Sedm ctností

filosofický koncept, protiklad sedmi hlavních hříchů

Sedm ctností je koncept, vycházející z poemy Aurelia Prudentia Clementa Psychomachia z 5. století. Popsal boj ctností a hříchů. Podle tohoto ve středověku populárního díla se také stalo sedm ctností protipólem sedmi hlavních hříchů (neřestí).

João Zeferino da Costa: Štědrost, 1872, olej na plátně

Podle jiného výkladu je sedm ctností sestavou čtyř kardinálních ctností, jež jsou ctnostmi božskými, a to moudrosti/zkušenosti (latinsky prudentia), spravedlnosti (iustitia), mírnosti/uměřenosti (temperantia) a statečnosti/síly (fortitudo) podle Cicerona, systemizovaných středověkými teology, v díle svatého Ambrože a vSummě Tomáše Akvinského, se třemi ctnostmi lidskými, jimiž jsou Víra (Fides), Naděje (Spes) a láska (Caritas).

Nechybí ani interpretace osmi základních ctností, jaké zobrazil sochař Giovanni di Balduccio (1336-1339) v kapli Portinari v bazilice sv. Eustorgia v Miláně na hrobce svatého dominikána Petra z Verony jako pilíře jeho života.

Sedm ctnostíEditovat

Pokora (Humilitas)Editovat

Lidskost, skromnost, nesobeckost, mající respekt. Mít důvěru, když se očekává, nikoliv neúměrně velebit sám sebe. Je to pocit, kdy si člověk uvědomuje vlastní nedokonalost či závislost na někom. Vyrůstá z pocitu vlastní slabosti a nedokonalosti vzhledem k požadavkům vyšších bytostí.

Štědrost (Caritas)Editovat

Láska, charita, velkorysost, ochota dávat, uskutečňování šlechetných myšlenek nebo činů, soucit. Štědrost je vyváženým středem mezi rozhazovačností a lakomstvím. Potlačená chamtivost a egoismus. Nepřítomnost žádostivosti a neulpívání na vnímaném objektu.

Přejícnost (Benevolentia)Editovat

Laskavost, lidskost, obdiv, charita, soucit, přátelství bez předsudku a bez příčiny.

Mírumilovnost (Patientia; jindy Prudentia)Editovat

Trpělivost, schopnost snášet, otužilost, shovívavost, vyrovnanost. Shovívavost a odolnost snášet utrpení dosažené sebeovládáním, umírněností a zdrženlivostí. Vyřešení konfliktu mírumilovně, i když se druhá strana uchýlí k násilí. Schopnost odpustit, smilovat se nad hříšníky. Laskavost je vyvážený střed mezi hněvem a slabošstvím. Prudentia znamená opatrnost a obezřetnost, bývá zobrazena s dvěma hlavami či se zrcadlem, což symbolizuje, že se ohlíží do minulosti i do budoucnosti.

Cudnost (Castitas)Editovat

Zahrnuje přísnou mravní čistotu, prospěšnost a dosažení čistoty myšlenky pomocí vědomého zdokonalování. Cudnost, zdrženlivost, bezúhonnost, čistota duše. (Obzvlášť ve vztahu k pohlavnímu životu.)

Střídmost (Temperantia)Editovat

Sebekontrola, zdrženlivost a umírněnost, vnímání plnou myslí, sebeovládání, „uzda“.

Činorodost (Industria; jindy Fortitudo)Editovat

Úsilí, pracovitost, píle, přičinlivost, iniciativa. Horlivá a důkladná přirozenost v činění a konání. Energická pracovní morálka. Hospodařit dobře s časem, sledovat vlastní činnosti a vyvarovat se lenivosti.

Osm soch ctností nese hrobku sv. Petra z VeronyEditovat

Tři ctnosti podle Giotta v kapli Scrovegniů v PadověEditovat

Další příklady výtvarných dělEditovat

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat