Malé plavidlo

označení pro plavidla obdobná lodím, která však svou velikostí nesplňují parametry lodě ve smyslu terminologie zavedené zákonem

Malé plavidlo je v českém právu označení pro plavidla obdobná lodím, která však svou velikostí nesplňují parametry lodě ve smyslu terminologie zavedené zákonem. Malým plavidlem se rozumí loď, jejíž délka nepřesahuje 20 m a která není určena nebo používána k vlečení, tlačení nebo vedení v bočně svázané sestavě jiných než malých plavidel, k přepravě více než 12 osob a která není převozní lodí. Pokud však plavidlo nesplňuje některé základní charakteristiky lodi, pak do kategorie malých plavidel nepatří, ale může se jednat o tzv. jiné ovladatelné plovoucí těleso (tam patří například vor), případně plovoucí zařízení nebo plovoucí stroj.

Loď Adria
Kanoe

Dělení editovat

Malá plavidla jsou právními předpisy rozdělena do tří skupin:

  • malá plavidla bez vlastního strojního pohonu a bez plachet
  • malá plavidla s vlastním strojním pohonem
  • malá plavidla s plachtou (ve vyhlášce označovaná legislativní zkratkou plachetnice)

Vybraná malá plavidla editovat

Český zákon o vnitrozemské plavbě vyčleňuje z malých plavidel tzv. „vybraná malá plavidla“, která na rozdíl od ostatních malých plavidel nepodléhají evidenci. Do této skupiny patří malá plavidla o celkové hmotnosti včetně povoleného zatížení do 1000 kg nebo s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW nebo s celkovou plochou plachet do 12 m2. Plavidla nepodléhající evidenci nemusí být označena poznávacími znaky a nepodléhají ani povinnosti schvalování způsobilosti.

Pro vedení „vybraného malého plavidla“ není třeba průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla, ale vést je může každý, kdo je seznámen s technikou vedení plavidla a v potřebném rozsahu i s pravidly plavebního provozu. Pro vybraná malá plavidla bez strojního pohonu neplatí žádné věkové omezení, vybraná malá plavidla se strojním pohonem s výkonem do 4 kW může vést jen osoba od 15 let věku.

Právní odlišnosti editovat

K provozu zahraničních malých plavidel na vodních cestách České republiky není na rozdíl od jiných kategorií plavidel třeba povolení. Způsobilost typu u malých plavidel schvaluje jako plavební úřad Státní plavební správa, zatímco u lodí Ministerstvo dopravy.

Ve většině případů mají podle Řádu plavební bezpečnosti lodě přednost před malými plavidly a malá plavidla nesmí vyžadovat, aby se jim lodě vyhýbaly; bezpečná vzdálenost při křížení je stanovena na 200 metrů. Malá plavidla bez plachet musí uvolnit cestu malým plavidlům s plachtami, malá motorová plavidla musí uvolnit cestu bezmotorovým. Malé plavidlo bez strojního pohonu nesmí míjet koupající se osobu ve vzdálenosti menší než 3 metry, u ostatních plavidel je stanovena vyšší vzdálenost.

Žádná malá plavidla nejsou vyjmuta z povinnosti ohlásit nehodu Státní plavební správě.

Technické požadavky editovat

Na malá plavidla podléhající evidenci se vztahuje mnoho technických požadavků, jejichž splnění je předmětem schvalování způsobilosti plavidla.

Na „vybraná malá plavidla“ se nevztahuje naprostá většina konstrukčních a dokumentačních požadavků kladených na ostatní malá plavidla a vztahuje se na ně pouze pár ustanovení ohledně výstroje plavidla, která se vztahují na všechna malá plavidla:

  • plavidlo o celkové hmotnosti do 500 kg musí být vybaveno vyvazovacím lankem nebo řetízkem delším 5 m a alespoň jedním pádlem nebo vesly, těžší plavidla musí být vybavena vyvazovacím lankem delším 15 metrů, bidlem a záchranným kruhem nebo jiným vhodným záchranným prostředkem; plavidlo delší než 7 metrů musí mít ještě druhé vyvazovací lanko
  • plavidlo o celkové hmotnosti do 500 kg musí být vybaveno nádobkou pro vylévání vody nebo houbou, těžší malá plavidla musí být vybavena nádobkou pro vylévání vody a vědrem s lankem. Kajutové plavidlo musí mít čerpadlo k čerpání vody z lodního tělesa.
  • malé plavidlo s vlastním strojním pohonem musí mít příslušenství ke strojnímu zařízení a nářadí pro jeho drobné opravy.

Literatura editovat

  • Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, § 9 odst. 1 a j.
  • Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, § 3 odst. 2 a příloha č. 3
  • Vyhláška č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
  • Vyhláška č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti