Determinátory v angličtině: Porovnání verzí

m
typos
m (typos)
==Determinátory v angličtině==
Jako v mnoha jiných jazycích i v angličtině rozlišujeme [[slovní druhy]], mezi něž můžeme zařadit jeden, který však například v češtině neexistuje a tím jsou právě Determinátory (Determiners).
Determinátory jsou slova či fráze, které stojí před podstatným jménem nebo jmennou frází. Jejich funkcí je pak blíže určit funkci těchto jmen či frází v celkovém kontextu, tedy zda se jedná o informaci již dříve zmíněnou, tedy blíže určenou, o které soudíme, že ji posluchač či čtenář zná, nebo zda se jedná o informaci zcela novou, a tudíž obecnou a nespecifikovanou, o které si nejsme jisti, že ji posluchač dobře zná, a že z přechozího kontextu ví, o čem hovořící mluví.
Determinátory se dělí na několik skupin. Můžeme říci, že hlavními dvěma, potažmo třemi, skupinami jsou determinátory '''určité''', '''neurčité''' či '''obecné''' a tzv. '''nulový''' člen. Existují i další skupiny determinátorů, o kterých je v tomto článku také zmínka, avšak zabývat se podrobně všemi determinátory by zabralo mnoho času a takovýto výzkum by byl vhodný spíše pro akademické účely. Smyslem tohoto článku, je seznámit čtenáře se základním dělením determinátorů, které jsou nejčastěji užívány.
 
=== Determinátory určité (Definite)= ==
Tyto determinátory, jak už z názvu vyplývá, určují, či nějak specifikují podstatné jméno nebo jmennou frázi. Mezi tyto determinátory řadíme:
*určitý člen - '''the'''
Tyto determinátory tedy užíváme v případě, že jsme přesvědčeni o tom, že posluchač/čtenář ví z předchozího kontextu, o čem se mluví.
 
=== Determinátory obecné (General)= ==
Tato druhá kategorie determinátorů se užívá v případě, že o dané věci hovoříme v širším, blíže nespecifikovaném kontextu. Mezi tyto patří:
*člen neurčitý - '''a'''/'''an'''
Výraz ''any'' je pak ekvivalentem determinátoru ''some'', avšak ''any'' se užívá v otázkách, či záporném kontextu.
 
=== Nulový člen (Zero article)= ==
Tento zvláštní druh determinátoru se vyskytuje ve frázích, které jsou v množném čísle a popisují nějaký '''obecný''' fakt, či odkazují například k obecné skupině věcí. Využívá se tak například k vyjádření:
*obecných podstatných jmen hromadných
*vlastních jmen
 
=== Číslovky (Quantifiers)= ==
Číslovky tvoří významnou část determinátorů a jejich funkcí je samozřejmě určit množství u daného jména či jmenné [[fráze]]. Řadíme zde:
*výrazy vyjadřující velké, či malé množství - ''many'', ''much'', ''few'', ''little'' apod. a jejich komparativní a superlativní podoby
*výrazy označující jednotlivé členy skupiny, či skupinu jako celek - ''each'', ''every'' apod.
 
=== Determinátory a přídavná jména= ==
Před podstatným jménem či jmennou frází nemusí stát pouze samotný determinátor, ale může mu přecházet také přídavné jméno. Pokud se takový případ objeví, je stanovený slovosled, který nelze měnit: ''determinátor'' + '''příd. jméno''' + podstatné jméno/fráze. (A red apple.)
 
=== Kombinace determinátorů= ==
Také platí, že determinátor se před podstatným jménem či frází nemusí nacházet pouze jeden. Lze je kombinovat, avšak v takovém sledu, aby byl dodržen smysl výpovědi. (each two seats...)
 
=== Shrnutí= ==
V tomto článku lze tedy vidět základní dělení determinátorů, tedy výrazů, které blíže specifikují podstatná jména, či jmenné fráze. Je zde uvedeno, ve kterých případech se užívá jaký determinátor, jaká je jejich funkce v kontextu, jejich pozice a možnosti jejich kombinování. Toto dělení je pouze extrakcí nejpodstatnějších a základních informací, které nemohou sloužit detailnímu studiu z hlediska morfologie, či syntaxe.
 
== Zdroje ==
* British Council: Learn English. [online]. [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar/determiners-and-quantifiers
* Help for English. [online]. [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://www.helpforenglish.cz/article/2009060203-co-jsou-to-determinatory-determiners