Seznam dekretů prezidenta republiky

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam dekretů prezidenta republiky z let 1940–1945. Prezidentem Benešem byly podepisovány do února 1945 za prozatímního státního zřízení v Londýně, poté dva v Košicích a zbylé už v Praze, v osvobozeném Československu.[1] Ústavním zákonem Prozatímního Národního shromáždění z roku 1946 byly všechny prohlášeny za zákon, resp. ústavní dekrety za ústavní zákon,[2] a většina exilových dekretů, které do té doby nebyly znovu uveřejněny ve Sbírce zákonů a nařízení, pak vyšla jako příloha jejího ročníku 1947 (londýnské dekrety byly původně vyhlašovány prostřednictvím Úředního věstníku československého, republikované proto nejsou v druhém seznamu uvedeny znovu).

Dekrety prezidenta republiky vyhlášené v Úředním věstníku československém
Dekret Ze dne Číslo
úř. věst. čsl.
Republikace
Ústavní dekret presidenta republiky o ustavení Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního zřízení ČSR 19400721a21. července 1940 1/1940 ne
Ústavní dekret presidenta republiky o prozatímním výkonu moci zákonodárné 19401015a15. října 1940 2/1940 20/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky, jímž se upravuje veřejné vyhlášení nově vydávaných právních ustanovení československé vlády 19401026a26. října 1940 4/1940 ne
Dekret presidenta republiky o čsl. polních soudech 19401026a26. října 1940 5/1940 ne
Dekret presidenta republiky, jímž se mění některá ustanovení zákona o vojenském kázeňském a kárném právu 19401026a26. října 1940 6/1940 ne
Dekret presidenta republiky, kterým se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za vklady vložené u „Spořitelny československého vojska v zahraničí“ 19410423a23. dubna 1941 8/1941 ne
Dekret presidenta republiky, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1941 19410812a12. srpna 1941 9/1941 ne
Dekret presidenta republiky o ustanovování a o služebních i platových poměrech zaměstnanců Československé republiky v zahraničí 19410813a13. srpna 1941 10/1941 ne
Dekret presidenta republiky o zaopatření vojenských osob propuštěných nebo přeložených z činné služby vojenské v zahraničí a jejich rodinných příslušníků v oblasti sterlingové měny 19410814a14. srpna 1941 11/1941 ne
Dekret presidenta republiky o zřízení ministerstva pro hospodářskou obnovu Československé republiky 19411113a13. listopadu 1941 2/1942 ne
Ústavní dekret presidenta republiky, jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 21. července 1940, č. 1 Úř. věst. čsl., o ustavení Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního zřízení Československé republiky 19411124a24. listopadu 1941 3/1942 ne
Dekret presidenta republiky, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1942 19411230a30. prosince 1941 4/1942 ne
Dekret presidenta republiky o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti pro zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí 19420228a28. února 1942 6/1942 150/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o zprošťování výkonu služby vojenských gážistů u Československé armády v zahraničí 19420228a28. února 1942 7/1942 ne
Dekret presidenta republiky, jímž se upravuje dovolená vojenským gážistům z povolání, uvolněných ve vojenském zájmu pro zvláštní úkoly mimo rámec československé branné moci v zahraničí 19420228a28. února 1942 8/1942 ne
Dekret presidenta republiky o organisaci československé branné moci na území Spojeného království Velké Britannie a Severního Irska 19420513a13. května 1942 9/1942 ne
Dekret presidenta republiky, jímž se doplňuje organisace československé branné moci na území Spojeného království Velké Britannie a Severního Irska 19420813a13. srpna 1942 10/1942 ne
Ústavní dekret presidenta republiky, jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 21. července 1940, č. 1 Úř. věst. čsl., o ustavení Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního zřízení Československé republiky, ve znění ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 24. listopadu 1941, č. 3 ex 1942 Úř. věst. čsl. 19421027a27. října 1942 12/1942 ne
Dekret presidenta republiky, kterým se stanoví dodatek ke státnímu rozpočtu na rok 1942 19421015a15. října 1942 1/1943 ne
Dekret presidenta republiky o dokončení lékařského studia závěrečnými zkouškami a o promocích československých doktorů veškerého lékařství ve Velké Britannii 19421208a8. prosince 1942 2/1943 ne
Dekret presidenta republiky, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1943 19421231a31. prosince 1942 4/1943 ne
Dekret presidenta republiky, kterým se stanoví dodatek ke státnímu rozpočtu na rok 1943 19431021a21. října 1943 6/1943 ne
Dekret presidenta republiky, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1944 19440210a10. února 1944 2/1944 ne
Dekret presidenta republiky o peněžních a naturálních náležitostech vojenských osob, konajících činnou vojenskou službu v československé armádě v zahraničí, a jejich rodinných příslušníků 19440211a11. února 1944 3/1944 ne
Dekret presidenta republiky o postavení žen v československých vojenských jednotkách 19440515a15. května 1944 5/1944 136/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o zvýšení záruky vlády za vklady „Spořitelny československého vojska v zahraničí“ 19440518a18. května 1944 6/1944 ne
Dekret presidenta republiky o částečné mobilisaci podle §§ů 23 a 28 branného zákona a o povinnosti k civilním úkonům na území pod mocí Francouzského výboru národního osvobození 19440531a31. května 1944 7/1944 ne
Ústavní dekret presidenta republiky o dočasné správě osvobozeného území republiky Československé 19440803a3. srpna 1944 10/1944 ne
Ústavní dekret presidenta republiky o obnovení právního pořádku 19440803a3. srpna 1944 11/1944 30/1945 Sb.
Ústavní dekret presidenta republiky, kterým se ustanovuje doba nové organisace soudů 19440922a22. září 1944 12/1944 ne
Ústavní dekret presidenta republiky o době trvání Státní rady 19441011a11. října 1944 13/1944 ne
Dekret presidenta republiky o přechodném omezení převodů, zatížení a propachtování nemovitostí 19441110a10. listopadu 1944 14/1944 ne
Dekret presidenta republiky o odkladu dražeb v exekučním řízení soudním 19441110a10. listopadu 1944 15/1944 ne
Dekret presidenta republiky o správě měny a vydávání platidel na osvobozeném území 19441112a12. listopadu 1944 16/1944 ne
Dekret presidenta republiky o zatímním vedení státního hospodářství a přechodné úpravě služby státního dluhu 19441112a12. listopadu 1944 17/1944 ne
Ústavní dekret presidenta republiky o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění 19441204a4. prosince 1944 18/1944 43/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky, kterým se stanoví dodatek ke státnímu rozpočtu na rok 1944 19450122a22. ledna 1945 1/1945 ne
Dekret presidenta republiky o mimořádných opatřeních pro zajištění hospodářského života na osvobozeném území 19450201a1. února 1945 2/1945 ne
Ústavní dekret presidenta republiky o výkonu moci zákonodárné v přechodném období 19450222a22. února 1945 3/1945 21/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech 19450201a1. února 1945 6/1945 ne
Dekret presidenta republiky o zvláštních opatřeních v oboru původského práva 19450222a22. února 1945 8/1945 ne
Dekret presidenta republiky o zvýšení státní záruky za vklady u spořitelny československého vojska v zahraničí 19450301a1. března 1945 10/1945 ne
Dekret presidenta republiky, kterým se určuje postavení Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) 19450305a5. března 1945 11/1945 149/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky o finančních a měnových opatřeních v době přechodné 19450305a5. března 1945 12/1945 ne
Dekret presidenta republiky, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1945 19450305a5. března 1945 13/1945 ne
Dekrety prezidenta republiky vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení
Dekret Ze dne Číslo Platnost
a účinnost
Ústavní dekret presidenta republiky o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné 19450402a2. dubna 1945 1/1945 Sb. zrušen[3]
Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vojenského trestního zákona a branného zákona 19450423a23. dubna 1945 3/1945 Sb. zrušen[4]
Dekret presidenta republiky o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů 19450519a19. května 1945 5/1945 Sb. platný
Dekret presidenta republiky o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků 19450602a2. června 1945 8/1945 Sb. platný
