Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

fakulta Univerzity Karlovy

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (zkratka MFF UK) je jednou z fakult Univerzity Karlovy v Praze. Její budovy se nachází na pěti místech v Praze – v profesním domě na Malé Straně, na Karlově, v KarlíněTrojiHostivaři.

Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova
Faculty of Mathematics and Physics
Vedení fakulty
Děkandoc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
Proděkanprof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Proděkandoc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Proděkandoc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.
Proděkanprof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
Proděkanprof. Ing. Jan Franc, DrSc.
Proděkanprof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.
Proděkanprof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.
Proděkandoc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
TajemníkIng. Blanka Svobodová
Statistické údaje k 2014
Zaměstnanci749,6 (přepočtený počet dle úvazků)
Studenti2962
Studijní program
Bakalářský1450
Magisterský772
Doktorský740
Základní informace
Datum založení1952
Statusveřejná
Kontaktní údaje
AdresaMFF UK
Ke Karlovu 2027/3
Praha 2, Nové Město
121 16 Praha 2
Telefon951551111
DIČCZ00216208
E-maildekanat@mff.cuni.cz
www.mff.cuni.cz

Fakulta vznikla 1. září 1952 vyčleněním z Přírodovědecké fakulty.[1] Prvním děkanem fakulty byl Miroslav Katětov. Současným děkanem je doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. [2][3] Rozpočet fakulty je přibližně 1,2 mld. Kč.

Kromě fyzikálních a matematických oborů se na MFF UK vyučuje i informatika, kterou studuje přibližně polovina všech studentů fakulty.[zdroj?]

Fakulta se pravidelně umisťuje na vysokých pozicích v nejrůznějších českých i zahraničních žebříčcích hodnocení vysokých škol.[4][5][6]

HistorieEditovat

Matematicko-fyzikální fakulta oslavila v roce 2012 šedesáté výročí svého založení. Matematika spolu s fyzikou a astronomií ale byly na pražské univerzitě vyučovány již mnohem dříve. Bylo je možno studovat na filozofické fakultě, v roce 1920 potom přešly pod Přírodovědeckou fakultu.

MFF UK byla vyčleněna vládním nařízením z 19. srpna 1952 (č. 40 Sb., č. 9) z Přírodovědecké fakulty UK a byla dnem 1. září 1952 zřízena jako samostatná fakulta. V letech 1952 až 1959 bylo součástí MFF UK rovněž studium chemie (vyčleněné z Přírodovědecké fakulty), které bylo na MFF UK zastoupeno Katedrou chemie anorganické, Katedrou chemie analytické, Katedrou fyzikální chemie, Katedrou chemie organické a Katedrou biochemie. Zpočátku sídlila ve třech budovách na Karlově a Albertově. Od roku 1960 díky rozšiřování výukového a výzkumného programu získávala další budovy na Malé Straně a v Karlíně. O pár let později začala také výstavba nového areálu v Praze 8 – Troji. Aktivity Matfyzu se neustále rozrůstají a v červnu 2020 byl otevřen nový pavilon v trojském areálu[7].

StudiumEditovat

 
Sídlo matematické sekce v Karlíně

Na MFF je možno studovat bakalářský nebo navazující magisterský studijní program. Tyto programy se dále dělí na obory, v rámci oboru může být několik studijních programů. Přihlášku mohou zájemci podávat elektronicky.

Bakalářský studijní program má standardní dobu studia 3 roky, maximální 6 let. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Studium probíhá ve dvou stupních, první tvoří první ročník, druhý tvoří druhý a třetí ročník. Obsah studia v prvním stupni je pevně určen studijními plány a je pro všechny uchazeče povinný. Ve druhém stupni si posluchači volí předměty tak, aby vyhověli požadavkům studijního plánu a splnili podmínky pro připuštění k státní závěrečné zkoušce. Absolvent získá titul bakalář.

Navazující magisterský program má standardní dobu studia 2 let, maximální 5 let. Během studia si uchazeč volí předměty tak, aby vyhověl požadavkům studijního plánu, získal dostatečný počet bodů a splnil podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce. Absolvent získá titul magistr.

Výuka cizích jazyků probíhá v bakalářském studiu. Povinné je složení zkoušky z angličtiny. Povinný je (na rozdíl od většiny ostatních fakult UK) rovněž tělocvik, v rámci něhož se neplavci byli povinni naučit plavat.

Studijní programyEditovat

 
Areál Troja

Bakalářské studiumEditovat

Oblast vzdělávání FyzikaEditovat
 • Fyzika
Oblast vzdělávání InformatikaEditovat
 • Informatika
  • Obecná informatika
  • Databáze a web
  • Umělá inteligence
  • Počítačová grafika, vidění a vývoj her
  • Programování a vývoj software
  • Systémové programování
 • Bioinformatika (na PřF UK)
Oblast vzdělávání MatematikaEditovat
 • Obecná matematika
 • Matematika pro informační technologie
 • Finanční matematika
 • Matematické modelování
Oblast vzdělávání UčitelstvíEditovat
 • Kombinace programů se zaměřením na vzdělávání
  • Fyzika
  • Matematika
  • Informatika
  • Deskriptivní geometrie
 • Matematika – Geografie (na PřF UK)
 • Matematika – Tělesná výchova a sport (na FTVS UK)
 • Matematika v kombinaci s jedním z programů na FF UK
  • Český jazyk a literatura
  • Anglický jazyk a literatura
  • Francouzský jazyk a literatura
  • Německý jazyk a literatura

Magisterské studiumEditovat

 
Areál Troja
Oblast vzdělávání FyzikaEditovat
 • Astronomie a astrofyzika
 • Biofyzika a chemická fyzika
 • Částicová a jaderná fyzika
 • Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie
 • Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů
 • Fyzika povrchů a plazmatu
 • Geofyzika a fyzika planet
 • Matematické a počítačové modelování ve fyzice
 • Optika a optoelektronika
 • Teoretická fyzika
Oblast vzdělávání InformatikaEditovat
 • Informatika – Diskrétní modely a algoritmy
 • Informatika – Jazykové technologie a počítačová lingvistika
 • Informatika – Softwarové a datové inženýrství
 • Informatika – Softwarové systémy
 • Informatika – Teoretická informatika
 • Informatika – Umělá inteligence
 • Informatika – Vizuální výpočty a vývoj počítačových her
 • Bioinformatika (na PřF UK)
Oblast vzdělávání MatematikaEditovat
 • Finanční a pojistná matematika
 • Matematická analýza
 • Matematické modelování ve fyzice a technice
 • Matematické struktury
 • Matematika pro informační technologie
 • Numerická a výpočtová matematika
 • Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie
Oblast vzdělávání UčitelstvíEditovat
 • Učitelství fyziky pro střední školy
 • Učitelství matematiky pro střední školy
 • Učitelství informatiky pro střední školy
 • Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

Doktorské studiumEditovat

 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
 • Částicová a jaderná fyzika
 • Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky
 • Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie
 • Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum
 • Fyzika nanostruktur a nanomateriálů
 • Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí
 • Fyzika povrchů a rozhraní
 • Fyzika Země a planet
 • Geometrie, topologie, a globální analýza
 • Informatika - Softwarové systémy
 • Informatika - Teorie, diskrétní modely a optimalizace
 • Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry
 • Kvantová optika a optoelektronika
 • Matematická analýza
 • Matematická lingvistika
 • Matematické a počítačové modelování
 • Numerická a výpočtová matematika
 • Obecné otázky matematiky a informatiky
 • Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika
 • Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika
 • Teoretická informatika a umělá inteligence

Zahraniční studiumEditovat

V rámci studia na MFF UK studenti jezdí na studijní pobyty do zahraničí. Mohou tak učinit prostřednictvím programu Erasmus+, díky meziuniverzitním a mezivládním dohodám a Fondu mobility. Různé formy spolupráce nabízí také zahraniční vědecké instituce, vzdělávací nadace, instituce navázané na velvyslanectví zemí, neziskové vládní organizace a další.

Celoživotní vzděláváníEditovat

Fakulta poskytuje též programy celoživotního vzdělávání. Tyto programy jsou uskutečňovány buď jako zájmové, a to jako:

 • mimořádné studium,
 • univerzita třetího věku,

nebo jako orientované na výkon povolání, a to jako

 • rozšiřující studium,
 • doplňující studium.

Struktura fakultyEditovat

 
Sídlo informatické sekce na Malostranském náměstí

Fakulta se dělí na sekci Fyzikální, Informatickou a Matematickou. Sekce se dále dělí na katedry.

