Klasifikace virů

(přesměrováno z Negarnaviricota)

Klasifikace virů je vzhledem k rozmanitosti a proměnlivosti virů problematičtější než klasifikace buněčných organismů. Proto existuje více možných přístupů a z nich vzniklých klasifikačních systémů.

Nejstarší klasifikační systémy virů vycházely z klasifikace napadaných organismů. Byla to například Holmesova klasifikace z roku 1948. Aplikovala linnéovskou biologickou nomenklaturu a členila viry na fágy (napadají bakterie), fytofágy (napadají rostliny) a zoofágy (napadají živočichy).

Později se viry začaly klasifikovat podle strukturních fyzikálních a chemických vlastností, jako je nosič genetické informace (RNA nebo DNA), velikost, tvar a symetrie kapsidy apod. K takovým klasifikačním systémům patří například hierarchická klasifikace LHT z roku 1962, dnes již zastaralá a nepoužívaná.

Aktuální snahou tvůrců biologických klasifikačních systémů je přirozenost z hlediska fylogenetické příbuznosti. O tu se snaží podrobný, každoročně aktualizovaný systém Mezinárodního výboru pro taxonomii virů (ICTV).

V současnosti se stále používá také zjednodušená klasifikace podle nosiče genetické informace a způsobu jejího přepisu, takzvaná Baltimorova klasifikace z roku 1971. V některých aspektech je však již neslučitelná s moderní fylogenetickou klasifikací ICTV.

Vzhledem k tomu, že není známo příliš mnoho typů subvirových činitelů (viroidy, satelitní viry včetně virofágů, satelitní nukleové kyseliny včetně virusoidů, viriformy[pozn. 1]), dlouho pro ně neexistoval odpovídající systém a byly klasifikovány pouze podle nosiče genetické informace, případně její velikosti. Výjimkou byl klasifikační systém viroidů podle Florese (Ricardo Flores, 1947–2020) z roku 1998,[2] revidovaný Dienerem (Theodor Otto Diener, 1921–2023) v roce 2001,[3] používající čeledi a rody. Později byl včleněn do systému ICTV, do kterého jsou od roku 2015 zahrnuty i vybrané satelitní viry (včetně virofágů) a satelitní nukleové kyseliny, a od roku 2021 též explicitně uváděné viriformy (dříve klasifikované jako viry).[1]

Systém ICTV editovat

Mezinárodní komise pro klasifikaci virů (International Committee on Taxonomy of Viruses – ICTV) klasifikuje jednotlivé druhy virů podobně jako buněčné organismy do říší, kmenů (případně i podkmenů), tříd, řádů (podřádů), čeledí (podčeledí) a rodů (podrodů). Nejvyšším taxonem, nadřazeným říším, je realm[pozn. 2]. Systém ICTV důsledně používá metagenomický přístup.[9][4] Snahou je přitom respektovat fylogenetickou příbuznost, tedy na základě genetické informace sdružovat taxony dané úrovně do skupin, u kterých lze předpokládat společného předka.

Standardními příponami v taxonomii jsou:[1]

 • u virů (včetně satelitních virů a retrotranspozonů)
  • pro realm: -viria
  • pro říši: -virae
  • pro kmen: -viricota
  • pro podkmen: -virales
  • pro třídu: -viricetes
  • pro řád: -virales
  • pro podřád: -virineae
  • pro čeleď: -viridae
  • pro podčeleď: -virinae
  • pro rod a podrod: -virus;
 • u viroidů:
  • pro čeleď: -viroidae
  • pro rod: -viroid;
 • u viriforem:
  • pro čeleď: -viriformidae
  • pro rod: -viriform;
 • u satelitních nukleových kyselin:
  • pro čeleď: -satellitidae
  • pro podčeleď: -satellitinae
  • pro rod: -satellite.

Virologická nomenklatura dlouho neměla předepsáno binomiální názvosloví pro druhy. Diskuse o jeho potřebnosti s cílem odstranit nejednotný přístup (názvy virových druhů byly tvořeny mnoha různými způsoby, vedoucími k výsledným jednoslovným až šestislovným názvům)[10] vedly ke změně názvoslovného kódu, který od března 2021 pro nově navrhovaná druhová jména požaduje dvouslovné pojmenování s tím, že první jméno je totožné s pojmenováním rodu. (I u některých starších názvů postupně probíhá přejmenování na dvouslovné.)[1]

Podle názvoslovného kódu ICTV se názvy všech vyšších taxonů píší stejně jako jména druhů kurzívou s velkým počátečním písmenem.[1]

Aktuální klasifikace byla přijata v červenci 2022 a ratifikována v březnu 2023. Viry (druhy uznané ICTV) jsou systematicky kategorizovány do 6 realmů; vedle nich jedna třída, 22 čeledí a dva rody zůstávají nezařazeny.[11][12]

Klasifikace virů dle ICTV zahrnuje také viroidy (nezařazené čeledi Avsunviroidae a Pospiviroidae), vybrané virofágy (nezařazená čeleď Lavidaviridae) a jiné satelitní viry (např. v čeledi Parvoviridae realmu Monodnaviria, čeledích Tombusviridae a Virgaviridae a nezařazených rodech Albetovirus, Aumaivirus, Papanivirus, Virtovirus realmu Riboviria, čeledi Kolmioviridae realmu Ribozyviria[pozn. 3]), retrotranspozony (čeledi Metaviridae a Pseudoviridae z řádu Ortervirales), viriformy (nezařazené čeledi Bartogtaviriformidae, Brachygtaviriformidae, Polydnaviriformidae, Rhodogtaviriformidae) a satelitní nukleové kyseliny (nezařazené čeledi Alphasatellitidae a Tolecusatellitidae). Dosud není definován taxon pro zařazení ucelené fylogenetické skupiny tzv. obelisků (popsaných teprve v r. 2024).[pozn. 4]

V následujícím přehledu (do úrovně rodů) jsou navíc pro úplnost uvedeny i dosud neuznané navrhované taxony, vždy označené závorkou „(neuznaný/á)“. Návrh plyne z uvedené reference (zpravidla vědeckého periodika nebo webové složky ICTV s návrhy, u kterých dosud neskončil proces k jejich uznání[16]).

Adnaviria editovat

Realm: Adnaviria (1 říše)

Duplodnaviria editovat

Realm: Duplodnaviria (1 říše)

Monodnaviria editovat

Realm: Monodnaviria (4 říše)

Riboviria editovat

Realm: Riboviria (2 říše, 2 nezařazené čeledi, 4 nezařazené rody)[pozn. 8]

Ribozyviria editovat

Realm: Ribozyviria (1 čeleď)

Varidnaviria editovat

Realm: Varidnaviria (2 říše)

Nezařazené do realmů editovat

(1 nezařazená třída, 22 nezařazených čeledí, 1 neuznaná nezařazená čeleď, 2 nezařazené rody, 1 neuznaný nezařazený rod)

Baltimorova klasifikace editovat

 
Baltimorova klasifikace virů je založena na způsobu syntézy virové mRNA podle virového genomu
Podrobnější informace naleznete v článku Baltimorova klasifikace.

