Seznam zkratek v online diskusích

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam obsahuje výběr zkratek, které vznikly v různých chatových fórech a jsou používány v online diskusích v internetu.

zkratka
 
anglicky
 
česky
 
2B | !2B To Be Or Not To Be Být či nebýt (odvozeno podle jazyka C)
2MRW tomorrow zítra
2U To you tobě
4U For You pro tebe
4E Forever navždy
4EK fórek (vtip)
4EVER Forever navždy
4YEO For Your Eyes Only soukromé, tajné (doslova "jen pro tvé oči")
2L8 Too Late (příliš) pozdě
2H4U Too Hard For You pro Tebe moc těžký
2M Tomorrow zítra
2D Today dneska
+1 Souhlas
@ at v (třeba ve 4h)
zkratka
 
anglicky
 
česky
 
AAMOF As A Matter of Fact vlastně, jako ve skutečnosti
ACAB All Cops Are Bastards všichni poldové jsou bastardi
ACC Account účet
AFAIC As Far As I'm Concerned co se týká mne
AFAICT As Far As I Can Tell pokud mohu říci
AFAIK As Far As I Know pokud se nepletu
AFAIR As Far As I Remember pokud si vzpomínám
AFK Away From Keyboard nejsem tu (doslova „pryč od klávesnice“)
AFK Adept For Kill adept na zabití
AIS As I Said jak jsem již řekl
AKA Also Known As taky známý jako, alias
ASAP As Soon As Possible co možná nejdříve
ASL Age, sex, land/location věk, pohlaví a země pobytu
ATB All the Best vše nejlepší
ATLT And Things like that a věci jako tato
ATM At the moment právě nyní
ATYS Anything You Say cokoliv říkáš
AVN Ale vůbec ne!
AWOL Absence without leave odchod bez povolení
AYH Are You Here? jste tady?
AYOR At Your Own Risk na vlastní nebezpečí!
AYW As You Wish jak si přeješ
zkratka
 
anglicky
 
česky
 
B2B Business To Business od firmy k firmě
B2C Business To Customer od firmy k zákazníkovi
B2T Back To Topic zpátky k věci
B4 Before předtím
B4N Bye For Now zatím ahoj, tak zatím...
B8 Be bejt (nespisovné "být")
BB Bye Bye pápá, ahoj, nashle
BBB Blah Blah Blah Bla bla bla
BBC Big Black Cock Velké černé přirození
BBL Be Back Later vrátím se později
BBS Be Back Soon brzy se vrátím
BBFN Bye Bye For Now zatím ahoj, tak zatím...
BCS Because protože
BDAY Birthday narozeniny
BDU Brain Dead User uživatel bez mozku
BF Boyfriend přítel dívky
BF Best Friends nejlepší přátelé
BFA Bloody Fucking Admin zatracený administrátor
BFF Best Friends Forever nejlepší přátelé navždy
BFFL Best Friend For Life nejlepší přítel života
BFG Big Fucking Gun výraz pocházející ze hry DOOM, znamená Velká Zasraná Pistole/puška/zbraň
BFI Brute Force and Ignorance surovost a ignorance
BFN Bye For Now zatím ahoj
BFU Brain Free User uživatel bez mozku
BFU běžný Franta uživatel
BG BackGround pozadí
BHD God Thanks bohudíky
BHZL bohužel, naneštěstí
BION Believe It Or Not věř tomu nebo ne
BK Back zpět
BOT Back On Topic abych se vrátil k věci
BO Or Protože / nebo
BOW Best Of World nejlepší na světě
BRB Be Right Back budu hned zpátky / buď hned zpátky
BRO Brother bratr, bratře
BSOD Blue Screen of Death modrá obrazovka smrti (známá uživatelům operačního systému Windows)
BTW By The Way mimochodem
BTW Between mezi, spolu
BUR Opak slova KEK = LOL
BVŽ God For You Bůh vám žehnej
zkratka
 
anglicky
 
česky
 
CC čau čau
CC concede uznání prohry, porážky (ve hře)
cc z původního carbon copy poslat v kopii (e-mail)
CG(T) Congratulations gratuluji
CMIIW Correct Me If I'm Wrong oprav mne, pokud se mýlím
CNEE Consignee příjemce
CNN celkem nic nového
CNR Could Not Resist nedokázal jsem odolat
COS because protože
CS čus
CTJ co to je?
CU See You nashle, ahoj, uvidíme se
CU2 See You, Too taky nashle ...
CU2M(oro) See you tomorrow Uvidíme se zítra
CUS See You Soon uvidíme se brzo
CYA See Ya uvidíme se
ČKD často kladené dotazy
zkratka
 
