Spalné teplo je množství tepla, které se uvolní při izobarickém spálení 1 molu sloučeniny v plynném kyslíku na konečné oxidační produkty s maximálním dosažitelným oxidačním číslem. Předpokládá se, že voda, uvolněná spalováním, zkondenzuje a energii chemické reakce není třeba redukovat o její skupenské teplo. Tím se spalné teplo liší od výhřevnosti, kde se předpokládá na konci reakce voda v plynném skupenství. Proto je hodnota spalného tepla vždy větší nebo rovna hodnotě výhřevnosti. Rovnost nastává, když spalováním nevzniká voda.

Spalné teplo se obvykle značí H. Jednotky závisí na volbě jednotkových množství látky a energie. Obvykle je to v J/kg, ale používají se i jednotky J/mol nebo J/m³.

Příklady spalného tepla některých paliv

editovat
Palivo Spalné teplo
[kJ/kg]
Spalné teplo
[kJ/m³] (20 °C)
Vodík 141 900 12 760 (g)
Methan 55 530 37 520 (g)
Ethan 51 900 62 900 (g)
Propan 50 350 96 170 (g)
Butan 49 510 124 240 (g)
Palivo Spalné teplo
[kJ/kg]
Spalné teplo
[kJ/l] (20 °C)[1]
Benzín 47 300 33 580 (l)
Motorová nafta 44 800 38 100 (l)
Methanol 22 884 18 120 (l)
Ethanol 29 847 23 550 (l)
Propanol 33 600 26 700 (l)
Butanol 37 334 30 230 (l)

Spalné teplo zemního plynu z různých zdrojů

editovat

Hodnoty spalného tepla zemního plynu byly převzaty z publikace International Energy Agency:[2]

V použitém zdroji nejsou specifikovány podmínky za nichž byl měřen objem testovaného plynu. Vzhledem k tomu, že se jedná o zdroj z USA, lze se pouze domnívat, že byly použity obvyklé podmínky plynárenského průmyslu USA, tj. 60 °F a 14.73 psia. To v jednotkách SI odpovídá 15,55 °C a 101,325 kPa. V ČR používaný zemní plyn je přepočítáván hodnotou 10,5 kWh/m³, tj. 37,8 MJ/m³ měřeno při 15 °C a 101,325 kPa.

Na hodnotu spalného tepla zemního plynu má velký vliv jeho složení. Alžírský plyn má v porovnání s ruským vyšší spalné teplo na jednotku objemu právě díky vyšším obsahům dalších uhlovodíků (ethan, propan, butan - v úhrnu až 12 %). Nizozemský plyn má naopak spalné teplo nižší, protože obsahuje větší množství inertních látek (dusík, oxid uhličitý).

Země původu Spalné teplo
[kJ/m³]
Alžírsko 42 000
Bangladéš 36 000
Kanada 38 200
Indonésie 40 600
Nizozemí 33 320
Norsko 39 877
Rusko 38 231
Saúdská Arábie 38 000
Spojené království 39 710
USA 38 416
Uzbekistán 37 889

Reference

editovat
  1. Spalná tepla některých paliv, Pacific Northwest National Lab
  2. Key World Energy Statistics (2006), page 59. iea.org [online]. [cit. 2009-01-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-02-27.