Baltimorova klasifikace je systém klasifikace virů do sedmi skupin podle typu genetického materiálu, který je obsažen ve virových částicích, a způsobu jeho přepisu do virové mRNA. Klasifikaci poprvé navrhl v roce 1971 David Baltimore, pozdější nositel Nobelovy ceny za fyziologii nebo lékařství.[69] V jeho původním návrhu bylo šest skupin virů (I.–VI.), sedmá skupina byla vytvořena pro později objevenou skupinu hepadnavirů s unikátně stavěným genomem. Systém umožňuje zjednodušit si nesmírně komplikované a rozmanité typy forem a životních cyklů, jimiž viry oplývají,[70] ale protože není hierarchicky strukturovaný, na skutečnou systematiku tisíců známých virů již nestačí. Vzhledem k definici skupin nemůže začlenit viroidy, v tradičním pojetí nezahrnuje ani retrotranspozony a satelitní nukleové kyseliny (pojetí ICTV tyto tři skupiny mezi viry řadí a taxonomicky je klasifikuje).

Jedná se tak o jednoduché, jednoúrovňové, dosud běžně používané třídění, které dříve (do r. 2019, kdy byl vytvořen první realm – Riboviria, zahrnující skupiny III.–V.) bylo možno až na drobné výjimky nadřadit systému ICTV. To ale neznamená, že se u skupin Baltimorovy klasifikace jedná o fylogeneticky přirozené taxony;[pozn. 15] ani jejich vymezení podle genomu nemusí být úplně přesné vzhledem k podřazeným nižším taxonům ICTV.[pozn. 16][pozn. 17][pozn. 18] To je důvod, proč Baltimorova klasifikace postupně zastarává.

 • Skupina I.: dsDNA viry, tedy viry s dvouvláknovou DNA
  Patří sem:
  • realm: Adnaviria
  • realm: Duplodnaviria
  • realm: Varidnaviria
  • řád: Sepolyvirales (realm Monodnaviria)
  • a dále:
   • nezařazená třída: Naldaviricetes
   • nezařazená čeleď: Ampullaviridae
   • nezařazená čeleď: Bartogtaviriformidae
   • nezařazená čeleď: Bicaudaviridae

Brachygtaviriformidae

   • nezařazená čeleď: Clavaviridae
   • nezařazená čeleď: Fuselloviridae
   • nezařazená čeleď: Globuloviridae
   • nezařazená čeleď: Guttaviridae
   • nezařazená čeleď: Halspiviridae
   • nezařazená čeleď: Itzamnaviridae
   • nezařazená čeleď: Ovaliviridae
   • nezařazená čeleď: Plasmaviridae
   • nezařazená čeleď: Polydnaviriformidae
   • nezařazená čeleď: Portogloboviridae
   • nezařazená čeleď: Rhodogtaviriformidae
   • nezařazená čeleď: Thaspiviridae
   • nezařazené rody: Dinodnavirus, Rhizidiovirus
 • Skupina II.: ssDNA viry, tedy viry s jednovláknovou DNA přepisovanou do mRNA totožné polarity
  Patří sem:
  • většina realmu Monodnaviria, jmenovitě:
   • říše: Loebvirae
   • říše: Sangervirae
   • říše: Trapavirae = čeleď Pleolipoviridae[pozn. 16]
   • kmen: Cressdnaviricota
   • třída: Mouviricetes = čeleď Bidnaviridae
   • třída: Quintoviricetes
   • řád: Zurhausenvirales
  • a dále:
   • nezařazená čeleď: Anelloviridae
   • nezařazená čeleď: Spiraviridae
   • nezařazený rod: Tornovirus (neuznaný)
  Ačkoli oficiální Baltimorova klasifikace nezahrnuje satelitní nukleové kyseliny, z hlediska genomu by se ke skupině II. mohly přiřadit i
 • nezařazená čeleď: Alphasatellitidae a
 • nezařazená čeleď: Tolecusatellitidae.
 • Skupina III.: dsRNA viry, tedy viry s dvouvláknovou RNA
  Patří sem následující taxony z realmu Riboviria:
  • kmen: Duplornaviricota
  • čeleď: Amalgaviridae
  • čeleď: Curvulaviridae
  • čeleď: Birnaviridae
  • čeleď: Partitiviridae
  • čeleď: Picobirnaviridae
  • čeleď: Polymycoviridae
  • rod: Botybirnavirus
 • Skupina IV.: ssRNA viry s pozitivní polaritou, tedy viry s jednovláknovou RNA přepisovanou do mRNA totožné polarity
  Patří sem následující taxony z realmu Riboviria:
  • kmen: Kitrinoviricota
  • kmen: Lenarviricota
  • třída: Pisoniviricetes
  • třída: Stelpaviricetes
  • řád: Yadokarivirales
  • čeleď: Fusariviridae[pozn. 19]
  • čeleď: Hadakaviridae
  • čeleď: Hypoviridae[pozn. 19]
  • čeleď: Permutotetraviridae
  • čeleď: Sarthroviridae
  • rody: Albetovirus, Aumaivirus, Papanivirus, Virtovirus
 • Skupina VI.: ssRNA viry s reverzní transkriptázou, tedy viry s jednovláknovou RNA reverzně přepisovanou do DNA
  Patří sem:
  • většina řádu Ortervirales (realm Riboviria), jmenovitě:
   • čeleď: Belpaoviridae
   • čeleď: Retroviridae
  Ačkoli oficiální Baltimorova klasifikace nezahrnuje retrotranspozony, z hlediska genomu by se ke skupině VI. mohly přiřadit i:
  • čeleď: Metaviridae
  • čeleď: Pseudoviridae
 • Skupina VII.: dsDNA viry s reverzní transkriptázou, tedy viry s dvouvláknovou (částečně i jednovláknovou) DNA nejprve přepisovanou do RNA a následně reverzně přepisovanou do DNA
  Patří sem:
  • řád Blubervirales = čeleď Hepadnaviridae (realm Riboviria)
  • čeleď Caulimoviridae z řádu Ortervirales (realm Riboviria)

Systém LHT editovat

Na tuto kapitolu je přesměrováno heslo LHT.

Systém navrhli v roce 1962 André Lwoff, R. W. Horne a P. Tournier. K zařazení druhů využili standardní taxony kmen, podkmen, třída, řád, podřád, čeleď, podčeleď a rod. Kritériem sdružování byly společně sdílené vlastnosti, nikoli napadané organismy. Pět hlavních charakteristik používaných ke klasifikaci bylo:

 • druh nukleové kyseliny genomu (DNA, RNA)
 • symetrie kapsidy (šroubovice, dvacetistěn, složitý tvar)
 • přítomnost či nepřítomnost obálky
 • rozměry virionu a kapsidy
 • počet kapsomer.

Ve stejném roce byla klasifikace schválena Prozatímním výborem pro nomenklaturu virů (Provisional Committee on Nomenclature of Virus – PNVC) Mezinárodní asociace mikrobiologických společností (International Association of Microbiological Societies – IAMS).

V dnešní době se již systém LHT nepoužívá, ale názvy některých taxonů přetrvávají v systému ICTV. Do úrovně čeledí vypadal následovně:[75]

 • Kmen Vira (rozdělen na 2 podkmeny)
  • Podkmen Deoxyvira (DNA viry)
   • Třída Deoxybinala (duální symetrie)
    • Řád Urovirales
     • Čeleď Phagoviridae
   • Třída Deoxyhelica (helikální symetrie – šroubovice)
    • Řád Chitovirales
     • Čeleď Poxviridae
   • Třída Deoxycubica (kubická symetrie – mnohostěn)
    • Řád Peplovirales
     • Čeleď Herpesviridae (162 kapsomer)
    • Řád Haplovirales (bez obálky)
     • Čeleď Iridoviridae (812 kapsomer)
     • Čeleď Adenoviridae (252 kapsomer)
     • Čeleď Papiloviridae (72 kapsomer)
     • Čeleď Paroviridae (32 kapsomer)
     • Čeleď Microviridae (12 kapsomer)
  • Podkmen Ribovira (RNA viry)
   • Třída Ribocubica (kubická symetrie – mnohostěn)
    • Řád Togovirales
     • Čeleď Arboviridae
    • Řád Lymovirales
     • Čeleď Napoviridae
     • Čeleď Reoviridae
   • Třída Ribohelica (helikální symetrie – šroubovice)
    • Řád Sagovirales
     • Čeleď Stomataviridae
     • Čeleď Paramyxoviridae
     • Čeleď Myxoviridae
    • Řád Rhabdovirales
     • Podřád Flexiviridales
      • Čeleď Mesoviridae
      • Čeleď Peptoviridae
     • Podřád Rigidovirales
      • Čeleď Pachyviridae
      • Čeleď Protoviridae
      • Čeleď Polichoviridae

Poznámky editovat

 1. Viriformy jsou operativně definovány jako typ přenosných genetických prvků (MGE, z angl. mobile genetic element) odvozených z viru, které byly jejich organickými (buněčnými) hostiteli exapovány, aby plnily funkce důležité pro životní cyklus hostitele, včetně těch přenosných genetických elementů, které jsou v průběhu evoluce od takových entit odvozeny.[1]
 2. Český ekvivalent anglického realm není dosud ustálen. Někdy se překládá jako doména[4], tou je však zpravidla míněn taxon, anglicky zvaný domain. Takto míněná doména je však ve vztahu k virům používána výjimečně a nemá jednoznačné vymezení: buď zahrnuje všechny viry, nebo se používá jen na skupinu velkých jaderně-cytoplazmatických DNA virů (NCLDV), pro které jedna z hypotéz předpokládá, že jsou reliktem samostatné linie, tzv. čtvrté domény buněčných organismů, které svou stavbou připomínají a jejichž redukcí vznikly.[5][6][7] Vzájemné vztahy NCLDV a buněčných organismů jsou však komplexnější.[8] I sám ICTV ve svém „Prohlášení o shodě“ na hierarchii nových úrovních taxonomie virů[9] uvádí, že nejvyšší taxon je pojmenován realm, na rozdíl od domény v jiných taxonomiích, aby byl reflektován komplexní vzájemný vztah taxonomie virů vzhledem k jejich protějškům u buněčných organismů.
 3. zvláštní realm Ribozyviria byl vzhledem k odlišnosti stavby virionu i virovému genomu vytvořen pro dlouho známý rod Deltavirus s kruhovou ssRNA, tradičně pojmenovaný a klasifikovaný jako virus, i když jde o satelitní virus a tedy v některých systémech řazený jako subvirová částice, a jemu podobné nově popsané rody satelitních virů
 4. Jako obelisky se označují viroidům podobné entity kolonizujících bakterie lidského zažívacího traktu, představující neobalené genomy s kruhovou RNA, která je větší a na rozdíl od viroidů obsahuje i sekvence kódující proteiny dosud neznámé rodiny („obliny“), některé z nich i se signaturou ribozymů replikačního mechanismu podobného viroidům, nikoli však proteiny pro virový obal.[13][14][15]
 5. Většina nezařazených podčeledí a rodů byla dříve řazena do řádu Caudovirales, čeledí Myoviridae, Podoviridae a Siphoviridae, dnes již zrušených.[20]
 6. Do třídy Caudoviricetes pravděpodobně náleží i nově objevené nekultivované archeální viry (dosud neuznané jako rody) Fenrir a Sköll (infikují Lokiarchaeota), Ratatoskr a Nidhogg (infikují Helarchaeota) a Vedfolnir (infikuje Thorarchaeota).[21]
 7. Dříve navrhováno zařazení do řádu Geplafuvirales, neuznané čeledi Naminiviridae[24]
 8. Metagenomické analýzy odhalily mnoho nových fylogeneticky odlišných linií, které neodpovídají stávajícím klasifikačním schématům; lze proto očekávat vytváření nejen nových taxonů na úrovni čeledí a rodů, ale i možné hlubší změny v obsahu vyšších taxonů a topologii jejich fylogenetických stromů[26][27][28]
 9. Vzhledem k výraznější odlišnosti, představující mezipolohu mezi říšemi Orthornavirae and Pararnavirae, může tento kmen představovat skupinu nové, dosud nepopsané samostatné říše RNA virů.[28]
 10. Dříve používané názvy pro skupinu téhož vymezení: „NCLDV group“, „Megavirales“ (před zavedením taxonů vyšších než řád, proto s příponou řádu)[7][36][37][38]
 11. Metagenomické analýzy odhalily mnoho nových kladů na úrovni podčeledí či rodů, dosud neuznaných jako samostatné taxony[39]
 12. Dříve používaný název pro skupinu téhož vymezení: „superklad MAPI“[8]
 13. Metagenomické analýzy odhalily mnoho nových kladů na úrovni rodů, dosud neuznaných jako samostatné taxony[62]
 14. a b Čeleď Polydnaviriformidae, dříve nazývaná Polydnaviridae, a čeledi třídy Naldaviricetes (Baculoviridae, Hytrosaviridae, Nimoviridae a Nudiviridae) sdílejí část genů s viry kmene Nucleocytoviricota (realm Varidnaviria), což může naznačovat jejich společnou příslušnost k vyššímu, dosud nezavedenému taxonu.[67] [68]
 15. Např. III. skupina (dsRNA viry) je považována za polyfyletickou, k ní patřící čeleď Amalgaviridae dokonce s velkou pravděpodobností vznikla rekombinací RNA virů dvou různých skupin Baltimorovy klasifikace.[71]
 16. a b Viry z čeleď Pleolipoviridae, řazené tradičně do skupiny II, tedy ssDNA virů, mohou mít ve skutečnosti genom různého druhu; Haloarcula hispanica pleomorphic virus 1 (HHPV-1) typu má např. kruhovou dsDNA, His2 virus lineární dsDNA, Halorunbrum pleomorphic virus 3 (HRPV-3) a Halogeometricum pleomorphic virus 1 (HGPV-1) mají v dsDNA úseky ssDNA.[72]
 17. a b Viry z rodů Coguvirus, Entovirus, Lentinuvirus, Orthotospovirus, Reptarenavirus, jakož i některé viry z rodu Antennavirus, Bandavirus, Hartmanivirus, Mammarenavirus, Phlebovirus, Rubodvirus, Tenuivirus a Uukuvirus obsahují ve svém genomu vedle ssRNA s negativní polaritou i ssRNA s pozitivní polaritou, ale tradičně i podle fylogenetické příbuznosti se řadí do Baltimorovy skupiny V.[74][12]
 18. Do řádu Ortervilales spadá vedle Baltimorovy skupiny VI. i čeleď Caulimoviridae ze skupiny VII.
 19. a b Viry z čeledí Fusariviridae a Hypoviridae vytvářejí ve svém životním cyklu i dsRNA a nejsou tak typickými představiteli skupiny IV. Baltimorovy klasifikace. Označují se jako „ssRNA viry s životním stylem dsRNA“[73]

