Nápověda:Kouzelná slůvka

Zkratka:
  • WP:KS

Kouzelná slůvka či slova (angl. Magic words) jsou kódy používané ve zdrojovém textu článků, šablon a dalších stránek Wikipedie, které plní speciální funkce na stránce, na které jsou zobrazeny.

Existují tři typy kouzelných slůvek podle jejich funkce:

  • přepínače – pro zapnutí/vypnutí nějaké funkce stránky, např. zobrazení obsahu článku
  • proměnné – zastupují nějakou hodnotu, např. aktuální datum nebo název článku, kam je kouzelné slůvko (šablonou) vloženo
  • funkce – vyžaduje zadání vstupní informace v podobě parametru (parametrů), nejčastěji podobně jako proměnná, např. vypíše název jazyka dle zadaného kódu

Přepínače

editovat

Přepínače slouží k zapnutí nebo vypnutí nějaké funkce stránky. Zapisují se velkými písmeny a uvozují se dvojitými podtržítky: __PŘEPÍNAČ__

Obsah článku

editovat
České zadání Anglické zadání Účel
__BEZOBSAHU__ __NOTOC__ Skryje obsah
__VŽDYOBSAH__ __FORCETOC__ Zobrazí obsah, i když stránka neobsahuje dostatečný počet nadpisů
__OBSAH__ __TOC__ Vloží obsah přímo v místě přepínače
Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Obsah článku.

Odkazy na editaci

editovat
České zadání Anglické zadání Účel
__BEZEDITOVATČÁST__ __NOEDITSECTION__ Skryje odkazy na editaci jednotlivých sekcí
__LINKPŘIDATKOMENTÁŘ__ __NEWSECTIONLINK__ Zobrazí odkaz na vytvoření nové sekce
__BEZLINKUPŘIDATKOMENTÁŘ__ __NONEWSECTIONLINK__ Skryje odkaz na vytvoření nové sekce

Další přepínače

editovat
České zadání Anglické zadání Účel
__INDEXOVAT__ __INDEX__ Povolí zobrazení stránky ve vyhledávačích
__NEINDEXOVAT__ __NOINDEX__ Zakáže zobrazení stránky ve vyhledávačích
__NOGLOBAL__ Na dané stránce skryje globální uživatelskou stránku a zobrazí místní

Proměnné

editovat

Proměnné slouží k vložení nějaké hodnoty závisející na čase, projektu, stránce nebo uživateli. Uvozují se jako šablony dvojitými složenými závorkami a zapisují se velkými písmeny: {{PROMĚNNÁ}}

Datum a čas

editovat
Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Kouzelná slůvka/Datum a čas.
České zadání Anglické zadání Vypíše
Rok
{{MÍSTNÍROK}} {{LOCALYEAR}} Aktuální kalendářní rok
Měsíc
{{MÍSTNÍMĚSÍC1}} {{LOCALMONTH1}} Číslo aktuálního kalendářního měsíce
{{MÍSTNÍMĚSÍC}} {{LOCALMONTH}} Stejné číslo dvojciferně
{{MÍSTNÍMĚSÍCJMÉNO}} {{LOCALMONTHNAME}} Jméno aktuálního kalendářního měsíce
{{MÍSTNÍMĚSÍCGEN}} {{LOCALMONTHNAMEGEN}} Genitiv jména
{{MÍSTNÍMĚSÍCZKR}} {{LOCALMONTHABBREV}} Zkratka jména
Týden
{{MÍSTNÍTÝDEN}} {{LOCALWEEK}} Aktuální kalendářní týden
Den
{{MÍSTNÍDEN}} {{LOCALDAY}} Číslo aktuálního dne v měsíci
{{MÍSTNÍDEN2}} {{LOCALDAY2}} Stejné číslo dvojciferně
{{MÍSTNÍDENTÝDNE}} {{LOCALDOW}} Číslo aktuálního dne v týdnu
{{MÍSTNÍDENJMÉNO}} {{LOCALDAYNAME}} Jméno aktuálního dne v týdnu
Čas
{{MÍSTNÍČAS}} {{LOCALTIME}} Aktuální čas
{{MÍSTNÍHODINA}} {{LOCALHOUR}} Aktuální hodina dvojciferně
{{MÍSTNÍKÓDČASU}} {{LOCALTIMESTAMP}} Aktuální časová známka

