Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

fakulta Univerzity Karlovy
Na tento článek je přesměrováno heslo Matfyz. O slovenském pojednává článek Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě.

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (zkratka MFF UK) je jednou z fakult Univerzity KarlovyPraze. Její budovy se nachází na pěti místech v Praze – v profesním domě na Malé Straně, na Karlově, v KarlíněTrojiHostivaři.

Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova
Facultas Mathematica Physicaque
Faculty of Mathematics and Physics
Vedení fakulty
Děkandoc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
Proděkanprof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Proděkandoc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Proděkandoc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.
Proděkanprof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
Proděkanprof. Ing. Jan Franc, DrSc.
Proděkanprof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.
Proděkanprof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.
Proděkandoc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Předseda ASdoc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
TajemníkIng. Blanka Svobodová
Statistické údaje k 2014
Zaměstnanci749,6 (přepočtený počet dle úvazků)
Studenti2962
Studijní program
Bakalářský1450
Magisterský772
Doktorský740
Základní informace
Datum založení1952
Statusveřejná
Kontaktní údaje
AdresaMFF UK
Ke Karlovu 2027/3
Praha 2, Nové Město
121 16 Praha 2
Telefon951551111
DIČCZ00216208
E-maildekanat@mff.cuni.cz
Souřadnice
www.mff.cuni.cz

Fakulta vznikla 1. září 1952 vyčleněním z Přírodovědecké fakulty.[1] Prvním děkanem fakulty byl Miroslav Katětov. Současným děkanem je doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.[2][3] Roční rozpočet fakulty je přibližně 1,2 mld. Kč.

Kromě fyzikálních a matematických oborů se na MFF UK vyučuje i informatika, kterou studuje přibližně polovina všech studentů fakulty.[zdroj?]

Fakulta se pravidelně umisťuje na vysokých pozicích v nejrůznějších českých i zahraničních žebříčcích hodnocení vysokých škol.[4][5][6]

Historie

editovat

Matematika spolu s fyzikou a astronomií ale byly na pražské univerzitě vyučovány již mnohem dříve. Bylo je možno studovat na filozofické fakultě, v roce 1920 potom přešly pod Přírodovědeckou fakultu.

MFF UK byla vyčleněna vládním nařízením z 19. srpna 1952 (č. 40 Sb., č. 9) z Přírodovědecké fakulty UK a byla dnem 1. září 1952 zřízena jako samostatná fakulta. V letech 19521959 bylo součástí MFF UK rovněž studium chemie (vyčleněné z Přírodovědecké fakulty), které bylo na MFF UK zastoupeno Katedrou chemie anorganické, Katedrou chemie analytické, Katedrou fyzikální chemie, Katedrou chemie organické a Katedrou biochemie. Zpočátku sídlila ve třech budovách na Karlově a Albertově. Od roku 1960 díky rozšiřování výukového a výzkumného programu získávala další budovy na Malé Straně a v Karlíně. O pár let později začala také výstavba nového areálu v Praze 8 – Troji. Aktivity Matfyzu se neustále rozrůstají a v červnu 2020 byl otevřen nový pavilon v trojském areálu[7].

Studium

editovat
 
Sídlo matematické sekce v Karlíně

Na MFF je možno studovat bakalářský nebo navazující magisterský studijní program. Tyto programy se dále dělí na obory, v rámci oboru může být několik studijních programů. Přihlášku mohou zájemci podávat elektronicky.

Bakalářský studijní program má standardní dobu studia 3 roky, maximální je 6 let. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Studium probíhá ve dvou stupních, první tvoří první ročník, druhý tvoří druhý a třetí ročník. Obsah studia v prvním stupni je pevně určen studijními plány a je pro všechny uchazeče povinný. Ve druhém stupni si posluchači volí předměty tak, aby vyhověli požadavkům studijního plánu a splnili podmínky pro připuštění k státní závěrečné zkoušce. Absolvent získá titul bakalář.

Navazující magisterský program má standardní dobu studia 2 roky, maximální je 5 let. Během studia si uchazeč volí předměty tak, aby vyhověl požadavkům studijního plánu, získal dostatečný počet bodů a splnil podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce. Absolvent získá titul magistr.

Výuka cizích jazyků probíhá v bakalářském studiu. Povinné je složení zkoušky z angličtiny. Povinný je (na rozdíl od většiny ostatních fakult UK) rovněž tělesná výchova, v rámci něhož se neplavci jsou povinni naučit plavat.

Studijní programy bakalářského studia

editovat
 
Areál Troja
Studijní program Studijní obory
Matematika Obecná matematika; Finanční matematika; Matematické metody informační bezpečnosti; Matematika pro informační technologie; Matematika se zaměřeném na vzdělávání; Deskriptivní geometrie zaměřená na vzdělávání; Matematické modelování
Fyzika Obecná fyzika; Aplikovaná fyzika; Fyzika zaměřená na vzdělávání
Informatika Obecná informatika; Programování; Správa počítačových systémů; Programování a softwarové systémy; Softwarové a datové inženýrství; Bioinformatika; Informatika se zaměřením na vzdělávání

Studijní programy magisterského studia

editovat
 
Areál Troja
Studijní program Studijní obory
Matematika Finanční a pojistná matematika; Matematická analýza; Matematické metody informační bezpečnosti; Matematika pro informační technologie; Matematické modelování ve fyzice a technice; Matematické struktury; Numerická a výpočtová matematika; Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie; Učitelství deskriptivní geometrie; Učitelství matematiky
Fyzika Astronomie a astrofyzika; Biofyzika a chemická fyzika; Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů; Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí; Geofyzika; Jaderná a subjaderná fyzika; Matematické a počítačové modelování ve fyzice; Meteorologie a klimatologie; Optika a optoelektronika; Teoretická fyzika; Učitelství fyziky; Učitelství fyziky-matematiky pro střední školy; Učitelství fyziky-matematiky pro 2. stupeň základních škol
Informatika Teoretická informatika; Softwarové systémy; Matematická lingvistika; Diskrétní modely a algoritmy; Počítačová grafika a vývoj počítačových her; Softwarové a datové inženýrství; Bioinformatika; Učitelství informatiky

Studijní programy doktorského studia

editovat
Studijní program Studijní obory
Matematika Algebra, teorie čísel a matematická logika; Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury; Matematická analýza; Pravděpodobnost a matematická statistika; Vědecko-technické výpočty; Obecné otázky matematiky a informatiky; Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika
Fyzika Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika; Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí; Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum; Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika; Fyzika povrchů a rozhraní; Kvantová optika a optoelektronika; Geofyzika; Meteorologie a klimatologie; Subjaderná fyzika; Jaderná fyzika; Matematické a počítačové modelování; Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky; Fyzika nanostruktur
Informatika Teoretická informatika; Softwarové systémy; Matematická lingvistika; Diskrétní modely a algoritmy; Počítačová grafika a analýza obrazu

Zahraniční studium

editovat

V rámci studia na MFF UK studenti jezdí na studijní pobyty do zahraničí. Mohou tak učinit prostřednictvím programu Erasmus+, díky meziuniverzitním a mezivládním dohodám a Fondu mobility. Různé formy spolupráce nabízí také zahraniční vědecké instituce, vzdělávací nadace, instituce navázané na velvyslanectví zemí, neziskové vládní organizace a další.

Celoživotní vzdělávání

editovat

Fakulta poskytuje též programy celoživotního vzdělávání. Tyto programy jsou uskutečňovány buď jako zájmové, a to jako:

 • mimořádné studium,
 • univerzita třetího věku,

nebo jako orientované na výkon povolání, a to jako

 • rozšiřující studium,
 • doplňující studium.

Vedení fakulty

editovat

Kolegium děkana od roku 2022:[8]

 • doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. – děkan, docent Katedry matematické analýzy MFF UK
  • prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. – proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky, profesor Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK
  • doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti, docent Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK
  • doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D. – proděkan pro koncepci studia, docent Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK
  • prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. – proděkan pro rozvoj, profesor Katedry fyziky nízkých teplot MFF UK
  • prof. Ing. Jan Franc, DrSc. – proděkan pro fyzikální sekci, profesor Oddělení optoelektroniky a magnetooptiky Fyzikálního ústavu UK
  • prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc. – proděkan pro informatickou sekci, profesor Informatického ústavu UK
  • prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. – proděkan pro matematickou sekci, profesor Katedry numerické matematiky MFF UK
  • doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D. – proděkan pro PRopagaci, docent Katedry fyziky atmosféry MFF UK
  • Ing. Blanka Svobodová – tajemnice

Struktura fakulty

editovat
 
Sídlo informatické sekce na Malostranském náměstí

Fakulta se dělí na sekci Fyzikální, Informatickou a Matematickou. Sekce se dále dělí na katedry.

Fyzikální sekce

editovat

Fyzikální sekce má kromě kateder ještě sdružení pracovišť (centra):

 • Centrum teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky
 • Centrum biofyziky, chemické fyziky, optiky a optoelektroniky
 • Centrum fyziky materiálového výzkumu
 • Centrum pro rozvoj výuky fyziky

Informatická sekce

editovat
 • Katedra softwaru a výuky informatiky (KSVI)
 • Katedra aplikované matematiky (KAM)
 • Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (KDSS)
 • Katedra softwarového inženýrství (KSI)
 • Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (KTIML)
 • Středisko informatické sítě a laboratoří (SISAL)
 • Ústav formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL)
 • Informatický ústav Univerzity Karlovy (IÚ UK)

Matematická sekce

editovat
 
Matematické oddělení knihovny MFF
 • Katedra algebry (KA)
 • Katedra didaktiky matematiky (KDM)
 • Katedra matematické analýzy (KMA)
 • Katedra numerické matematiky (KNM)
 • Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (KPMS)
 • Matematický ústav UK (MUUK)

Domácí a zahraniční spolupráce

editovat

V České republice jsou hlavními partnery fakulty jak některé české technické vysoké školy (ČVUT v Praze), tak ústavy Akademie věd ČR vhodného zaměření.

V rámci Univerzity Karlovy Matfyz spolupracuje s PřF, FF, FSV a CERGE. V oblasti aplikovaného výzkumu se fakulta angažuje jednak v rámci velkých infrastruktur, jednak v řadě projektů financovaných MPO či grantovou agenturou TAČR.

Pracovníci MFF UK jsou zváni do zahraničí a současně na fakultu přijíždějí zahraniční odborníci. Fakulta se účastní rámcových programů EU a její pracovníci získali několik grantů ERC. Probíhá společné vedení doktorských prací se zahraničními univerzitami na základě smluv cotutelle. Důležitou formu mezinárodní spolupráce je smlouva s Fulbrightovou komisí na podporu a spolufinancování Fulbright – Charles University Distinguished Chair at Faculty of Mathematics and Physics, která umožňuje financovat působení významných zahraničních odborníků.

Popularizace vědy

editovat

Webové portály

editovat

V rámci snah o popularizaci vědy a její zpřístupnění nejen studentům Matfyzu, ale také široké veřejnosti byl v roce 2014 spuštěn portál Matfyz.cz. Na rozdíl od fakultního webu nabízí Matfyz.cz nový, alternativní obsah ve formě popularizačních článků, reportáží, zajímavostí z fyziky, matematiky a informatiky a novinek nejen ze života na Matfyzu. Rozmanitost příspěvků odráží různorodost aktivit studentů (studentské projekty a další iniciativy) i fakulty, která kromě výuky a vědecké činnosti organizuje soutěže, konference a společenské akce. Toto dění spolu s populárně-naučnými texty web prezentuje.

