Seznam kulturních památek ve Vokovicích

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Vokovice v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost býv. čp. 1 (Q33322929)


Vokovice, Ke dvoru 14a.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41301/1-2019
Pam. katalog
MIS
Vokovice Ke dvoru 788/14a
50°5′49,03″ s. š., 14°20′32,82″ v. d.
Venkovská usedlost barokního původu je zmiňována již roku 1620. Areál mnohokrát přestavován a upravován. Usedlost na pravém břehu Šáreckého potoka uzavírající historickou náves Vokovic. Usedlost má barokní původ, prvním známým vlastníkem je k roku 1620 Martin Zumac. V roce 1906 statek koupill J. Hamerník, kterému patřilo také čp. 17 a 18. V roce 1949 byl statek vyvlastněn a přidělen Státnímu statku. Kolem obdélného dvora stojí na jihozápadní straně činžovní dům (novostavba z roku 1943), bývalý deputátnický dům, na severozápadní straně bývalé obytné stavení (jmenováno jako jediná součást kulturní památky) a napojující se hospodářská budova. Na dvoře stojí novodobá garáž. Součásti KP: pp. 613/2, 611/4, 611/2, 611/1, 610, 608/8, 608/7, 608/5, 608/4 bez staveb, 608/3 bez staveb, 608/2, 608/1 bez staveb,

Poznámka: Původně byla památka zapsána do rejstříku jako čp. 1. MonumNet uváděl adresu Ke dvoru 1/14, ale uvedená parcelní čísla zahrnovala též pozemky s objekty Ke dvoru 791/12a a 788/14a, ačkoliv tyto druhotné adresy nebyly v kolonkách pro čísla popisná a orientační uvedeny. Památkový katalog uvádí jedinou adresu památky Ke dvoru 788/14a. Podle Památkového katalogu kulturní památku tvoří obytná budova čp. 788 na parcele 608/2, zatímco další budovy (bytový dům čp. 1 na parcele 608/1 a garáž na parcelách 608/3 a 608/4) tvoří prostředí kulturní památky. RÚIAN má ovšem číslo popisné 788 zaměřeno na budovu garáže na parcelách č. 608/3 a 608/4. Na identifikační fotografii v Památkovém katalogu je bytový dům čp. 1, který není součástí kulturní památky.
Památkově chráněno od roku 1977. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Usedlost čp. 54, 14 a 15 (Q33322947)


Vokovice, Ke dvoru 9 - 13.jpg
 
Kategorie „Vokovice čp. 54, 14, 15 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44563/1-1958
Pam. katalog
MIS
Vokovice Ke dvoru 14/9, 54/11, 15/13
50°5′45,11″ s. š., 14°20′31,31″ v. d.
Venkovská usedlost. Areál o domech čp. 14, 15 a 54 byl vystavěn během 19. století, na přelomu 19 a 20. století areál upraven neogoticky a neorenesančně. Pp. 617 (čp. 54), 616 (čp. 15 a dvůr mezi budovami), 615 (čp. 14), 619 (východní část zahrady) a 620/1 (jižní část zahrady).

Poznámka: V MonumNetu byla uvedena pouze parcela pod budovou Ke dvoru 54/11. Parcely pod dalšími dvěma uvedenými budovami, pod zahradou, ohradní zdí a branou, nebyly uvedeny. Budovy čp. 14 a čp. 54 byly původně do rejstříku zapsány každá samostatně, čp. 14 až v roce 1977.
Památkově chráněno od roku 1976. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Zámek Vokovice (Q33322954)


Vokovice, zámeček, z Evropské (01).jpg
 
Kategorie „Vokovice Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41207/1-1955
Pam. katalog
MIS
Vokovice Ke dvoru 16/15, Evropská 16/176
50°5′44,98″ s. š., 14°20′28,68″ v. d.
Jedna z nejstarších vokovických usedlostí byla založena již v 1. polovině 17. století. Areál tvoří objekt zámečku, stodoly, kolny, chlévů a obytného stavení. Současný vzhled dán převážně úpravami v 19. století. Pp. 621/6, 621/1, 621/2, 621/5, 622/5 bez staveb, 621/3 s částí staveb.

Poznámka: V MonumNetu byla uvedena neexistující čísla parcel. Pokud uvedenou parcelu 621 nahrazují všechny parcely s kmenovým číslem 621, pak součástí památky je jednak hlavní budova zámku a jednak komplex hospodářských budov severně a západně o hlavní budovy, uspořádaný do tvaru písmene T ve směru od návsi a plochy nádvoří areálu včetně ploch kolem nové budovy firmy Olympus. Uvedená parcela 622/1 nyní neexistuje. Podle ortofotomap mapy.cz bylo severozápadní křídlo dostavěno mezi lety 2003 a 2006.
Památkově chráněno od roku 1976. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Usedlost čp. 17 (Q33322941)


Vokovice, Ke dvoru 18.jpg
 
Kategorie „Vokovice čp. 17 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41209/1-1956
Pam. katalog
MIS
Vokovice Ke dvoru 17/18
50°5′46,77″ s. š., 14°20′28,7″ v. d.
Původně raně barokní usedlost je tvořena hlavní obytnou budovou a dvěma hospodářskými budovami. Současný klasicistní vzhled získal areál v polovině 19. století. Ve skupině statků obklopujících náves na levém břehu Šáreckého potoka. Stavebně a historicky areál čp. 17 úzce souvisí s areálem čp. 18. Usedlost je tvořena obytnou budovou, která se delší stranou obrací do návsi. Severozápadně od ní byla patrová hospodářská budova a na ni se na západě kolmo napojovala stodola. Tyto budovy jsou v torzálním stavu.
 • hlavní obytná budova; patrová budova na obdélném půdorysu, na jihu je část do dvora přízemní. Střechy valbové.
 • hospodářská budova I, původně patrová, v severní části areálu při hranici parcel č. 624 a 625, severozápadně od obytné budovy. Na výrazně obdélném zalomeném půdoryse, dochovaly se obvodové zdi, na kterých jsou patrny otisky kleneb. Klenby byly segmentové a placky. Malý sklep.
 • hospodářská budova II, stodola uzavírala usedlost v jejím severozápadním koutě. Dnes se z ní dochovaly pouze obvodové zdi. Zdivo je smíšené z cihel a opuky.

Poznámka: V MonumNetu byla zmíněna obytná budova a torza dvou hospodářských budov (I, II). Podle ortofotomap mapy.cz byla část budov odstraněna mezi lety 2003 a 2006.
Památkově chráněno od roku 1976. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Usedlost čp. 18 (Q33322934)


Vokovice, Ke dvoru 16, přes dvůr.jpg
 
Kategorie „Vokovice čp. 18 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41211/1-1957
Pam. katalog
MIS
Vokovice Ke dvoru 18/16
50°5′48,68″ s. š., 14°20′25,38″ v. d.
Největší usedlost ve vsi. Areál usedlosti se skládá z obytné budovy, tří hospodářských budov a ohradní zdi s hlavní bránou a západním vstupem. Vzhled usedlosti je dán převážně přestavbami v 19. století, zděné jádro je však již ze 17. století. Vysoce hodnotná klasicistní usedlost s klenutými prostorami, dochovanými uměleckořemeslnými prvky, s novogotickou bránou. Pp. 625.
 • obytná budova: hlavní obytná patrová budova na protáhlém obdélném půdorysu leží při severní hranici usedlosti, z obou stran se k ní pojí hospodářské budovy.
 • hospodářská budova I přiléhá východně k vyšší obytné budově. Zahrnuje drobný balkonek a dvě stáje.
 • hospodářská budova II se západně pojí k obytné budově.
 • hospodářská budova III jižně naproti obytným budovám., v současnosti v torzálním stavu
 • ohradní zdi s novogotickou hlavní branou směrem k návsi (údajně podle návrhu stav. Jos. Blechy) a západním vstupem. Po pravé i levé straně vjezdu jsou ve zdi naznačeny slepé branky pro chodce, průchozí je pouze jedna. Ohradní zeď se vstupem je i na západní straně areálu – zde zeď vznikla v nové linii na místě starší hospodářské budovy, demolované někdy mezi léty 1938–1953.

Poznámka: V MonumNetu bylo uvedeno pouze parcelní číslo bez bližší specifikace budov a staveb. Dosud stojí (v dezolátním stavu) pás hospodářských budov při severním okraji pozemku, již neexistují budovy při jižním a východním okraji pozemku. V jihovýchodním výběžku parcely dosud stojí brána směřující k jihu k návsi. Podle ortofotomap mapy.cz byla část budov odstraněna mezi lety 2003 a 2006.
Památkově chráněno od roku 1976. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Kaplička (Q38191700)


Vokovice zvonice1.jpg
 
Kategorie „Bell tower in Vokovice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40550/1-1528
Pam. katalog
MIS
Vokovice Ke dvoru, uprostřed návsi u rybníka, před čp. 17, pp. 627/2, 627/1
50°5′46,42″ s. š., 14°20′29,26″ v. d.
Drobná kaple na čtvercovém půdorysu pochází z období kolem roku 1880.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Hrob Matyáše Murka (Q38191705)


Dr.Matija Murko-grabe, Hřbitov Vokovice.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40552/1-1529
Pam. katalog
MIS
Vokovice Evropská, Vokovický hřbitov, pp. 694
50°5′37,48″ s. š., 14°19′41,05″ v. d.
Hrob Matyáše Murka a jeho ženy Gabriely sestává z jednoduché mramorové náhrobní desky.

Poznámka: Parcelní číslo odpovídá části hřbitova severně od kaple.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Hradiště Šárka (Q10508203)


23.06.2012_Divoka_Sarka_Czech_(15).JPG
 
Kategorie „Divoká Šárka “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40554/1-1530
Pam. katalog
MIS
Vokovice Liboc a Vokovice
50°5′56,58″ s. š., 14°19′40,49″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště Šárka, archeologické stopy. Lokalita hradiště zaujímá plochu o rozloze 76,7 ha. Tato oblast byla osídlena již od neolitu až po období slovanské. Vedle množství cenných artefaktů jsou v terénu dochovány pásy opevnění v podobě valů. Slovanské hradisko bylo obchodním střediskem pro pražskou oblast před vznikem Pražského hradu. S využitím valů a skal vzniklo vnitřní hradisko a dvě předhradí. Rozkvět hradiska spadá od 8. století n. l.
 • Vokovice: pp. 735/33, 742, 740, 738/4 (bez staveb), 738/3 (bez staveb), 738/2 (bez staveb), 738/1, 737, 735/34, 746, 735/32, 734, 733, 732, 731, 730, 729, 736, 758, 1380, 1379/1 (část), 1357/1 (část), 753, 754, 744/1 (bez staveb), 757, 744/2 (bez staveb), 759, 766, 752, 750/2, 750/1 (bez staveb), 768 (část), 1296 (část), 755, 707/1 (část), 707/23, 727, 726, 725, 724, 723/2 (bez staveb), 723/1 (bez staveb), 721/2 (bez staveb), 721/1 (bez staveb), 707/30, 707/28, 1381, 707/21 (část), 707/20, 707/19, 707/17, 707/16, 707/15, 707/14, 707/5, 707/4, 728, 707/29, 1379/2,
 • Liboc: pp. 1125/6, 1125/16, 1125/3, 1125/4, 1125/5, 1125/7, 1125/8, 1125/10, 1125/12, 1125/13, 1125/15, 1125/17, 1115/7, 1125/18, 1125/14, 1116/6, 1115/3, 1115/4, 1115/5, 1115/6, 1132/2, 1116/1, 1125/19, 1116/3, 1116/2, 1116/5, 1117, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1125/1 (část), 1116/4, 1155/5, 1127, 1142/2, 1142/4, 1143, 1144, 1145/1, 1146, 1147/1, 1150, 1155/4, 1137, 1333/8, 1333/9, 1333/10, 1333/12, 1333/15, 1333/16, 1333/17, 1340/1, 1340/2, 1151, 1125/32, 1125/21–29, 1138/4, 1125/31, 1125/20, 1125/33, 1126, 1115/2, 1131/1, 1100/1, 1133/4, 1133/5, 1133/6, 1134/2, 1125/30, 1100/4, 1125/11, 1105, 1098/1, 1098/2, 1099/1, 1099/3, 1100/2, 1100/5, 1101, 1102, 1104, 1095/27 (bez staveb), 1106–1114, 1103, 1095/13, 1094, 109582 (bez staveb), 1097, 1095/4 (část), 1095/28 (bez staveb), 1095/15, 1095/16, 1095/18–20, 1095/21 (část), 1095/22, 1095/23, 1115/1, 1095/3, 1125/9,
 • nechráněno: Vokovice 738/5, 738/6, 774, 735/3, 764, 765, 767, 1383, 712/1, 735/4, 707/27, 756, Liboc 1124, 1132/1, 1133/2, 1134/1, 1147/2, 1148, 1335, 1133/7, 1149, 1333/11, 1095/41, 1095/14, 1118, 1138/1, 1141, 1153/1, 1155/1, 1095/3, 1095/38, 1125/2, 1128/1, 1131/2, 1133/1, 1138/2, 1142/1, 1142/3, 1145/2, 1333/2, 1333/13, 1333/14, 1095/32, 1095/34, 1095/35, 1095/37, 1095/31, 1095/36.

Poznámka: Část z parcel zahrnutých do kulturní památky má status národní kulturní památky.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat