Preskriptivní lingvistika

stanovování norem a směrnic pro používání jazyka

Preskriptivní lingvistika (nebo také normativní lingvistika) se týká ustanovení norem spisovného jazyka, tedy tzv. kodifikace, a to jak mluveného (ortoepie), tak psaného (ortografie) jazyka. V případě jazyka českého je regulátorem Ústav pro jazyk český AV ČR, který vydává jazykové příručky jako jsou např. Pravidla českého pravopisu. Tyto normy mají charakter doporučení, jejich porušení není trestně postižitelné.