Dekret presidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa 19450621a21. června 1945 12/1945 Sb. platný
Dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech 19450619a19. června 1945 16/1945 Sb. pozbyl účinnosti 31. prosince 1948[5]
Dekret presidenta republiky o Národním soudu 19450619a19. června 1945 17/1945 Sb. pozbyl účinnosti 4. května 1947[6]
Dekret presidenta republiky o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé 19450623a23. června 1945 19/1945 Sb. zrušen[7]
Ústavní dekret presidenta republiky o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé 19450623a23. června 1945 22/1945 Sb. platný
Dekret presidenta republiky o sjednocení celního práva na území republiky Československé 19450623a23. června 1945 25/1945 Sb. zrušen[8]
Dekret presidenta republiky o zrušení zákona ze dne 4. července 1934, č. 165 Sb., o překládání soudců do výslužby podle věku 19450709a9. července 1945 26/1945 Sb. zrušen[9]
Dekret presidenta republiky o jednotném řízení vnitřního osídlení 19450717a17. července 1945 27/1945 Sb. zrušen[10]
Dekret presidenta republiky o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci 19450720a20. července 1945 28/1945 Sb. platný
Ústavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské 19450802a2. srpna 1945 33/1945 Sb. zrušen[11]
Dekret presidenta republiky o přechodném omezení výplat vkladů u peněžních ústavů (peněžních podniků) v pohraničním území 19450731a31. července 1945 35/1945 Sb. zrušen[12]
Dekret presidenta republiky o plnění závazků znějících na říšské marky 19450802a2. srpna 1945 36/1945 Sb. platný
Dekret presidenta republiky o přísném trestání drancování 19450731a31. července 1945 38/1945 Sb. zrušen[13]
Dekret presidenta republiky o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským 19450731a31. července 1945 39/1945 Sb. pozbyl účinnosti 31. prosince 1945
Ústavní dekret presidenta republiky o Prozatímním Národním shromáždění 19450825a25. srpna 1945 47/1945 Sb. zrušen[14]
Dekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu 19450811a11. srpna 1945 50/1945 Sb. platný
Dekret presidenta republiky o zatímním vedení státního hospodářství 19450814a14. srpna 1945 52/1945 Sb. zrušen[15]
Dekret presidenta republiky o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům 19450817a17. srpna 1945 53/1945 Sb. platný
Dekret presidenta republiky o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry 19450831a31. srpna 1945 54/1945 Sb. platný
Dekret presidenta republiky o úpravě platu presidenta Československé republiky 19450822a22. srpna 1945 56/1945 Sb. zrušen[16]
Dekret presidenta republiky o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády 19450822a22. srpna 1945 57/1945 Sb. zrušen[17]
Dekret presidenta republiky o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům 19450820a20. srpna 1945 58/1945 Sb. zrušen[18]
Dekret presidenta republiky, jímž se zrušují jmenování veřejných zaměstnanců z doby nesvobody 19450820a20. srpna 1945 59/1945 Sb. platný
Ústavní dekret presidenta republiky o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945 19450824a24. srpna 1945 60/1945 Sb. zrušen[19]
Dekret presidenta republiky o úlevách v trestním řízení soudním 19450808a8. srpna 1945 62/1945 Sb. zrušen[20]
Dekret presidenta republiky o Hospodářské radě 19450825a25. srpna 1945 63/1945 Sb. zrušen[21]
Dekret presidenta republiky o Úředním listě republiky Československé 19450814a14. srpna 1945 66/1945 Sb. zrušen[22]
Dekret presidenta republiky, jímž se obnovuje činnost disciplinárních a kvalifikačních komisí pro veřejné zaměstnance a zrušují se předpisy o omezení opravných prostředků 19450821a21. srpna 1945 67/1945 Sb. zrušen[18]
Dekret presidenta republiky o reaktivaci veřejných zaměstnanců 19450824a24. srpna 1945 68/1945 Sb. zrušen[18]
Dekret presidenta republiky o přeložení vysoké školy báňské z Příbramě do Moravské Ostravy 19450908a8. září 1945 69/1945 Sb. platný
Dekret presidenta republiky o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství 19450919a19. září 1945 71/1945 Sb. zrušen[23]
Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňuje platový zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty 19450906a6. září 1945 73/1945 Sb. zrušen[18]
