Otevřít hlavní menu
Dosud uveřejněné citáty

A my jsme stranou československého proletariátu a naším nejvyšším štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry… Přejde vás smích!

Klement Gottwald v parlamentu, 1929

...S hrdostí můžeme konstatovat, že v průběhu čtyřiceti let, která uplynula od osvobození, jsme v naší vlasti uskutečnili hluboké revoluční přeměny. Naplňují se jimi odvěké tužby celých generací bojovníků, kteří usilovali o spravedlivé uspořádání společnosti. Socialismus odstranil v naší zemi jednou provždy vykořisťování člověka člověkem, nastolil skutečnou demokracii...

Provolání ústředního výboru Komunistické strany Československa, ústředního výboru Národní fronty ČSSR i vlády ČSSR k 40. výročí vyvrcholení národně osvobozeneckého boje československého lidu a osvobození naší vlasti sovětskou armádou.

...Vinou agresivní imperialistické politiky Spojených států a jejich spojenců v NATO se mezinárodní situace v první polovině osmdesátých let prudce zkomplikovala, zvýšilo se mezinárodní napětí a reálnějším se stalo i nebezpečí jaderné katastrofy. Agresivní imperialistické síly pokračovaly ve své linii horečného zbrojení, v úsilí o to, aby dosáhly vojenské převahy nad státy Varšavské smlouvy, aby získaly dominující postavení ve světě a mohly jiným diktovat svoji vůli. Nejreakčnější skupiny v USA — přes hluboké rozpory, které rozdělují kapitalistický svět — se intenzívně snažily nalézt jednotu se stejnými silami v jiných imperialistických zemích. Nová »svatá aliance« se ve svých činech řídí nenávistí k socialismu, k hnutí za sociální a národní osvobození. Touha zastavit dějinné procesy silou zbraní, udržet a upevnit vykořisťovatelské pořádky vede tyto skupiny v jednotlivých imperialistických zemích k tomu, aby akceptovaly strategii Washingtonu...

Zápisník agitátora 1985

...Velmi účinnými formami, při nichž dochází k žádanému prolínání tvůrčí technické práce s tvůrčí činností dělníků, jsou zlepšovatelská hnutí a hnutí komplexních racionalizačních brigád. Je potřeba jich ještě účinněji využívat k urychlování zavádění vědeckotechnických poznatků do výroby, prohlubování aktivní účasti pracujících na realizaci hospodářské politiky strany. V obsahu agitační práce má své místo vytváření takové atmosféry v kolektivech tvůrčích pracovníků, která příznivě ovlivňuje hledání a prosazování nových technických řešení, urychlování výroby technicky pokrokových výrobků a progresivních technologických a organizačních postupů. Politicky a morálně podporovat pracovníky, kteří pracují na úrovni současných požadavků, jsou ochotni nést i nezbytná rizika....

Zápisník agitátora 1985

...V současném období jde o to, aby stranické organizace, vedoucí hospodářští pracovníci a funkcionáři společenských organizací sdružených v Národní frontě spojovali politickou agitaci s realizací konkrétních úkolů národohospodářského plánu...

Zápisník agitátora 1985

...Usnesení plenárního zasedání ÚV KSSS O dalším zlepšování ideologické a politickovýchovné práce zdůraznilo, že na uvědomělosti, připravenosti, vůli a umění budovat komunismus do značné míry závisí úspěchy v ekonomickém, sociálně politickém a duchovním životě společnosti. Zostřující se ideologický boj na mezinárodní aréně klade stále větší požadavky na třídní uvědomění pracujících....

Zápisník agitátora 1985

...odmítnou vedoucí úlohu strany, nebo požadovat pluralistický politický systém, tedy více stran, které nepracují na bázi národní fronty, ale které bojují o politickou moc, určité odnárodnění chtějí, no a samozřejmě chtějí rehabilitaci, chtějí se vrátit do politiky. Dubčekové, Císařové, Hajkové a další. Chtějí, aby bylo uznáno a přiznáno, že oni měli v 68 pravdu. Což mi nemůžeme přijat, protože to neodpovídá skutečnosti. Dubček byl osm měsíců u moci, po vstupu vojsk a protože se ukázalo, že není schopen uklidnit tu společnost, najít východiska, no tak ho ta strana sesadila, jako neschopného člověka...

Milouš Jakeš

...vždyť ty umělci, kteří to podepsali, žádnej z nás nebere takový platy, jako berou oni. No já dostávám jednou ročně výpis, seznam těch umělců, který dostávají nad těch 100 tisíc korun platu, tedy vydělaj si nad těch 100 tisíc korun. No tak řekněme paní Zagorová, je to milá holka, všechno, no ale ona už 3 roky po sobě bere 600 tisíc každý rok. A další ne 600, milion, 2 miliony berou, Jandové a jiní, každý rok. Ti náhodou neprotestovali, ale mnozí z těch, kteří se takhle dobře mají, protestovali....

Milouš Jakeš

...Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potenciál našich národů není smysluplně využit. Celá odvětví průmyslu vyrábějí věci, o které není zájem, zatímco toho, co potřebujeme, se nám nedostává. Stát, který se nazývá státem dělníků, dělníky ponižuje a vykořisťuje. Naše zastaralé hospodářství plýtvá energií, které máme málo. Země, která mohla být kdysi hrdá na vzdělanost svého lidu, vydává na vzdělání tak málo, že je dnes na dvaasedmdesátém místě na světě. Zkazili jsme si půdu, řeky i lesy, jež nám naši předkové odkázali, a máme dnes nejhorší životní prostředí v celé Evropě. Dospělí lidé u nás umírají dřív, než ve většině evropských zemí...

Z novoročního projevu Václava Havla (1990)

...Všestranný rozvoj Slovenska, výstavba objektov na Slovensku, ktoré sú významné pre socialistickú integráciu, účasť slovenských závodov (v oblasti chemického priemyslu, v odvetví celulózovo-papierenskom priemysle, v odvetviach spotrebného priemyslu, atď.) na medzinárodnej špecializácii a kooperácii výroby, rast životnej úrovne, sú presvedčivým dôkazom správnosti socialistickej industrializácie. Je to priepastný rozdiel v porovnaní s regionálnou hospodárskou politikou v kapitalistických štátoch a ich zoskupeniach. Veď objem priemyslovej výroby dnešného Slovenska dosiahol taký rozsah, že slovenské závody vyrobia za 10 dní toľko výrobkov, koľko ich v minulosti vyrábali za celý rok...

Gejza Šlapka (projev ve Federálním shromáždění 1975)

...Jednotně řízený a fungující národohospodářský komplex Sovětského svazu počítá například s tím, že Kazachstán dá celé vlasti jednu pětinu obilí, Uzbekistán jednu třetinu bavlny, Estonsko dvě třetiny své produkce elektrické energie apod. Zde se rodí sovětský internacionalismus...

Zápisník agitátora 1985