Seznam chráněných území v okrese Náchod

Seznam chráněných území v okrese Náchod

Toto je seznam chráněných území v okrese Náchod.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
2401 Adršpašskoteplické skály NPR Adršpašsko-teplické skály &0000000000001712.0000001 712
Kategorie „Adršpašskoteplické skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Adršpašskoteplické skály“ na Wikimedia Commons
Rozlehlé skalní město budované turonskými pískovci 50°35′56″ s. š., 16°6′50″ v. d.
2404 Pramen Haničky, Babiččino údolí NPP Babiččino údolí &0000000000000334.230000334,23
Kategorie „Babiččino údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Babiččino údolí“ na Wikimedia Commons
Ochrana přírody a krajinného rázu místa kulturně významného 50°26′12″ s. š., 16°2′35″ v. d.
2422 Borek celkový pohled PP Borek &0000000000000004.6700004,67
Kategorie „Borek (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Borek (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Geomorfologicky zajímavé území kvádrových pískovců Lysého vrchu s příkrou skalní stěnou, vysokým balvanitým osypem a na ně vázaných fragmentů specifických společenstev - reliktních borů a vegetace silikátových skal a drolin 50°35′48″ s. š., 16°9′9″ v. d.
2430 Broumovské stěny NPR Broumovské stěny &0000000000000557.390000557,39
Kategorie „Broumovské stěny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Broumovské stěny“ na Wikimedia Commons
Rozsáhlé pískovcové skalní město, místy zachované smíšené porosty 50°31′58″ s. š., 16°18′31″ v. d.
62 Broumovsko CHKO Broumovsko &0000000000041000.00000041 000 Ochrana a postupná obnova hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků a vytvoření a rozvíjení ekologicky optimálního systému všestranného využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů v oblasti. K typickým znakům oblasti náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních ploch a toků, její rostlinstvo a volně žijící živočišstvo 50°32′50″ s. š., 16°17′28″ v. d.
5736 Pohled na lokalitu PP Březinka &0000000000000155.730000155,73
Kategorie „Březinka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Březinka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana evropsky významných typů stanovišť: extenzivních sečených luk nížin až podhůří, bučin asociace Luzulo-Fagetum, bučin asociace Asperulo-Fagetum a smíšených jasanovo-olšových lužních lesů temperátní a boreální Evropy 50°24′54″ s. š., 16°11′21″ v. d.
2489 Dubno PR Dubno – Česká Skalice &0000000000000086.19000086,19
Kategorie „Dubno (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dubno (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Starý dubový porost, slatinné louky a rybník 50°24′11″ s. š., 16°4′16″ v. d.
3413 Farná stráň z ptačí perspektivy PR Farní stráň &0000000000000013.69000013,69 Jedlové a klenové bučiny s typickou zvířenou a květenou, balvaniště a skalní výchozy se specifickými rostlinnými a živočišnými společenstvy 50°29′14″ s. š., 16°16′38″ v. d.
5819 Letecký pohled na les Halín a okolí PP Halín &0000000000000160.830000160,83
Kategorie „Halín“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Halín“ na Wikimedia Commons
Zachování cenných biotopů, které jsou předmětem ochrany - přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition a dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum a vytvoření vhodných podmínek pro existenci stabilních populací kuňky ohnivé a střevíčníku pantoflíčku a dalších zvláště chráněných druhů obojživelníků, např. čolka velkého, čolka horského 50°19′19″ s. š., 16°8′13″ v. d.
176 Sluj Českých bratří PP Kočičí skály &0000000000000008.2600008,26
Kategorie „Kočičí skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kočičí skály“ na Wikimedia Commons
Reliéf s geomorfologicky významnými útvary, vyvinutý na kvádrových pískovcích svrchní křídy, a přírodě blízký ekosystém borů se specifickými rostlinnými i živočišnými lesními a skalními společenstvy. 50°33′53″ s. š., 16°12′41″ v. d.
199 Skalní útvar PR Křížová cesta &0000000000000013.72000013,72
Kategorie „Křížová cesta (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Křížová cesta (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Reliéf vyvinutý na kvádrových pískovcích svrchní křídy s geomorfologicky významnými útvary, především skalní věže, soutěsky a jeskyně, a přírodě blízký ekosystém borů se specifickými rostlinnými i živočišnými lesními a skalními společenstvy 50°37′9″ s. š., 16°7′43″ v. d.
1907 PP Louky v České Čermné během květnového večera PP Louky v České Čermné &0000000000000003.7437003,7437
Kategorie „Louky v České Čermné“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Louky v České Čermné“ na Wikimedia Commons
