Přídavná jména v angličtině

Přídavná jména (adjectives) jsou v angličtině nesklonné slovní druhy. Jejich tvar se neshoduje s tvarem podstatného jména.

Lze je nalézt v pozici přívlastku (attributive function) – a beautiful house; nebo jako součást přísudku (predicative function) – The house is beautiful.

Stupňování editovat

Stupňovatelná přídavná jména (gradable adjectives) tvoří druhý stupeň (comparative) a třetí stupeň (superlative). Třetí stupeň se v textu vždy objevuje s určitým členem, protože vyjadřuje absolutní kvalitu.

Stupňování se provádí:

  • O odvozováním příponami (-er/-est) v případě, že se jedná o přídavná jména „krátká“ (short adjectives), která se poznají podle toho, že ve výslovnosti zazní jedna slabika (např. old, cheap, slow, atd.), nebo dvě slabiky, z nichž poslední je zakončena na samohlásku y (např. happy, pretty, easy, atd.
Stupňování krátkých přídavných jmen
komparativ superlativ
žádná older the oldest
zdvojení slimmer the slimmest
y → i happier the happiest
redukce e nicer the nicest
  • Skládáním s pomocí tvarů more a the most v případě, že se jedná o přídavná jména „dlouhá“ (long adjectives), která se poznají podle toho, že ve výslovnosti zazní dvě a více slabik (kromě dvojslabičných přídavných jmen zakončených na samohlásku y), např. expensive, beautiful, careful, atd.
Stupňování skládáním
komparativ superlativ
expensive more expensive the most expensive

Některá přídavná jména v angličtině jsou nepravidelná (irregular):

Nepravidelná přídavná jména
komparativ superlativ
good better the best
bad / ill worse the worst
far further / farther the furthest / farthest
old [p 1] older / elder the oldest / the eldest
little less the least
much / many / a lot more the most

Statická a dynamická přídavná jména editovat

Většina přídavných jmen je statická (stative adjectives). Charakterizují věc samu, trvale.

Do kategorie dynamických (dynamic adjectives) spadají ta přídavná jména, která podléhají našemu subjektivnímu úsudku.

Dynamická přídavná jména jsou brave, calm, cheerful, conceited, cruel, foolish, friendly, funny, good, greedy, hard-working, helpful, jealous, naughty, nice[p 2], noisy, selfish, silly, tidy.

Z hlediska syntaxe lze s dynamickými přídavnými jmény použít průběhového tvaru (progressive aspect). Věta vyjadřuje, že se nejedná o povahovou vlastnost, ale o výjimečný, dočasný nebo proměnlivý stav.

He's such a lazy guy. However, he's being so hard-working today.

False Friends editovat

False Friends, tzv. falešní přátelé, jsou slova, která se v nějakém jazyce (např. v cizím) řeknou stejně či podobně jako v jiném (např. mateřském), ale mají úplně jiný význam.

False Friends
anglický false friend český překlad český false friend anglický překlad
actual skutečný, faktický aktuální current, topical, up-to-date
sympathetic soucitný, chápavý sympatický (člověk) nice, kind

Poznámky editovat

  1. Tvary elder a eldest se používají pouze pro osoby: My elder brother.
  2. Pouze ve významu sympatický, milý, mluvíme-li o charakteru člověka: She's a nice person.

Související články editovat

Reference editovat

  • Quirk, R.; Greenbaum, S.; Leech, G.; Svartvik, J.: A Student's Grammar of the English Language. Longman, Harlow, Essex 1990, 2. vydání, ISBN 0-582-05971-2 (paperback)
  • Murphy, Raymond: Essential Grammar in Use. CUP, Cambridge 2002, 2. vydání, ISBN 0-521-52932-8
  • Murphy, Raymond: English Grammar in Use. CUP, Cambridge 1999, 2. vydání, ISBN 0-521-43680-X

Externí odkazy editovat