Molární hmotnostní konstanta

fyzikální konstanta, definovaná jako součin Avogadrovy konstanty a atomové hmotnostní konstanty

Molární hmotnostní konstanta je fyzikální konstanta, definovaná jako součin Avogadrovy konstanty a atomové hmotnostní konstanty. Číselně je proto rovna hmotnosti jednoho molu stejných částic, které mají hmotnost rovnou 1/12 klidové hmotnosti atomu  12
6
 C (tedy uhlíku-12, prvku s 6 protony a 6 neutrony v jádře) v základním stavu a nevázaného chemickými vazbami.

Značení, definice a hodnotaEditovat

  • Doporučená značka:  
  • Definiční vztah:
      (kde NA je Avogadrova konstanta a mu atomová hmotnostní konstanta)
  • Hodnota a jednotka v SI:
    Mu = 0,999 999 999 65(30)×10−3 kg·mol−1 [1] (číslice v závorce značí směrodatnou odchylku u posledních 2 platných číslic).

Historický vývojEditovat

Před redefinicí základních jednotek soustavy SI v r. 2019 měla přesnou, definicí danou hodnotu Mu = 10−3 kg mol−1, která vyplývala z definice molu. Bylo to dáno tím, že jak Avogadrova konstanta, tak atomová hmotnostní konsanta byly definovány pomocí experimentálně určené hmotnosti atomu uhlíku 12. Jako triviální ji zpravidla ani nebylo zvykem uvádět v přehledu fundamentálních konstant.

Novou definicí molu, založenou na fixaci hodnoty Avogadrovy konstanty, byl vzájemný vztah narušen, a molární hmotnostní konstanta se stala konstantou, jejíž hodnotu je (stejně jako u atomové hmotnostní konstanty) nutno určovat experimentálně. Má nyní stejnou relativní nejistotu jako atomová hmotnostní konstanta resp. dalton (čili atomová hmotnostní jednotka),[2]

Metrologická poznámkaEditovat

Lze předpokládat, že experimentální určování hodnoty molární hmotnostní konstanty nebude přímé, tedy z definice atomové hmotnostní konstanty, neboť lze využít vztahu  , ve kterém konstanty v prvním zlomku mají po redefinici přesnou pevně danou hodnotu a Rydbergova konstanta R, konstanta jemné struktury α a relativní atomová hmotnost elektronu Ar(e) ve druhém zlomku lze přímo určit přesněji (tedy s relativní odchylkou druhého zlomku menší než u mu).[2]

ReferenceEditovat

  1. Adjustace konstant CODATA 2018. Molar mass constant. NIST, 2019 (anglicky)
  2. a b Poradní výbor pro látkové množství (CCQM): Mise en pratique of the definition of the mole. Draft Přílohy 2 Příručky SI po redefinici základních jednotek. Mezinárodní úřad pro míry a váhy, duben 2016. Dostupné online: PDF (anglicky)