Právnická dvouletka

období let 1948–1950, kdy došlo v Československu k socialistické rekodifikaci práva, zejména občanského, rodinného a trestního

Právnickou dvouletkou je nazýváno období v letech 19481950, kdy došlo ke kodifikaci všech základních odvětví práva v Československu. Úkolem právnické dvouletky bylo přepracovat a kodifikovat současně celý právní řád.

Právnická dvouletka byla vyhlášena usneseními vlády 7. července a 14. července 1948, kterými byl Ministerstvu spravedlnosti zadán úkol předložit do 1. 9. 1950 návrhy zákonů ve všech oblastech právního řádu, zejména občanském a trestním. Ideovým základem pro právnickou dvouletku se stal tzv. Manifestační sjezd čsl. právníků (23. – 25. září 1949). V projevech, které byly na sjezdu předneseny, byly vytknuty nedostatky demokratického práva a stanoveny úkoly, které musí nové právo a kodifikace splňovat. Nejčastějšími chybami byly podle nich jeho nadstranickost, nadtřídnost, nepolitičnost, záruky právní jistoty, rozlišování práva na veřejné a soukromé, formalismus procesu (tj. přísné dodržování právních předpisů), liberalismus a právnické myšlení závislé u právníků na tradicích demokratického práva.

Současně byly zadány nové úkoly, které by mělo socialistické právo plnit a těmi byla: služba lidu, ochrana namířená proti nepřátelům socialismu, přizpůsobení práva potřebám společnosti. Právo mělo odstranit dualismus, mělo vyjadřovat vůli dělnické třídy, měla být vytvořena koncepce socialistického vlastnictví a jeho ochrany, důkladně omezeno soukromé vlastnictví, zjednodušeno dědické právo a rodinné právo mělo být sekularizováno. V trestním právu to pak byly zvýšená ochrana politického systému, socialistického vlastnictví a především představitelů nového režimu – veřejných činitelů. Účelovost[zdroj⁠?] a služebnost[zdroj⁠?] práva komunistického režimu byly veřejnosti prezentovány jako úsilí o zlidovění práva, odstranění jeho formalismu a nesrozumitelnosti.[zdroj⁠?]

Kodifikace přijaté během právnické dvouletky

editovat

Literatura

editovat
  • Bobek, M. – Molek, P. – Šimíček, V. (eds.): Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno, 2009, 1007 s. Dostupné online.
  • Kuklík, J. a kol.: Vývoj československého práva 1945–1989. Praha : Linde, 2009, 727 s. ISBN 978-80-7201-741-6
  • RAIS, Štefan (ed.). Za socialistické právo: manifestační sjezd čs. právníků ve dnech 23.-25. září 1949. 2. vyd. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 1949, 114 s.