Seznam chráněných území v okrese Děčín

Seznam chráněných území v okrese Děčín

Toto je seznam chráněných území v okrese Děčín aktuální k roku 2021, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Děčín.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1784 Bledule jarní v PR Arba PR Arba &0000000000000003.9800003,98
Kategorie „Arba (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Arba (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Podmáčená louka s bohatou zvířenou a květenou 50°49′11″ s. š., 14°21′21″ v. d.
2418 Bobří potok PP Bobří soutěska &0000000000000000.8100000,81
Kategorie „Bobří soutěska“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bobří soutěska“ na Wikimedia Commons
Ukázka zpětné eroze v čedičovém tělese 50°39′27″ s. š., 14°20′45″ v. d.
2214 východnější, vilsnická část chráněného území PR Bohyňská lada &0000000000000014.54000014,54
Kategorie „Bohyňská lada“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bohyňská lada“ na Wikimedia Commons
Jedinečný fragment tzv. orchideových luk s koncentrovaným výskytem mnoha zvláště chráněných druhů rostlin (např. hadilka obecná, hvozdík pyšný, pětiprstka žežulník, prstnatec májový, prstnatec Fuchsův, vemeník dvoulistý, vstavač kukačka, vstavač osmahlý). 50°44′54″ s. š., 14°8′22″ v. d.
2433 celkový pohled na NPP Březinské tisy od Březin NPP Březinské tisy &0000000000000035.71000035,71
Kategorie „Březinské tisy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Březinské tisy“ na Wikimedia Commons
Smíšené porosty s vtroušeným tisem, paleontologické naleziště Bechlejovická stěna 50°45′25″ s. š., 14°14′45″ v. d.
583 PR Čabel PR Čabel &0000000000000009.1800009,18
Kategorie „Čabel“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čabel“ na Wikimedia Commons
Ochrana typického rašeliniště se vzácnou florou na pískovcovém podkladě. 50°49′ s. š., 14°17′15″ v. d.
51 České středohoří, hora Milešovka CHKO České středohoří &0000000000107000.000000107 000
Kategorie „České středohoří“ na Wikimedia Commons
Kategorie „České středohoří“ na Wikimedia Commons
50°39′5″ s. š., 14°13′33″ v. d.
55 NPO České Švýcarsko NP České Švýcarsko &0000000000007900.0000007 900
Kategorie „České Švýcarsko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „České Švýcarsko“ na Wikimedia Commons
50°53′ s. š., 14°23′22″ v. d.
2102 Hofberg PP Hofberg &0000000000000000.8300000,83
Kategorie „Hofberg (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hofberg (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana zachovalého lučního společenstva. 50°51′20″ s. š., 14°20′37″ v. d.
5946 Modrá u Děčína a Holý vrch z Kozí dráhy PR Holý vrch u Jílového &0000000000000040.60000040,6
Kategorie „Holý vrch u Jílového“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Holý vrch u Jílového“ na Wikimedia Commons
Lesní společenstva na čedičovém vrchu s kamennými moři 50°46′21″ s. š., 14°5′7″ v. d.
2010 Pohled na vchod do jeskyně PP Jeskyně pod Sněžníkem &0000000000000000.1000000,10
Kategorie „Jeskyně pod Sněžníkem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jeskyně pod Sněžníkem“ na Wikimedia Commons
Unikátní geologický jev - systém podzemních pseudokrasových dutin-spojený s fluoritovou mineralizací 50°47′18″ s. š., 14°6′44″ v. d.
1643 Jílovské tisy PP Jílovské tisy &0000000000000026.15000026,15
Kategorie „Jílovské tisy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jílovské tisy“ na Wikimedia Commons
Větší lokalita tisů na příkrých stráních vrchu Výrovna (České středohoří) 50°45′24″ s. š., 14°5′39″ v. d.
1655 Kamenec (519 m) se suťovými poli v PR Kamenná hůra z rozhledny na Strážném vrchu u Merboltic PR Kamenná hůra &0000000000000056.74000056,74
