Seznam chráněných území v okrese Jičín

Seznam chráněných území v okrese Jičín

Toto je seznam chráněných území v okrese Jičín.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1987 Popis obrazku PP Bělohradská bažantnice &0000000000000051.19000051,19
Kategorie „Bělohradská bažantnice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bělohradská bažantnice“ na Wikimedia Commons
Lázeňský park se smíšeným lesem a vlhkými loukami s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů 50°25′30″ s. š., 15°35′46″ v. d.
5964 Pohled na lokalitu PP Dymokursko – Bahenské louky &0000000000000031.53000031,53
Kategorie „Dymokursko - Bahenské louky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dymokursko - Bahenské louky“ na Wikimedia Commons
Ekosystémy dubohabřin, acidofilní doubravy, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy a další typy lesních porostů, dále přirozené eutrofní vodní nádrže, střídavě vlhké bezkolencové louky a společenstva vysokých ostřic s bohatým výskytem zvláště chráněných druhů 50°20′37″ s. š., 15°8′30″ v. d.
5738 Vstup na lokalitu PP Bystřice &0000000000000027.91000027,91
Kategorie „PP Bystřice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „PP Bystřice“ na Wikimedia Commons
Podpora a stabilizace populace evropsky významného a silně ohroženého živočišného druhu – velevruba tupého (Unio crassus) včetně aktivní ochrany jeho biotopu; vhodnými formami ochrany vodního toku zajistit stabilitu biotopu a podpořit jeho další šíření na lokalitě 50°19′39″ s. š., 15°43′6″ v. d.
5817 PP Byšičky 1 &0000000000000017.38000017,38
Kategorie „Byšičky 1 (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Byšičky 1 (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Stabilita populace kuňky ohnivé, hlízovce Loeselova a dalších zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 50°24′44″ s. š., 15°36′48″ v. d.
1986 PP Byšičky 2 &0000000000000070.30000070,3
Kategorie „Byšičky 2 (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Byšičky 2 (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana ekologické diverzity krajiny s výskytem řady ohrožených druhů flóry a fauny a ochrana území jako cenného biotopu 50°25′32″ s. š., 15°36′56″ v. d.
1989 Cidlinský hřeben PP Cidlinský hřeben &0000000000000135.310000135,31
Kategorie „Cidlinský hřeben“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Cidlinský hřeben“ na Wikimedia Commons
Ochrana lesního komplexu od Peklovse po Paseky s významným bylinným podrostem a největším výskytem mravence lesního v Podkrkonoší 50°30′34″ s. š., 15°19′57″ v. d.
5686 Zarostlý rybník PP Červená Třemešná – rybník &0000000000000009.4100009,41
Kategorie „PP Červená Třemešná - rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „PP Červená Třemešná - rybník“ na Wikimedia Commons
Podpora a stabilizace populace evropsky významného a silně ohroženého živočišného druhu kuňky ohnivé 50°24′14″ s. š., 15°38′55″ v. d.
63 Český ráj CHKO Český ráj &0000000000018152.30000018 152,3
Kategorie „Český ráj“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Český ráj“ na Wikimedia Commons
50°37′5″ s. š., 15°12′24″ v. d.
1536 Dubolka PP Dubolka &0000000000000002.1500002,15
Kategorie „Dubolka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dubolka“ na Wikimedia Commons
Neovulkanický suk s výskytem teplomilné flory 50°26′59″ s. š., 15°15′ v. d.
1995 Část louky s lesem PP Farářova louka &0000000000000029.27000029,27
Kategorie „PP Farářova louka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „PP Farářova louka“ na Wikimedia Commons
Vlhké louky s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů 50°23′10″ s. š., 15°39′10″ v. d.
5808 Přírodní památka Hluboký Kovač PP Hluboký Kovač &0000000000000007.7300007,73
Kategorie „Hluboký Kovač“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hluboký Kovač“ na Wikimedia Commons
Kuňka ohnivá a další chráněné druhy obojiživelníků a plazů 50°23′4″ s. š., 15°27′11″ v. d.
1538 PP Homolka &0000000000000002.0200002,02 Louka a křovinaté stráně s výskytem vstavače bledého 50°26′29″ s. š., 15°38′11″ v. d.