Dekret presidenta republiky o reaktivaci a o opětném ustanovení provdaných žen ve veřejné službě 19450910a10. září 1945 74/1945 Sb. zrušen[18]
Dekret presidenta republiky o požadování dopravních prostředků po dobu mimořádných hospodářských poměrů 19450921a21. září 1945 76/1945 Sb. zrušen[24]
Dekret presidenta republiky o některých opatřeních k urychlení nakládky a vykládky zboží v železniční dopravě 19450921a21. září 1945 77/1945 Sb. zrušen[25]
Dekret presidenta republiky o přechodném finančním zabezpečení hospodářských podniků 19450919a19. září 1945 78/1945 Sb. zrušen[25]
Dekret presidenta republiky o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské 19450919a19. září 1945 79/1945 Sb. zrušen[26]
Dekret presidenta republiky o opětném zavedení středoevropského času 19450929a29. září 1945 80/1945 Sb. zrušen[27]
Dekret presidenta republiky o některých opatřeních v oboru spolkovém 19450925a25. září 1945 81/1945 Sb. zrušen[28]
Dekret presidenta republiky o zálohách na náhradu za některé válečné škody majetkové 19450928a28. září 1945 82/1945 Sb. zrušen[29]
Dekret presidenta republiky o úpravě branné povinnosti osob povolaných, jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby 19450930a30. září 1945 83/1945 Sb. platný
Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě délky presenční služby 19450930a30. září 1945 84/1945 Sb. zrušen[30]
Dekret presidenta republiky, kterým se ruší školné na státních středních školách 19450921a21. září 1945 85/1945 Sb. zrušen[31]
Dekret presidenta republiky o znovuvybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezské a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže 19451002a2. října 1945 86/1945 Sb. zrušen[32]
Dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti 19451001a1. října 1945 88/1945 Sb. zrušen[23]
Dekret presidenta republiky o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony 19451012a12. října 1945 89/1945 Sb. zrušen[33]
Dekret presidenta republiky o úpravě některých organisačních a služebních otázek v oboru soudnictví 19451002a2. října 1945 90/1945 Sb. zrušen[34]
Dekret presidenta republiky o obnovení československé měny 19451019a19. října 1945 91/1945 Sb. zrušen[35]
Dekret presidenta republiky o prozatímních opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění 19450929a29. září 1945 93/1945 Sb. zrušen[36]
Dekret presidenta republiky o úpravě některých otázek organisace a služebních a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže 19451001a1. října 1945 94/1945 Sb. zrušen[37]
Dekret presidenta republiky o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů 19451020a20. října 1945 95/1945 Sb. platný
Dekret presidenta republiky o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Hradci Králové 19451013a13. října 1945 96/1945 Sb. platný
Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňují ustanovení o zvláštní dani výdělkové 19451013a13. října 1945 97/1945 Sb. zrušen[38]
Dekret presidenta republiky o přechodných opatřeních v oboru daně z obratu 19451013a13. října 1945 98/1945 Sb. zrušen[39]
Dekret presidenta republiky o úpravě přímých daní za kalendářní roky 1942 až 1944 a o úpravě poplatků a daní obchodových 19451013a13. října 1945 99/1945 Sb. zrušen[38]
Dekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků 19451024a24. října 1945 100/1945 Sb. platný
Dekret presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského 19451024a24. října 1945 101/1945 Sb. platný
Dekret presidenta republiky o znárodnění akciových bank 19451024a24. října 1945 102/1945 Sb. platný
Dekret presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven 19451024a24. října 1945 103/1945 Sb. platný
Dekret presidenta republiky o závodních a podnikových radách 19451024a24. října 1945 104/1945 Sb. zrušen[40]
Dekret presidenta republiky o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců 19451004a4. října 1945 105/1945 Sb. platný
Dekret presidenta republiky o platech členů Prozatímního Národního shromáždění 19451023a23. října 1945 106/1945 Sb. zrušen[41]
Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě poplatkového ekvivalentu v zemích České a Moravskoslezské 19451023a23. října 1945 107/1945 Sb. zrušen[42]
Dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy 19451025a25. října 1945 108/1945 Sb. platný
Dekret presidenta republiky o řízení výroby 19451027a27. října 1945 109/1945 Sb. zrušen[25]
Dekret presidenta republiky o organisaci lidové a umělecké výroby 19451027a27. října 1945 110/1945 Sb. zrušen[43]
Dekret presidenta republiky o správě soudních věznic a trestních ústavů 19451026a26. října 1945 112/1945 Sb. zrušen[26]
Dekret presidenta republiky o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu 19451027a27. října 1945 113/1945 Sb. zrušen[44]
Dekret presidenta republiky o zřízení nových ředitelství pošt a o úpravě obvodů ředitelství pošt v zemích České a Moravskoslezské 19451027a27. října 1945 114/1945 Sb. zrušen[45]
Dekret presidenta republiky o hospodaření uhlím a palivovým dřívím 19451027a27. října 1945 115/1945 Sb. zrušen[46]
Dekret presidenta republiky o změně zákona ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb. a vládního nařízení ze dne 17. července 1928, č. 124 Sb., o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, a o platovém přídavku k nejnižšímu ročnímu příjmu duchovenstva 19451027a27. října 1945 116/1945 Sb. zrušen[47]
Dekret presidenta republiky, kterým se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého 19451027a27. října 1945 117/1945 Sb. zrušen[48]
Dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství 19451027a27. října 1945 118/1945 Sb. zrušen[25]
Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského trestního řádu 19451027a27. října 1945 119/1945 Sb. zrušen[49]
Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského polního trestního řízení 19451027a27. října 1945 120/1945 Sb. zrušen[49]
Dekret presidenta republiky o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory 19451027a27. října 1945 121/1945 Sb. zrušen[50]
Dekret presidenta republiky o zrušení německé university v Praze 19451018a18. října 1945 122/1945 Sb. platný
Dekret presidenta republiky o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně 19451018a18. října 1945 123/1945 Sb. platný
Dekret presidenta republiky o některých opatřeních ve věcech knihovních 19451027a27. října 1945 124/1945 Sb. zrušen[51]
Dekret presidenta republiky o zřízení Svazu brannosti 19451027a27. října 1945 125/1945 Sb. zrušen[52]
Dekret presidenta republiky o zvláštních nucených pracovních oddílech 19451027a27. října 1945 126/1945 Sb. zrušen[20]
Dekret presidenta republiky o zřízení vysoké školy „Akademie musických umění v Praze“ 19451027a27. října 1945 127/1945 Sb. platný
Dekret presidenta republiky o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské 19451027a27. října 1945 128/1945 Sb. zrušen[53]
Dekret presidenta republiky o státním orchestru Česká filharmonie 19451022a22. října 1945 129/1945 Sb. platný
Dekret presidenta republiky o státní péči osvětové 19451026a26. října 1945 130/1945 Sb. zrušen[54]
Dekret presidenta republiky o vybudování Akademického domu – Památníku 17. listopadu 19451027a27. října 1945 131/1945 Sb. platný
Dekret presidenta republiky o vzdělání učitelstva 19451027a27. října 1945 132/1945 Sb. zrušen[55]
Dekret presidenta republiky, kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského 19451027a27. října 1945 133/1945 Sb. platný
Dekret presidenta republiky o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni 19451027a27. října 1945 135/1945 Sb. platný
Ústavní dekret presidenta republiky o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční 19451027a27. října 1945 137/1945 Sb. zrušen[20]
Dekret presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti 19451027a27. října 1945 138/1945 Sb. platný
Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé 19451019a19. října 1945 139/1945 Sb. zrušen[56]
Dekret presidenta republiky o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze 19451026a26. října 1945 140/1945 Sb. zrušen[57]
Dekret presidenta republiky o omezení žalobního práva v trestním řízení 19451027a27. října 1945 143/1945 Sb. pozbyl účinnosti 31. prosince 1946

ReferenceEditovat

 1. JECH, Karel; KAPLAN, Karel. Dekrety prezidenta republiky 1940–1945. 2. vyd. Brno: Doplněk, 2002. ISBN 80-7239-115-1. S. 45, 47. 
 2. Ústavní zákon č. 57/1946 Sb., kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky. Dostupné online.
 3. Zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev.
 4. Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon.
 5. Čl. III § 1 zákona č. 33/1948 Sb., jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení.
 6. Čl. III § 1 zákona č. 245/1946 Sb., jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost.
 7. Zákon č. 214/1948 Sb., o Sbírkách zákonů.
 8. Celní zákon č. 36/1953 Sb.
 9. Zákon č. 96/1948 Sb., o překládání soudců do výslužby podle věku.
 10. Zákon č. 18/1950 Sb., o zrušení osidlovacích úřadů.
 11. Zákon č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství.
 12. Zákon č. 229/1949 Sb., o vkladních knížkách.
 13. Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon.
 14. Zákon č. 65/1946 Sb., o ústavodárném Národním shromáždění.
 15. Zákon č. 160/1945 Sb., o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky v roce 1946.
 16. Zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů.
 17. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 110/1960 Sb., o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb., o platech členů vlády.
 18. a b c d e Zákon č. 66/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců.
 19. Smlouva mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině (č. 186/1946 Sb.).
 20. a b c Zákon č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).
 21. Zákon č. 60/1949 Sb., o hospodářském plánování (plánovací zákon).
 22. Zákon č. 260/1949 Sb., o úředních listech.
 23. a b Zákoník práce č. 65/1965 Sb.
 24. Zákon č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě.
 25. a b c d Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 36/1966 Sb., kterým se zrušují některé právní předpisy.
 26. a b Zákon č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví.
 27. Zákon č. 54/1946 Sb., o letním čase.
 28. Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky.
 29. Zákon č. 161/1946 Sb., o zálohách na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry.
 30. Branný zákon č. 92/1949 Sb.
 31. Zákon č. 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství (školský zákon).
 32. Zákon č. 275/1948 Sb., kterým se přenáší působnost finanční stráže v celním pohraničním pásmu na Sbor národní bezpečnosti.
 33. Vládní nařízení č. 265/1948 Sb., o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony.
 34. Zákon č. 66/1952 Sb., o organisaci soudů.
 35. Zákon č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě.
 36. Zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění.
 37. Zákon č. 321/1948 Sb., o Sboru uniformované vězeňské stráže.
 38. a b Zákon č. 78/1952 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva.
 39. Zákon č. 31/1946 Sb., o dani z obratu.
 40. Zákon č. 37/1959 Sb., o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí.
 41. Zákon č. 62/1954 Sb., o náhradách poslanců Národního shromáždění.
 42. Zákon č. 159/1949 Sb., kterým se zrušuje poplatkový ekvivalent.
 43. Zákon č. 56/1957 Sb., o umělecké řemeslné práci a o lidové umělecké výrobě.
 44. § 28 odst. 2 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství, a vyhláška č. 31/1964 Sb., o řízení při vývozu.
 45. Zákon č. 151/1949 Sb., o Československé poště, národním podniku.
 46. Vládní nařízení č. 201/1950 Sb., o hmotném zásobování.
 47. Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem.
 48. Zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád).
 49. a b Zákon č. 226/1947 Sb., jímž se mění, doplňují a sjednocují některá ustanovení vojenských trestních řádů.
 50. Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.
 51. Občanský zákoník č. 141/1950 Sb.
 52. Zákon č. 138/1949 Sb., jímž se zrušuje Svaz brannosti.
 53. Vládní nařízení č. 36/1949 Sb., o finančních referátech okresních národních výborů.
 54. Zákon č. 52/1959 Sb., o osvětové činnosti (osvětový zákon).
 55. Zákon č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon).
 56. Zákon č. 38/1948 Sb., o Národní bance Československé.
 57. Zákon č. 227/1949 Sb., o zřízení vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze.

Externí odkazyEditovat