se podává u úřadu příslušného podle místa [[Trvalý pobyt|trvalého pobytu]] žadatele. Fyzická osoba, které bylo uděleno státní občanství ČR, nabývá tohoto občanství dnem složení [[státoobčanský slib|státoobčanského slibu]] a na toto udělaní není [[právní nárok]].
== Zánik občanství ==
Pozbytí občanství se nazývá [[expatriace]]. Ztratit státní občanství tedyje můžememožné např. nabytím cizího státního občanství i na vlastní žádost, [[Sňatek (rozcestník)|sňatkem]], propuštěním ze státního svazku, prohlášením nabytí státního občanství za neplatné apod. Článek 15 [[Všeobecná deklarace lidských práv|Všeobecné deklarace lidských práv]] přijatý [[Valné shromáždění OSN|Valným shromážděním OSN]] 10. 12. 1948 stanovuje, že nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství. To přináší významnou [[garance|garanci]] státoobčanského [[status|statusu]].<ref name=":1" />
 
=== Zánik státního občanství v ČR ===
<u>1. Prohlášením</u>
 
Státní občan České republiky pozbývá státní občanství České republiky prohlášením o vzdání se státního občanství České republiky, jestliže splňuje současně tyto podmínky:
* trvale se zdržuje v cizině,
 
* je zároveň státním občanem cizího státu, nebo žádá o nabytí cizího státního občanství a prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky činí v souvislosti s nabytím tohoto státního občanství.
Do 31. prosince 2013 (za účinnosti zákona č. 40/1993 Sb.) bylo možné pozbýt občanství České republiky rovněž nabytím cizího státního občanství.
<u>2. Nabytím cizího státního občanství</u>
 
Státní občan České republiky pozbývá státní občanství České republiky okamžikem, kdy na vlastní žádost nabyl cizí státní občanství s výjimkou, kdy cizí státní občanství nabyl v souvislosti s uzavřením manželství nebo narozením.
 
== Doklady o státním občanství ==
* [[Občanský průkaz]] České republiky
* [[Cestovní pas|Cestovní doklad]] České republiky
* Osvědčení, popřípaděne potvrzenístarším o1 státním občanství ČRroku
* Listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku
 
== Mezinárodní smlouvy vztahující se k úpravě státního občanství ==