817 PP Hřídelecká hůra &0000000000000002.1100002,11
Kategorie „Hřídelecká hůra“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hřídelecká hůra“ na Wikimedia Commons
Geologická lokalita s výskytem vzácnějších nerostů a přilehlých stepních luk s charakteristickou vegetací (zbytek třetihorní sopky s pseudokrasovými jeskyňkami) 50°26′56″ s. š., 15°32′24″ v. d.
1992 Chyjická stráň PP Chyjická stráň &0000000000000035.45000035,45
Kategorie „Chyjická stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chyjická stráň“ na Wikimedia Commons
Dubohabrový háj s bohatou květenou a zvířenou 50°23′1″ s. š., 15°18′34″ v. d.
5935 Přírodní památka chrání mimo jiné starý elektrárenský náhon u Skřivan PP Javorka a Cidlina – Sběř &0000000000000260.750000260,75
Kategorie „Javorka a Cidlina - Sběř“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Javorka a Cidlina - Sběř“ na Wikimedia Commons
Lokalita s výskytem populace velevruba tupého a modráska bahenního 50°19′53″ s. š., 15°29′50″ v. d.
2002 Kalské údolí PP Kalské údolí &0000000000000022.94000022,94
Kategorie „Kalské údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kalské údolí“ na Wikimedia Commons
Přirozený tok Bystřice s přirozeným tokem, břehovými porosty a vlhkomilnými loukami 50°27′43″ s. š., 15°38′38″ v. d.
157 Kamenná hůra PR Kamenná hůra &0000000000000013.16000013,16
Kategorie „Kamenná hůra (Jičín District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kamenná hůra (Jičín District)“ na Wikimedia Commons
Ochrana zbytku bukového porostu na minerálně chudém podkladě pískovcových slepenců 50°27′12″ s. š., 15°35′31″ v. d.
1993 Kazatelna PP Kazatelna &0000000000000069.10000069,10 Teplomilná doubrava s výskytem ohrožených druhů rostlin 50°19′36″ s. š., 15°39′29″ v. d.
191 Les na lokalitě PR Kovačská bažantnice &0000000000000030.95000030,95
Kategorie „Kovačská bažantnice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kovačská bažantnice“ na Wikimedia Commons
Zachování ekosystému starého lužního porostu s bohatou hájovou květenou a starými duby 50°24′14″ s. š., 15°28′5″ v. d.
1994 Skalní útvar na lokalitě PP Křižánky &0000000000000048.34000048,34
Kategorie „Křižánky (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Křižánky (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Mokřadní biotopy v lesním komplexu Křižánky 50°23′59″ s. š., 15°9′27″ v. d.
5806 Přírodní památka Libosad - Obora PP Libosad – obora &0000000000000042.22000042,22
Kategorie „PP Libosad“ na Wikimedia Commons
Kategorie „PP Libosad“ na Wikimedia Commons
Zachování biotopů vhodných pro existenci páchníka hnědého. Páchník hnědý je dle směrnice Rady evropských společenství prioritním druhem, za jehož zachování má Společenství zvláštní zodpovědnost vzhledem k podílu jeho přirozeného areálu rozšíření 50°26′45″ s. š., 15°22′57″ v. d.
2004 Libunecké rašeliniště PP Libunecké rašeliniště &0000000000000018.69000018,69
Kategorie „Libunecké rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Libunecké rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Slatinné louky u přirozeného toku Javorky s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů 50°29′25″ s. š., 15°17′10″ v. d.
5695 Lukavecký potok PP Lukavecký potok &0000000000000000.9700000,97
Kategorie „Lukavecký potok“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lukavecký potok“ na Wikimedia Commons
Podpora a stabilizace populace evropsky významného a silně ohroženého živočišného druhu velevruba tupého, včetně aktivní ochrany jeho biotopu 50°24′17″ s. š., 15°35′6″ v. d.
243 Pohled na lokalitu PR Miletínská bažantnice &0000000000000063.64000063,64
Kategorie „PR Miletínská bažantnice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „PR Miletínská bažantnice“ na Wikimedia Commons
Uchování zbytků přirozené geobiocenózy typické pro oblast Podzvičinska. Ochrana staré dubové jaseniny se vzácnou květenou, rybniční a luční fauna. Rybník Bubnovka je významná ornitologická lokalita. 50°24′6″ s. š., 15°39′37″ v. d.
2003 Na Víně PP Na víně &0000000000000005.4700005,47
Kategorie „Na Víně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Víně“ na Wikimedia Commons