Zbytek mokřadních společenstev 50°23′44″ s. š., 16°13′42″ v. d.
3415 PP Mořská transgrese PP Mořská transgrese &0000000000000000.8500000,85
Kategorie „Mořská transgrese“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mořská transgrese“ na Wikimedia Commons
Geologické vrstvy, dokládající svrchnokřídovou záplavu – transgresi moře přes sedimenty triasu, odkryté ve stěně bývalého lomu a rostlinná i živočišná společenstva přírodě blízkého lesa na suťovém svahu 50°35′58″ s. š., 16°12′27″ v. d.
293 Ostaš PR Ostaš &0000000000000030.30000030,30
Kategorie „Ostaš“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ostaš“ na Wikimedia Commons
Geomorfologicky cenné území v kvádrových pískovcích svrchní křídy s přírodovědně významnými formami pískovcového reliéfu 50°33′32″ s. š., 16°12′22″ v. d.
1895 Peklo u Nového Města nad Metují PR Peklo u Nového Města nad Metují &0000000000000319.890000319,89
Kategorie „Peklo u Nového Města nad Metují (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Peklo u Nového Města nad Metují (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Zachování přirozených a polopřirozených lesních, skalních a vodních společenstev, především společenstev květnatých bučin, bikových bučin, suťových lesů 50°22′43″ s. š., 16°12′16″ v. d.
3414 PP Pískovcové sloupky PP Pískovcové sloupky &0000000000000000.6300000,63
Kategorie „Pískovcové sloupky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pískovcové sloupky“ na Wikimedia Commons
Přírodními procesy vymodelované skalní sloupky tvaru přesýpacích hodin ve stěně umělého odkryvu, geomorfologicky pozoruhodný suťový svah se skalními výchozy, rostlinná i živočišná společenstva přírodě blízkého lesa a skal, populace lilie zlatohlavé 50°32′53″ s. š., 16°10′48″ v. d.
5968 PP Pod Rýzmburkem v lednu 2019 PP Pod Rýzmburkem &0000000000000000.8700000,87
Kategorie „Pod Rýzmburkem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Rýzmburkem“ na Wikimedia Commons
Ochrana a stabilizace populace čolka velkého (Triturus cristatus) a dalších zvláště chráněných druhů obojživelníků (kuňka ohnivá, čolek obecný) 50°25′55″ s. š., 16°2′48″ v. d.
5325 Polické stěny, cesta k Suchému Dolu NPP Polické stěny &0000000000000685.710000685,71
Kategorie „Polické stěny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Polické stěny“ na Wikimedia Commons
Geomorfologicky ojedinělý útvar Polických stěn tvořený formami pseudokrasového reliéfu v kvádrových pískovcích svrchní křídy 50°33′52″ s. š., 16°17′29″ v. d.
1716 Popis obrazku PP Rašelina &0000000000000002.9490002,9490
Kategorie „Rašelina (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašelina (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Zbytek podhorské rašelinné louky s významnou květenou 50°22′38″ s. š., 16°16′13″ v. d.
5724 Řeka Metuje PP Stará Metuje &0000000000000021.84000021,84
Kategorie „Stará Metuje“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stará Metuje“ na Wikimedia Commons
populace klínatky rohaté včetně jejího biotopu 50°20′33″ s. š., 15°57′43″ v. d.
5318 Pohled na lokalitu PP Šafránová stráň &0000000000000000.2300000,23
Kategorie „Šafránová stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šafránová stráň“ na Wikimedia Commons
Populace silně ohroženého šafránu bělokvětého na druhově bohaté svahové louce 50°32′32″ s. š., 16°16′40″ v. d.
1715 Stromy na lokalitě v létě PR Šestajovická stráň &0000000000000013.53000013,53
Kategorie „Šestajovická stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šestajovická stráň“ na Wikimedia Commons
Dubohabrový háj s bohatou květenou 50°20′4″ s. š., 16°1′37″ v. d.
1714 Meandry Dědiny PR Zbytka &0000000000000079.42000079,42
Kategorie „Přírodní rezervace Zbytka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přírodní rezervace Zbytka“ na Wikimedia Commons
Zachování ekosystému lužního lesa, slatin a luk na náplavech Zlatého potoka s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 50°17′46″ s. š., 16°3′44″ v. d.
2931 Ražená chodba v dělostřelecké tvrzi Dobrošov EVL Pevnost Dobrošov &0000000000000002.0000002
Kategorie „Dobrošov (fortress)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dobrošov (fortress)“ na Wikimedia Commons
Lokalita netopýra brvitého (Myotis emarginatus), netopýra velkého (Myotis myotis) a vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) 50°24′9″ s. š., 16°12′9″ v. d.
2911 Pevnost Josefov EVL Josefov - pevnost &0000000000000041.40000041,4
Kategorie „Fortress Josefov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Fortress Josefov“ na Wikimedia Commons
Lokalita vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) 50°20′21″ s. š., 15°55′47″ v. d.

ReferenceEditovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.

Externí odkazyEditovat