Náboženství v Česku

Česká republika je zemí s nízkým množstvím lidí deklarujících příslušnost k nějaké církvi či náboženské společnosti a v rámci Evropy má po Estonsku 2. nejnižší podíl občanů hlásících se k nějaké náboženské organizaci.[2] V období let 1991–2001 klesl počet deklarovaných věřících o více než 1,2 milionu osob na 3 288 088 (tj. 32,14 % obyvatel). Dominantní postavení zde má římskokatolická církev, k níž se při sčítání lidu v roce 2001 přihlásilo 2 740 780 (tj. 26,8 %) obyvatel.[3][4] Výrazně vyšší podíl deklarovaných věřících můžeme nalézt v okresech a krajích na Moravě, v Jihočeském kraji, území kraje Vysočina (více než z poloviny leží na Moravě) a bývalého Východočeského kraje.[5] V žádném kraji ČR netvoří deklarovaní věřící nadpoloviční většinu místních obyvatel.
Circle frame.svg

Náboženství v Česku (2011)[1]

     Bez nábož. vyznání (34,5 %)
     Římští katolíci (10,5 %)
     Protestantismus (1 %)
     Ostatní křesťané (vč. pravoslavných a jehovistů) (1,1 %)
     Věřící, ne příslušníci jiných náboženství (6,8 %)
     Věřící, příslušníci jiných náboženství (0,7 %)
     Ostatní/neznámé (0,7 %)
     Nedeklarování/bez odpovědi (44,7 %)

Sčítání v roce 2011Editovat

 
Podíl věřících[6] obyvatel v okresech od roku 1991
 
Krajské a zemské hranice: ze srovnání map vyplývá, že Morava je výrazně více nábožensky založená než Čechy.

Při Sčítání lidu 2011 celkový počet věřících opět poklesl na celkem 2 175 087 (20,6 % obyvatel, 37,6 % odpovídajících). Naproti tomu 3 612 804 obyvatel České republiky uvedlo, že jsou „bez náboženské víry“ (34,2 % obyvatel země, 62,4 % odpovídajících), což je také pokles.

Počet obyvatel hlásících se k Římskokatolické církvi poklesl na 1 083 899 (+ 71 138 se přihlásilo obecně ke „katolické víře“) (10,9 % obyvatel). Druhou největší církví je Českobratrská církev evangelická, k níž se přihlásilo 51 936 občanů. Dále Církev československá husitská, 39 tisíc členů (0,37 %). Vyšší podíl věřících má ještě Pravoslavná církev, která má celkem 27 tisíc členů, příznivci jediismu s 15 tisíci, Svědkové Jehovovi s 13 tisíci, Církev bratrská a Křesťanská společenství, obě s 10 tisíci věřícími.

707 649 lidí se označilo za věřící bez příslušnosti k nějaké církvi. Počet obyvatel Česka hlásících se k judaismu je asi 1 500 obyvatel, k islámu se hlásí téměř 3 500 lidí. K různým odvětvím buddhismu se hlásí přes 6 100 osob. K ateismu se hlásí 1 075 osob, pohanství deklaruje 863 osob.

Ačkoliv většina náboženských skupin v Česku zaznamenala sestupnou tendenci, přesto se některým menším společenstvím v České republice, jako je Církev bratrská, Pravoslavná církev, Apoštolská církev, Křesťanská společenství, Řeckokatolická církev, Jediismus počty obyvatel hlásících se při sčítání lidu oproti roku 2001 zvýšily. 4 774 323 obyvatel (45,2 % populace) ovšem odmítlo na otázku o náboženské víře vůbec odpovědět.[7][8] Novinkou sčítání lidu 2011 bylo mimo 707 tisíc obyvatel nehlásících se k církvi, ale hlásících se k víře,[9] též pokles počtu obyvatel bez vyznání.[10][11]

Struktura religiozity české společnosti i podíl věřících v jednotlivých církvích se výrazně nemění.[12] Například zástupce římskokatolické církve v ČBK se zamýšlí, proč výsledky sčítání lidu neodpovídají jimi údajně pozorované realitě, která je přinejmenším stabilní, a uvádí úvahu: '„Oproti sčítání v roce 2001, kdy se nevyjádřilo jen 10 % respondentů, tentokrát se nevyjádřila polovina národa, a pokud by byla tato „neodpovídající“ polovina strukturovaná podobně, jako ona odpovídající, zjistili bychom, že k dramatickým změnám v religiozitě pravděpodobně nedošlo.“'[13] (více o římskokatolické církvi též v článku Sčítání účastníků katolických bohoslužeb v Česku a Věřící v ŘKC).