Opukové stráně s chráněnými druhy rostlin 50°31′5″ s. š., 15°16′15″ v. d.
1535 PP Nad Blatinou &0000000000000006.2600006,26
Kategorie „Nad Blatinou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nad Blatinou“ na Wikimedia Commons
Dubohabrové háje v intenzívně obdělávané krajině s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin 50°19′24″ s. š., 15°41′21″ v. d.
13917 Přírodní památka Nadslav chrání rybník Mordýř a jeho okolí PP Nadslav &0000000000000006.9100006,91
Kategorie „Nadslav (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nadslav (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Vlhké louky u rybníka s výskytem vzácných rostlin a živočichů 50°25′9″ s. š., 15°15′7″ v. d.
813 Novopacký vodopád PP Novopacký vodopád &0000000000000003.8000003,80
Kategorie „Novopacký vodopád“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Novopacký vodopád“ na Wikimedia Commons
Geomorfologicky zajímavé lokality miniaturního kaňonu zaříznutého v permských horninách s porostem přirozené bučiny s charakteristickým bylinným podrostem 50°29′38″ s. š., 15°33′44″ v. d.
2001 PP Oborská luka na podzim 2011 PP Oborská luka &0000000000000011.81000011,81
Kategorie „Oborská luka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Oborská luka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Vlhké louky u rybníka Oborský, výskyt chráněných druhů rostlin 50°28′24″ s. š., 15°18′6″ v. d.
1998 Rybník Turecká PP Ostruženské rybníky &0000000000000067.91000067,91
Kategorie „Ostruženské rybníky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ostruženské rybníky“ na Wikimedia Commons
Soustava tři rybníků s přilehlými rákosinami a mokrými loukami 50°26′33″ s. š., 15°18′19″ v. d.
1675 Podtrosecké údolí PR Podtrosecká údolí &0000000000000143.040000143,04
Kategorie „Podtrosecká údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Podtrosecká údolí“ na Wikimedia Commons
Nejrozsáhlejší souvislý komplex mokřadních biotopů v CHKO Český ráj. 50°31′2″ s. š., 15°12′3″ v. d.
337 Prachovské skály PR Prachovské skály &0000000000000261.910000261,91
Kategorie „Prachovské skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prachovské skály“ na Wikimedia Commons
Ochrana skalního města kvádrovcových pískovců s lesními porosty 50°28′3″ s. š., 15°17′2″ v. d.
1997 Rybník Jíkavec PP Rybník Jíkavec &0000000000000007.3100007,31
Kategorie „Rybník Jíkavec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rybník Jíkavec“ na Wikimedia Commons
Vlhké louky u rybníka s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů 50°26′29″ s. š., 15°16′25″ v. d.
1999 Rybník Kojetín PP Rybník Kojetín &0000000000000012.16000012,16
Kategorie „Rybník Kojetín“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rybník Kojetín“ na Wikimedia Commons
Ornitologicky významný mokřad 50°18′41″ s. š., 15°16′7″ v. d.
5689 Rybník Smrkováku PP Rybník Smrkovák &0000000000000014.12000014,12
Kategorie „PP Rybník Smrkovák“ na Wikimedia Commons
Kategorie „PP Rybník Smrkovák“ na Wikimedia Commons
Podpora a stabilizace populace evropsky významného a silně ohroženého živočišného druhu kuňky ohnivé 50°19′55″ s. š., 15°28′11″ v. d.
5807 Přírodní památka rybník Strašidlo PP Rybník Strašidlo &0000000000000003.3000003,3
Kategorie „Rybník Strašidlo“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rybník Strašidlo“ na Wikimedia Commons
Zajištění stabilní populace kuňky ohnivé a dalších chráněných druhů obojživelníků – čolka obecného, ropuchy obecné, skokana štíhlého, skokana skřehotavého či skokana ostronosého vhodnou údržbou stávajících biotopů, ve vazbě na využívání rybníka Strašidlo a okolních pozemků 50°23′31″ s. š., 15°26′45″ v. d.
2000 Břeh rybníka Vražda PP Rybník Vražda &0000000000000006.2700006,27
Kategorie „Rybník Vražda (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rybník Vražda (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Vlhké louky u rybníka, výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů 50°28′26″ s. š., 15°19′13″ v. d.
816 Stav - údolí potoka PP Stav &0000000000000000.9800000,98
