Wikipedie:Požadované články: Porovnání verzí

{{/Hlavička}}
{{RIGHTTOC}}
 
 
= Přírodní vědy =
[[Sozologie]]
 
== Matematika ==
[[Slepá dekonvoluce]] – [[Odmocninová matice]] – [[Putnamův paradox]] – [[Pětková soustava]] – [[Šestková soustava]] – [[Sedmičková soustava]] – [[Dvacítková soustava]] – [[Paradoxy nekonečna]] <sup>kniha od Bernarda Bolzana</sup> – [[Teorie okruhů]] – [[Teorie těles]] – [[Teorie funkcí]] <sup>[[:en:Complex analysis|en]]</sup> – [[Teorie rozhodování]] – [[Obecný repunit]]<sup>[[:en:Repunit|en]], případně [[repunit]], ale neomezit se jen na repunity desítkové soustavy či [[Mersennovo prvočíslo|Mersennova prvočísla]]</sup> – [[Unikátní prvočísla]] – [[Optický střed plochy (výpočet)]] – [[Tabulka pravdivostních hodnot základních složených výroků]] – [[Lokální extrémy funkce]]
 
=== Maticový počet ===
[[Stochastická matice]] – [[Horní trojúhelníková matice]] – [[Matice homomorfismu]] ([[Matice endomorfismu]]) – [[Vandermondův determinant]]
 
=== Analýza ===
[[Arkus kotangens]] – [[Hyperbolický kosinus]] – [[Hyperbolický tangens]] – [[Hyperbolický kotangens]] – [[Hyperbolický arkus sinus]] – [[Hyperbolický arkus kosinus]] – [[Hyperbolický arkus tangens]] – [[Hyperbolický arkus kotangens]] – [[Cauchyova věta]] – [[Cauchyův vzorec]] – [[Hermitovy polynomy]] – [[Legendrovy polynomy]] – [[Totální variace]] – [[Nevlastní integrál]] – [[Věta o střední hodnotě integrálního počtu]] – [[Stieltjesův integrál]] – [[Vícerozměrný integrál]] – [[Fubiniova věta]] – [[Aplikace integrálu]] – [[Numerická integrace]] – [[Greenova věta]] – [[Asymptotická řada]] – [[Chyba aproximace]] – [[Rozvoj funkce]] – [[Variační problémy s pohyblivými konci přípustných křivek]] – [[Izoperimetrický problém]] – [[Exaktní diferenciální rovnice]] – [[Eliptická diferenciální rovnice]] – [[Hyperbolická diferenciální rovnice]] – [[Parabolická diferenciální rovnice]] – [[Artikl]] – [[Versin]] <sup>goniometrická funkce</sup> – [[Exsec]] <sup>goniometrická funkce</sup> – [[Parciální zlomek]] – [[Konvexnost a konkávnost funkce]] – [[Vázaný extrém]] – [[Fourierova řada]] – [[Homogenní funkce]] – [[Okrajové podmínky]] – [[Vázaný extrém]] – [[Fourierova řada]] – [[Homogenní funkce]] – [[Okrajové podmínky]] - [[Legendrova transformace]]<sup>[[:en:Legendre transformation]]</sup>
 
=== Pravděpodobnost a statistika ===
[[Wilcoxon-Whiteův test]] <sup>([[:en:Wilcoxon signed-rank test]]) ([[:en:White test]])</sup> – [[Lordův G-test]] <sup>([[:en:G-test]])</sup> – [[Kruskal-Wallisův test]] <sup>([[:en:Kruskal–Wallis one-way analysis of variance]])</sup> – [[Bravaisův test]] – [[Dixonův test]] <sup>([[:en:Dixon's Q test]])</sup> – [[Wilcoxonův test]] – [[Reducibilní matice]] – [[Ireducibilní matice]] – [[Poissonův proces]] <sup>([[:en:Poisson process]])</sup> – [[Negativně binomické rozdělení]] <sup>([[:en:Negative binomial distribution]])</sup> – [[Fischerovo-Snedecorovo rozdělení]] – [[Střední odchylka]] – [[Momentová vytvořující funkce]] – [[Pravděpodobnostní konvergence]] – [[Zákon velkých čísel]] – [[Náhodný výběr]] <sup>([[:en:Random sample]]; [[:en:Sample (statistics)]])</sup> – [[Výběrová charakteristika]] – [[Odhad (statistika)]] – [[F-test]] <sup>([[:en:F-test]])</sup> – [[Statistické šetření]] – [[Charakteristika polohy]] – [[Dolní kvartil]] – [[Horní kvartil]] – [[Charakteristika variability]] – [[Střední odchylka]] – [[Populační rozptyl]] – [[Statistická chyba]] – [[Charakteristika četnosti]] – [[Charakteristiky šikmosti a špičatosti]] – [[Charakteristika šikmosti]] – [[Charakteristika špičatosti]] – [[Pascalovo rozdělení]] – [[Geometrické rozdělení]] – [[Logaritmické rozdělení]] – [[Gama rozdělení]] – [[Laplaceovo rozdělení]] ([[Dvojitě exponenciální rozdělení]]) – [[Logistické rozdělení]] – [[Popisná statistika]] – [[Teorie rozhodování]] – [[Rozklad množiny]] – [[Charakteristika náhodné veličiny]]
 
=== Algebra ===
[[Průřezová analýza]] – [[Cyklus (algebra)]] – [[Trinomická rovnice]] – [[Izotropní tenzor]] – [[Tenzorová hustota]] – [[Komutativní algebra]] – [[Vnější automorfismus]] – [[Coset (teorie grup)]] – [[Monom]] – [[Translace (souřadnice)]] – [[Normovaný vektorový prostor]]
 
=== Geometrie ===
[[Barycentrické souřadnice]] <sup> ([[:en:Barycentric coordinates (mathematics)]]) </sup> – [[Transformace souřadnic]] – [[Dvojitý vektorový součin]] – [[Sférická trigonometrie]] – [[Kulová úseč]] – [[Kulová výseč]] – [[Kulová vrstva]] – [[Prstenec]] – [[Paraboloid]] – [[Přímková plocha]] – [[Rotační plocha]] – [[Průvodní trojhran]] – [[Frenetovy vzorce]] – [[Binormála]] – [[Křivost křivky]] – [[Styk křivek]] – [[Oskulační křivka]] – [[Singularita (geometrie)]] – [[Rovnoběžné křivky]] – [[Spádová křivka]] – [[Asymptotická křivka]] – [[Evoluta]] – [[Cassiniho křivka]] – [[Bernoulliova lemniskáta]] – [[Obecná šroubovice]] – [[Epicykloida]] – [[Traktrix]] – [[Kisoida]] – [[Descartesův list]] – [[Dioklova kisoida]] – [[Strofoida]] – [[Konchoida]] – [[Křivost plochy]] – [[Geodetická křivka]] – [[Signatura metriky]] – [[Metrická konexe]] – [[Kovariantní derivace]] – [[Riemannův tenzor křivosti]] – [[Plochý prostor]] – [[Paralelní přenos (geometrie)]] – [[Rovinná soustava souřadnic]] – [[Prostorová soustava souřadnic]] – [[Křivočará soustava souřadnic]] – [[Ovoid]] – [[Myriametr]] – [[Geometrická transformace]] <small>([[:en:Transformation geometry|en]])</small> – [[Základní forma plochy]]
 
== Fyzika ==
[[Neurofyzika]] – [[Disipativní systém]] – [[Inkubační čáry]] – [[Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky]] ([[Ústav fyziky plazmatu AV ČR]]) – [[Teorie pole]] – [[Druhy atomů]] – [[Hodiny dlouhého teď]] – [[Smáčivost]] – [[Poloměr křivosti]] – [[Červená rtuť]] – [[kanál SOFAR]]<sup>([[:en:SOFAR channel|en]])</sup>
 