Religionista Ivan Štampach v reakci na uveřejněné předběžné výsledky sčítání lidu 2011 uvádí „Počet věřících neubývá. Ubývá lidí, kteří se identifikují s velkými církevními institucemi svázanými s ekonomickou a politickou mocí. Individuální víra a malé, atypické a alternativní skupiny stále rostou. Pokles církevní příslušnosti mezi českou populací probíhá zhruba stejným tempem od začátku padesátých let minulého století bez ohledu na režimy. V posledním desetiletí odchod lidí od církví mírně akceleroval. Jde podle mého přesvědčení o zásadní civilizační změnu. Nikoli o nahodilou fluktuaci.“[14]

Sčítání v roce 2021Editovat

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Česku ukázalo, že již jen 13,3 % respondentů je věřících.[15]

Církve a náboženské společnostiEditovat

Související informace naleznete také v článku Seznam církví a náboženských společností v Česku.

V České republice je sekulární stát určen článkem 2, odst. 1 Listiny základních práv a svobod: Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání. Z opačné strany také čl. 16 odst. 2: Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech.

AteismusEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Ateismus v Česku.
 
Skladba obyvatelstva podle náboženského vyznání v letech 1950, 1991 a 2001

Česká republika bývá označována za jednu z nejateističtějších a nejsekularizovanějších zemí na světě.[16] Při průzkumu Evropské komise Eurobarometr na počátku roku 2005 uvedlo jako konstatování nejbližší svému přesvědčení 19 % obyvatel Česka, že věří, že Bůh je. To je po Estonsku (16 %) druhá nejnižší hodnota z 25 zemí EU při průměrné hodnotě 35 %. Dále 50 % uvedlo, že věří, že je nějaký druh duchů nebo životní síly, což je naopak po Estonsku (54 %) a Švédsku (53 %) třetí nejvyšší hodnota při průměru 27 %. Zato 30 % uvedlo, že nevěří, že by cokoli z toho bylo. To je druhá nejvyšší hodnota po Francii (33 %) při průměru 18 %. Ve Francii přitom odpovědělo víc respondentů kladně na otázku, jestli věří, že Bůh je (34 %). Nakonec 1 % uvedlo, že neví, při průměru 3 %. Průzkumu se za ČR zúčastnilo 1037 lidí, celkem 32 897 lidí. Zpráva se důsledně vyhýbá označení některé skupiny jako ateisty.[17]

KřesťanstvíEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Křesťanství v Česku.

K některému z proudů křesťanství se hlásí drtivá většina z 1 467 438 deklarovaných věřících hlásících se k církvi nebo náboženské společnosti (tj. z 13,89 % obyvatel) v České republice. Dominantní postavení zde má Římskokatolická církev, k níž se při sčítání lidu v roce 2011 přihlásilo 1 083 899 obyvatel (tj. 10,26 % populace ČR).[3]

Velikostně teprve daleko za Římskokatolickou církví následují jiná křesťanská uskupení, z nichž největší jsou Českobratrská církev evangelická (51 936 obyvatel) a Církev československá husitská (39 276 obyvatel)[3]. Po nich následuje Pravoslavná církev s 20 628 věřícími mezi trvalými obyvateli ČR.[18], mezi nimiž je výrazný podíl imigrantů a Čechů se zahraničními kořeny, zejména ruskými a ukrajinskými. K té se ovšem hlásí navíc mnoho cizinců, dlouhodobě pobývajících či pracujících v ČR (v roce 2001 jich bylo na 100 000[19]).

Z dalších církví dosahují počtu přihlášených věřících nad deset tisíc ještě Svědkové Jehovovi, ke kterým se hlásilo 13 097 lidí,[3] a Církev bratrská, která je nejrychleji rostoucí církví u nás (v roce 2001 se k ní přihlásilo 9931 obyvatel oproti 2759 z roku 1991 – tj. + 260 % příznivců během deseti let[20]) a ke které se v roce 2011 přihlásilo 10 872 obyvatel.[3]

Římský katolicismusEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Římskokatolická církev v Česku.

Římskokatolická církev je největší organizovanou náboženskou skupinou v České republice. Při sčítání lidu v roce 2001 se k ní hlásilo 2 740 780 obyvatel (tj. 26,8 %). Podle sčítání lidu z roku 2011 se k ní hlásí už jen 1 082 463 obyvatel (tj. 10,37 %)[21] Církev odhaduje, že její nedělní bohoslužby navštěvuje téměř 500 tisíc obyvatel. Největší zastoupení má v oblasti jižní a střední Moravy, nejmenší v severních Čechách.

JudaismusEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Židé v Česku.
 
Staronová synagoga, jedna z nejstarších středoevropských synagog

Židé v Česku náleží k aškenázské židovské populaci. První židé se na území dnešního Česka usídlili asi v 10. století. Tato minorita byla neustále pod tlakem politické moci, křesťanů či hospodářské konkurence, který nezřídka přerostl v pogrom či vyhánění židů. Situace se začala zlepšovat až v době osvícenství, avšak v důsledku rostoucího nacionalismu nakonec došlo k tragédii holocaustu, kterou nepřežilo na 80 tisíc českých, moravských a slezských židů. V důsledku komunistické politiky se počet židů ještě snížil a ani po obnovení demokracie nepředstavuje židovská menšina více než zlomek původního počtu.

Podle American Jewish Year Book žilo roku 2012 v České republice 3 900 židů.[22] Podle předběžných výsledků ze sčítání lidu roku 2011 se k židovskému vyznání přihlásilo 1 132 obyvatel.[23] Federace židovských obcí (FŽO) však uvádí, že registruje okolo 3 000 svých členů, a celkový počet Židů v Česku odhaduje na 15–20 tisíc.[24]

V současné době se v České republice nachází 10 židovských obcí (z toho 7 v Čechách a 3 na Moravě) seskupených pod Federací židovských obcí. Bohoslužby se konají ve čtyřech synagogách v Praze (Španělské, Jeruzalémské, Staronové a Vysoké synagoze) a v některých dalších městech.

IslámEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Islám v Česku.

Islám v České republice není příliš zastoupen, na rozdíl od zemí západní Evropy. Podle statistik mají muslimové zastoupení v Česku pod 0,1% z celkové populace. Většinou jej vyznávají přistěhovalci; pouze malou část vyznavačů pak tvoří konvertité (jedná se hlavně o členy českého původu smíšených rodin muslimů s původem z islámského světa a často mladé české muslimky). Fungující mešity jsou v Brně a v Praze u Rajské Zahrady.

BuddhismusEditovat

K buddhismu se v roce 2011 přihlásilo přes 6100 osob. Většina Vietnamců v Česku následuje mahájánový směr buddhismu, stejně tak jako jiné, mnohem menší asijské menšiny. Thein An ve Varnsdorfu byl prvním buddhistickým chrámem ve vietnamském stylu postaveným v Česku, otevřen byl v lednu 2008. V Česku se nachází také několik korejských buddhistických chrámů, po třech v Praze a v Brně.[25]

Čeští buddhisté jsou ale většinou stoupenci Vadžrajány (tibetského buddhismu). Nejrozšířenější jsou školy Nyingma a Kagjü. Směr Karma Kagjü již založil asi 50 center a meditačních skupin. Buddhismus Diamantové cesty – linie Karma Kagjü je aktivní jak v České republice, tak na Slovensku. Velký chrám tohoto směru má být postaven v Praze.[26]

NovopohanstvíEditovat

V Česku existuje rodnověří, novopohanství založené na starém slovanském náboženství. V roce 2000 vznikla v České republice jako občanské sdružení Rodná víra, které od roku 2010 funguje pouze jako neformální společenství. Zároveň v České republice fungují více, či méně organizovaná společenství Wicca, Ásatrů, neodruidismu a jiných novopohanských směrů.

SpiritualitaEditovat

Vyšší míra ateismu ale ještě nemusí znamenat absenci spirituální zkušenosti. Studie realizovaná v České republice poukázala na vyšší spiritualitu mezi ženami a mezi vdovami a vdovci. S věkem také koreluje zvýšený výskyt spirituální zkušenosti. Jako omezení vzorku je ale konstatován nedostatečný počet věřících respondentů, což je právě důsledek realizace výzkumu na reprezentativním vzorku populace v sekulárním prostředí.[27]

