Seznam chráněných území v okrese Bruntál

Seznam chráněných území v okrese Bruntál

Toto je seznam chráněných území v okrese Bruntál aktuální k roku 2010, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Bruntál.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
3408 Břidličná PR Břidličná &0000000000000651.980000651,98
Kategorie „Břidličná (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Břidličná (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kryogenní geomorfologické útvary (skály, kamenné proudy, kamenná moře, polygonální půdy), subalpínské a lesní biotopy klimaxových smrčin a (smrkových) bučin s prameništi a s výskytem vzácných a silně a kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů 50°1′27″ s. š., 17°11′1″ v. d.
2206 PR Džungle PR Džungle &0000000000000009.9500009,95
Kategorie „Džungle (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Džungle (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Zachování zbytků porostů tvrdého luhu-dubového lužního lesa se starými duby, měkkého vrbo-olšového luhu, rozsáhlých ostřicových mokřadů jako stálého biotopu chráněných obojživelníků, druhově pestré ornifauny a dále bohaté populace sněženky podsněžníku. 50°18′14″ s. š., 17°43′33″ v. d.
2086 PR Franz-Franz &0000000000000018.79000018,79 Pozůstatek pralesovitého typu porostu se zvláště chráněnými druhy fauny; zimoviště vrápence malého 49°58′41″ s. š., 17°16′57″ v. d.
5326 NPP Javorový vrch &0000000000000084.15000084,15 Komplex bývalého středověkého podpovrchového rudného dolu, včetně všech jeho podzemních i povrchových částí tvořících významný geologický profil v komplexu hornin vrbenské série a též biotop společenstva letounů (Chiroptera), včetně jejich populací, a fragment květnaté bučiny na povrchu ve východní části masivu Hrubého Jeseníku a typy přírodních stanovišť a druhy 50°2′55″ s. š., 17°17′44″ v. d.
1306 interiér lesa v PR Jelení bučina PR Jelení bučina &0000000000000025.55000025,55
Kategorie „Jelení bučina“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jelení bučina“ na Wikimedia Commons
Pralesovitý porost buku, klenu a smrku 50°6′38″ s. š., 17°17′49″ v. d.
83 CHKO Jeseníky CHKO Jeseníky &0000000000074000.00000074 000
Kategorie „CHKO Jeseníky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Jeseníky“ na Wikimedia Commons
50°2′37″ s. š., 17°12′37″ v. d.
163 okraj PR Karlovice - sever PR Karlovice - sever &0000000000000042.35000042,35
Kategorie „Karlovice - sever“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Karlovice - sever“ na Wikimedia Commons
Ochrana unikátního zachovalého porostu s autochtonním jesenickým modřínem. 50°7′27″ s. š., 17°24′22″ v. d.
1192 PR Krasovský kotel &0000000000000011.46000011,46 Lesní mokřadní louka s hojným výskytem mečíku střechovitého 50°6′53″ s. š., 17°32′23″ v. d.
1193 PR Kunov &0000000000000004.1600004,16 Bohatá lokalita pérovníku pštrosího 50°2′33″ s. š., 17°30′28″ v. d.
1915 Lávový proud u Meziny PP Lávový proud u Meziny &0000000000000001.2200001,22
Kategorie „Lávový proud u Meziny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lávový proud u Meziny“ na Wikimedia Commons
Láva Venušiny sopky se sloupcovitou odlučností čediče a vyrostlicemi olivínu 49°57′27″ s. š., 17°29′15″ v. d.
215 Liptaňský bludný balvan PP Liptaňský bludný balvan &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
Kategorie „Liptáňský bludný balvan“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Liptáňský bludný balvan“ na Wikimedia Commons
Ochrana bludného balvanu jako významného dokladu kontinentálního zalednění severní Moravy. 50°12′49″ s. š., 17°35′52″ v. d.
2105 PR Mokřiny u Krahulčí &0000000000000003.2400003,24 Mokřadní ekosystémy v nivě Trusovického potoka s výskytem chráněných mokřadních druhů rostlin v početných populacích. Bohatá populace kriticky ohroženého druhu starčeku bahenního. 49°48′2″ s. š., 17°22′44″ v. d.
