Otevřít hlavní menu

Rada obce (neformálně též obecní rada) je výkonným orgánem obce zřizovaným v obcích s více jak 15 členným zastupitelstvem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Rada je jedním ze způsobů realizace práva na samosprávu, oproti zastupitelstvu vykonává však působnost samostatnou i přenesenou, stanoví-li tak zákon. Primárně realizuje úkoly jí svěřené zastupitelstvem, část kompetencí je ale svěřena zákonem výhradně jí. Členové rady označovaní jako radní jsou voleni z řad zastupitelů a rada se zastupitelstvu odpovídá. V čele rady stojí starosta, dále je volen jeden či více místostarostů.

V městysech se nazývá rada městyse a ve městech a statutárních městech rada města. Do jejích kompetencí patří zejména zabezpečování hospodaření obce, schvalování rozpočtu, zřizování komisí a odborů obecního úřadu.

Poradním orgánem rady jsou její komise. Rada rozhoduje usnesením na svých schůzích, které ze zákona nejsou veřejné.

V České republice má podle zákona o obcích 5–11 členů (vždy lichý počet), volí je zastupitelstvo – členy jsou starosta, místostarosta a další členové rady z řad zastupitelstva. V obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů, se rada obce nevolí, a její funkci zastává starosta a zastupitelstvo.[1]

Obsah

Činnost rady obceEditovat

Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby a její schůze jsou neveřejné. Tato schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Aby bylo rozhodnutí přijato, musí s ním souhlasit nadpoloviční většina všech členů, tedy nejen těch přítomných.

Rada připravuje návrhy pro zasedání zastupitelstva obce a zákonem[1] je jí vyhrazeno například:

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. a b § 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Dostupné online.

Související článkyEditovat