ReferenceEditovat

 1. Official census data from the Czech Statistical Office:
  • Obyvatelstvo podle náboženského vyznání a pohlaví podle výsledků sčítání lidu v letech 1921, 1930, 1950, 1991 a 2001 [online]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 21 February 2011. (anglicky) 
  • Obyvatelstvo podle náboženské víry a pohlaví podle výsledků sčítání lidu v letech 1921, 1930, 1950, 1991, 2001 a 2011 [online]. Dostupné online. (anglicky) 
   • 2011 Census: Population by religious belief and by regions [online]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 November 2013. (anglicky) 
   • 2011 Census: Population by religious belief and by municipality size groups [online]. [cit. 2014-03-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 21 February 2015. (anglicky) 
 2. Údaje CIA relevantní ke sčítání lidu v roce 2001. www.cia.gov [online]. [cit. 2014-03-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-12-24. 
 3. a b c d e ČSÚ: Sčítaní lidu, domů a bytů 2001. www.czso.cz [online]. [cit. 2014-03-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-11-03. 
 4. Náboženské vyznání obyvatelstva České republiky
 5. Veřejná databáze ČSÚ
 6. Pojem 'věřící', jak je uveden v mapě lze pro potřeby statistiky definovat takto: Zahrnuje jakoukoliv víru (např. buddhismus, jediismus, pravoslavná církev, novopohanství, ateismus, hinduismus, apod.), a to institucializovanou v církvi či náboženské společnosti, nebo také deklarovaná víra bez organizované příslušnosti. Vzhledem k nepovinnému charakteru při SLDB11 mohou mnozí 'věřící' chybět (45 % obyvatel na otázku neodpovídalo) nebo být i navíc (nečlenové, ale sympatizanti se mohli hlásit).
 7. Archivovaná kopie. www.scitani.cz [online]. [cit. 2014-03-03]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2012-01-06. 
 8. K náboženství se odmítla přihlásit skoro polovina Čechů
 9. http://www.christnet.eu/magazin/clanek.asp?clanek=3808
 10. http://zpravy.idnes.cz/kdo-nas-potrebuje-ten-si-nas-najde-komentuji-cirkve-obri-ztratu-ovecek-1zc-/domaci.aspx?c=A111215_150807_domaci_jj
 11. http://tisk.cirkev.cz/z-domova/vyjadreni-cbk-k-vysledkum-scitani-lidu-domu-a-bytu-2011/
 12. http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/scitani-lidu-pribyva-vysokoskolaku-vztah-k-nabozenstvi-chladne/728867
 13. ČBK k výsledkům sčítání: Pozorujeme stabilní zájem o návštěvu nedělních bohoslužeb i počet křtů
 14. Štampach: Církve odpovídají na otázky, které nikdo neklade
 15. https://www.czso.cz/csu/czso/csu-predstavil-prvni-vysledky-scitani-2021 - ČSÚ představil první výsledky Sčítání 2021
 16. NOVOTNÝ, Jiří. Vývoj religiozity v České republice. Brno, 2012 [cit. 2013-06-24]. 95 s. diplomová práce. ESF MU. Vedoucí práce Josef Kunc. s. 5. Dostupné online.
 17. Special EUROBAROMETER 225 “Social values, Science & Technology”, červen 2005
 18. Podrobné údaje - Náboženská víra podle krajů. www.scitani.cz [online]. [cit. 2014-03-03]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2012-01-06. 
 19. http://www.ekumenickarada.cz/index.php?from=14&a=dat.2004.all
 20. ČSÚ: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání v letech 1991 a 2001
 21. Definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011, online
 22. The Virtual Jewish Library. The Jewish Population of the World (2010) [online]. [cit. 2012-12-06]. Dostupné online. 
 23. Český statistický úřad. Obyvatelstvo podle náboženské víry v krajích [online]. [cit. 2012-12-06]. Dostupné online. 
 24. Federace židovských obcí. Statistika [online]. [cit. 2012-12-06]. Dostupné online. 
 25. Korean Buddhist congregations in the Czech Republic. [s.l.]: Buddha Dharma Education Association, 2006. Dostupné online. (anglicky) 
 26. Největší české buddhistické centrum staví v Praze
 27. Malinakova, Klara & Trnka, Radek & Sarnikova, Gabriela & Smékal, Vladimír & Furstova, Jana & Tavel, Peter. PSYCHOMETRICKÁ ANALÝZA ŠKÁLY KAŽDODENNÍ SPIRITUÁLNÍ ZKUŠENOSTI (DSES) V ČESKÉM PROSTŘEDÍ. Československá psychologie 2018, vol. LXII, Supplement 1. Online dostupné na:https://www.researchgate.net/publication/331772743_PSYCHOMETRICKA_ANALYZA_SKALY_KAZDODENNI_SPIRITUALNI_ZKUSENOSTI_DSES_V_CESKEM_PROSTREDI

Externí odkazyEditovat