Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova je strategický dokument platný pro programové období 2014-2020, který připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s partnery na základě usnesení vlády České republiky ze dne 28. listopadu 2012. Účelem progamu je stanovit strategii, priority a opatření pro účinné a efektivní využívání prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v České republice. Administrací programu byl pověřen Státní zemědělský intervenční fond.

Cíle programu editovat

PRV k těmto cílům přispívá prostřednictvím níže uvedených šesti následujících priorit Unie pro rozvoj venkova:

  • podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
  • zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů
  • podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství
  • obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím
  • podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu
  • podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Tyto priority ve vazbě na tři cíle Společné zemědělské politiky se soustředí na udržitelný rozvoj v sektoru zemědělství, potravinářství a lesnictví, jakož i na rozvoj venkova jako takového. Zahrnují průřezově oblast přenosu znalostí a inovací, účelného a účinného hospodaření s přírodními zdroji a opatření vůči změnám klimatu.

Realizace Programu rozvoje venkova přispěje k naplňování cílů Společné zemědělské politiky a Strategie Evropa 2020.

Financování editovat

Evropská unie na roky 2017 až 2013 vyčlenila 3,6 miliardy Euro, rozvržených do čtyř os.

Jednotná míra příspěvku z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova činila 75%, zbylá část pocházela z národních zdrojů[1].

Národní subvenční program Společné zemědělské politiky
Předchůdce:
Program rozvoje venkova České republiky 2007 - 2013
20142020
Program rozvoje venkova
Nástupce:
Strategický plán Společné zemědělské politiky České republiky na období 20232027

Reference editovat

Externí odkazy editovat