anglicky
 
česky
 
DND Do Not Disturb nerušte
DMSN dle mého skromného názoru
DIY Do It Yourself udělej si sám
DCL docela
DD Dobrý den
DK Děkuji
DNR do not resuscitate neresuscitovat, neoživovat
DR That’s right to jo, no
D8 Date rande
zkratka
 
anglicky
 
česky
 
EOD End Of Discussion konec diskuse
EOF End Of File konec souboru
EOM End of Message konec zprávy
EOT End of Topic konec tématu
NN ne ne
ETA Estimated Time of Arrival předpokládaný čas příjezdu
ETS Estimated Time of Shipping předpokládaný čas odeslání
zkratka
 
anglicky
 
česky
 
FA Forever alone věčný samotář
F2F Face-to-Face tváří v tvář
F2P Free-to-Play Druh online hry, která je zadarmo
FAQ Frequently Asked Questions často kladené otázky
FAG Faggot Teplouš
FE For Example například
FF FireFox internetový prohlížeč Mozilla Firefox
FF forfeit uznání prohry, porážky (ve hře)
FF For Fun Pro Zábavu
FFS For Fuck's Sake jde o výraz zoufalství, synonymum OMG (odvozeno zvulgarizováním For God's Sake - pro lásku/milost boží)
FCI Free Cool In česky: frikulín - znamená, že je někdo Free Cool a In
FIFO first in first out kdo dřív přijde, ten dřív mele (typ datového zásobníku)
FISH first in still here zůstal jsem tady trčet (ironická obdoba FIFO)
FPS First-person Shooter střílečka z pohledu první osoby
FPS Frames Per Second snímků za sekundu
FOAF Friend Of A Friend přítel přítele (ve smyslu: nezaručená zpráva, jen z doslechu)
FTW For the win důrazný projev nadšení na konci zprávy/komentáře, občas i sarkastický.
FU Fuck You jdi do prdele (seru na tebe)
FUD Fear, Uncertainity, Doubt strach, nejistota, pochyby
FUBAR Fucked Up Beyond All Repair Situace/předmět je nenávratně (neopravitelně) zkurvená
FUMTU Fucked Up More Than Usual V prdeli vice nez obvykle
FWIW For what it's worth
FYI For Your Information pro tvou/vaši informaci
FYEO For Your Eyes Only tajné (doslovně jen pro tvé oči)
zkratka
 
anglicky
 
česky
 
G8 Gate Brána
GR8 Great super
GF Good fight / Girlfriend dobrý boj / přítelkyně
GG Good game dobrá hra,pěknou hru
GH Good hunt / Good half Dobrý lov / dobrý poločas, doslovně - Dobrá půle
GJ Good Job dobrá práce
GL Good Luck mnoho štěstí
GL Grenade Launcher granátomet
GLHF Good Luck Have Fun mnoho štěstí a zábavy
GM Game Master Správce hry, doslovný překlad - Herní Mistr
GM Good Morning Dobré ráno
GN / GN8 / GNITE Good Night dobrou noc
GNSD Good Night Sweet Dreams dobrou noc sladké sny
G2G (I've) got to go! / Gotta go! musím pryč
GOK God Only Knows to ví jen bůh
GR Great / Good round dobré kolo (v počítačové hře)
GIYF Google is your friend Google je tvým přítelem
GW Good Work dobrá práce
GTG Got to go musím jít
GTB Go to bed jdu do postele
GS Go sleep jdu spát
GY Děkuji
GZ Gratz Gratulace
Ga || Good afternoon||Dobré odpoledne

|Ge || Good evening||Dobrý večer

zkratka
 
anglicky
 
česky
 
HF Have fun Bav se
HF Hate For (something) Nenávist k (něčemu)
HM Hand Made ručně dělané
HSIK How Should I Know a jak to mám vědět?
HL hele
HTH Hope This Helps doufám, že to pomůže
HU I Hate You Nesnáším tě
HDYD How Do You Do Jak se máte? / Těší mě (při představování)
HVN Hovno
zkratka
 
