Otevřít hlavní menu

Portál:Středověk/ZAJÍMAVOSTI (archiv)

Věděli jste, že ...

 • 10.04.2013 - ?
Manželka hřeší, vzdaluje-li se svému manželovi, nezachovává-li manželskou smlouvu... Všichni litujeme, že se takto odlučuješ od manžela... Vrať se ke svému muži, jinak tě k tomu podle kanonického práva přinutíme...
— z kázání arcibiskupa z Rouenu na adresu Eleonory Akvitánské]
 • 24.01.2011 - 10.04.2013

Je to lidská zrůda, zakrslík s obrovskou tučnou hlavou a drobnýma krtčíma očičkama... jeho neexistující krk, který čítá sotva palec, je další panovníkovou hanbou...(Liutprand z Cremony o císaři Nikéforovi II.)

 • 14.10.2010 - 24.01.2011

Mojžíš, Ježíš a Mohamed jsou tři podvodníci, jejichž cílem je ovládnout svět, a za tímto účelem lstivě oklamali své současníky a svedli vekerý lid... (údajná slova císaře Fridricha II.)

 • 30.03.2010 - 14.10.2010

Víš, že jsem vůdcem komunity křesťanské, jako já uznávám, že ty jsi vůdcem komunity muslimské... Zmocním-li se tvé země, bude to dar, který mi padl do rukou, jestli zvítězíš a zůstane tobě, budu ti zcela podroben. Informoval jsem tě a varoval před vojsky, která mě poslouchají, a zaplňují hory i pláně, jsou početná jako oblázky na zemi, jejich meče proti tobě vede osud... (úryvek z dopisu krále Ludvíka IX. egyptskému sultánovi)

 • 4.08.2009 - 30.03.2010

...čekalo, čekalo srdce naše s radostí na návrat Váš. K jeho uvítání rozhodly jsme se s touhou v srdci i v duši pospíšiti vstříc na místo i v den, na které jste ustanovil, že po prvé vstoupíte na pomezí Čech. Tam nechť předběhne Vás tento lístek a uvítá Vás tak v radosti a jásání vytouženého blaha, vlévaje a podněcuje nade vše milostnost drahé sladkosti, a kéž té, jež milého čeká, vrátí se stejná láska jeho, utěšující předzvěst přítomnosti toužebně očekávaného. A kéž pak i Vy sám, po němž toužíme, na vrcholu úspěchů přijdete v řečený kraj, naším objetím milý, nejmilejší... (Listy královny Kunhuty králi Přemyslovi)


 • 2.04.2009 - 4.08.2009

anglický král Jan Bezzemek během uvalení interdiktu na svou zemi nechal zatknout všechny metresy, které si vydržovali muži církve navzdory halasně hlásanému celibátu. Poškození milenci si mohli své milenky vyzvednout, pokud zaplatili za jejich propuštění příslušný poplatek..:)

 • 7.02.2009 - 2.04.2009
...dva výhonky plevele zrozeného ze semene uchvatitele Huga Kapeta
— tak nazýval Kapetovce a Anjouovce jejich současník Dante Alighieri
 • 30. 12. 2008 -7.02.2009
"Co do postupu řízení, je nutno si pamatovat, že metoda každého postupu je určována jeho cílem. Cílem úřadu inkvizice je zničení kacířství, toto nemůže být zničeno, dokud nejsou zničeni kacíři. Nadto, tito nemohou být zničeni, dokud nejsou zničeni ti, kdo je přijímají, jejich ochránci a zastánci... kacíři mohou být zničeni dvojím způsobem: za prvé, když se obrátí od kacířství k pravé katolické víře, podle Přísloví 12,7: Obrať bezbožné, a oni takoví nebudou, za druhé, když jsou odevzdáni světské soudní moci k tělesnému spálení." Bernard Gui, inkvizitor
 • 30. 11. 2008 - 31. 12. 2008
Personální unie Dánského, Norského a Švédského království existující v letech 13971523 vznikla z podnětu dánské královny Markéty I.. Do historie vztoupila jako Kalmarská unie, podle města Kalmar, kde došlo k rozhodnutí sněmu o vzniku unie.
 • 31. 10. 2008 - 30. 11. 2008
“Něco takového se stane, až bude osel létat po nebi! “

byla odpověď aragonského krále Pedra II. na nabídku opata Arnaulda Amauryho u obléhaného Carcassonne