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. a b c d e The International Code of Virus Classification and Nomenclature. Odstavce 3.3, 3.21, 3.24, 3.26, 3.27, 3.28. ICTV, březen 2021. Dostupné online (anglicky)
 2. FLORES, R.; RANDLES, J. W.; BAR-JOSEPH, M., DIENER, T. O. A proposed scheme for viroid classification and nomenclature. S. 623–629. Arch Virol. [online]. 1998. Svazek 143, s. 623–629. (anglicky) 
 3. DIENER, T. O. The viroid: biological oddity or evolutionary fossil?. S. 137–184. Adv Virus Res. [online]. 2001. Svazek 57, s. 137–184. (anglicky) 
 4. a b FORSTOVÁ, Jitka; FRAIBERK, Martin. Diverzita virů. S. 212–215. Živa [online]. Academia, 17. říjen 2019. Roč. 2019, čís. 5, s. 212–215. Dostupné online. ISSN 0044-4812. 
 5. BOYER, Mickaël; MADOUI, Mohammed-Amine; GIMENEZ, Gregory, Bernard La Scola, Didier Raoult. Phylogenetic and Phyletic Studies of Informational Genes in Genomes Highlight Existence of a 4th Domain of Life Including Giant Viruses. E15530. PLoS One [online]. 2. prosinec 2010 [cit. 2011-05-03]. Svazek 5, čís. 12. Dostupné online. PDF [1]. ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0015530. (anglicky) 
 6. COLSON, Philippe; GIMENEZ, Gregory; BOYER, Mickaël, Ghislain Fournous, Didier Raoult. The Giant Cafeteria roenbergensis Virus That Infects a Widespread Marine Phagocytic Protist Is a New Member of the Fourth Domain of Life. E18935. PLoS One [online]. 29. duben 2011 [cit. 2011-05-03]. Svazek 6, čís. 4. Dostupné online. PDF [2]. ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0018935. (anglicky) 
 7. a b COLSON, Philippe; LAMBALLERIE, Xavier de; FOURNOUS, Ghislain; RAOULT, Didier. Reclassification of Giant Viruses Composing a Fourth Domain of Life in the New Order Megavirales. S. 321–332. Intervirology [online]. S. Karger AG, 14. duben 2012. Svazek 55, čís. 5, s. 321–332. Dostupné online. ISSN 1423-0100. DOI 10.1159/000336562. PMID 22508375. (anglicky) 
 8. a b GUGLIELMINI, Julien; WOO, Anthony C.; KRUPOVIC, Mart; FORTERRE, Patrick; GAIA, Morgan. Diversification of giant and large eukaryotic dsDNA viruses predated the origin of modern eukaryotes. S. 19 585 – 19 592. Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS) [online]. National Academy of Sciences, 10. září 2019. Svazek 116, čís. 39, s. 19 585 – 19 592. Dostupné online. Dostupné také na: [3]. preprint [4]. ISSN 1091-6490. DOI 10.1073/pnas.1912006116. PMID 31506349. (anglicky) 
 9. a b GORBALENYA, Alexander E.; KRUPOVIC, Mart; MUSHEGIAN, Arcady, et al . (International Committee on Taxonomy of Viruses Executive Committee). The new scope of virus taxonomy: partitioning the virosphere into 15 hierarchical ranks. S. 668–674. Nature Microbiology [online]. Springer Nature Limited, 27. duben 2020. Svazek 5, čís. 5, s. 668–674. Dostupné online. Dostupné také na: [5]. ISSN 2058-5276. DOI 10.1038/s41564-020-0709-x. (anglicky) 
 10. SIDDELL, Stuart G.; WALKER, Peter J.; LEFKOWITZ, Elliot J., et al . Binomial nomenclature for virus species: a consultation. S. 519–525. Archives of Virology [online]. Springer Nature Switzerland AG, 3. prosinec 2019. Svazek 165, čís. 2, s. 519–525. Dostupné online. Dostupné také na: [6]. ISSN 1432-8798. DOI 10.1007/s00705-019-04477-6. PMID 31797129. (anglicky) 
 11. International Committee on Taxonomy of Viruses, Virus Taxonomy: 2022 Release. Dostupné online (anglicky)
 12. a b ICTV Master Species List 2022 (MSL38). Verze 2, 7. červen 2023. Dostupné online (anglicky)
 13. ZHELUDEV, Ivan N.; EDGAR, Robert C.; LOPEZ-GALIANO, Maria Jose; DE LA PEÑA, Marcos; BABAIAN, Artem; BHATT, Ami S.; FIRE, Andrew Z. Viroid-like colonists of human microbiomes. bioRχiv [online]. Cold Spring Harbor Laboratory, 2024-01-21 [cit. 2024-01-29]. Preprint v1. Dostupné online. DOI 10.1101/2024.01.20.576352. (anglicky) 
 14. PENNISI, Elizabeth. ‘It’s insane’: New viruslike entities found in human gut microbes. Science [online]. American Association for the Advancement of Science, 2024-01-26 [cit. 2024-01-29]. Online před tiskem. ISSN 0036-8075. DOI 10.1126/science.znxt3dk. (anglicky) 
 15. MIHULKA, Stanislav. Podivuhodné RNA obelisky představují novou úroveň organismů. O.S.E.L. [online]. 2024-01-28 [cit. 2024-01-29]. Dostupné online. ISSN 1214-6307. 
 16. International Committee on Taxonomy of Viruses, Pending Proposals Dostupné online Archivováno 25. 3. 2014 na Wayback Machine. (anglicky)
 17. a b GAÏA, Morgan; MENG, Lingjie; PELLETIER, Eric; FORTERRE, Patrick; VANNI, Chiara; FERNANDEZ-GUERRA, Antonio; JAILLON, Olivier. Mirusviruses link herpesviruses to giant viruses. S. 783–789. Nature [online]. 2023-04-27 [cit. 2023-06-13]. Roč. 616, čís. 7958, s. 783–789. Dostupné online. Dostupné také na: [7]. ISSN 1476-4687. DOI 10.1038/s41586-023-05962-4. PMID 37076623. (anglicky) 
 18. a b YIRKA, Bob. New types of viruses discovered that infect plankton in the world's oceans. Phys.Org [online]. Science X Network, 2023-04-21 [cit. 2023-06-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 19. a b CNRS. New viruses related to both giant viruses and herpesviruses. CNRS Press Area [online]. 2023-04-19 [cit. 2023-06-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 20. Adriaenssens E. M. et al.: Taxonomy Proposal 2021.001B.R.abolish_Caudovirales, říjen 2020. Dostupné online Archivováno 28. 3. 2022 na Wayback Machine. v souboru ICTV Approved Proposals: Bacterial Viruses Archivováno 28. 3. 2022 na Wayback Machine.