=== Mechanika ===
[[Statický moment]] – [[Soustava hmotných bodů]] – [[Periodický pohyb]] – [[Tečné zrychlení]] – [[Mechanika kontinua]] – [[Impuls momentu síly]] – [[Impulsová věta]] – [[Laboratorní a těžišťová soustava]] – [[Königova věta (fyzika)]] – [[Elipsoid setrvačnosti]] – [[Torzní kyvadlo]] – [[Aeromechanika]] – [[Vířivé proudění]] – [[Potenciálové proudění]] – [[Kohezní síla]] – [[Kapilární elevace a deprese]] – [[Hmotnostní průtok]] – [[Šikmý ráz]] – [[Smyk (mechanika)]] – [[Elastická látka]] – [[Viskozní látka]] – [[Viskoelastická látka]] – [[Plastická látka]] – [[Saint-Venantův princip]] – [[Rychlost deformace]] – [[Rovnice kompatibility deformací]] – [[Tah (pružnost)]] – [[Aerodynamický paradox]] – [[Časově středovaná teplota]] – [[Mezinárodní metr]] – [[Rozdrobňování]] – [[Vetknutí]] – [[Pevný kloub]] – [[Vnitřní kloub]] – [[Posuvný kloub]] – [[Deska (mechanika)]] – [[Blok (mechanika)]] – [[Statika tuhé desky]] – [[Průřezový modul]] – [[Dokonale pružné těleso]] – [[Skutečné těleso]] – [[Soustava sil na přímce]] – [[Soustava rovnoběžných sil]] – [[Obecná soustava sil]] – [[Svazek sil]] – [[Reakce na staticky určitých konstrukcích]] – [[Zatížení stavebních konstrukcí]] – [[Ocelové konstrukce]] – [[Dřevěné konstrukce]] – [[Betonové konstrukce]] – [[Zděné konstrukce]] – [[Polodiesel]] ([[Semidiesel]]) – [[Podkaliberní střela]] – [[Pokus s dvoustranným hranolem]] – [[Pružná srážka]] – [[Nepružná srážka]] – [[Balistické kyvadlo]] – [[Součinitel restituce]] – [[Rozptyl (fyzika)]] – [[Lagrangeovská formulace mechaniky]] – [[Virtuální práce]] – [[Hamiltonův princip]] – [[Maupertuisův princip]] – [[Integrální rovnice]] – [[Cyklická souřadnice]] – [[Fredholmova integrální rovnice]] – [[Volterrova integrální rovnice]] – [[Zobecněná energie]] – [[Vytvořující funkce (fyzika)]] – [[Kanonická transformace]] – [[Mechanický pohyb]] – [[Eulerovy úhly]]
 
=== Elektromagnetismus ===
[[Elektrická dvojvrstva]] – [[Hustota elektrického náboje]] – [[Magnetická dvojvrstva]] – [[Multipólový moment]] – [[Elektrická susceptibilita]] – [[Elektrická polarizace (veličina)]] – [[Stejnosměrný transformátor]] – [[Peltierův element]] – [[Seriová induktance kondenzátoru]]
 
==== Elektronika ====
[[Proudový dělič]] – [[Integrovaný obvod 556]] – [[Zatížitelný dělič]] – [[PIN dioda]] – [[Tranzistor JFET]] – [[Dioda s teplotní závislosti]] – [[Polovodičová dioda v elektrickém obvodě s kondenzátorem]] – [[Tvarovací obvody]] – [[Zesilovač LM741]] – [[Číslicový integrovaný obvod]] – [[NVRAM]] – [[Termální tranzistence]] – [[DVI-D]] – [[Dokovací stanice]] – [[Symetrizační člen]]
 
=== Kmitání, vlnění, optika ===
[[Kirchhoffova teorie ohybu]] – [[Harmonické kmitání]] – [[Vázané kmity]] – [[Nucené kmitání]] – [[Lissajousův obrazec]] – [[Vlnový vektor]] – [[Fázová rychlost]] – [[Postupné vlnění]] – [[Rovinná vlna]] – [[Sférická vlna]] – [[Stojaté vlnění]] – [[Povrchové vlnění]] – [[Harmonické vlnění]] – [[Intenzita vlnění]] – [[Vlnostroj]] – [[Disperze (světlo)]] – [[Optické zobrazení]] – [[Optický systém]] – [[Odrazivost]] – [[Optická dráha]] – [[Airyho disk]]
 
=== Termika ===
[[Regelace]] – [[Měrné skupenské teplo tuhnutí]] – [[Měrné skupenské teplo sublimace]] – [[Termodynamická veličina]] – [[Teplota skelného přechodu]] – [[Clausiova-Clapeyronova rovnice]] – [[Kalorimetrie]] – [[Exergie]]
 
=== Složení hmoty ===
[[Seznam radioizotopů]] – [[Iontový krystal]] – [[Kovalentní krystal]] – [[Kovový krystal]] – [[Molekulární krystal]] – [[Rezonance (částice)]] – [[Hypernáboj]] – [[Izospin]] – [[Leptonové číslo]] – [[Baryonové číslo]] – [[Generace (částice)]] – [[Půvab (částice)]] – [[Pravda (částice)]] – [[Krása (částice)]] – [[Rutherfordův experiment]] – [[Lymanova série]] – [[Spinorbitální interakce]] – [[Zeemanův jev]] – [[Hlavní kvantové číslo]] – [[Orbitální kvantové číslo]] – [[Magnetické kvantové číslo]] – [[Spinové kvantové číslo]] – [[Spontánní štěpení]]<sup>([[:en:Spontaneous fission]])</sup> – [[Kvantově mechanický model atomu]] – [[Samovolný rozpad]] – [[Rozpad částice]] – [[Kreace (fyzika)]]
 
=== Relativistická fyzika a kosmologie ===
[[Michelsonův-Morleyho experiment]] – [[Světelný kužel]] – [[Model ΛCDM]]<sup>[[:en:Lambda-CDM model|en]]</sup> – [[Relativnost současnosti]] – [[Světelný kužel]] – [[Lorentzova grupa]] – [[Poincarého grupa]] – [[Tenzor energie a hybnosti]] – [[Hypotéza kosmické cenzury]] – [[Reissnerova-Nordströmova metrika]] – [[Kerrova-Newmanova metrika]]
 
=== Kvantová fyzika ===
[[Kvantová fluktuace hmoty]] – [[Kvantově mechanický model atomu]] – [[Teorie p-brán]] – [[Teorie spinových sítí]] – [[Teorie spinové pěny]] – [[Teorie slabých interakcí]] – [[Teorie silných interakcí]] – [[Pozorovatelná veličina]] – [[Hustota toku pravděpodobnosti]] – [[Potenciálový skok]] – [[Potenciálová bariéra]] – [[Potenciálová jáma]] – [[Feynmanův diagram]]
 
=== Astronomie ===
[[Epsilon Indi BB]] – [[Polární jet]] <sup>[[:en:Polar jet|en]]</sup> – [[Časová schránka]] ([[Časová kapsle]], [[:en:Time capsule|en]]) – [[Bílá díra]]<sup>[[:en:White hole|en]]</sup> – [[Name a Star]] a [[International Star Registry]] ([[Star Registry]])<sup>[[:en:International Star Registry|en]], pojmenování hvězdy za úplatu</sup> – [[Zpráva do vesmíru]] ([[Message to Space]])<sup>poslání zprávy do vesmíru za úplatu, do dubna 2012</sup> – [[Heliosynchronní dráha]] – [[Kosmické počasí]]<sup>([[:en:Space weather|en]])</sup> – [[Etymologie jmen planet]]
 
=== Biografická hesla ===
[[Martin Rees]] – [[Lee Smolin]] – [[Josef Dadok]]<sup>(elektroinženýr v oblasti NMR; emeritní profesor Carnegie-Mellon University, Pittsburgh)</sup>
 
== Geologie ==
[[Bioklasty]] – [[Žulovská pahorkatina]] – [[Kralovická pahorkatina]] – [[Geopark UNESCO]] – [[Stabilizace zemin]] – [[Kovy železné]] – [[Pásemná pohoří]] – [[Diferenciace Země]] – [[Geologický cyklus]] – [[Divergentní zóna]] – [[Minerální složení]] – [[Chemické zvětrávání]]
 
=== Hydrologie ===
[[Pierre Perrault]] – [[Nefertit]] – [[endogenní síly]] – [[střední tok]] – [[Hlásný profil]] – [[Doutníkové jezírko]]
 
=== Půdy ===
[[Červenožlutá půda]] – [[Rudozem]] – [[Žlutozem]] – [[Šedozem]] – [[Glej]] ([[Glejová půda]]) – [[Stagnoglej]] – [[Zamokřená půda]] – [[Luvizem]] – [[Nivní půda]] – [[Drnová půda]] – [[Kryptopodzol]] – [[Rašeliništní půda]] – [[Rezivá půda]] – [[Parahnědozem]] – [[Syrozem]] – [[Antrozem]] – [[Kultizem]] – [[Lužní půda]] – [[Nevyvinutá půda]] – [[Podzolovaná půda]] – [[Drnoglejová půda]] – [[Ilimerizovaná půda]] – [[Surová půda]] – [[Kyselá půda]] – [[Klasifikace půd]] – [[Organozem]] – [[Červenozem]] – [[Černozemní půda]] – [[Hnědozemní půda]] – [[Rašelinná půda]] – [[Půdní fond]] – [[Zemědělský půdní fond]] ([[ZPF]]) – [[Lesní půdní fond]] ([[LPF]]) – [[Sycení půdy chemickými látkami]]
 
