Préteritum

mluvnický čas

Préteritum (z latinského praeteritum „to, co přešlo, pominulo“) je gramatický termín označující jeden z minulých časů. Vyjadřuje se jím to, co se stalo v minulosti a už nezasahuje do přítomnosti. Jeho vytvoření a užití se ale v různých jazycích může i poměrně hodně lišit.

Préteritum v různých jazycích[1] editovat

Čeština editovat

V češtině se tímto termínem označuje dnes již jediný používaný minulý čas, tzv. složené préteritum, které bylo původně perfektem.

Ostatní minulé časy (imperfektum, aorist) z českého jazyka vymizely zcela nebo se příliš nepoužívají (antepréteritum).

Příklad editovat

 • řekl jsem
 • řekl jsi
 • řekl
 • řekli jsme
 • řekli jste
 • řekli

Němčina editovat

V němčině se tímto termínem označuje jednoduchý minulý čas, na rozdíl od minulého času složeného – perfekta. Původní funkcí německého préterita bylo označení prostého minulého děje bez jakéhokoliv zřetele k současnosti nebo vidového rozlišení, což jej předurčovalo k použití zejména jako času vyprávěcího. V současnosti se však rozdíl mezi préteritem a perfektem stírá a v hovorové němčině perfektum značně převládá.

Německé préteritum se tvoří v zásadě dvěma způsoby:

 • Silná slovesa je tvoří změnou kmenové samohlásky, případně pomocí dalších změn ve kmeni:
gehenich ging „šel jsem“
stehenich stand „stál jsem“
lesenich las „četl jsem“
tragenich trug „nesl jsem“
singenich sang „zpíval jsem“
 • Slabá slovesa tvoří préteritum příponou -te:
bauenich baute „stavěl jsem“
lobenich lobte „chválil jsem“
redenich redete „hovořil jsem“

Příklad editovat

 • ich sagte
 • du sagtest
 • er sagte
 • wir sagten
 • ihr sagtet
 • sie sagten

Angličtina editovat

V angličtině se préteritum obvykle nazývá „minulý čas prostý (past simple)“.

Obvykle se préteritum tvoří jen pomocí koncovky -d nebo -ed. V případě nepravidelných sloves se mění i kořen slova.

Příklad editovat

 • I said
 • you said
 • he said
 • we said
 • you said
 • they said

Finština editovat

Ve finštině se préteritum obvykle nazývá imperfektum, což bývá matoucí. Je to jednoduchý složený čas, kterým se vyjadřují děje nemající vztah k přítomnosti.

Vytvoření správných tvarů finského préterita/imperfekta je ze všech čtyř finských časů nejsložitější. Velmi se u něj projevují výjimky ze striktních pravidel aglutinačního jazyka.

Příklad editovat

 • minä sanoin
 • sinä sanoit
 • hän sanoi
 • me sanoimme
 • te sanoitte
 • he sanoivat

Latina editovat

V normativní latinské mluvnici se pojem préteritum běžně neužívá. Jemu odpovídající minulé časy má latina dva: imperfektum vyjadřuje časy v minulosti probíhající delší dobu nebo opakovaně, tvoří se od slovesného kmene přítomného příponou -ba-; perfektum vyjadřuje děje proběhlé v minulosti jednorázově, tvoří se obměnou slovesného kmene přítomného různými příponami či změnami kmene a zvláštními koncovkami.

Španělština editovat

Ve Španělštině je Pretérito indefinido jeden z minulých časů. Tvoření je buď pravidelné nebo nepravidelné. Užívá se pro děje, které proběhly v minulosti v časově ohraničeném úseku. Mluvčí považuje tento děj za ukončený. Příklad: Gonzalo fue camionero. – Gonzalo pracoval jako řidič kamionu. (Už nepracuje)

Označení ukončených minulých dějů, které probíhají po sobě. Příklad:

 • Estudié inglés. Más tarde viajé a otros países. – Studoval jsem angličtinu. Poté jsem cestoval do jiných zemí.

Pravidelné editovat

hablar comer vivir
hablé comí viví
hablaste comiste viviste
habló comió vivió
hablamos comimos vivimos
hablasteis comisteis vivisteis
hablaron comieron vivieron

Nepravidelné – příklady editovat

decir estar hacer ir querer ser
dije estuve hice fui quise fui
dijiste estuviste hiciste fuiste quisiste fuiste
dijo estuvo hizo fue quiso fue
dijimos estuvimos hicimos fuimos quisimos fuimos
dijisteis estuvisteis hicisteis fuisteis quisisteis fuisteis
dijeron estuvieron hicieron fueron quisieron fueron

Reference editovat

 1. příklady jsou pouze v činném rodě