Kategorie „Stav (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stav (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana epigenetického údolí potoka, kdy se na svazích zachovaly zbytky původních bučin s bylinným patrem 50°27′52″ s. š., 15°28′53″ v. d.
1539 PP Strž ve Stupné &0000000000000003.8500003,85
Kategorie „Strž ve Stupné“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Strž ve Stupné“ na Wikimedia Commons
Prameniště a přirozené strže s výskytem bledule jarní. Jedná se o významný geomorfologický prvek 50°30′5″ s. š., 15°34′53″ v. d.
1537 Kaple Svaté Anny PP Svatá Anna &0000000000000003.8300003,83
Kategorie „Svatá Anna“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Svatá Anna“ na Wikimedia Commons
Čedičový vrch s teplomilnou dubohabřinou s výskytem ohrožených druhů flory 50°26′55″ s. š., 15°17′1″ v. d.
1990 PP Údolí Bystřice PP Údolí Bystřice &0000000000000017.11000017,11
Kategorie „Údolí Bystřice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Údolí Bystřice“ na Wikimedia Commons
Slatinné louky při toku Bystřice s bohatou květenou a zvířenou 50°22′40″ s. š., 15°39′21″ v. d.
1991 PP Údolí Javorky PP Údolí Javorky &0000000000000007.5000007,50
Kategorie „Údolí Javorky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Údolí Javorky“ na Wikimedia Commons
Slatinné louky u přirozeného toku Javorky s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů 50°27′33″ s. š., 15°34′32″ v. d.
1676 Plakánek PR Údolí Plakánek &0000000000000090.82000090,82
Kategorie „Plakánek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Plakánek“ na Wikimedia Commons
Údolní niva kaňonovitého údolí horního toku říčky Klenice a lesní porosty okraje pískovcové plošiny 50°28′55″ s. š., 15°7′37″ v. d.
473 Úlibická bažantnice PR Úlibická bažantnice &0000000000000027.53000027,53
Kategorie „Úlibická bažantnice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Úlibická bažantnice“ na Wikimedia Commons
Zachování ekosystému starého lužního porostu s bohatou hájovou květenou a starými duby. Jde o zachovalý zbytek tvrdého luhu v území mezi Polabím a Podkrkonoším 50°25′49″ s. š., 15°25′40″ v. d.
1985 Veselský háj PP Veselský háj &0000000000000106.150000106,15
Kategorie „Veselský háj “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Veselský háj “ na Wikimedia Commons
zachování cenných lesních ekosystémů dubohabřin asociace Galio-Carpinetum a starých acidofilních doubrav s dubem letním a vytvoření vhodných podmínek pro silně ohrožené druhy rostlin – hvozdík pyšný, kosatec sibiřský a další zvláště chráněné druhy rostlin, např. oměj pestrý, kruštík modrofialový 50°19′37″ s. š., 15°26′58″ v. d.
815 Zebín PP Zebín &0000000000000005.7300005,73
Kategorie „Zebín“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zebín“ na Wikimedia Commons
Čedičová kupa s uzavřenými bloky porcelanitu se zbytkem původního lesního společenstva s výskytem jilmu 50°27′13″ s. š., 15°22′26″ v. d.
1988 Popis obrazku PP Žlunické polesí &0000000000000220.040000220,04
Kategorie „Žlunické polesí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žlunické polesí“ na Wikimedia Commons
Zachování lesního komplexu s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin 50°17′58″ s. š., 15°21′35″ v. d.

Zrušená chráněná území Editovat

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1986   PP Byšičky &0000000000000089.97000089,97
 
Kategorie „Byšičky (Natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana příkladné ekologické diverzity krajiny s výskytem řady ohrožených druhů flóry a ochrana území jako důležité ornitologické lokality 50°25′28″ s. š., 15°36′55″ v. d.
2448   PP Černá louka &0000000000000007.1000007,10 Zachovalá slatina s výraznou vegetací. Zrušena k 31. prosinci 1999 50°25′47″ s. š., 15°34′59″ v. d.
1865   PP Meziluží &0000000000000001.4700001,47
 
Kategorie „Meziluží (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Bývalá pastvina a starý třešňový sad, bohatá populace vstavače obecného 50°31′1″ s. š., 15°8′32″ v. d.

Reference Editovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.

Externí odkazy Editovat