Informace o wiki

editovat
České zadání Anglické zadání Vypíše
Obecné
{{NÁZEVWEBU}} {{SITENAME}} Název wiki
{{JAZYKOBSAHU}} {{CONTENTLANGUAGE}}
{{CONTENTLANG}}
Jazyk wiki
{{SERVER}} {{SERVER}} URL wiki
{{NÁZEVSERVERU}} {{SERVERNAME}} Doména wiki
Statistiky wiki
přidáním parametru R se vypíše číselný údaj nenaformátovaný (např. {{POČETSTRAN:R}})
{{POČETSTRAN}} {{NUMBEROFPAGES}} Počet stránek
{{POČETČLÁNKŮ}} {{NUMBEROFARTICLES}} Počet článků v hlavním jmenném prostoru obsahujících alespoň jeden odkaz
{{POČETEDITACÍ}} {{NUMBEROFEDITS}} Počet všech editací
{{POČETUŽIVATELŮ}} {{NUMBEROFUSERS}} Počet registrovaných uživatelů
{{POČETSPRÁVCŮ}} {{NUMBEROFADMINS}} Počet správců
{{POČETAKTIVNÍCHUŽIVATELŮ}} {{NUMBEROFACTIVEUSERS}} Počet aktivních registrovaných uživatelů
{{STRÁNEKVEJMENNÉMPROSTORU:číslo JP}} {{PAGESINNAMESPACE:číslo JP}}
{{PAGESINNS:číslo JP}}
Počet stránek v daném jmenném prostoru; proměnná je náročná na práci serverů, proto ji používejte střídmě
{{STRÁNEKVKATEGORII:kategorie}}
{{STRÁNEKVKAT:kategorie}}
{{PAGESINCATEGORY:kategorie}}
{{PAGESINCAT:kategorie}}
Počet stránek v dané kategorii; proměnná je náročná na práci serverů, proto ji používejte střídmě; parametr kategorie vypíše pouze počet podkategorií, parametr stránky pouze počet ostatních stránek (např. {{STRÁNEKVKATEGORII:Kraje v Česku|stránky}})
{{POČETVESKUPINĚ:skupina}} {{NUMBERINGROUP:skupina}}
{{NUMINGROUP:skupina}}
Počet uživatelů v dané skupině

Informace o stránce

editovat

Přidáním parametru stránka se vypíše údaj pro zadanou stránku (např. {{IDREVIZE:Hlavní strana}}); tato funkce je však u obecných a u revizí stránek náročná na práci serverů, proto ji používejte střídmě.

České zadání Anglické zadání Vypíše
Obecné
{{IDSTRÁNKY}} {{PAGEID}} ID stránky
{{ÚROVEŇZAMČENÍ:akce}} {{PROTECTIONLEVEL:akce}} Aktuální úroveň zamčení stránky pro danou akci (např. edit nebo move)
{{VYPRŠENÍZAMČENÍ:akce}} {{PROTECTIONEXPIRY:akce}} Časová známka vypršení aktuálního zámku stránky pro danou akci
Revize stránky
{{IDREVIZE}} {{REVISIONID}} ID aktuální revize stránky
{{DENREVIZE}} {{REVISIONDAY}} Den aktuální revize stránky
{{DENREVIZE2}} {{REVISIONDAY2}} Den dvojciferně
{{MĚSÍCREVIZE1}} {{REVISIONMONTH1}} Měsíc aktuální revize stránky
{{MĚSÍCREVIZE}} {{REVISIONMONTH}} Měsíc dvojciferně
{{ROKREVIZE}} {{REVISIONYEAR}} Rok aktuální revize stránky
{{KÓDČASUREVIZE}} {{REVISIONTIMESTAMP}} Časová známka aktuální revize stránky
{{AUTORREVIZE}} {{REVISIONUSER}} Poslední autor aktuální revize stránky
{{VELIKOSTREVIZE}} {{REVISIONSIZE}} Velikost aktuální revize stránky; pro velikost jiné než aktuální stránky se zde používá {{VELIKOSTSTRÁNKY:stránka}} (angl. {{PAGESIZE:stránka}})
Název stránky
přidáním přípony E se vypíše údaj zakódovaný do formátu URL (např. {{NÁZEVSTRANYE}})
{{PLNÝNÁZEVSTRANY}} {{FULLPAGENAME}} Celý název stránky
{{NÁZEVSTRANY}} {{PAGENAME}} Celý název stránky bez jmenného prostoru
{{NÁZEVNADSTRANY}} {{BASEPAGENAME}} Název nadstránky (bez jmenného prostoru)
{{NÁZEVKOŘENOVÉSTRANY}} {{ROOTPAGENAME}} Název kořenové nadstránky (bez jmenného prostoru)
{{NÁZEVPODSTRANY}} {{SUBPAGENAME}} Název podstránky
{{NÁZEVČLÁNKU}} {{SUBJECTPAGENAME}}
{{ARTICLEPAGENAME}}
Celý název související obsahové stránky (pro odkaz z diskuse)
{{NÁZEVDISKUSE}} {{TALKPAGENAME}} Celý název související diskusní stránky (pro odkaz ze článku)
Jmenný prostor
přidáním přípony E se vypíše údaj zakódovaný do formátu URL (např. {{NAMESPACEE}})
{{JMENNÝPROSTOR}} {{NAMESPACE}} Název jmenného prostoru
{{ČÍSLOJMENNÉHOPROSTORU}} {{NAMESPACENUMBER}} Číslo jmenného prostoru
{{DISKUSNÍPROSTOR}} {{SUBJECTSPACE}}
{{ARTICLESPACE}}
Název souvisejícího obsahového jmenného prostoru
{{ČLÁNEKPROSTOR}} {{TALKSPACE}} Název souvisejícího diskusního jmenného prostoru