2244 Popis obrazku PP Morgenland &0000000000000001.8300001,83
Kategorie „Morgenland“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Morgenland“ na Wikimedia Commons
Luční společenstva (mokřadní a mezofilní), na části území smíšený lesní porost. 50°1′51″ s. š., 17°19′33″ v. d.
2009 PR Niva Moravice &0000000000000041.98000041,98 Zachování přirozeného charakteru území a biotopu pro život chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, zejména pro hnízdící a migrující ptactvo, a dále vytvoření podmínek pro jejich další existenci a rozšiřování. 49°57′58″ s. š., 17°19′51″ v. d.
283 PR Oblík u Dívčího hradu PP Oblík u Dívčího hradu &0000000000000000.0900000,09
Kategorie „Oblík u Dívčího Hradu“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Oblík u Dívčího Hradu“ na Wikimedia Commons
Ochrana detersní činnosti obnaženého výchozu tzv. uhelného vápence moravsko-slezského kulmu, který má statigrafický a paleontologický význam. Hlavním důvodem ochrany je vlastní výchoz v několika čočkovitých polohách o mocnosti 3 - 5 cm v šedozelených jílovitých břidlicích s hojným výskytem zkamenělin lilijic, korálů, hlavonožců a ramenonožců. 50°14′57″ s. š., 17°37′47″ v. d.
5796 PP Osoblažský výběžek - Pavlovický rybník I. PP Osoblažský výběžek &0000000000000067.08330067,0833
Kategorie „Osoblažský výběžek (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Osoblažský výběžek (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kuňka ohnivá. 50°17′42″ s. š., 17°41′46″ v. d.
1357 Pod Jelení studánkou PR Pod Jelení studánkou &0000000000000147.610000147,61
Kategorie „Pod Jelení studánkou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Jelení studánkou“ na Wikimedia Commons
Unikátní lokalita mravenců, s vysokou hustotou mravenišť 50°1′27″ s. š., 17°12′25″ v. d.
1307 Praděd NPR Praděd &0000000000002031.0000002 031
Kategorie „Praděd“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Praděd“ na Wikimedia Commons
Komplex přirozených společenstev lesů, pastvin a holí nejvyšších partií Jeseníků 50°4′54″ s. š., 17°13′41″ v. d.
1358 PR Pstruží potok &0000000000000023.19000023,19 Prameniště a mokřady s typickou vegetací, tokaniště tetřívka obecného 49°57′ s. š., 17°13′3″ v. d.
345 NPP Ptačí hora &0000000000000017.46000017,46 Ochrana porostu s původním autochtonním jesenickým modřínem v bohaté bučině. 50°1′45″ s. š., 17°32′37″ v. d.
1191 Celkový pohled na PR v červenci 2023 PR Pustá Rudná &0000000000000001.9200001,92
Kategorie „Pustá Rudná (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pustá Rudná (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Svahové louky s teplomilnou květenou, např. lilií cibulkonosnou 50°4′44″ s. š., 17°24′9″ v. d.
355 PR Radim &0000000000000019.25000019,25 Ochrana zbytku jedlobučiny s autochtonním jesenickým modřínem na suti. 50°5′31″ s. š., 17°34′25″ v. d.
367 Podmáčená louka na lokalitě NPR Rašeliniště Skřítek &0000000000000166.650000166,65
Kategorie „Rašeliniště Skřítek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašeliniště Skřítek“ na Wikimedia Commons
Ochrana vrchovištního rašeliniště prameništního typu s charakteristickými rostlinnými a živočišnými společenstvy. 49°59′33″ s. š., 17°9′39″ v. d.
1916 Razovské tufity PP Razovské tufity &0000000000000001.0600001,06
Kategorie „Razovské tufity“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Razovské tufity“ na Wikimedia Commons
Umělý odkryv subakvatického čedičového komplexu 49°54′51″ s. š., 17°31′20″ v. d.
368 Rešovské vodopády NPR Rešovské vodopády &0000000000000071.61000071,61
Kategorie „Rešovské vodopády“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rešovské vodopády“ na Wikimedia Commons
