Riemannův integrál

Riemannův integrál je v matematice určitý integrál, jehož definice je založena na geometrické interpretaci plochy pod křivkou.

Historie editovat

Jeho základní myšlenka byla známa již starým Řekům, kteří jejím užitím dokázali počítat obsahy a objemy některých geometrických objektů (například jehlanu, kužele či koule). Pojmenován byl po německém matematikovi Bernhardu Riemannovi. Jeho definice umožňuje jeho použití pouze u funkcí jedné nezávisle proměnné. Pokud existuje Riemannův integrál dané funkce, pak o funkci říkáme, že je Riemannovsky integrovatelná. V zobecnění pro vícerozměrné případy byl nahrazen Lebesgueovým integrálem.

Motivace editovat

 
Plocha pod grafem funkce.
 
Pokrytí plochy obdélníky pro horní součet.
 
Pokrytí plochy obdélníky pro dolní součet.

Definice Riemannova integrálu vychází z intuitivní představy měření obsahu plochy pod grafem funkce. Má-li se přibližně zjistit tento obsah, provede se to v praxi pokrytím téměř celé měřené plochy útvary o známém obsahu tak, aby nepřesahovaly hranici měřené plochy a vzájemně se nepřekrývaly. Po sečtení obsahů všech vložených útvarů vznikne číslo, které je zřejmě menší než obsah měřené plochy — dolní odhad. Obdobně pokrytím celé měřené plochy útvary o známém obsahu vznikne — horní odhad. Obsah měřené plochy pak leží mezi dolním a horním odhadem. Bude-li se používat k pokrývání plochy stále menších a menších útvarů, pak je možné oba odhady stále zpřesňovat, až teoreticky při pokrytí plochy nekonečně mnoha nekonečně malými útvary bude horní i dolní odhad roven stejnému číslu — obsahu plochy. Pro jednoduchost se při zavádění Riemannova integrálu používají za ony útvary, jimiž se plocha pokrývá, obdélníky se stranami rovnoběžnými s osami soustavy souřadnic.

Definice editovat

Uvedeme dvě definice Riemannova integrálu. První definice pochází od Bernharda Riemanna. Druhá definice pochází od Gastona Darbouxe. Obě definice jsou ekvivalentní. To znamená, že funkce je integrovatelná podle Darbouxovy definice, právě když je integrovatelná podle Riemannovy definice a hodnota integrálu podle obou definic je shodná. Z Darbouxovy definice lze snadněji odvodit některé důležité vlastnosti Riemannova integrálu, proto se v literatuře vyskytuje častěji. Obě definice užívají pojem dělení   intervalu   definovaný (n+1)-ticí   takovou, že  . Každá funkce, která je na daném intervalu po částech spojitá, je na tomto intervalu také integrovatelná.

Riemannova definice editovat

 • Dělením body intervalu   nazýváme takovou dvojici  , kde   a  , že platí   pro  , kde   a  .
 • Riemannovu sumu funkce   na intervalu   s dělením body   definujeme jako:
 .
 • Normu dělení   definujeme jako:
 , normou dělení   tedy rozumíme délku nejdelšího intervalu v  .
 • Řekneme, že funkce   má na intervalu   Riemannův integrál  , pokud pro každé   existuje   takové, že pro každé dělení body   intervalu   platí, že:
 , tj.  .

Darbouxova definice editovat

 • Horní součet pro funkci   a dělení   intervalu   definujeme jako:
 .
 • Horní Riemannův integrál funkce   od   do   definujeme takto:
 .
 • Dolní součet pro funkci   a dělení   intervalu   definujeme jako:
 .
 • Dolní Riemannův integrál funkce   od   do   definujeme takto:
 .

Riemannův integrál funkce   od   do  , za předpokladu rovnosti horního a dolního Riemannova integrálu, definujeme takto:

 ,

kde symbolem   resp.   označujeme supremum resp. infimum a   je množina všech dělení   intervalu  .

Vlastnosti editovat

 • Mějme funkce   integrovatelné na intervalu  . Pak platí
 ,
kde   jsou konstanty. Na daném intervalu je tedy integrovatelná také funkce  .
 • Integrovatelná je také funkce  , přičemž platí
 .
 • Také funkce   je integrovatelná, avšak
 .
Pokud je funkce   na intervalu   kladná a zdola ohraničená nebo záporná a shora ohraničená, tedy  , pak je integrovatelná také funkce  .
 • Zvolíme-li na intervalu   bod   takový, že  , pak lze psát
 .
 • Vzájemná záměna mezí intervalu, na němž integrujeme, vede ke změně znaménka integrálu, tzn.
 .
 • Pokud pro všechna   platí  , pak
 .
Pokud navíc alespoň v jednom bodě  , v němž je funkce   spojitá, platí také  , pak
 .
 • Je-li funkce   na intervalu   spojitá a současně platí  , pak v celém intervalu   platí  .
 • Je-li na intervalu    , pak platí také
 .
 • Je-li na intervalu   funkce   omezená, tzn.  , kde   jsou konstanty, a funkce  , pak platí nerovnosti
 .
 • Funkce  , které jsou spojité na  , splňují tzv. Schwarzovu nerovnost
 .
 • Můžeme definovat funkci   proměnné   vztahem
 .
Funkce   je spojitou funkcí proměnné   a v každém bodě, v němž je   spojitá, má   derivaci, přičemž platí
 .
 • Podobně lze definovat funkci
 ,
pro jejíž derivaci dostaneme
 .
 • Pokud je funkce   pro všechny body  , pak hodnota integrálu   je rovna obsahu plochy, jejíž obvod tvoří osy  , funkce   a rovnoběžky s osou  , které mají rovnice  .
Je-li např. na intervalu     a na intervalu    , pak plocha obrazce ohraničeného křivkou   není rovna hodnotě integrálu  , ale součtu integrálů  .
 • Je-li funkce   spojitá na   a   je na tomto intervalu její libovolná primitivní funkce, pak platí (viz Newtonův integrál)
 .

Literatura editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat