Pražská informační služba

Někdejší Pražská informační služba, nyní Prague City Tourism (PCT) je příspěvková organizace zřizovaná Magistrátem hlavního města Prahy. Jejím primárním posláním je podpora domácího i zahraničního cestovního ruchu v hlavním městě. Organizace byla založena 1. 1. 1958 jako samostatné kulturně-informační a vzdělávací zařízení, jehož účelem byla podpora turismu v Praze.

Prague City Tourism prostřednictvím svých pěti turistických informačních center (Staroměstská radnice, Na Můstku, Václavské náměstí, Letiště Václava Havla - Terminál 1 a Terminál 2) poskytuje souhrnné informace o nabídce cestovního ruchu v Praze, zprostředkovává služby stávajícím i potenciálním návštěvníkům hlavního města, organizuje vzdělávací cykly a vycházky o historii a současnosti města pro odbornou i laickou veřejnost, vzdělává profesionální průvodce Prahou a zabezpečuje provoz Staroměstské radnice.

Stěžejní činností je však propagace a marketing Prahy pro rozvoj domácího a zahraničního cestovního ruchu jak v rámci České republiky, tak i mezinárodně. Prague City Tourism je marketingovou organizací, která opustila koncept zaměřený na encyklopedickou znalost metropole a namísto toho se stala aktivním manažerem cestovního ruchu a moderní servisní organizací.

Prague City Tourism je členem mezinárodní organizace ECM (European Cities Marketing), v rámci ČR působí v organizaci A.T.I.C. ČR (Asociace turistických informačních center České republiky). Aktivně kooperuje s profesními asociacemi cestovního ruchu doma i v zahraničí, s agenturou CzechTourism a Českými centry, MMR, zastupitelskými úřady MZV a zahraničními i domácími médii.

Vizuální stylEditovat

Prague City Tourism změnil od roku 2013 svůj dosavadní vizuální styl - dynamickým a přitom jednoznačným symbolem organizace se stal stylizovaný rozcestník, ukazatel, který pomáhá návštěvníkům i obyvatelům Prahy zorientovat se v aktuálním turistickém a kulturním dění. Zároveň Prahu znázorňuje jako křižovatku měst.

Nový komunikační styl získala i samotná destinace Praha. Česká metropole tak díky novému vizuálnímu stylu vystupuje na mezinárodní půdě jako sebevědomé, otevřené a životem pulzující město, jež nabízí nepřekonatelné zážitky. Nosným tématem destinační značky města Prahy jsou emoce, které návštěvník může pociťovat při procházce městem s unikátní architektonickou rozmanitostí budov a v široké nabídce kulturních, gastronomických a všeobecně volnočasových aktivit. Vizuální podoba destinační značky je "Praha:emoce".

Cíle Prague City TourismEditovat

Ve střednědobém časovém plánu jsou cíle Prague City Tourism následující:

  • motivace cílových skupin k opakované návštěvě Prahy (zhruba 70% návštěvníků do Prahy přijíždí poprvé (2018))
  • spoluvytváření rovnováhy mezi zájmy rezidentů, domácích a zahraničních návštěvníků
  • zlepšení návštěvnosti Prahy v nízké sezoně
  • rozšíření zóny zájmu turistů o méně exponované lokality na okraji historického centra, mimo něj a o místa v okolí Prahy
  • zlepšit image Prahy u domácích návštěvníků prostřednictvím sezonních kampaní
  • podpora prestiže destinace upozorňováním na kulturní aspekty a kvalitní nabídku (kulturní akce a místa zájmu, kvalitní gastronomie, nákupy, ad.)

Prostředky marketingové komunikaceEditovat

Mezi základní prostředky marketingové komunikace patří sociální média (Facebook v českém jazyce, Facebook v anglickém jazyce, Instagram, Twitter, Pinterest); webové stránky Prague.eu (oficiální turistický portál); tištěné tituly (brožury a mapy, které jsou distribuované v informačních centrech PIS - PCT, na veletrzích, prostřednictvím partnerských organizací a dalších subjektů); spolupráce s domácími i zahraničními médii včetně blogerů; poskytování informací, ad. v turistických informačních centrech PIS-PCT ; inzerce (outdoor, print, on-line).

Historie Pražské informační službyEditovat

Pražská informační služba vznikla 1.1.1958, avšak historie některých jejích pracovišť je mnohem delší.

Oddělení informací (dříve informací a dokumentace) existovalo již v rámci Ústřední informační služby slavnostně otevřené v červenci 1948 v budově paláce Dunaj na Národní třídě. Tato organizace vznikla po vzoru francouzské informační služby S`il vous plait. Kromě informací v této době pracoviště poskytovalo také právní porady, vyřizovalo telefonické i osobní dotazy. V průběhu několika let spadalo nejprve pod ministerstvo informací a osvěty, později pod ministerstvo školství a kultury či Dům výstavních a informačních služeb U Hybernů. Nakonec byla její působnost převedena pod Městský dům osvěty.

Teprve v rámci Pražské informační služby vznikl útvar, který zajišťoval dokumentaci a aktualizaci všeobecných faktografických informací o Praze. Ty poskytoval veřejnosti nejprve prostřednictvím turistického informačního střediska Na Příkopě (budova Živnobanky, Na Příkopě 20), později byly jeho služby posíleny pracovištěm telefonních a písemných informací. Počet turistických informačních center rostl a od roku 1995 byly spuštěny také internetové stránky www.pis.cz.

V roce 1953 začal vycházet měsíčník Přehled kulturních pořadů v Praze, který PIS hned po svém vzniku převzala. Časopis informuje Pražany i návštěvníky Prahy o aktuální kulturní nabídce v hlavním městě. Od roku 2014 je kompletní realizace Pražského přehledu kulturních pořadů v rukou soukromého vydavatele, kterého PIS - PCT jeho vydáváním pověřila.

Součástí činnosti Pražské informační služby byla také výstřižková služba, jejíž tradice v Praze začala již v roce 1929. Tehdy v metropoli vznikla pobočka středoevropské výstřižkové kanceláře ARGUS. Roku 1948 byla zlikvidována "pro nepřátelský postoj k lidově-demokratickému zřízení a pro jednostranné komerční zaměření". Vedle ARGUSu zřídilo bývalé Ministerstvo informací a osvěty již v roce 1945 jako svůj výkonný orgán informační výstřižkovou službu ORBIS. Obě fungovaly společně do roku 1948, kdy Orbis převzal i funkci Argusu. Tak byl položen základ k činnosti, která obdobně jako pracoviště informací a dokumentace byla postupně připojena k Domu výstavních a informačních služeb, poté k Městskému domu osvěty a roce 1958 k Pražské informační službě. Výstřižková služba byla pro ekonomickou nerentabilnost zrušena k 31. 12. 2007.

Vlastivědný útvar, dnes Pražská vlastivěda (kdysi Středisko vlastivědné práce), bylo zřízeno pod Městským domem osvěty. Některé jeho činnosti existují dodnes: Pražská vlastivěda organizuje kurzy pro průvodce Prahou a jejich odborné zkoušky, organizuje vycházky po zajímavých místech v Praze, po stopách významných osobností a událostí. Do roku 2006 organizoval útvar také vlastivědné zájezdy. Od počátku dodnes vlastivědný útvar také buduje knihovnu Pragensií pro průvodce a odborné spolupracovníky. 

Vlastivědný útvar měl ve správě různé pražské objekty, v nichž také zajišťoval průvodcovské služby. Kromě Staroměstské radnice byla Pražské informační službě svěřena do správy Prašná brána, Betlémská kaple (do roku 2002), Bludiště i Rozhledna na Petříně, Loreta (v roce 1963 byla předána Muzeu hl. m. Prahy), Malostranské zahrady pod Hradem (až do jejich uzavření kvůli rekonstrukci v 80. letech), kostel sv. Mikuláše na Malé Straně (počátkem 90. let církev ukončila spolupráci s PIS). Po generální rekonstrukci přibyly také věže na obou stranách Karlova mostu - Malostranská mostecká věž (obnovena v roce 1969) a Staroměstská mostecká věž. PIS veřejnosti přiblížila rovněž Dům pánů z Kunštátu a Poděbrad (odevzdáno Pražskému středisku památkové péče a ochrany přírody) a kryptu baziliky sv. Markéty v Břevnově (převzala církev). V posledních letech se velmi rozšířila praxe občasného provádění v zajímavých objektech v rámci vycházek a dnů otevřených dveří (např. Národní a Stavovské divadlo, Valdštejnský palác, Obecní dům aj.). PIS opravila a zpřístupnila veřejnosti také věž chrámu sv. Mikuláše a Ctěnický zámek.

Mezi jednu z nejdůležitějších činností PIS patřily okružní jízdy Prahou. Před rokem 1989 byla Pražská informační služba jedinou organizací, která v Praze zajišťovala okružní jízdy v češtině i v několika světových jazycích.

Útvar turistických služeb vznikl 1.1.1994 vyčleněním turistických informačních středisek z Útvaru informací a dokumentace. Hlavním posláním bylo a je poskytovat informace a zajišťovat služby cestovního ruchu. Útvar měl hlavní středisko Na Příkopě 20, které sloužilo veřejnosti  od roku 1966 do roku 2005. V roce 1989 bylo otevřeno středisko na Hlavním nádraží, roku 1991 bylo k útvaru připojeno středisko na Staroměstském nám. 22, které se z důvodů restitucí od 1. 7. 1994 přestěhovalo přímo do budovy Staroměstské radnice. Od roku 1995 do října 2015 bylo v letní sezoně otevřeno informační centrum v Malostranské mostecké věži, roku 2007 vzniklo infocentrum v Rytířské 31 ale následně bylo přesunuto na adresu Rytířská 12. V současné době provozuje PIS - PCT pět informačních center (Staroměstská radnice / Staroměstské náměstí 1; Na Můstku / Rytířská 12; Václavské náměstí / roh Štěpánské ulice; Letiště Václava Havla terminál 1 a 2). K útvaru byly v roce 1996 připojeny tlumočnické a překladatelské služby, jejichž činnost měla v organizaci také mnohaletou tradici.

Do 30.6.2012 spravovala tehdejší Pražská informační služba osm památkových objektů - Prašnou bránu (s výstavou Pražské věže), Staroměstskou radnici, Staroměstskou mosteckou věž (kde promítá krátký film Karlův most - paprsek staletími), Malostranské mostecké věže (s výstavou Na mostě o mostě), Věž chrámu svatého Mikuláše (s výstavou Hudba pražských kůrů), Bludiště na Petříně, Petřínskou rozhlednu (s výstavami Jára Cimrman, génius, který se neproslavil a Rozhledna a její historie) a zámek Ctěnice (s výstavami Za císaře pána… a Kočárovna). Aktuálně má Prague City Tourism ve své správě pouze Staroměstskou radnici, kterou v roce 2018 navštívilo 599 509 návštěvníků.

Pražská informační služba zanikla k 31. březnu 2021 a byla nahrazena městskou akciovou společností Prague City Tourism a. s., která byla založena 1. července 2018.

Prague City Tourism a. s. od 1. ledna 2021 spravuje kromě Staroměstské radnice nově i dalších sedm památkových objektů (původně ve správě Muzea hlavního města Prahy). Jedná se o Prašnou bránu, Staroměstskou mosteckou věž, Malostranské mostecké věže, Svatomikulášskou městskou zvonici, Petřínskou rozhlednu, zrcadlové bludiště na Petříně a Novomlýnskou vodárenskou věž.

Cestovní ruch v Praze za rok 2018Editovat

 
Staroměstská mostecká věž, kterou PIS - PCT spravovala do roku 2012 a poté PCT a. s. od roku 2021.

Stejně jako v předchozích letech tvořili převažující složku návštěvníci ze zahraničí, kterých Praha přivítala 6 674 368 (z hlediska počtu přenocování se jedná o země Německo, Rusko, USA, Spojené království, Itálie, ad.). Celková průměrná délka pobytu dosáhla na 2,3 noci. Informačními centry PIS - PCT prošlo 1 304 710 návštěvníků a oficiální turistické webové stránky navštívili lidé z 223 zemí a správních celků světa.

Cestovní ruch v Praze za rok 2019Editovat

Prahu v roce 2019 navštívilo 8 044 324 turistů. Zahraniční hosté tvoří 84,6% a rezidenti z ČR 15,4%. Nejvyšší počet přenocování v Praze zaujímají návštěvníci z Německa (12,5%), Ruska (8,4%), USA (7,7%), Velké Británie (6,8%), Itálie (5,7%). Průměrná délka pobytu je 2,3 noci. Počet přenocování je nejsilnější ve 3. čtvrtletí a nejslabší v 1. čtvrtletí.

Cestovní ruch v Praze za rok 2020Editovat

Dle ČSÚ navštívilo Prahu 2 178 267 návštěvníků. Cestovní ruch v Praze se tak dostal na pouhých 27% roku 2019.

Externí odkazyEditovat