 21. RAMBO, Ian M.; LANGWIG, Marguerite V.; LEÃO, Pedro; ANDA, Valerie de; BAKER, Brett J. Genomes of six viruses that infect Asgard archaea from deep-sea sediments. S. 953–961. Nature Microbiology [online]. Springer Nature Limited, 27. červen 2022 [cit. 2022-07-01]. Svazek 7, čís. 7, s. 953–961. Dostupné online. preprint [8]. ISSN 2058-5276. DOI 10.1038/s41564-022-01150-8. PMID 35760837. (anglicky) 
 22. ADRIAENSSENS, Evelien M.; EDWARDS, Rob; NASH, John H. E., MAHADEVAN, Padmanabhan; SETO, Donald; ACKERMANN, Hans-Wolfgang; LAVIGNE, Rob; KROPINSKI, Andrew M. Integration of genomic and proteomic analyses in the classification of the Siphoviridae family. S. 144–154. Virology [online]. 14. listopad 2014. Svazek 477, s. 144–154. Dostupné online. ISSN 0042-6822. DOI 10.1016/j.virol.2014.10.016. PMID 25466308. (anglicky) 
 23. a b c MEDVEDEVA, Sofia; SUN, Jiarui; YUTIN, Natalya; KOONIN, Eugene V.; NUNOURA, Takuro; RINKE, Christian; KRUPOVIC, Mart. S. 962–973. Nature Microbiology [online]. Springer Nature Limited, 27. červen 2022 [cit. 2022-07-01]. Svazek 7, čís. 7, s. 962–973. Dostupné online. náhled [9]. preprint [10]. ISSN 2058-5276. DOI 10.1038/s41564-022-01144-6. PMID 35760839. (anglicky) 
 24. GRONENBORN, Bruno; RANDLES, John W.; KNIERIM, Dennis; BARRIÈRE, Quentin; VETTEN, H. Josef; WARTHMANN, Norman; CORNU, David. Scientific Reports [online]. Macmillan Publishers Limited, 9. duben 2018. Svazek 8: 5698. Dostupné online. ISSN 2045-2322. DOI 10.1038/s41598-018-23739-y. (anglicky) 
 25. POOJARI, Sudarsana; ALABI, Olufemi J.; FOFANOV, Viacheslav Y., NAIDU, Rayapati A. A Leafhopper-Transmissible DNA Virus with Novel Evolutionary Lineage in the Family Geminiviridae Implicated in Grapevine Redleaf Disease by Next-Generation Sequencing. S. 1–17. PLoS ONE [online]. 5. červen 2013. Svazek 8, čís. 6: e64194, s. 1–17. Dostupné online. ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0064194. (anglicky) 
 26. SHI, Mang; LIN, Xian-Dan; TIAN, Jun-Hua; CHEN, Liang-Jun; CHEN, Xiao; LI, Ci-Xiu; QIN, Xin-Cheng, LI, Jun; CAO, Jian-Ping; EDEN, John-Sebastian; BUCHMANN, Jan; WANG, Wen; XU, Jianguo; HOLMES, Edward C.; ZHANG, Yong-Zhen. Redefining the invertebrate RNA virosphere. Nature [online]. 23. listopad 2016 [cit. 2016-12-07]. Online před tiskem. Dostupné online. ISSN 1476-4687. DOI 10.1038/nature20167. PMID 27880757. (anglicky) 
 27. a b c d e f g ZAYED, Ahmed A.; SULLIVAN, Matthew, et al. (Tara Oceans Consortium). Cryptic and abundant marine viruses at the evolutionary origins of Earth's RNA virome. S. 156–162. Science [online]. American Association for the Advancement of Science, 2022-04-7 [cit. 2022-04-11]. Svazek 376, čís. 6589, s. 156–162. Abstrakt. Dostupné online. ISSN 0036-8075. DOI 10.1126/science.abm5847. PMID 35389782. (anglicky) 
 28. a b c d URAYAMA, Syun-ichi; FUKUDOME, Akihito; HIRAI, Miho; OKUMURA, Tomoyo; NISHIMURA, Yosuke; TAKAKI, Yoshihiro; KUROSAWA, Norio. Double-stranded RNA sequencing reveals distinct riboviruses associated with thermoacidophilic bacteria from hot springs in Japan. Nature Microbiology [online]. Springer Nature Limited, 2024-01-17 [cit. 2024-01-29]. Online před tiskem. Dostupné online. ISSN 2058-5276. DOI 10.1038/s41564-023-01579-5. (anglicky) 
 29. a b c d e RETTNER, Rachael. Thousands of new viruses discovered in the ocean. Live Science [online]. Future US Inc., 2022-04-10 [cit. 2022-04-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 30. a b c d e KARLÍK, Tomáš. Vědci našli v oceánech přes pět tisíc druhů neznámých virů. Některé obsahují prastaré geny. Věda – ČT24 [online]. Česká televize, 2022-04-11 [cit. 2022-04-11]. Dostupné online. 
 31. University of Tsukuba. Discovery of a third RNA virus lineage in extreme environments. Phys.Org [online]. 2024-01-26 [cit. 2024-01-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 32. GRYBCHUK, Danyil; AKOPYANTS, Natalia S.; KOSTYGOV, Alexei Y.; KONOVALOVAS, Aleksandras; LYE, Lon-Fye; DOBSON, Deborah E.; ZANGGER, Haroun, FASEL, Nicolas; BUTENKO, Anzhelika; FROLOV, Alexander O.; VOTÝPKA, Jan; d’AVILA-LEVY, Claudia M.; KULICH, Pavel; MORAVCOVÁ, Jana; PLEVKA, Pavel; ROGOZIN, Igor B.; SERVA, Saulius; LUKEŠ, Julius; BEVERLEY, Stephen M.; YURCHENKO, Vyacheslav. Viral discovery and diversity in trypanosomatid protozoa with a focus on relatives of the human parasite Leishmania. S. E506-E515. Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS) [online]. 28. prosinec 2017. Svazek 115, čís. 3, s. E506-E515. Dostupné online. PDF [11]. Dále dostupné na: [12]. ISSN 1091-6490. DOI 10.1073/pnas.1717806115. PMID 29284754. (anglicky) 
 33. kar (ČTK). Ostrava má svůj virus. Podle vědců se OstraVirus nepodobá žádnému jinému na Zemi. Kapitola Všda. ČT24.cz [online]. Česká televize, 4. duben 2018. Dostupné online. 
