Seznam zkratek církevních řádů a kongregací

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam zkratek vyjadřujících příslušnost k církevním řádům a kongregacím, umisťovaných za jménem:

zkratka latinský název překlad či český název zkrácené označení
AF Sestry apoštolátu III. řádu sv. Františka urbanky
AMBV (AM) Congregatio Sororum Ancillarum B. Mariae Virginis služebnice P. Marie
ACS Adoratrices Sanguinis Christi Ctitelky krve Kristovy
B Clerici Regulares Sancti Pauli barnabité
CCG (CC, CFC) Congregatio Fratrum Consolatorum de Gethsemani Kongregace bratří těšitelů z Gethseman těšitelé
CCRRMM Ordo Clericorum Regularium Minorum karačiolini
CFSsS (CFSS, CSsS) Congregatio Fratrum Sanctissimi Sacramenti Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti petrini
CImConc Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie

III. řádu sv. Františka z Assisi

CJ (dříve IBMV) Congregatio Jesu (dříve Institutum Beatae Mariae Virginis) Kongregace Ježíšova (dříve Institut blahoslavené Panny Marie) anglické panny
CMF Congregatio Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis Kongregace misionářů synů Neposkvrněného srdce blahoslavené Panny Marie klaretiáni
CMSSpS (SSpS) Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti Misijní kongregace Služebnic Ducha svatého misijní sestry
C.P. Congregatio Passionis Iesu Christi Společenství utrpení Ježíše Krista passionisté
CRV Řád augustiniánů kanovníků Augustiniáni kanovníci
CSC Congregatio a Sancta Cruce Kongregace Svatého Kříže
CSCDIJ Kongregace sester karmelitek Dítěte Ježíše
CSJ Sestry svatého Josefa josefky
CSSE Congregatio Sororum a Sancta Elisabeth Kongregace Sester sv. Alžběty
CSsR Congregatio Sanctissimi Redemptoris Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele redemptoristé
CSSsS Kongregace sester Nejsvětějšího Spasitele
CSTF Sestry karmelitky sv. Terezie z Florencie
de ND Sorores Scholarum Pauperum a Domina Nostra Kongregace školských sester de Notre Dame (= Naší Paní)
FDC Filiae Divinae Caritatis Kongregace Dcer Božské lásky dcery Božské lásky
FMA Congregatio Filiarum Mariae Auxiliatricis Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice salesiánky
FMCS
FMDD Misijní rodina Donum Dei
FSCI
FSP Congregatio Filiarum a Sancti Pauli Dcery sv. Pavla paulínky
IBMV Institutum B. Mariae Virginis, Institutum Virgines Anglicanarum Institut blahoslavené P. Marie Anglické Panny
ISch Schönstatt-Patres kněží Schönstattského hnutí
ISPX Institutum seculare Pius X. Sekulární institut svatého Pia X.
ISSM Institute of the Schoenstatt Sisters of Mary Sekulární institut Schönstattské sestry Mariiny
KMBM Kongregace sester Matky Božího milosrdenství Faustinky
KSH
KSNS
MC Miles Christi Misionáři lásky
MIC Congregatio Clericorum Marianorum ab Immaculata Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae Kongregace kněží Mariánů Mariáni
MId Misionáři Identes Misionáři Identes
MS Congregatio Missionariorum Dominae Nostrae a La Salette Kongregace Misionáři Matky Boží z La Saletty Misionáři saletini
MSJ
OCarm Ordo Fratrum beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo Řád bratří blahoslavené Panny Marie z hory Karmel, Řád bratří karmelitánů karmelitáni
OCist Ordo cistercensis Cisterciáci cisterciáci
OCD Ordo Carmelitarum discalceatorum Řád bosých karmelitánů bosí karmelitáni
OCr (OCrucig) Ordo Militaris Crucigerorum cum stella rubea Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou křižovníci s červenou hvězdou
OCSO Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae Řád cisterciáků přísné observance trapisté
OF
OFB Ordo Fratrum Bethlemitarum Řád bratří Panny Marie z Betléma betlemité
OFM Ordo Fratrum Minorum Řád menších bratří františkáni
OFMCap (OCap, OMCap) Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum Řád menších bratří kapucínů kapucíni
OFMConv (OMC) Ordo Fratrum Minorum Conventualium Řád menších bratří konventuálů minorité
OH Ordo Hospitalarius Sancti Ioannis de Deo Hospitálský řád sv. Jana z Boha milosrdní bratři
OM Ordo Minimorum Řád Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly pauláni
OMelit Ordo Militaris et Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani de Rhodo et Malta Rytířský a špitální řád sv. Jana Jeruzalémského na Rhodu a Maltě maltézští rytíři
OMI Congregatio Missionariorum Oblatorum Beatae Mariae Virginis Immaculatae Kongregace misionářů oblátů blahoslavené Panny Marie Neposkvrněné obláti
OP Ordo Fratrum Praedicatorum Řád bratří kazatelů dominikáni, dominikánky
OPraem Sacer Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis Řád řeholních kanovníků premonstrátských premonstráti
OSA Ordo sancti Augustini Augustiniáni augustiniáni
OSB Ordo Sancti Benedicti Řád svatého Benedikta benediktini
OSBM Ordo Sancti Basilii Magni Řád svatého Basila Velikého baziliáni
OSC Ordo Sanctae Clarae Chudé sestry sv. Kláry klarisky
OSCCap Ordo Sanctae Clarae Cappucinarum Řád klarisek-kapucínek klarisky-kapucínky
OSCO
OSE Ordo Sororum Sanctae Elisabeth, Elisabethinae Řád svaté Alžběty alžbětinky
OSF Školské sestry sv. Františka Školské sestry sv. Františka
OSFGr Ordo Sancti Francisci Grisearum Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka šedé sestry
OSM Ordo servorum Mariae Řád služebníků Mariiných servité
OSU Ordo S. Ursulae Řád svaté Voršily voršilky
OT Ordo Teutonicus Řád německých rytířů němečtí rytíři
OVM
PDDM Kongregace sester učednic Božského Mistra učednice
RGS
SAC Societas Apostolatus Catholici Společnost katolického apoštolátu pallotini
SCB Congregatio Virginum Sororum Misericordiae S. Caroli Borromei Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského boromejky
SCH
SCM Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje cyrilky
SCSC Congregatio Sororum Caritatis Sanctae Crucis Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže křížové sestry
SDB Societas Don Bosco Společnost sv. Františka Saleského, Salesiáni Dona Bosca salesiáni
SDJ Sœurs de l'Enfant-Jésus Sestry Dítěte Ježíše
SchP Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum Řád zbožných škol piaristé
SDS Societas Divini Salvatoris Společnost Božského Spasitele salvatoriáni
SJ (SI, TJ) Societas Iesu Tovaryšstvo Ježíšovo jezuité
SMFO Sorores Misericordes Francisci Opaviae Milosrdné sestry III. řádu sv. Františka v Opavě
SMOM
SP Řád zbožných škol piaristé
SPraem Kongregace sester premonstrátek sestry premonstrátky
SSJ Societas Sororum Jesu Společnost sester Ježíšových společnost sester Ježíšových
SSND Chudé školské sestry Naší Paní školské sestry
SV Sorores Vitae Sestry života
SVD Societas Verbi Divini Společnost Božího Slova verbisté

Externí odkazyEditovat