Nepůvodní druh

nepůvodní rostlina
Možná hledáte: introdukci v hudbě.
Na tento článek je přesměrováno heslo Zavlečení. O trestném činu Zavlečení pojednává článek Zavlečení (trestný čin).

Nepůvodní druh je druh, který díky člověku žije mimo areál svého přirozeného výskytu. Na dané místo byl zavlečen činností člověka buď úmyslně nebo neúmyslně. Proces úmyslného zavlečení člověkem se nazývá introdukce (z introductio = úvod, vstup).

Důvody introdukceEditovat

Úspěch introdukce závisí na podobnosti nového stanoviště s původním (především z hlediska klimatického), na schopnosti introdukovaného druhu adaptovat se na novém stanovišti, na odolnosti vůči novým podmínkám, neznámým chorobám a parazitům apod.

Problémy introdukceEditovat

Související informace naleznete také v článku Invazní druh.

Nepůvodní druhy mohou působit problémy, když se stanou invazními. To znamená, že se aklimatizují a začnou se šířit i do jiných biotopů, než kam lidé zamýšleli.

Problémy introdukce rostlinEditovat

 
Lilek brambor

Při úspěšné introdukci rostlin mohou nastat dvě situace:

Ve druhém případě hrozí nebezpečí, že introdukovaný druh se stane invazním druhem, který se bude nekontrolovatelně šířit a škodit svému okolí (absence přirozených nepřátel).

Příkladem jsou některé introdukované druhy, které se šíří v české přírodě. Z dřevin, introdukovaných do ČR, má největší plošné zastoupení trnovník akát (zalesňování holin na vápencích i jinde), dále smrk pichlavý (odolnost v imisních polohách Krušných hor), douglaska tisolistá (vysoká produkce dřeva), borovice černá, vejmutovka, dub červený (vysoká adaptabilita na různá stanoviště). Z hlediska introdukce je zajímavý modřín opadavý: na většině našeho území patří k introdukovaným dřevinám.

Problémy introdukce zvířatEditovat

Velmi známé jsou obrovské problémy, které přinesla introdukce některých savců do nepůvodního přírodního prostředí zejména v Austrálii, kde se ze savců přirozené vyskytují pouze vačnatci. Zdivočelí koně, velbloudi, králíci, psi, myši a další zavlečená zvířata způsobují v Austrálii velké ekonomické a ekologické škody. Australská společnost s tímto problémem bojuje již velmi dlouhou dobu.

S podobnými problémy se ale setkávají i jiné oblasti světa, zpravidla se jedná o ostrovy, kde se přirozeně vyskytují velmi unikátní rostlinná a živočišná společenstva – velmi známý je tento problém na souostroví Galapágy i jinde.

Související článkyEditovat