=== Nerosty a horniny ===
[[Rubelit]] – [[Greenockit]] – [[Hawleyit]] – [[Kadmoselit]] – [[Witherit]] – [[Wavellit]] – [[Mohrit]] – [[Struvit]] – [[Lazulit]] – [[Vesuvianit]] – [[Axinit]] – [[Glauberit]] – [[Hibonit]] – [[Tenorit]] – [[Klasifikace nerostů]] (či [[Systematika nerostů]]) - [[Fe-chlority]] - [[Chlority]] - [[Coffinit]] - [[Torbernit]] - [[Chalkozín]] - [[Chalkocit]] - [[Kovelín]] - [[Tetraedrit]] - [[Karbonát]] - [[Gibbsit]] - [[Böhmit]] - [[Scheelit]] - [[Sylvanit]] - [[Petzit]] - [[Nagyagit]] - [[Argentit]] - [[Pyrargyrit]] - [[Proustit]] - [[Jílovce]] - [[Hydroslídy]] - [[Saponit]] - [[Limnokvarcit]] - [[Křemenný štěrk]] - [[Anortit]] - [[Bazické živce]] - [[Drahé kameny]] - [[Kaustobiolity]] - [[Krokoit]] - [[Draselné soli]] - [[Ozokerit]] - [[Hausmannit]] - [[Braunit]] - [[Radiolarit]]
 
== Chemie ==
=== Osobnosti ===
[[Jean-Baptiste Boussingault]] – [[Brian Kobilka]]<sup>(Nobelova cena 2012)</sup> – [[Susumu Óno (1928)]]<sup>[[:en:Susumu Ohno|en]]</sup> – [[H. N. Knowitt]]
 
=== Chemické látky ===
==== Organická chemie ====
[[Kyselina chenodeoxycholová]] – [[Formamid]] – [[Butylfenylmethylpropional]] – [[Pentylenglykol]] – [[2,4-dinitrofenylhydrazin]] – [[Citronan zinečnatý]] (též [[Citrát zinečnatý]]) – [[Thioglykolát]] – [[Ethylthiolát sodný]] – [[Ethylenacetát]] – [[Lithium hexamethyldisilazid]] – [[Cyklopentadienyl magnesium bromid]] – [[Dibutylcín]] – [[Tributylcínchlorid]] – [[Dibutylcín chlorid]] – [[Methylencyklopropen]] – [[Cyklooktadien]] – [[Cyklohexen]] – [[1-methoxynaftalen]] – [[1-nitromethylcyklohexanon]] – [[Hexylfenol]] – [[Chlortrifluormethan]] – [[Difluormethan]] – [[Oktafluorpropan]] – [[Fenylpropan]] – [[Kyselina behenová]] – [[Pyran]] – [[Erythritol]] – [[Karvon]]<sup>[[:en:Carvone|en]]</sup> –[[kyselina mevalonová]] – [[Bromol]] – [[Menthon]] – [[Citronan měďnatý]] - [[Kyselina fluoroctová]]
 
==== Anorganická chemie ====
[[Kyselina bromistá]] – [[Kyselina xenoničelá]] – [[Hydrogenuhličitan hořečnatý]] – [[Hydrogensiřičitan vápenatý]] – [[Tetrafluoroboritan amonný]] – [[Peroxid cesný]] – [[Superoxid cesný]] – [[Nitrid cesný]] (Cs<sub>3</sub>N) – [[Azid cesný]] (CsN<sub>3</sub>) – [[Kyanid cesný]] – [[Uhličitan cesný]] – [[Dusičnan cesný]] (CsNO<sub>3</sub>) – [[Síran cesný]] (Cs<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) – [[Fosforečnan cesný]] (Cs<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>) – [[1-kyanoferrocen]]
 