Speciální proměnné

editovat
České zadání Anglické zadání Vypíše
{{!}} {{!}} Znak | se používá jako oddělovač parametrů, ale občas je potřeba jej vložit dovnitř parametru, což umožňuje tato speciální proměnná

Funkce slouží k přizpůsobení nějaké hodnoty k danému účelu podle zadaného parametru nebo parametrů. Uvozují se jako šablony dvojitými složenými závorkami, ale obsahují dvojtečku za svým názvem a někdy křížek před ním: {{funkce:parametr}} nebo {{#funkce:parametr}}. Více parametrů se odděluje svislou čarou: {{funkce:parametr1|parametr2}}.

Formát URL

editovat
České zadání Anglické zadání Vypíše
{{místníurl:stránka}} {{localurl:stránka}} Relativní cesta ke stránce; druhý zadaný parametr přidá zadaný text za vytvořenou URL (např. {{místníurl:Hlavní strana|action=history}})
{{plnéurl:stránka}} {{fullurl:stránka}} URL stránky; druhý zadaný parametr přidá zadaný text za vytvořenou URL
{{kanonickéurl:stránka}} {{canonicalurl:stránka}} Úplná URL stránky; druhý zadaný parametr přidá zadaný text za vytvořenou URL
{{cestaksouboru:soubor}} {{filepath:soubor}} URL souboru; druhý zadaný parametr vypíše odkaz na soubor v zadané velikosti (např. {{cestaksouboru:Wiki.png|300}})
{{enkódovaturl:text}} {{urlencode:nadpis}} Změní text na zápis URL; parametr WIKI změní text na wiki formát URL, parametr PATH změní text na Unicode formát URL
{{enkódovatnadpis:text}} {{anchorencode:text}} Změní text na zápis záložky (části URL za znakem #)

Formát textu

editovat
České zadání Anglické zadání Vypíše
{{formátujčíslo:číslo}} {{formatnum:číslo}} Převede zadané číslo do správného formátu; parametr R provede přesný opak – zadaný číselný údaj se změní na neformátovaný
{{#formátujdatum:datum}} {{#dateformat:datum}}
{{#formatdate:datum}}
Převede zadané datum do správného formátu; druhý zadaný parametr upraví výstup podle zadaného formátu (složením písmen d, m a y v určeném pořadí nebo vložením příslušné normy ISO)
{{malá:text}} {{lc:text}} Převede zadaný text na malá písmena
{{prvnímalé:text}} {{lcfirst:text}} Změní první písmeno zadaného textu na malé
{{velká:text}} {{uc:text}} Převede zadaný text na velká písmena
{{prvnívelké:text}} {{ucfirst:text}} Změní první písmeno zadaného textu na velké
{{zarovnatvlevo:text|délka}} {{padleft:text|délka}} Přidá dostatečný počet nul před text tak, aby byl text správně dlouhý, třetí zadaný parametr změní znak nuly na jiný zadaný znak (znaky)
{{zarovnatvpravo:text|délka}} {{padright:text|délka}} Přidá dostatečný počet nul za text tak, aby byl text správně dlouhý, třetí zadaný parametr změní znak nuly na jiný zadaný znak (znaky)