 34. a b LAUBER, Chris; SEITZ, Stefan; MATTEI, Simone; SUH, Alexander; BECK, Jürgen; HERSTEIN, Jennifer; BÖROLD, Jacob, SALZBURGER, Walter; KADERALI, Lars; BARTENSCHLAGER, Ralf; BRIGGS, John A. G. Deciphering the Origin and Evolution of Hepatitis B Viruses by Means of a Family of Non-enveloped Fish Viruses. S. 387–399.e6. Cell Host & Microbe [online]. Cell Press, Elsevier Inc., 31. srpen 2017. Svazek 22, čís. 3, s. 387–399.e6. Dostupné online. Dostupné také na: [13]. ISSN 1931-3128. DOI 10.1016/j.chom.2017.07.019. PMID 28867387. (anglicky) 
 35. BORATTO, Paulo V. M.; OLIVEIRA, Graziele P.; MACHADO, Talita B.; ANDRADE, Ana Cláudia S. P.; BAUDOIN, Jean-Pierre; KLOSE, Thomas; SCHULZ, Frederik, CHABRIÈRE, Eric; COLSON, Philippe; LEVASSEUR, Anthony; La SCOLA, Bernard; ABRAHÃO, Jônatas S. A mysterious 80 nm amoeba virus with a near-complete “ORFan genome” challenges the classification of DNA viruses. bioRχiv [online]. Cold Spring Harbor Laboratory, 28. leden 2020. Preprint. Dostupné online. Dostupné také na: [14]. DOI 10.1101/2020.01.28.923185. (anglicky) 
 36. COLSON, Philippe, a kol. “Megavirales”, a proposed new order for eukaryotic nucleocytoplasmic large DNA viruses. S. 2517–2521. Archives of Virology [online]. 29. červen 2013. Svazek 158, čís. 12, s. 2517–2521. Dostupné online. ISSN 1432-8798. DOI 10.1007/s00705-013-1768-6. PMID 23812617. (anglicky) 
 37. FISCHER, Matthias G. Giant viruses come of age. S. 50–57. Current Opinion in Microbiology [online]. 19. březen 2016. Svazek 31, s. 50–57. Dostupné online. ISSN 1369-5274. DOI 10.1016/j.mib.2016.03.001. (anglicky) 
 38. HALARY, S.; TEMMAM, S.; RAOULT, D.; DESNUES, C. Viral metagenomics: are we missing the giants?. S. 34–43. Current Opinion in Microbiology [online]. 19. březen 2016. Svazek 31, s. 34–43. Dostupné online. ISSN 1369-5274. DOI 10.1016/j.mib.2016.01.005. (anglicky) 
 39. SCHULZ, Frederik; ROUX, Simon; PAEZ-ESPINO, David, et al . Giant virus diversity and host interactions through global metagenomics. S. 432–436. Nature [online]. Springer Nature Limited, 22. leden 2020. Svazek 578, čís. 7795, s. 432–436. Dostupné online. Dostupné také na: [15]. ISSN 1476-4687. DOI 10.1038/s41586-020-1957-x. (anglicky) 
 40. a b YOSHIKAWA, Genki; BLANC-MATHIEU, Romain; SONG, Chihong; KAYAMA, Yoko; MOCHIZUKI, Tomohiro; MURATA, Kazuyoshi; OGATA, Hiroyuki, TAKEMURA, Masaharu. Medusavirus, a novel large DNA virus discovered from hot spring water. Journal of Virology [online]. American Society for Microbiology, 6. únor 2019 [cit. 2019-02-26]. Svazek 93, čís. 8: e02130-18. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-02-27. Dostupné také na: [16]. ISSN 1098-5514. DOI 10.1128/JVI.02130-18. PMID 30728258. (anglicky) 
 41. MIHULKA, Stanislav. Veliký Medusavirus promění bezbranné améby v kámen. OSEL.cz [online]. 25. únor 2019. Dostupné online. ISSN 1214-6307. 
 42. LEGENDRE, Matthieu; LARTIGUE, Audrey; BERTAUX, Lionel; JEUDY, Sandra; BARTOLI, Julia; LESCOT, Magali; ALEMPIC, Jean-Marie, RAMUS, Claire; BRULEY, Christophe; LABADIE, Karine; SHMAKOVA, Lyubov; RIVKINA, Elizaveta; COUTÉ, Yohann; ABERGEL, Chantal; CLAVERIE, Jean-Michel. In-depth study of Mollivirus sibericum, a new 30,000-y-old giant virus infecting Acanthamoeba. S. E5327–E5335. Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS) [online]. 8. září 2015. Svazek 112, čís. 38, s. E5327–E5335. Dostupné online. ISSN 1091-6490. DOI 10.1073/pnas.1510795112. PMID 26351664. (anglicky) 
 43. a b YUTIN, Natalya; KOONIN, Eugene V. Pandoraviruses are highly derived phycodnaviruses. S. 1–8. Biology Direct [online]. 23. říjen 2013. Svazek 8, čís. 25, s. 1–8. Dostupné online. PDF [17]. DOI 10.1186/1745-6150-8-25. (anglicky) 
 44. a b PHILIPPE, Nadège, et al. Pandoraviruses: Amoeba Viruses with Genomes Up to 2.5 Mb Reaching That of Parasitic Eukaryotes. S. 281–286. Science [online]. 19. červenec 2013. Svazek 341, čís. 6143, s. 281–286. Dostupné online. ISSN 1095-9203. DOI 10.1126/science.1239181. (anglicky) 
 45. a b MIHULKA, Stanislav: Mimiviry jsou out, teď vládnou pandoraviry! O.S.E.L., 20. červenec 2013. Dostupné online
 46. a b c d e SCHULZ, Frederik; YUTIN, Natalya; IVANOVA, Natalia N.; ORTEGA, Davi R.; LEE, Tae Kwon; VIERHEILIG, Julia; DAIMS, Holger, HORN, Matthias; WAGNER, Michael; JENSEN, Grant J.; KYRPIDES, Nikos C.; KOONIN, Eugene V.; WOYKE, Tanja. Giant viruses with an expanded complement of translation system components. S. 82–85. Science [online]. 7. duben 2017. Svazek 356, čís. 6333, s. 82–85. Dostupné online. ISSN 1095-9203. DOI 10.1126/science.aal4657. PMID 28386012. (anglicky) 
 47. ICTV Master Species List 2022 (MSL38). Verze 3, 6. září 2023. Dostupné online (anglicky)
 48. ARSLAN, Defne, et al. Distant Mimivirus relative with a larger genome highlights the fundamental features of Megaviridae. S. 17486–17491. Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS) [online]. 18. říjen 2011. Svazek 108, čís. 42, s. 17486–17491. ISSN 1091-6490. DOI 10.1073/pnas.1110889108. (anglicky) 