Kategorie „Kamenná hůra (nature reserve, Děčín District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kamenná hůra (nature reserve, Děčín District)“ na Wikimedia Commons
Vrchol Kamence s balvanitými svahy a sutěmi, s ledovými jamami a ventaroly 50°42′17″ s. š., 14°21′15″ v. d.
5608 Kaňon Labe NPR Kaňon Labe &0000000000000443.270000443,27
Kategorie „Kaňon Labe (natural nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kaňon Labe (natural nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Přirozené lesní porosty na pravém svahu kaňonu řeky Labe tvořené především acidofilními a květnatými bučinami, suťovými lesy a bory a tvořícími biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů; geomorfologicky ojedinělý útvar pravého svahu kaňonu řeky Labe tvořeného formami pseudokrasového reliéfu v kvádrových pískovcích svrchní křídy vyskytujícími se zde především v podobě rozsáhlých skalních stěn, věží a složitě členěných hřbetů, suťových polí, soutěsek a jeskyní, se specifickými rostlinnými a živočišnými společenstvy 50°50′4″ s. š., 14°14′ v. d.
614 západní část chráněného území PP Kytlice &0000000000000000.9900000,99
Kategorie „Kytlice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kytlice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana masového výskytu šafránu jarního na pravidelně kosených přirozených vlhkých loukách. 50°48′4″ s. š., 14°32′20″ v. d.
53 Skalní město u Holého vrchu CHKO Labské pískovce &0000000000024500.00000024 500
Kategorie „Labské pískovce“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Labské pískovce“ na Wikimedia Commons
50°56′55″ s. š., 14°23′14″ v. d.
216 PP Líska &0000000000000006.5200006,52
Kategorie „PP Líska“ na Wikimedia Commons
Kategorie „PP Líska“ na Wikimedia Commons
Ochrana lesních společenstev charakteru suťových lesů a květnatých bučin s masovým výskytem měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva) a s výskytem dalších zvláště chráněných druhů rostlin (lilie zlatohlavá, áron plamatý). 50°50′10″ s. š., 14°28′21″ v. d.
1914 pohled na lokalitu od severozápadu PP Louka u Brodských &0000000000000000.6800000,68
Kategorie „Louka u Brodských“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Louka u Brodských“ na Wikimedia Commons
Bohaté naleziště mokřadních druhů 50°52′ s. š., 14°28′33″ v. d.
54 CHKO Lužické hory CHKO Lužické hory &0000000000027000.00000027 000
Kategorie „Category:Lusatian Mountains“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Category:Lusatian Mountains“ na Wikimedia Commons
50°50′18″ s. š., 14°36′19″ v. d.
5979 PR Maiberg PR Maiberg &0000000000000009.3000009,3
Kategorie „Maiberg (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Maiberg (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Mozaika dubohabřiny a suťového lesa s výskytem lilie zlatohlavé 50°48′39″ s. š., 14°23′25″ v. d.
1783 Marschnerova louka od jihu PR Marschnerova louka &0000000000000001.5377001,5377
Kategorie „Marschnerova louka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Marschnerova louka“ na Wikimedia Commons
Jedinečná mokřadní louka s výskytem vstavačovitých a dalších významných druhů 50°52′33″ s. š., 14°28′28″ v. d.
1793 Chřibská Kamenice PP Meandry Chřibské Kamenice &0000000000000008.5300008,53
Kategorie „Meandry Chřibské Kamenice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Meandry Chřibské Kamenice“ na Wikimedia Commons
Meandrující tok Chřibské Kamenice a potoční niva tohoto toku mezi obcemi Všemily a Srbská Kamenice - ochrana procesů samovolného vývoje toku a zachování typické ukázky erozního působení vodního toku s doprovodnou zelení, mokřadními biotopy a lučními porosty; obnažené kolmé břehy, ploché písčité břehy; útočiště řady rostlinných a živočišných druhů 50°50′13″ s. š., 14°21′43″ v. d.
