Obsádka je termín používaný v chovu ryb. Označuje množství ryb, které se nachází v daném toku nebo vodním díle. Obsádka může být přirozená, tedy být výsledkem přírodních procesů, nebo umělá, tedy ovlivněná člověkem. Množství ryb, které se v dané lokalitě nacházejí je důležitým faktorem pro jejich chov, růst i přežívání. Tyto ukazatele dále ovlivňuje druhové složení obsádky, proto se obvykle sleduje i například obsádka kapra, štiky, cejna v daném revíru.