anglicky
 
česky
 
I2 I too Já taky
I H8 U I hate you nenávidím tě
IAE In Any Event za všech okolností
IANAL I Am Not A Lawyer nejsem právník
ICQ I Seek You Hledám tě
IC I See.. rozumím, aha
IDC I Don't Care nezájem
IDGI I Don't Get It tomu nerozumím
IDK I Don't Know nevím, neznám
IE Internet Explorer webový prohlížeč Internet Explorer
IFA Invisible for all Neviditelný pro všechny (Z icq klienta QIP)
IIANM If I Am Not Mistaken pokud se nepletu
IIRC If I Recall/Remember Correctly pokud si správně vzpomínám
IKIWISI I'll Know It When I See It to budu vědět, až to uvidím
IKR I Know, Right Vím dobře
ILU (ILY) I Love You miluji tě
IMAO In My Arrogant Opinion podle mého arogantního názoru
IMCO In My Considered Opinion podle mého dobře zváženého názoru
IMHO In My Humble Opinion podle mého skromného názoru
IMNSHO In My Not So Humble Opinion podle mého ne tak skromného názoru
IMO In My Opinion podle mého názoru
IOW In Other Words jinými slovy
IRL In Real Life v reálném životě
zkratka
 
anglicky
 
česky
 
JFTR Just For The Record do protokolu, aby se nezapomnělo
JFYI Just For Your Information jen pro tvou/vaši informaci
JJ (J) jo jo / jo, jasně
JK Just Kiding Jen si dělám srandu / Jen vtípkuji
JN jo no
JJPT jo jo, přesně tak
JPP jedna paní povídala
JXVD? Jak se vede?
JSN Já se nudím
JŽŠ Ježíši
zkratka
 
anglicky
 
česky
 
K8 Kate
K ok v pořádku/v pohodě/dobře
KY okey v pořádku/v pohodě/dobře
KK ok ok v pořádku/v pohodě/dobře
KKT kokot(e)
KC Keep cool zachovej klid
KCH Kolik chceš? (Pochvala za dobře vykonaný komický výstup/skutek, alternativa k LOL)
KISS Keep it simple, stupid udělej to jednoduché, hlupáku
KO Knock Out vyřadit(výhrou ze soutěže),například v boxu
KPD Kills per death poměr zabitých ku úmrtí
KEK Původem z World of Warcraft - když člen Hordy napíše lol, hráčovi Aliance se objeví kek. V podstatě tedy to samé jako lol.
KYS Kill yourself Zabij sám sebe / Spáchat sebevraždu.
KS kill steal / kill secured ukradený kill, ukradené zabití / zajištění zabití

K$$. Kisses. Líbá

zkratka
 
anglicky
 
česky
 
L Loser Loser
LAWL Jiný výraz pro hodně smíchu, podobné LoL
LIFO last-in, first-out (také typ datového zásobníku)
LILO last-in, last-out kdo pozdě chodí, sám sobě škodí
LTW Like that's work Jako by to pomohlo/k něčemu bylo
LMAO Laughing My Ass Off poseru se smíchem
LMFAO Laughing My Fucking Ass Off poseru se smíchem
LOLX Výraz používaný asiaty, stejně jako lolzx a lolz (viz LOL)
LOL Lots Of Love hodně lásky
LOL Laughing Out Loud/Lot Of Laughing hlasitě se směju/hodně se směju (často myšleno ironicky)
LOL League of Legends Liga legend (MOBARPG Počítačová hra)
LU Love You miluju tě
L4 Looking For Hledám ...
LF Looking For Hledám ...
LF Lonely Face Smutný smajlík :-(
LFP Looking for party hledám partu (skupinu)
LFG Looking For Group Hledám partu
LFM Looking For Members Hledám členy (do party)
L8R Later Později
L2P Learn to play Nauč se (to) hrát
L2 Lineage 2 název mmorpg hry
zkratka
 
anglicky
 
česky
 
M2 Me too já taky
M8 mate kamaráde
MFG Mat-Fyz Girl
MFG my fucking God můj zasraný Bože (ó, můj Bože!)
MBL Mumble Mumble
MIA missing in action nezvěstný
MMCH / MMCHD mimochodem
MMNT / MMT moment
MODEM MOdulator/DEModulator MOdulator/DEModulator
MB Mail Back odepiš
MSIE Microsoft Internet Explorer Microsoft Internet Explorer
msg(r) message(messenger) zpráva (mesendžr, IM klient)
MT miluji tě
MTB miluji tě broučku
MTR mám tě rád(a)
MTMR mám tě moc rád/a
MTM moc tě miluji
MTSMR mám tě strašně moc rád/a
MYOB Mind your own business hleď si svého
MTT mám takové tušení
MZC mazec
zkratka
 