1728 Pohled od silnice PP Nebočadský luh &0000000000000011.99000011,99
Kategorie „Nebočadský luh“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nebočadský luh“ na Wikimedia Commons
Slepé říční rameno na Labi s lužním porostem, hnízdiště a zimoviště ptactva 50°43′15″ s. š., 14°11′33″ v. d.
2254 Noldenteich PP Noldenteich &0000000000000001.6000001,60 Rybníček s přirozenými břehovými porosty a výskytem řady cenných rostlinných společenstev, jde o nejbohatší lokalitu zvláště chráněné rosnatky okrouhlolisté. 50°48′46″ s. š., 14°26′15″ v. d.
1638 PR Pavlínino údolí PR Pavlínino údolí &0000000000000183.000000183,00
Kategorie „Pavlínino údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pavlínino údolí“ na Wikimedia Commons
Říční kaňon na říčce Chřibská Kamenice v geologickém podloží křemenných pískovců středního až svrchního turonu a fluviálních a deluviálních sedimentů s čedičovými kameny, ochrana celé geobiocenózy jediného kaňonu na této říčce, významný fenomén vysoké estetické hodnoty z geomorfologického hlediska, významné útočiště řady rostlinných a živočišných druhů 50°50′48″ s. š., 14°24′12″ v. d.
1892 Pekelský důl PR Pekelský důl &0000000000000000.4800000,48
Kategorie „Pekelský důl“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pekelský důl“ na Wikimedia Commons
Slatinná louka s masovým výskytem prstnatce májového 50°48′46″ s. š., 14°24′30″ v. d.
1890 Pohled na jednu z chráněných luk PP Pod lesem &0000000000000020.77570020,7757
Kategorie „Pod lesem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod lesem“ na Wikimedia Commons
Zbytek květnatých luk s významnými druhy rostlin 50°46′12″ s. š., 14°5′46″ v. d.
339 Pravčická brána NPP Pravčická brána &0000000000000001.1100001,11
Kategorie „Prebischtor“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prebischtor“ na Wikimedia Commons
Skalní most, jeden z největších na světe, v kvádrových pískovcích středního turonu. 50°53′1″ s. š., 14°16′53″ v. d.
590 Růžák NPR Růžák &0000000000000092.82000092,82
Kategorie „Růžák“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Růžák“ na Wikimedia Commons
Ochrana přirozených smíšených porostů a typické teplomilné květeny na čedičovém podkladě. 50°49′58″ s. š., 14°19′52″ v. d.
2101 Pohled na rybník z hráze PP Rybník u Králova mlýna &0000000000000000.6000000,60
Kategorie „Rybník u Králova mlýna“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rybník u Králova mlýna“ na Wikimedia Commons
Ochrana ohrožených druhů rostlin, živočichů a mokřadních biotopů. 50°50′1″ s. š., 14°9′20″ v. d.
6104 PP Sojčí rokle PP Sojčí rokle &0000000000000003.4905003,4905
Kategorie „Sojčí rokle“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sojčí rokle“ na Wikimedia Commons
Cenný geomorfologický útvar pískovcové rokle s výskytem významné populace vláskatce tajemného a dubohabrovým a suťovým lesem přírodě blízkého charakteru 50°48′28″ s. š., 14°23′5″ v. d.
2260 Doubice od severu PR Spravedlnost &0000000000000011.16000011,16
Kategorie „Spravedlnost (Lužické hory)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Spravedlnost (Lužické hory)“ na Wikimedia Commons
Suťová jilmojasanová javořina a bohatá jedlobučina, významné bylinné patro se vzácnými a zvláště chráněnými rostlinami. 50°52′47″ s. š., 14°28′1″ v. d.
1753 PR Stará Oleška PR Stará Oleška &0000000000000010.81000010,81
Kategorie „Category:Stará Oleška (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Category:Stará Oleška (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Zachovalá část rybníka s litorálními porosty s bohatou květenou a zvířenou. 50°47′51″ s. š., 14°20′15″ v. d.
423 PP Stříbrný roh PP Stříbrný roh &0000000000000006.8600006,86
Kategorie „Stříbrný roh“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stříbrný roh“ na Wikimedia Commons