Informační dny

editovat

V průběhu roku pořádá MFF UK několik akcí, v jejichž průběhu jsou prostory MFF UK – laboratoře a posluchárny, zpřístupněny zájemcům z řad široké veřejnosti. Na podzim je to Den otevřených dveří, který nabízí potenciálním uchazečům o studium možnost seznámit se s Matfyzem. V zimě je to Jeden den s informatikou a matematikou a Jeden den s fyzikou, které se zaměřují na příslušné vědecké obory pěstované na MFF UK. V létě pak MFF UK pořádá pro zájemce o informatiku a robotiku Robotický den.

Přednášky, semináře a kurzy

editovat

Dlouholetou tradici mají Přednášky z moderní fyziky, které jsou v Troji pořádány od roku 1996 a seznamují středoškolské studenty a další zájemce o fyziku s klasickými i aktuálními fyzikálními tématy. Rovněžtak jsou velmi populární Fyzikální pokusy pro střední školy. Středoškolákům je také určen Kroužek fyziky, zatímco učitelům se věnuje Škola učitelů informatiky.

Korespondenční semináře

editovat

Studenti a pracovníci MFF UK organizují (či se podílejí na organizování) korespondenčních seminářů pro žáky středních (matematické PraSe a iKS, Fyzikální korespondenční seminář, Korespondenční seminář z programování, multioborový M&M) a základních škol (matematický Pikomat, fyzikální Výfuk).

Odborná soustředění

editovat

Studenti a pracovníci MFF UK organizují (či se podílejí na organizování) soustředění a táborů pro studenty základních i středních škol – jde o Soustředění mladých matematiků a fyziků, Letní matematicko-fyzikální soustředění, letní a zimní Školu matematiky a fyziky a Letní tábor Pikomatu.

Nakladatelská činnost

editovat
 
Sekce MFF v Knihkupectví Karolinum

Nakladatelství MatfyzPress je od roku 2002 oficiálním vydavatelstvím MFF UK. Vydává především publikace související s činností fakulty – sborníky, skripta a vysokoškolské učebnice z oborů matematiky, fyziky, informatiky či pojišťovnictví. Nebrání se ale ani populárně naučným titulům souvisejícím s matematikou, fyzikou či historií vědy (a překvapivě nechybí ani beletrie s matfyzáckou tematikou). Tituly vychází v českém a anglickém jazyce. Vydavatelství rovněž nabízí e-knihy, časopisy z oborů matematiky a fyziky, propagační a dárkové předměty z MFF UK.

Významní absolventi

editovat

Mezi významné absolventy této fakulty patří například:

Reference

editovat
 1. 60 let MFF UK (2012, 130 stran). Dostupné online (pdf), navštíveno 11. prosince 2016.
 2. Nové vedení MFF UK se ujímá úřadu. www.mff.cuni.cz [online]. [cit. 2022-02-07]. Dostupné online. 
 3. AS MFF UK zvolil kandidáta na nového děkana. www.mff.cuni.cz [online]. [cit. 2022-02-07]. Dostupné online. 
 4. ČTK. Univerzita Karlova se dostala mezi sto nejlepších vysokých škol v Evropě. Hospodářské noviny (HN.cz) [online]. 2014-10-31 [cit. 2022-02-07]. Dostupné online. 
 5. Charles University in Prague, Performance in academic ranking of World universities by subject fields (Mathematics, Physics). www.shanghairanking.com [online]. [cit. 2014-11-18]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-04-14. 
 6. TOP20 institucí v českém výzkumu | Téma. Lidovky.cz [online]. 2012-02-24 [cit. 2022-02-07]. Dostupné online. 
 7. Matfyz otevřel pavilon IMPAKT. Univerzita Karlova Matematicko-fyzikální fakulta. Dostupné online [cit. 2020-09-26]. 
 8. Vedení fakulty | Matematicko-fyzikální fakulta. www.mff.cuni.cz [online]. [cit. 2022-11-02]. Dostupné online. 

Související stránky

editovat

Externí odkazy

editovat