==== Funkční skupiny ====
[[Isoalkan]] – [[Amidy (soli amoniaku)]] – [[Amidy (soli aminů)]] – [[Imidy (soli amoniaku)]] – [[Imidy (soli aminů)]] – [[Pseudohalogenidy]] <sup>[[:de:Pseudohalogene|de]]</sup> – [[Organochlorosilany]] – [[Dithiofosforečnany]] – [[Pyrolizidinové alkaloidy]] – [[Suboxidy]] – [[Peroxosloučeniny]]
 
==== Činidla ====
[[Mandelinovo činidlo]] – [[Marquisovo činidlo]] – [[Dragendorffovo činidlo]] – [[Reakční činidla v TLC]] ([[Reagencia používaná v TLC]]) – [[N-(1-Naftyl)ethylendiamin dihydrochlorid]] <sup>Číslo CAS: 1465-25-4</sup>
 
==== Chemie – ostatní ====
[[Karbonitridace]] – [[Konoda]] – [[Microcystiny]] – [[Epoxidace]] – [[Dynamická biochemie]] – [[Otravné látky]] – [[Alfa-isomethylionon]] – [[Bioallethrin]] – [[Polyresin]] – [[Cerimetrie]]<sup>[[:de:Cerimetrie|de]]</sup> – [[Koenigs-Knorrova reakce]] – [[Dimercaprol]] – [[Kakodyl]] – [[Lewisit 2]] – [[Lewisit 3]] – [[Ziegler-Nattovy katalyzátory]] – [[Sendvičové komplexy]] – [[Teorie aktivovaného komplexu]] – [[Teorie aktivních srážek]] – [[Tranzitní chování]] – [[Elektronový vzorec]] – [[Strukturní elektronový vzorec]] – [[Molekulový vzorec]] – [[Stavební pojivo]] (eventuálně [[Stavební pojiva]]) – [[lápis]] – [[Výroba fotografického filmu]] – [[Výroba fotografického papíru]] – [[Česká chemická nomenklatura]]<sup>[[:en:Czech chemical nomenclature|en]]</sup> – [[Koncentrační gradient]] – [[Elektrochemický gradient]] – [[Solný můstek]]<sup>[[:en:Salt bridge (protein and supramolecular)|en]]</sup>
 
== Biologie ==
[[Exsikát]] – [[Plůdek]] – [[Kůrovcová kalamita na Šumavě]] – [[Subtermofil]] – [[Služby ekosystému]]<sup>[[:en:Ecosystem services|en]]</sup> – [[Provincie středoevropských listnatých lesů]] – [[Hercynská podprovincie]] – [[Českomoravské mezofytikum]] – [[Potenciálně přirozená vegetace]] – [[Parožnatá zvěř]] – [[Jantarovka]] – [[Poutka (vajíčko)]]
 
=== Buněčná a molekulární biologie, biochemie ===
[[M-PMV]] ([[Mason-Pfizerův opičí virus]]) – [[plynové váčky]] – [[Molekulární motor]] – [[Synaptonemální komplex]] – [[Protonová ATPáza]]<sup>[[:en:Proton ATPase|en]]</sup> – [[Liposacharid]] – [[Kyselina chenodeoxycholová]] – [[Kyselina deoxycholová]] – [[oxycholesterol]] – [[Proteinový komplex]] – [[BT-toxin]]
 
==== Genetika ====
[[Genová duplikace]]<sup>[[:en:Gene duplication|en]]</sup> – [[Dominance (genetika)]] – [[Recesivita]] – [[Polarita (molekulární biologie)]] – [[Genová interakce]]
 
=== Medicína a obecná anatomie ===
:(viz též níže [[#Zdravotnictví|Zdravotnictví]])
 
[[Anesteziologicko – resuscitační oddělení]] – [[Bojanovy žlázy]] – [[Poševní sekret]] – [[Angiosklerosa]] – [[Komorové oko]] – [[Placentární bariéra]] – [[Rozštěp páteře]] – [[Yersinie]] – [[Neuorodermitis]] – [[Onemocnění bakteriálního původu]] – [[Obecná hematologie]] – [[Othematom]] – [[Mastocytóza]] – [[Chemické těhotenství]] – [[Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol]] – [[Přednosta kliniky]] – [[Ústav sér a očkovacích látek]] – [[SV40]] – [[Poliovirus]] – [[env (gen)]] – [[pol (gen)]] – [[gag (gen)]]
 