 49. DESNUES, Christelle; LA SCOLA, Bernard; YUTIN, Natalya, FOURNOUS, Ghislain; ROBERT, Catherine; AZZA, Saïd; JARDOT, Priscilla; MONTEIL, Sonia; CAMPOCASSO, Angélique; KOONIN, Eugene V.; RAOULT, Didier. Provirophages and transpovirons as the diverse mobilome of giant viruses. Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS) [online]. 15. říjen 2012. Online před tiskem. Dostupné online. DOI 10.1073/pnas.1208835109. (anglicky) 
 50. a b RODRIGUES, Rodrigo Araújo Lima; MOUGARI, Said; COLSON, Phillipe; LA SCOLA, Bernard; ABRAHÃO, Jônatas Santos. “ Tupanvirus”, a new genus in the family Mimiviridae. S. 325–331. Archives of Virology [online]. Springer Nature Switzerland AG, 5. říjen 2018. Svazek 164, čís. 1, s. 325–331. Dostupné online. Dostupné také na: [18]. ISSN 1432-8798. DOI 10.1007/s00705-018-4067-4. PMID 30291500. (anglicky) 
 51. YOOSUF, Niyaz, et al. Related Giant Viruses in Distant Locations and Different Habitats: Acanthamoeba polyphaga moumouvirus Represents a Third Lineage of the Mimiviridae That Is Close to the Megavirus Lineage. S. 1324–1330. Genome Biol. Evol. [online]. 4. prosinec 2012. Svazek 4, čís. 12, s. 1324–1330. ISSN 1759-6653. DOI 10.1093/gbe/evs109. (anglicky) 
 52. ABRAHÃO, Jônatas; SILVA, Lorena; SANTOS SILVA, Ludmila; KHALIL, Jacques Yaacoub Bou; RODRIGUES, Rodrigo; ARANTES, Thalita; ASSIS, Felipe, BORATTO, Paulo; ANDRADE, Miguel; GEESSIEN KROON, Erna; RIBEIRO, Bergmann; BERGIER, Ivan; SELIGMANN, Herve; GHIGO, Eric; COLSON, Philippe; LEVASSEUR, Anthony KROEMER, ; Guido; RAOULT, Didier; La SCOLA, Bernard. Tailed giant Tupanvirus possesses the most complete translational apparatus of the known virosphere. Nature Communications [online]. Macmillan Publishers Limited, 27. únor 2018. Svazek 9: 749. Dostupné online. ISSN 2041-1723. DOI 10.1038/s41467-018-03168-1. (anglicky) 
 53. a b LEGENDRE, Matthieu; BARTOLI, Julia; SHMAKOVA, Lyubov, JEUDY, Sandra; LABADIE, Karine; ADRAIT, Annie; LESCOT, Magali; POIROT, Olivier; BERTAUX, Lionel; BRULEY, Christophe; COUTÉ, Yohann; RIVKINA, Elizaveta; ABERGEL, Chantal; CLAVERIE, Jean-Michel. Thirty-thousand-year-old distant relative of giant icosahedral DNA viruses with a pandoravirus morphology. Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS) [online]. 3. březen 2014. Online před tiskem. Dostupné online. ISSN 1091-6490. DOI 10.1073/pnas.1320670111. (anglicky) 
 54. YONG, Ed. Giant virus resurrected from 30,000-year-old ice. Nature News [online]. 3. březen 2014. Dostupné online. ISSN 1476-4687. DOI 10.1038/nature.2014.14801. (anglicky) 
 55. Vědci oživili 30 tisíc let starý virus z ledu. Týden [online]. 4. březen 2014. Dostupné online. 
 56. ANDREANI, Julien; AHERFI, Sarah; KHALIL, Jacques Yaacoub Bou; DI PINTO, Fabrizio; BITAM, Idir; RAOULT, Didier; COLSON, Philippe, La SCOLA, Bernard. Cedratvirus, a Double-Cork Structured Giant Virus, is a Distant Relative of Pithoviruses. S. 1–11. Viruses [online]. MDPI AG, 3. listopad 2016. Svazek 8, čís. 11: 300, s. 1–11. Dostupné online. Dostupné také na: [19]. ISSN 1999-4915. DOI 10.3390/v8110300. PMID 27827884. (anglicky) 
 57. ANDREANI, Julien; KHALIL, Jacques Y. B.; BAPTISTE, Emeline; HASNI, Issam; MICHELLE, Caroline; RAOULT, Didier; LEVASSEUR, Anthony. Orpheovirus IHUMI-LCC2: A New Virus among the Giant Viruses. Frontiers in Microbiology [online]. Frontiers Media SA, 22. leden 2018. Roč. 8: 2643. Dostupné online. Dostupné také na: [20]. Dále dostupné na: [21]. ISSN 1664-302X. DOI 10.3389/fmicb.2017.02643. PMID 29403444. (anglicky) 
 58. RETENO, Dorine Gaëlle I.; BENAMAR, Samia; KHALIL, Jacques Bou; ANDREANI, Julien; ARMSTRONG, Nicholas; KLOSE, Thomas; ROSSMANN, Michael, COLSON, Philippe; RAOULT, Didier; La SCOLA, Bernard. Faustovirus, an Asfarvirus-Related New Lineage of Giant Viruses Infecting Amoebae. S. 6585–6594. Journal of Virology [online]. 15. duben 2015 [cit. 2016-12-01]. Svazek 89, čís. 13, s. 6585–6594. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-03-20. ISSN 1098-5514. DOI 10.1128/JVI.00115-15. (anglicky) 
 59. BENAMAR, Samia; RETENO, Dorine Gaëlle I.; BANDALY, Victor; LABAS, Noémie; RAOULT, Didier; LA SCOLA, Bernard. Faustoviruses: Comparative Genomics of New Megavirales Family Members. S. 1–9. Frontiers in Microbiology [online]. 5. únor 2016. Svazek 7, čís. 3, s. 1–9. Dostupné online. Dostupné také na: [22]. DOI 10.3389/fmicb.2016.00003. (anglicky) 
 60. BAJRAI, Leena H.; BENAMAR, Samia; AZHAR, Esam I.; ROBERT, Catherine; LEVASSEUR, Anthony; RAOULT, Didier; LA SCOLA, Bernard. Kaumoebavirus, a New Virus That Clusters with Faustoviruses and Asfarviridae. S. 1–10. Viruses [online]. MDPI AG, 28. říjen 2016. Svazek 8, čís. 11: 278, s. 1–10. Dostupné online. Dostupné také na: [23]. ISSN 1999-4915. DOI 10.3390/v8110278. PMID 27801826. (anglicky) 
 61. ANDREANI, Julien; KHALIL, Jacques Yaacoub Bou; SEVVANA, Madhumati; BENAMAR, Samia; DI PINTO, Fabrizio; BITAM, Idir; COLSON, Philippe, KLOSE, Thomas; ROSSMANN, Michael G.; RAOULT, Didier; La SCOLA, Bernard. Pacmanvirus, a new giant icosahedral virus at the crossroads between Asfarviridae and faustoviruses. S. 1–11. Journal of Virology [online]. American Society for Microbiology, 26. červen 2017 [cit. 2019-02-26]. Svazek 91, čís. 14: e00212-17, s. 1–11. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-02-27. Dostupné také na: [24]. ISSN 1098-5514. DOI 10.1128/JVI.00212-17. PMID 28446673. (anglicky) 