Ochrana geomorfologického fenoménu skalního kaňonu s vodopády spolu s ochranou význačných starých přirozených porostů na okolních skalách a sutích s typickou květenou a zvířenou. 49°52′58″ s. š., 17°12′33″ v. d.
2245 PR Růžová &0000000000000024.81000024,81 Mokřadní ekosystémy podél pramenného úseku Růžového potoka, v nichž se vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin. 49°57′57″ s. š., 17°15′27″ v. d.
2136 okraj PR Skalní potok PR Skalní potok &0000000000000197.630000197,63
Kategorie „Přírodní rezervace Skalní potok“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přírodní rezervace Skalní potok“ na Wikimedia Commons
Zvláštní ochrana lesních porostů v 5. a 6. lesním vegetačním stupni, z nichž některé se přibližují přirozené struktuře lesa, nebo mají až pralesovitý charakter. Výskyt vzácných ptačích druhů. Raritou je jediný zachovalý exemplář tisu červeného v CHKO Jeseníky. 50°7′43″ s. š., 17°17′29″ v. d.
393 Skalské rašeliniště PR Skalské rašeliniště &0000000000000045.50000045,50
Kategorie „Skalské rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skalské rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Ochrana rašeliniště přechodného typu s prvky vrchovištními, horskými a slatinnými. 49°55′9″ s. š., 17°12′30″ v. d.
krajinný rámec hradu Sovince PřP Sovinecko &0000000000019910.00000019 910
Kategorie „Nature Park Sovinecko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature Park Sovinecko“ na Wikimedia Commons
Zachování typického ráz krajiny a lesní porosty s dochovanou strukturou a dřevinnou skladbou blízkou původním porostům, na které je vázána řada zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 49°50′16″ s. š., 17°14′42″ v. d.
1190 PP Staré hliniště na konci března 2024 PP Staré hliniště &0000000000000004.3900004,39
Kategorie „Staré hliniště“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Staré hliniště“ na Wikimedia Commons
Ochrana ohrožených druhů rostlin a živočichů. 50°6′35″ s. š., 17°41′38″ v. d.
1305 PR Suchý vrch &0000000000000049.56000049,56 Křemencové skály se sutěmi a přirozeným lesním porostem, paleontologické naleziště 50°9′23″ s. š., 17°20′50″ v. d.
2246 U Slatinného potoka PR U Slatinného potoka &0000000000000005.3800005,38
Kategorie „U Slatinného potoka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Slatinného potoka“ na Wikimedia Commons
Mokřadní ekosystémy podél pramenného úseku Slatinného potoka, v nichž se vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin 49°58′17″ s. š., 17°12′14″ v. d.
472 Uhlířský vrch PP Uhlířský vrch &0000000000000003.7000003,70
Kategorie „Uhlířský vrch (natural monument, Bruntál District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Uhlířský vrch (natural monument, Bruntál District)“ na Wikimedia Commons
Jedna z našich nejmladších sopek s uměle odkrytým profilem 49°58′19″ s. š., 17°26′25″ v. d.
2078 PR Velký Pavlovický rybník PR Velký Pavlovický rybník &0000000000000030.76000030,76
Kategorie „Velký Pavlovický rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velký Pavlovický rybník“ na Wikimedia Commons
Zachování vodních a mokřadních ekosystémů jako významných biotopů pro hnízdící a migrující ptactvo, obojživelníky a dále vytvoření podmínek pro jejich další existenci a rozšiřování. 50°18′2″ s. š., 17°41′36″ v. d.
502 Velký a Malý Roudný NPP Velký Roudný &0000000000000081.00000081,00 Tvarově dokonale vyvinutý stratovulkán 49°53′24″ s. š., 17°31′24″ v. d.

Zrušená chráněná území

editovat
Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1359 PP Štola pod Jelení cestou &-1000000000000000.0300000,03 Bývalý rudný důl - největší zimoviště netopýrů na severní Moravě 50°2′54″ s. š., 17°17′42″ v. d.

Reference

editovat
  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.