 • 19. 9. 2008 - 31. 10. 2008
motem císaře Svaté říše římské Maxmiliána I. Habsburského (1459 - 1519) bylo Bella gerant alii, tu felix Austria nube nebo-li Jiní ať válčí, ty šťastné Rakousko se zasnubuj. Díky Maxmiliánově sňatkové politice vznikla Habsburská monarchie.
 • 5. 8. 2008 - 19. 9. 2008
Alžběta z Wittelsbachu, matka Konradina, posledního příslušníka štaufské dynastie byla zároveň matkou nám dobře známého Jindřicha Korutanského a také Alžběty, ženy Habsburka Albrechta?
 • 16. 7. 2008 - 5. 8. 2008
slezský kníže Jindřich II. Pobožný měl podle legendy na noze jedenáct prstů? Byl zabit při tatarském vpádu v bitvě u Lehnice roku 1241. Mrtvému knížeti Mongolové uřízli hlavu, narazili ji na oštěp a použili jako bojovou standartu. Z bojiště si odvezli devět pytlů uřezaných uší jako trofej....
 • 18. 4. 2008 - 16. 7. 2008
i když měl Jindřich II., francouzský král z rodu Valois, s Kateřinou Medicejskou hned čtyři přeživší syny, vystřídali Valoiské na francouzském trůně Bourboni. Po Františkovi II., Karlu IX. a Jindřichu III. usedl na francouzský trůn navarrský král Jindřich IV..
 • 16. 2. 2008 - 18. 4. 2008
prvním českým králem byl, syn knížete Břetislava I. a Jitky ze Svinibrodu, český kníže Vratislav II. Přemyslovec. Vratislav usedl na knížecí stolec po smrti bratra, knížete Spytihněva II., v roce 1061 a králem byl pak korunován 15. června 1085 na Pražském hradě. Královský titul mu za věrné služby udělil císař Jindřich IV. na dvorském sjezdu v Mohuči.
 • 16. 12. 2007 - 16. 2. 2008
27. srpna 1301 byl ve Stoličném Bělehradě (Székesfehérvár) korunován na uherského krále snoubenec Alžběty Arpádovny, dcery zesnulého uherského krále Ondřeje III.. Král Ladislav V., což bylo jméno, které pří korunovaci přijal, byl synem českého a polského krále Václava II.. Do naší historie se zapsal jako poslední Přemyslovec na českém trůně, pod jménem Václav III..
 • 26. 11. 2007 - 16. 12. 2007
Matkou prvního polského krále Boleslava I. byla dcera českého knížete Boleslava I. a manželka polského knížete Meška I., kněžna Doubravka.
 • 26. 10. 2007 - 26. 11. 2007
Jan I. byl francouzským králem pouze pět dní. Období jeho vlády započalo 15. listopadu 1316, kdy se narodil Klemencii Uherské, vdově po francouzském králi Ludvíku X., a skončilo o pět dní později, 20. listopadu 1316, jeho smrtí.
 • 6. 10. 2007 - 26. 10. 2007
tzv. otcem scholastiky a autorem ontologického důkazu boží existence (i ten, kdo boha popírá, má ho již ve své mysli jako předmět popírání) byl arcibiskup Anselm z Canterbury.
 • 16. 9. 2007 - 6. 10. 2007
Wormský konkordát, uzavřený ve Wormsu roku 1122, stvrdil oddělení církevní a světské investitury. Čímž byl ukončen konflikt (tzv. Boj o investituru) mezi dotčenými vládci, papežem Kalixtem II., který souhlasil s udělováním lenních statků císařem, a císařem Jindřichem V., ustoupivším v otázce kanonické volby biskupů a opatů.
 • 13. 8. 2007 - 16.9.2007
posledním císařem Svaté říše římské, korunovaným v Římě, byl Fridrich III. z Dynastie habsburské...papež Mikuláš V. jej korunoval 19. března 1452.