Fyzikální sekceEditovat

 • Astronomický ústav UK (AUUK)
 • Fyzikální ústav UK (FUUK)
 • Kabinet výuky obecné fyziky (KVOF)
 • Katedra didaktiky fyziky (KDF)
 • Katedra fyziky povrchů a plazmatu (KFPP) [dříve Katedra elektroniky a vakuové fyziky - KEVF]
 • Katedra fyziky materiálů (KFM)
 • Katedra fyziky nízkých teplot (KFNT)
 • Katedra fyziky kondenzovaných látek (KFKL)
 • Katedra makromolekulární fyziky (KMF) [dříve Katedra fyziky polymerů - KFP]
 • Katedra geofyziky (KG)
 • Katedra chemické fyziky a optiky (KCHFO)
 • Ústav částicové a jaderné fyziky (UCJF)
 • Katedra fyziky atmosféry (KFA) [dříve Katedra meteorologie a ochrany prostředí - KMOP]
 • Ústav teoretické fyziky (UTF) [dříve Katedra teoretické fyziky - KTF]

Fyzikální sekce má kromě kateder ještě sdružení pracovišť (centra):

 • Centrum teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky
 • Centrum biofyziky, chemické fyziky, optiky a optoelektroniky
 • Centrum fyziky materiálového výzkumu
 • Centrum pro rozvoj výuky fyziky

Informatická sekceEditovat

 • Kabinet software a výuky informatiky (KSVI)
 • Katedra aplikované matematiky (KAM)
 • Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (KDSS)
 • Katedra softwarového inženýrství (KSI)
 • Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (KTIML)
 • Středisko informatické sítě a laboratoří (SISAL)
 • Ústav formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL)
 • Informatický ústav Univerzity Karlovy (IÚ UK)

Matematická sekceEditovat

 • Katedra algebry (KA)
 • Katedra didaktiky matematiky (KDM)
 • Katedra matematické analýzy (KMA)
 • Katedra numerické matematiky (KNM)
 • Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (KPMS)
 • Matematický ústav UK (MUUK)

Domácí a zahraniční spolupráceEditovat

V České republice jsou hlavními partnery fakulty jak některé české technické vysoké školy (ČVUT v Praze), tak ústavy Akademie věd ČR vhodného zaměření.

V rámci Univerzity Karlovy Matfyz spolupracuje s PřF, FF, FSV a CERGE. V oblasti aplikovaného výzkumu se fakulta angažuje jednak v rámci velkých infrastruktur, jednak v řadě projektů financovaných MPO či grantovou agenturou TAČR.

Pracovníci MFF UK jsou zváni do zahraničí a současně na fakultu přijíždějí zahraniční odborníci. Fakulta se účastní rámcových programů EU a její pracovníci získali dva granty ERC. Probíhá společné vedení doktorských prací se zahraničními univerzitami na základě smluv cotutelle. Důležitou formu mezinárodní spolupráce je smlouva s Fulbrightovou komisí na podporu a spolufinancování Fulbright – Charles University Distinguished Chair at Faculty of Mathematics and Physics, která umožňuje financovat působení významných zahraničních odborníků.

Popularizace vědyEditovat

V rámci snah o popularizaci vědy a její zpřístupnění nejen studentům Matfyzu, ale také široké veřejnosti byl v roce 2014 spuštěn nový portál Matfyz.cz. Na rozdíl od stávajícího fakultního webu nabízí Matfyz.cz nový, alternativní obsah ve formě popularizačních článků, reportáží, zajímavostí z fyziky, matematiky a informatiky a novinek nejen ze života na Matfyzu. Rozmanitost příspěvků odráží různorodost aktivit studentů (studentské projekty a další iniciativy) i fakulty, která kromě výuky a vědecké činnosti organizuje soutěže, konference a společenské akce. Toto dění spolu s populárně-naučnými texty web prezentuje.

Ediční činnostEditovat

Vydavatelství MatfyzPress se specializuje na tisk studijní a odborné literatury pro pedagogickou a vědeckou činnost MFF UK. Jedná se zejména o učební texty a vysokoškolské učebnice určené především pro studenty fakulty a studující příbuzných oborů na jiných fakultách. Dále produkuje publikace věnující se významným osobnostem matematiky a fyziky, sborníky z konferencí a seminářů a časopisy ústavu při fakultě.  Vydavatelství nabízí výukové hry, propagační a dárkové předměty.

Významní absolventiEditovat

Mezi významné absolventy této fakulty patří například:

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat