Obydlí

místo určené k bydlení

Obydlí je obecně místo, kde někdo bydlí. Obvykle se tím myslí konkrétní budova, případně byt. Právní definici obydlí obsahuje § 133 trestního zákoníku, podle nějž je obydlím dům, byt nebo jiná prostora sloužící k bydlení a příslušenství k nim náležející. Obdobně je chápe ve svém § 82 odst. 1 i trestní řád.

Pro obydlí platí jeho nedotknutelnost, vyjádřená v čl. 12 Listiny základních práv a svobod. Není tak zásadně dovoleno vstupovat do obydlí jiného nebo v něm setrvávat bez dovolení. Porušení tohoto ústavního příkazu je trestným činem Porušování domovní svobody podle § 178 trestního zákoníku. Nedotknutelnost obydlí lze narušit pouze v případě domovní prohlídky, kterou může nařídit jen soudce v trestním řízení. Kromě domovní prohlídky ji lze případně omezit i v jiných zákonem výslovně zakotvených případech, ale jen tehdy, je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku.

Externí odkazyEditovat