Romulus a Remus

Na tento článek je přesměrováno heslo Romulus. Další významy jsou uvedeny na stránce Romulus (rozcestník).

Romulus a Remus byla podle pověsti dvojčata, která založila Řím. Bratři byli syny boha války Marta a pozemské ženy Rhey Silvie. Po narození byli vhozeni do řeky Tibery, odkud je před smrtí zachránila vlčice. Ta žila na Palatinském pahorku. Odchovala obě děti. Později byla dvojčata nalezena pastýřem, který je pojal za své syny a společně s manželkou oba chlapce vychoval až do jinošských let.

Kapitolská vlčice, socha vlčice kojící Romula a Rema

Oba chlapci po celou dobu dospívání u pastýře hlídali stáda a za způsobené škody na stádech vládce Numitora byli před něj předvedeni a měli si odpykat trest. U Numitora jim byla sdělena pravda o jejich královském původu (jejich skutečná matka byla dcera současného vládce) a oba bratři ihned chtěli vládnout. Rozhodli se tedy, že založí společně nové město na návrší Palatinu. Podle pradávných zvyků vyhloubili pomocí pluhu hlubokou brázdu, která byla několikrát přerušena. Brázda symbolizovala v té době příkop pro obranu, vyoraná a navršená hlína z brázdy představovala hradbu a přerušení představovalo brány. Po vyznačení města jim však chybělo jméno města a podle legend v této době vznikl mezi bratry nesmiřitelný boj o názvu města. Vypráví se, že Romulus v době nejtěžších sporů stál uprostřed vyznačeného místa a Remus na znamení dobytí hradeb snadno vyoranou brázdu překročil. Mezi bratry došlo ke sporu, kdy Remus byl Romulem zabit a na počest vítěze bylo nové město pojmenováno Roma (Řím).

Romulus vystavěl město a založil počátky jeho slávy. Do svého města přijímal mnoho a mnoho lidí bez rozdílu společenského postavení. Jeho obyvatelé však byli převážně muži. Romulus vyslal posly k mnoha místním kmenům s návrhy manželských svazků, ale bez úspěchu. Uspořádal slavnostní hry na počest boha Neptuna Consa a pozval na ně sousedy. Romulus věděl, že muži kmene Sabinů přivedou mnoho svých žen a dcer. Svolal tedy muže a vysvětlil jim, jak problém vyřešit. Když byla zábava v nejlepším, Římané se zmocnili všech mladých sabinských žen. Každý si ponechal ženu, kterou se mu podařilo unést. Sabinové byli přinuceni odejít, ale slibovali, že se pomstí. Také ženy byly rozzlobené a odhodlané Římanům odolávat. Přišel mezi ně dokonce sám Romulus a ujišťoval je, že římští muži se k nim budou chovat s veškerou úctou a taktem a budou se snažit získat si jejich lásku. Za nějaký čas, zejména když začaly rodit děti, se sabinské ženy postupně naučily své manžely milovat. Nicméně jejich otce a manžele zuřivost neopustila. Sebrali vojsko a Řím napadli. Podařilo se jim dostat se do města a utkali se muž proti muži v rozhodující bitvě. Sabinské ženy, rozervané mezi láskou k rodinám, v nichž vyrostly, a nově nalezenou láskou k manželům a otcům svých dětí, se nedokázaly smířit s vyhlídkou na masakr. Roztrhly si šaty, rozpustily vlasy a běžely mezi obě vojska. Prosily válčící strany, aby boj zastavily. Střetnutí okamžitě skončilo. Římští i sabinští vůdcové sjednali příměří a obě strany se spojily do jediného státu, jehož hlavním městem byl Řím.

Když se město rozrostlo do velké rozlohy a dostatečně se zalidnilo, položil Romulus základy práva, a aby se mu nevymkla vláda z rukou, vytvořil fyzické znaky své moci: purpurový plášť, trůn, čelenku s Jovovým znakem. Zároveň společnost rozdělil na dvě společenské vrstvy: patricije (otce) a plebejce (lid) a položil základy senátu jako svého poradního orgánu.

Romulova smrt je opředena mnoha legendami a nejsou o ní historicky doložitelné zmínky. Podle jedné z mnoha legend byl vzat zaživa do nebe přímo svým otcem Martem.

Externí odkazyEditovat