anglicky
 
česky
 
N1 Nice one hezké, to se povedlo
N1 Number one Jsi/je nejlepší (osoba)
N8 Night dobrou noc
N/A Not Available nedostupný
NAK Not Acknowledged nesouhlasím
NAN Not a number číslo nesdělím, nemám číslo
nb nebo
NC No comment bez komentáře
ND Nice Dreams dobrou noc
NJ (N) no jo (no), ne
nn no no nene
Nn Nighty night dobrou noc (dobrou)
NOOB (N00B) Newbie (Noobie) začátečník, nováček, nezkušený hráč, lama
NP Not a Problem bez problému
NPKC na pokec (vizte též Kompost.cz)
NRN No Reply Necessary odpověď není nutná
NS Nice shot skvělý zásah/úder
NT Nice Try dobrý pokus
NT no time nemám čas
NTSFW not safe for work nehodící se do práce (neotvírat v práci)
NSFW not safe for work nehodící se do práce (neotvírat v práci)
NSFL not safe for life nehodící se do života (ve smyslu: Opravdu to nechceš vidět!)
NVM Never mind nevadí (hovorově "neřeš")
NVM nevím
NWM No worries, Man! neměj strachy, člověče!
NZ nemáš/není zač
zkratka
 
anglicky
 
česky
 
O5 opět
O-O Over and Out přepínám a končím
OFC Of Course samozřejmě
OC Of Course samozřejmě
OIC Oh I see aha
OKI dobře (OK)
OMFG Oh my fucking God Ó můj podělaný bože (vulgární a méně častý ekvivalent OMG)
OMG Oh my God Ó můj bože
OMW On My Way Na cestě
ON Oh No Ó né!
OOK OOK přepis OK používaný fanoušky Zeměplochy, narážka na Knihovníkovo Ook
OT Off Topic nepatří k věci
OTOH On The Other Hand na druhé straně
OKIS dobře (OK)
ORLY? Oh Really? Opravdu?
zkratka
 
anglicky
 
česky
 
P2P peer to peer typ komunikačních sítí určených především ke sdílení souborů
P2P pay to play placení za hry online typu
PAC Poněvadž (jako protože), jako "páč" se vyskytuje i v řeči
PEBKAC Problem Exists Between Keyboard And Chair problém se nachází mezi klávesnicí a židlí
PK Player killer Zabiják hráčů
PLS Please prosím
PSM prosím
PSP PlayStation Portable
PTZ, ptže protože
PT party parta (např. ve smyslu "dej mi PT")
PVP Player versus player hráč proti hráči
PvP Party versus Player parta proti hráči (nejčastěji ve hře World of Warcraft v BattleGroundu horda proti alíkovi)
PVE Player versus environment hráč proti prostředí (proti NPC, mobům, creeperům, zkrátka postavám ovládaným hrou)
PWN Preklep slova OWN viď PWND
PWND preklep slova OWND(OWNED)-mám ťa, dostal som ťa
zkratka
 
anglicky
 
česky
 
Q/A

QNA Q&A

Question and Answer
Questions and Answers
otázka a odpověď
otázky a odpovědi
QATC Question Answered, Thread Closed Otázka zodpovězena, téma zamknuto
zkratka
 
anglicky
 
česky
 
R Right rozumím
RFN Right Fucking Now Právě teď kurva
ROFL, ROTFL Rolling On (The) Floor Laughing válím se po podlaze smíchy
ROTFLOL Rolling On The Floor Laughing Out Loud válím se po podlaze s hlasitým smíchem
RES/RESS Resurrection Vzkříšení, resuscitace (často u MMORPG-ress me pls - oživ mě prosím)
RIP Recovery Is Possible Recovery Is Possible (RIP), tak se jmenuje systém zálohování, záchrany a obnovení počítačových dat
R.I.P. Rest In Peace Odpočívej v pokoji
RL Real Life Reálný život
RN Right Now Právě teď
RS RuneScape MMORPG hra
R.S.S., rss rádo se stalo
RT Roger That rozumím tomu/chápu to/porozuměl jsem
RTFM Reboot this fucking machine/Read The Fucking Manual Restartuj ten zasraný stroj (počítač)/Přečtěte si kurva příručku
RUOK? Are You O.K.? Jsi v pohodě?
zkratka
 
anglicky
 
česky
 
S8N Satan Satan, čert, ďábel
SAF See attached file viz přílohu
SBI So Be It Budiž
SJC   Staré Jak Cyp
SNAFU Situation Normal, All is Fucked Up Situace normální,všechno je v prdeli
SOHO Small Office Home Office malá kancelář domácí kancelář - označení pro práci z domova
SOS Seal of star pečeť hvězd/y (ze hry silkroad online)
SOM Seal of moon pečeť měsíce (ze hry silkroad online)
SOSun Seal of sun pečeť slunce (ze hry silkroad online)
SRO SilkRoad online současná MMORPG (hedvábná cesta)
SRY Sorry Omlouvám se
STFW Search The Fucking Web hledej na *ém webu
SUSFU Situation Unchanged, Still Fucked Up Situace beze změn, stále v prdeli
SUYN Shut up You N00B Drž hubu ty n00be (n00b : Označuje hráče začátečníka.Též Lama (počítačový žargon)
SWEIN So What Else Is New? Tak co je ještě nového?

sus suspicious podezřelý

zkratka
 
anglicky
 
česky
 
TANJ There Ain't No Justice není spravedlnosti
TBD To Be Done je nutno ještě udělat
TBTK tobě taky
TGBADQ Try Google Before Asking Dumb Questions Zkus google, než se začneš hloupě ptát.
TGIF Thank god it's Friday Díky Bohu, že je už pátek
TBH To Be Honest abych byl upřímný
THC Thanks díky (stejné jako THX, ale méně užívané)
THX Thanks díky
THX1E6 Thanks a million děkuji milionkrát (1E6 = 1 000 000)
TIA Thanks In Advance děkuji předem
TINA There Is No Alternative k tomu není žádné alternativy
TINAR This Is Not A Recommendation toto není žádné doporučení
TJN To jo no
TK tak
TKC Tak co
TLA Three Letter Acronym třípísmenná zkratka
tl;dr (TLDR) too long; didn't read moc dlouhé, nečetl jsem (ve smyslu: „ve zkratce:“)
TLF Moment, telefonuji
TTFN Ta-ta for now zatím pa-pa
TTJ tak to jo
TTK tak to každopádně
TTM taky tě miluju
TTT this time tomorrow zítra touhle dobou
TTYL Talk To You Later Pokecáme později
TY Thank you děkuji
THX Thanks díky
TS Team Speak
TTDN to teda ne
TTPJ tak to potom jo
TX Thanks díky
zkratka
 
anglicky
 
česky
 
U you ty
U2 You too ty/tobě taky
UGBADQ Use Google Before Asking Dumb Questions použij Google namísto ptaní se na hloupé otázky
UPA úplně
UPE úplně
UFO / UFLO Unidentified Ferrari-looking Object neidentifikovatelný jako Ferrari vypadající objekt
UHO univerzální hnědá omáčka
UR You are ty jsi/vy jste...
URW You Are Welcome rádo se stalo
UNHA Univerzální Hadr na všechno
UTFG Use The Fucking Google použij/používej ten zas... Google! (význam UGBADQ)
zkratka
 
anglicky
 
česky
 
VT, VNT ventrilo
VBC vůbec
zkratka
 
anglicky
 
česky
 
W8 Wait počkej
WAID What An Interesting Development Jaký to ale zajímavý vývoj událostí
WB Welcome Back vítej zpět
WCG Wo co go? O co jde?
WD Well Done výborně
WIYF Wikipedia is your friend Wikipedie je tvůj přítel.
WP Well Played Dobře zahráno (Používá se v MP hrách)
WOW World of Warcraft MMORPG hra
WTF What The Fuck Co to sakra (je/znamená)?
WTG Way To Go Takhle se to má dělat! (ocenění něčího výkonu)
WTS… Want to sell… chci prodat…
WTB… Want to buy... chci koupit…
WTT… Want to trade... chci vyměnit…
WTZ Wo tým žádná! (= O tom žádná!, vizte též Kompost.cz)
WYSIWYG What you see is what you get Co vidíš, to dostaneš.
WYSIWYM What you see is what you mean Co vidíš, to máš na mysli.
WWJD What would Jesus do? Co by udělal Ježíš? Jak by se v této situaci zachoval?
WWDD What would Devil do? Co by udělal Ďábel? Jak by se v této situaci zachoval?
zkratka
 
anglicky
 
česky
 
XOXO hugs and kisses objetí a polibky
zkratka
 
anglicky
 
česky
 
YHBT You have been Trolled někdo si z tebe utahuje!
YHL You Have Lost prohrál jsi
YMMD You Made My Day zachránil jsi mi tento den
YOM you owe me dlužíš mi
YW you're welcome nemáte zač
YKWIM You know what I mean Ty víš co mám namysli (Ty víš co myslím)
zkratka
 
anglicky
 
česky
 
Z5 Zpět
ZTT Zjisti to

Literatura

editovat