Řád premonstrátských řeholních kanovníků – Další jazyky