Lokalizace

editovat
České zadání Anglické zadání Vypíše
{{jmennýprostor:číslo nebo jméno}} {{ns:číslo nebo jméno}} Změní zadané číslo nebo anglické pojmenování na české pojmenování zadaného jmenného prostoru; přípona e vypíše pojmenování zakódované do formátu URL
{{hlášení:hlášení}} {{int:hlášení}}
{{MediaWiki:hlášení}}
Vypíše český text zadaného hlášení, případné parametry budou použity jako parametry hlášení, pokud hlášení obsahuje parametry
{{plurál:hodnota|jednotné|dva až čtyři|množné}} {{plural:hodnota|jednotné|dva až čtyři|množné}} Vypíše variantu pro zadanou hodnotu (číslo). Pokud je číslo jedna, vypíše první, pokud 2–4, vypíše druhou (v případě chybějícího parametru poslední) a pokud je hodnota vyšší, vypíše poslední variantu
{{skloňuj:kód|slovo}} {{grammar:kód|slovo}} Vypíše zadanou gramatickou variantu slova
{{pohlaví:uživatel|mužské|ženské|univerzální}} {{gender:uživatel|mužské|ženské|univerzální}} Vypíše variantu podle pohlaví zadaného uživatele. Pokud je uživatel muž, vypíše první, pokud žena, vypíše druhou, pokud uživatel pohlaví nespecifikoval, vypíše třetí variantu (v případě chybějícího parametru první)
{{#jazyk:kód|cíl}} {{#language:kód|cíl}} Vypíše název jazyka podle zadaného kódu; pokud je zadán cílový jazyk, název jazyka se přeloží (např. do češtiny)
{{#speciální:stránka}} {{#special:stránka}} Vypíše český název zadané speciální stránky; přípona e vypíše název stránky zakódovaný do formátu URL

Pomocné funkce při editaci

editovat
České zadání Anglické zadání Vypíše
{{ZOBRAZOVANÝNADPIS:nadpis}} {{DISPLAYTITLE:nadpis}} Zobrazí místo názvu článku zadaný nadpis (pokud se od názvu článku příliš neliší)
{{KLÍČŘAZENÍ:klíč}} {{DEFAULTSORT:klíč}}
{{DEFAULTSORTKEY:klíč}}
{{DEFAULTCATEGORYSORT:klíč}}
Nastaví pro stránku výchozí klíč řazení v kategoriích
{{#značka:značka|vlastnost="hodnota"|obsah}} {{#tag:značka|vlastnost="hodnota"|obsah}} Vloží HTML značku se zadanými vlastnostmi a zadaným obsahem
{{Šablona:kouzelné slůvko}} {{msg:kouzelné slůvko}}
{{raw:kouzelné slůvko}}
Vloží (pravděpodobně neexistující) šablonu zadaného jména namísto kouzelného slůvka
{{vložit:šablona}} {{subst:šablona}} Při uložení je v kódu nahrazeno obsahem šablony
{{vložitnw:šablona}} {{msgnw:šablona}} Při uložení je nahrazeno obsahem šablony obaleným v <nowiki>

Pokročilé funkce

editovat
České zadání Anglické zadání Vypíše
{{#expr: výraz }} Vypíše výsledek zadaného matematického výrazu
{{#if: podmínka | splněna | nesplněna }} Vypíše poslední hodnotu, pokud je podmínka prázdná, jinak vypíše první hodnotu
{{#ifeq: výraz | výraz | stejné | rozdílné }} Vypíše první hodnotu, pokud jsou oba výrazy totožné, jinak vypíše poslední hodnotu
{{#iferror: výraz | špatně | správně }} Vypíše první hodnotu, pokud výraz (např. {{#expr: výraz }} nebo výstup šablony volající chybu) obsahuje chybu, jinak vypíše poslední hodnotu
{{#ifexpr: výraz | pravdivý | nepravdivý }} Vypíše první hodnotu, pokud je zadaný matematický výraz pravdivý, jinak vypíše poslední hodnotu
{{#ifexist: stránka | existuje | neexistuje }} Vypíše první hodnotu, pokud zadaná stránka existuje, jinak vypíše poslední hodnotu
{{#rel2abs: cesta }} Přemění zadanou relativní cestu od aktuální stránky k jiné stránce na celý název cílové stránky; druhý zadaný parametr vypíše údaj pro zadanou startovní stránku
{{#switch: výraz | varianta = hodnota | výchozí hodnota }} Vypíše takovou ze zadaných hodnot, od které varianta je shodná s výrazem, případně výchozí hodnotu, pokud není s výrazem shodná žádná ze zadaných variant
{{#timel: formát }} Vypíše aktuální datum a/nebo čas v zadaném formátu; druhý zadaný parametr umožní naformátovat jiný než aktuální údaj, třetí zadaný parametr vypíše údaj v jiném než aktuálním jazyce, více viz mw:Help:Extension:ParserFunctions##time
{{#titleparts: stránka }} Vypíše část názvu zadané stránky; druhý zadaný parametr vypíše pouze zadaný počet částí, třetí zadaný parametr vypíše části od zadaného pořadového čísla

Externí odkazy

editovat