Ochrana staré přirozené bučiny na čedičovém vrcholu. 50°41′1″ s. š., 14°13′0″ v. d.
424 Rozhledna na hoře Studenec PR Studený vrch &0000000000000113.310000113,31
Kategorie „Studenec (mountain)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Studenec (mountain)“ na Wikimedia Commons
Ochrana druhově bohatých lesních porostů charakteru květnatých i acidofilních bučin, suťových lesů a rozsáhlých ploch volných suťových polí na výrazném čedičovém vrchu. 50°49′50″ s. š., 14°27′18″ v. d.
1785 Pohled na rybník Světlík v červenci 2018 PR Světlík &0000000000000065.75000065,75
Kategorie „Světlík (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Světlík (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ornitologická lokalita (migrační cesta tažných ptáků), vodní plochy s navazující litorální vegetací , vlhké, zrašeliněné a podmáčené louky s ohroženými a vzácnými druhy rostlin a živočichů, keřovité porosty vrb, hnízdiště vodních a mokřadních ptáků 50°53′50″ s. š., 14°33′9″ v. d.
488 Vápenka PR Vápenka &0000000000000012.09000012,09
Kategorie „Vápenka (Krásná Lípa)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vápenka (Krásná Lípa)“ na Wikimedia Commons
Ochrana druhově bohatých lesních porostů charakteru květnatých bučin na vyvlečené kře jurských vápenců. Vápenka je významnou geologickou lokalitou na lužickém přesmyku, stýkající se zde všechny hlavní geologické jednotky severních Čech. Stará důlní štola slouží pro přezimování netopýrů. 50°53′47″ s. š., 14°28′43″ v. d.
774 Velký rybník PR Velký rybník &0000000000000103.720000103,72
Kategorie „Velký rybník(nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velký rybník(nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Vodní plocha s navazujícími litorálními porosty rákosu, vlhké, zrašelinělé a podmáčené louky s výskytem ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů, mokřadní olšiny, keřovité porosty vrb, významná migrační cesta tažných ptáků 50°53′22″ s. š., 14°31′47″ v. d.
1642 Vrabinec PR Vrabinec &0000000000000008.7700008,77
Kategorie „Vrabinec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vrabinec“ na Wikimedia Commons
Výrazná skalní dominanta Verneřického středohoří 50°42′41″ s. š., 14°12′45″ v. d.
2016 Přírodní rezervace Za pilou PR Za pilou &0000000000000001.0700001,07
Kategorie „Za pilou (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Za pilou (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Slatinné louky s výskytem ohrožených druhů mokřadní flóry. 50°48′45″ s. š., 14°20′56″ v. d.
533 Zlatý vrch NPP Zlatý vrch &0000000000000003.6000003,60
Kategorie „Zlatý vrch (657 m)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zlatý vrch (657 m)“ na Wikimedia Commons
Čedičový pahorek s lomovou stěnou 30 m vysokou, odkrývající sloupcovitou odlučnost horniny. 50°49′19″ s. š., 14°27′54″ v. d.

Zrušená chráněná území Editovat

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
642 PR Babylon &0000000000000018.46000018,46 Autochtonní porosty buku a borovice. Nacházela se v I. zóně národního parku České Švýcarsko, začleněna pod správu národního parku. 50°52′18″ s. š., 14°22′50″ v. d.
595   PP Nad Dolským mlýnem &0000000000000001.2700001,27
 
Kategorie „Nad Dolským mlýnem“ na Wikimedia Commons
Ochrana rašeliniště s rojovníkem bahenním na artézském prameni v pískovcích. 50°51′7″ s. š., 14°20′11″ v. d.
596   PR Ponova louka &0000000000000013.55000013,55
 
Kategorie „Ponova louka“ na Wikimedia Commons
Zbytek autochtonního bukového porostu. Zrušena k 1. květnu 2007. Nacházela se v I. zóně národního parku České Švýcarsko, začleněna pod správu národního parku. 50°53′6″ s. š., 14°19′33″ v. d.

Reference Editovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.