==== Lékaři ====
[[Borje Larsson]]<sup>(spoluvynálezce Leksellova gama nože)</sup> – [[William Lorenzo Moss]] – [[Alexander Wiener]] – [[Karel Cvachovec]] – [[Daniel Nalos]] – [[Anatolij Truhlář]] – [[Ondřej Franěk]] – [[Alexandr Jegorov (lékař)|Alexandr Jegorov]]
 
==== Medicínské obory a úkony ====
[[Dekomprese míchy]] – [[Kosmetologie]] – [[Hormony v pitné vodě]] – [[Lékové skupiny]] – [[Stabilizovaný stav]] – [[Pontiacká horečka]] – [[Laserová operace očí]] – [[Omphalophlegmone]] – [[Celostní medicína]] – [[Endoluminální radiofrekvenční ablace]] – [[Dermatoskop]] – [[DLLC]] – [[Hematoonkologie]]
 
==== Léky, drogy a účinné látky v lékařství ====
[[Hormonální terapie]]<sup>([[:en:Hormone replacement therapy]])</sup> – [[Hormonální terapie - TG]]<sup>([[:en:Hormone replacement therapy (trans)]])</sup> – [[Inhalační narkotika]] – [[Wobenzym]] (enzym) – [[Rhofein]] – [[Trofický hormon]] – [[Neuropeptid Y]] – [[Placentální laktogen]] – [[Fenothiaziny]] – [[Fenothiazin]]<sup>(anthelmintikum)</sup> – [[Potenciace účinků (farmakologie)]] – [[Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami]]<sup>(z roku 1988, [[:en:United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances|en]])</sup> – [[Jednotná úmluva o omamných látkách z roku 1961]]<sup>([[:en:Single Convention on Narcotic Drugs|en]])</sup> – [[Úmluva o psychotropních látkách]]<sup>(z roku 1971, [[:en:Convention on Psychotropic Substances|en]])</sup> – [[Vitamín S]] – [[Višněvského balzám]] – [[N-acetylcystein]]
 
=== Hygiena ===
[[Oční hygiena]] – [[Oční gymnastika]] – [[Ušní hygiena]] – [[Útní hygiena]] – [[Péče o zuby člověka]] – [[Čištění zubů]] – [[Hygiena rukou]] – [[Hygiena nohou]] – [[Hygiena odívání]] – [[Hlasová hygiena]] – [[Hygiena práce]]
 
=== Zdravověda ===
[[Zdravověda]] – [[Zdravá výživa člověka]] (či [[Zdravá strava člověka]]) – [[Zdravý spánek člověka]] – [[Pitný režim člověka]] – [[Pollotariánství]] – [[Pescopollovegetariánství]] – [[Flexitariánství]] – [[Lessetariánství]] – [[Vlivy vegetariánství na zdraví]], [[Vlivy alkoholu na zdraví]] (či [[Vlivy alkoholických nápojů na zdraví]]), [[Vlivy vína na zdraví]], [[Vlivy piva na zdraví]], [[Vlivy čokolády na zdraví]], [[Vlivy čaje na zdraví]], [[Vlivy kávy na zdraví]], [[Vlivy netolerovaných drog na zdraví]] (či [[Vlivy drog na zdraví]]), [[Vlivy marihuany na zdraví]], [[Vlivy cvičení na zdraví]], [[Vlivy čistoty na zdraví]], [[Vlivy stresu na zdraví]], [[Vlivy léčiv na zdraví]] a&nbsp;[[Vlivy očkování na zdraví]]<sup>vše tak, jak je udělán článek [[Zdravotní rizika kouření tabáku]], ale doplnit klady i&nbsp;zápory</sup> – [[Ochrana zraku člověka]] – [[Ochrana sluchu člověka]] – [[Balanční náramek]] – [[Dějiny tabáku]] – [[Dějiny alkoholu]] (či [[Dějiny alkoholických nápojů]]) – [[Dějiny drog]] (či [[Dějiny netolerovaných drog]])
 
=== Botanika ===
[[Aloe kapská]] ([[Aloe ferrox]]) – [[Aloe lékařská]] – [[Bokoplodka kostrbatá]] – [[Brslen Fortunův]] – [[Calamondin]] – [[Čičorka pochvatá]] – [[Děrkavka istrijská]] – [[Fotosystém I]] – [[Hlíznatá plodina]] ([[Hlíznaté plodiny]]) – [[Káčovka ploská]] – [[Ledenec přímořský]] – [[Pupečník asijský]] – [[Silenky]] – [[Triteleia]] – [[Tužebník]] – [[Tabouleh]] – [[Lípa kavkazská]] – [[Krvavec]] – [[Psyllium]] – [[Skřípina lesní]] – [[Aksamitník rozkladitý]] – [[Bika bělavá]] – [[Hikora]] – [[Muchovník vejčitý]] – [[Krytý pupen]] ([[Kryté pupeny]], [[Pupen se šupinou]], [[Pupen se šupinami]], [[Pupeny se šupinami]]) – [[Čilimník bílý]] – [[Šášina načernalá]] – [[Předrůstové stromy]] – [[Bika]] – [[Dvojité oplození]]<sup>([[:en:Double fertilization|en]])</sup> – [[Cyamopsis tetragonoloba]] – [[Bob (plod)]] – [[Vlhkomilná flóra]]
 
=== Mykologie ===
[[Sklerocium]] – [[Čirůvka matsutake]] – [[Jedlé houby]]<sup>([[:en:Edible mushroom]])</sup> – [[Mikromycety]]
 
=== Živočichové ===
[[Bahnivka rmutná]] – [[Fauna Vietnamu]] – [[Hvězdice vzácná]]<sup>(Echinaster sepositus)</sup> – [[Krab bradavičnatý]] – [[Tachaš]] – [[Serpentologie]] – [[Žábronožka solná]] – [[Lesní živočich]] ([[Lesní živočichové]]) – [[Člověk rozumný rozumný]] (eventuálně [[Člověk moudrý moudrý]] či [[Člověk dnešního typu]]) – [[Podplemeno]] – [[Ailuropoda wulingshanensis]] – [[Ailuropoda baconi]] – [[Lýkožrout lesklý]] - [[Watasenia scintillans]] – [[Bourovec ostružiníkový]] – [[Drvodělka fialová]] – [[Vlk mexický]] – [[Čolek východní (čínský)]] – [[Tiplice]]<sup>(''Tipulidae'', [[:en:Crane fly|en]])</sup> – [[Maďarský ohař]] – [[Bičovka nosatá]] – [[Škvor domácí]] – [[Tapirus kabomani]] – [[Červec nopálový]] – [[Výmarský ohař krátkosrstý]] – [[Rafetus leloii]]<sup>(želva)</sup>
 
==== Mořští bezobratlí ====
[[Ostranka královská]] – [[Zavinutec tygrovaný]] – [[Zavinutec královský]] – [[Přílipka misková]] – [[Surmovka vlnitá]] – [[Rapana dravá]] – [[Zej prstoznaký]] – [[Sudanka sirná]] – [[Křídlatec veliký]] – [[Ušeň mořská]] – [[Ostnatka trnitá]] – [[Střenka jedlá]] – [[Hřebenatka jakubská]] – [[Srdcovka ježatá]] – [[Rozchlipka písečná]] – [[Zéva šupinatá]] – [[Zéva velká]] – [[Krab pobřežní]]
 
==== Suchozemští plži ====
[[Oblovka síťkovaná]] – [[Oblovka nádherná]]
 
==== Ptáci ====
[[Papoušík]] ([[Agapornis]]) – [[Melanitta deglandi]] – [[Loriovití]] – [[Rajka šestiperá]] – [[Brhlík čínský]] – [[Ara Kobaltový]] – [[Ara Červenoramenný]] – [[Ara Horský]] – [[Ara Marakána]] – [[Ara Rudobřichý]] – [[Ara Tyrkysový]] – [[Ara Žlutokrký]]
 
==== Ryby ====
[[Rybí maso]] – [[Konzumní ryba]] – [[Slunka stříbřitá]] <sup>[[:en:Leucaspius delineatus|en]]</sup> – [[Vlkouš]] – [[Kostlíni]] – [[Kaprouni]] – [[Treska pestrá]] <sup>(Theragra chalcogramma; [[:en:Alaska_pollock|en]])</sup>
 
==== Savci z pražské zoo ====
;jsou tedy většinou dostupní k focení
 
[[Wapiti manitobský]] – [[Gorily v Zoologické zahradě hl. m. Prahy]]
 
=== Botanické a zoologické zahrady apod. ===
[[Ambrožova soukromá zoo Dvorec u Borovan]]