 62. PAEZ-ESPINO, David; ZHOU, Jinglie; ROUX, Simon, et al . Diversity, evolution, and classification of virophages uncovered through global metagenomics. Microbiome [online]. BioMed Central Ltd, 10. prosinec 2019. Svazek 7, čís. 1: 157. Dostupné online. Dostupné také na: [25]. ISSN 2049-2618. DOI 10.1186/s40168-019-0768-5. PMID 31823797. (anglicky) 
 63. KAUFFMAN, Kathryn M.; HUSSAIN, Fatima A.; YANG, Joy; AREVALO, Philip; BROWN, Julia M.; CHANG, William K.; VANINSBERGHE, David, ELSHERBINI, Joseph; SHARMA, Radhey S.; CUTLER, Michael B.; KELLY, Libusha; POLZ, Martin F. A major lineage of non-tailed dsDNA viruses as unrecognized killers of marine bacteria. Kapitola Letters. Nature [online]. Macmillan Publishers Limited, 24. leden 2018. Online před tiskem. Dostupné online. ISSN 1476-4687. DOI 10.1038/nature25474. (anglicky) 
 64. IGNACIO-ESPINOZA, Julio Cesar; FUHRMAN, Jed A. A non-tailed twist in the viral tale. S. 38–39. Nature [online]. Macmillan Publishers Limited, 24. leden 2018. Svazek 554, čís. 7690, s. 38–39. Dostupné online. Dostupné také na: [26]. Dále dostupné na: [27]. ISSN 1476-4687. DOI 10.1038/d41586-018-00923-8. PMID 29388959. (anglicky) 
 65. MIHULKA, Stanislav. Nově objevené viry jsou lstiví zabijáci bakterií. OSEL.cz [online]. 27. leden 2018. Dostupné online. ISSN 1214-6307. 
 66. NG, Terry Fei Fan; MANIRE, Charles; BORROWMAN, Kelly, LANGER, Tammy; EHRHART, Llewellyn; BREITBART, Mya. Discovery of a Novel Single-Stranded DNA Virus from a Sea Turtle Fibropapilloma by Using Viral Metagenomics. S. 2500–2509. Journal of Virology [online]. 30. prosinec 2008 [cit. 2020-05-11]. Svazek 83, čís. 6, s. 2500–2509. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-06-23. Dostupné také na: [28]. Dále dostupné na: [29]. ISSN 1098-5514. DOI 10.1128/JVI.01946-08. PMID 19116258. (anglicky) 
 67. KOONIN, Eugene V.; YUTIN, Natalya. Chapter Five - Evolution of the Large Nucleocytoplasmic DNA Viruses of Eukaryotes and Convergent Origins of Viral Gigantism. S. 167–202. Advances in Virus Research [online]. Elsevier Inc., 2018-11-10. Svazek 103, s. 167–202. Dostupné online. ISSN 0065-3527. DOI 10.1016/bs.aivir.2018.09.002. (anglicky) 
 68. KOONIN, Eugene V.; DOLJA, Valerian V.; KRUPOVIC, Mart. Origins and evolution of viruses of eukaryotes: The ultimate modularity. S. 2–25. Virology [online]. Elsevier Inc., 2015-03-12. Svazek 479–480, s. 2–25. Dostupné online. ISSN 0042-6822. DOI 10.1016/j.virol.2015.02.039. (anglicky) 
 69. BALTIMORE, D. Expression of animal virus genomes. Bacteriol Rev.. 1971, roč. 35, čís. 3, s. 235–41. Dostupné online. ISSN 0005-3678. 
 70. RACANIELLO, Vincent. Simplifying virus classification: The Baltimore system [online]. Virology Blog, 2009. Dostupné online. 
 71. KRUPOVIC, Mart; DOLJA, Valerian V.; KOONIN, Eugene V. Plant viruses of the Amalgaviridae family evolved via recombination between viruses with double-stranded and negative-strand RNA genomes. S. 1–7. Biology Direct [online]. 29. březen 2015. Svazek 10, čís. 12, s. 1–7. Dostupné online. PDF [30]. DOI 10.1186/s13062-015-0047-8. (anglicky) 
 72. BAMFORD, Dennis H.; PIETILÄ, Maija K.; ROINE, Elina; ATANASOVA, Nina S.; DIENSTBIER, Ana; OKSANEN, Hanna M., a ICTV Report Consortium. The Online (10th) Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses [online]. 10. vyd. 2017-09-20, rev. 2017-09-21. Kapitola Pleolipoviridae. (anglicky) 
 73. Turina M. et al.: Taxonomy Proposal 2021.001F.R.Fusariviridae_1newfam, říjen 2020. Dostupné online Archivováno 28. 3. 2022 na Wayback Machine. v souboru ICTV Approved Proposals: Fungal and Protist Viruses
 74. Bunyaviridae Study Group: Create a new order, Bunyavirales, to accommodate nine families (eight new, one renamed) comprising thirteen genera. Proposal to ICTV, Nr. 2016.030a-vM, 2016. Dostupné online Archivováno 2. 12. 2016 na Wayback Machine. (anglicky)
 75. LWOFF, André; HORNE, R. W.; TOURNIER, P. A system of viruses. S. 51–55. Cold Spring Harb. Symp. Quant. Biol. [online]. 1962. Svazek 27, s. 51–55. PMID 13931895. (anglicky) 

Literatura editovat

 • HADIDI, Ahmed a RANDLES, John W. Viroids, and the Legacy of Ricardo Flores (1947–2020). Cells. 2021, vol. 10, no. 10, s. 2570. (This article belongs to the Special Issue Celebrating 50 Years of Viroid Discovery. Published 28 September 2021.) https://doi.org/10.3390/cells10102570
 • LHOTSKÝ, Josef. Úvod do studia symbiotických interakcí mikroorganismů: nový pohled na viry a bakterie. 1. vyd. Praha: Academia, 2015. 207 s. Průhledy, sv. 13. ISBN 978-80-200-2480-0.
 • OWENS, Robert A. a HADIDI, Ahmed. The Remarkable Legacy of Theodor O. Diener (1921–2023): Preeminent Plant Pathologist and the Discoverer of Viroids. Viruses. 2023, vol. 15, no. 9, s. 1895. (This article belongs to the Special Issue Viroids and Satellites and Their Vector Interactions—This Special Issue Is Dedicated to the Memory of Theodor O. Diener Who Discovered Viroids. Published 8 September 2023.) https://doi.org/10.3390/v15091895

Související články editovat

Externí odkazy editovat