Radiologický asistent

Radiologický asistent je zdravotník (nelékařský zdravotnický pracovník). Pracuje na klinikách, odděleních nebo ambulantních pracovištích radiologie, radioterapie a nukleární medicíny. V současnosti je v České republice v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu registrováno téměř 3 700 radiologických asistentů (nejpočetnějším oborem je Všeobecná sestra – přes 107 tis. registrovaných pracovníků).

Všeobecný popis činnostiEditovat

Radiologický asistent bývá označován také jako radiologický nebo rentgenový laborant. Je to nelékařský zdravotnický pracovník. Uplatní se v oborech radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny.

V radiodiagnostice zajišťuje vlastní diagnostické vyšetření a získání obrazové dokumentace z něj. Technicky zajišťuje vyšetření a manipulaci s přístroji. Při náročnějších intervenčních výkonech asistuje lékaři – radiologovi.

V radioterapii je zodpovědný především za precizní provedení ozáření požadované oblasti. Obsluhuje ozařovací přístroje. Podílí se na plánování radioterapie, při intervenčních výkonech asistuje lékaři – radiačnímu onkologovi.

Odborná definice činnosti dle zákonaEditovat

Za výkon povolání radiologického asistenta se považuje zejména provádění radiologických zobrazovacích i kvantitativních postupů, léčebné aplikace ionizujícího záření a specifické ošetřovatelské péče poskytované v souvislosti s radiologickými výkony. Radiologický asistent provádí činnosti související s radiační ochranou a ve spolupráci s lékařem se podílí na diagnostické a léčebné péči.

RadiodiagnostikaEditovat

RadioterapieEditovat

 • Provádí plánovací CT vyšetření na CT simulátoru (=simulace)
 • Podílí se na plánování radioterapie s radiologickým fyzikem a radiačním onkologem
 • Zaměřuje isocentrum na CT simulátoru a zakresluje ozařovací značky na tělo pacienta (=resimulace)
 • Ukládá pacienta do ozařovací polohy
 • Obsluhuje ozařovací přístroje a provádí na nich ozařování v podobě:
 • Zhotovuje verifikační snímky pro ověření ozařovací polohy
 • Zodpovídá za precizní provedení ozáření dle ozařovacího protokolu, vede ozařovací dokumentaci a sleduje plnění ozařovacího plánu

Nukleární medicínaEditovat

Odborná způsobilost k výkonu povoláníEditovat

O odborné způsobilosti k výkonu práce radiologického asistenta se vyjadřuje zákon č.96/2004 Sb. O nelékařských zdravotnických povoláních. Ten uvádí, že: "Odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického asistenta se získává absolvováním akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu radiologických asistentů nebo tříletého studia v oboru diplomovaný radiologický asistent na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005, nebo střední zdravotnické školy v oboru radiologický laborant, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997.

Náplň práce radiologického asistentaEditovat

Katalog prací 222/2010 Sb. O katalogu prací ve veřejných službách a správě uvádí práce v třídách:

8. platová třída

 • Provádění radiologických zobrazovacích postupů při lékařském ozáření, provádění statických zobrazovacích postupů v nukleární medicíně a provádění léčebných ozařovacích technik pod odborným dohledem. Poskytování specifické ošetřovatelské péče poskytované v souvislosti s aplikací lékařského ozáření pod odborným dohledem.

9. platová třída

 • Provádění základních zobrazovacích a terapeutických výkonů v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně bez odborného dohledu, poskytování specifické ošetřovatelské péče bez odborného dohledu.
 • Hodnocení a korigování projekčních a expozičních odchylek rentgenogramů, zpracovávání potřebné obrazové dokumentace, asistence při skiaskopicko-skiagrafických vyšetřeních.
 • Provádění specializovaných zobrazovacích a terapeutických výkonů v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně pod odborným dohledem.

10. platová třída

 • Provádění specializovaných zobrazovacích a terapeutických výkonů v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně bez odborného dohledu.
 • Provádění specializovaných činností na lineárních urychlovačích a asistence při intervenčních výkonech brachyterapie.
 • Provádění jednofotonové emisní výpočetní tomografie, pozitronové emisní tomografie, navrhování pracovních parametrů přístrojů a provádění zaměření vyšetření a provádění lokalizace cílového objemu.

11. platová třída

 • Provádění nejnáročnějších specializovaných diagnostických a terapeutických výkonů v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně bez odborného dohledu na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, například zobrazovacích postupů v rámci intervenčních radiologických a kardiologických výkonů, navigační, perioperační a spektroskopické magnetické rezonance, vyšetření srdce magnetickou rezonancí nebo počítačovou tomografií, screeningové diagnostické mamografie v akreditovaných centrech, radiologických zobrazovacích postupů pro plánování a ověřování léčby, plánování léčby, provádění zobrazovacích postupů pomocí hybridních diagnostických technologií v nukleární medicíně.
 • Vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba nebo jako osoba s přímou odpovědností za radiační ochranu na radiologických pracovištích. Metodické usměrňování oboru. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru.

Externí odkazyEditovat