Otevřít hlavní menu

Místní akční skupina

právnická osoba založená na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu

Místní akční skupina (MAS) je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a obcí, se společným cílem rozvoje vymezeného území, fungující v podobě nestátní neziskové organizace, jakožto právnické osoby.

MAS je založená na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu. Jde o společenství občanů, místně působících neziskových organizací, podniků a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkovského regionu a jeho zemědělství a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region. Místní akční skupina (MAS) se podílí na obnově a rozvoji venkova s cílem zlepšit kvalitu života na venkově prostřednictvím metody LEADER.

Základní parametry MASEditovat

  • geograficky homogenní území,
  • počet obyvatel od 10 000 do 100 000 mimo města s počtem obyvatel větším než 25 000,
  • hustota zalidnění do 150 obyv./km²,
  • účast zástupců veřejné správy v MAS je maximálně 50 % (týká se i řídícího orgánu), druhá polovina je tvořena zástupci podnikatelů a neziskových organizací,
  • MAS dle Programu rozvoje venkova může být obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zájmové sdružení právnických osob podle § 20, písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (občanské sdružení podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb. místní akční skupinou být nemůže),
  • členové MAS musí mít v daném mikroregionu bydliště, sídlo, nebo v něm musí působit,
  • MAS musí mít stanoven statut, stanovy, organizační řád, strukturu a být registrována u MV ČR,
  • MAS musí projednat a schválit strategii pro území dané MAS,
  • fungování metodou LEADER (Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale neboli Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku).

V Česku existuje Národní síť Místních akčních skupin z.s. (NS MAS ČR), která byla založena začátkem dubna roku 2007, samotná síť vznikla ale již dříve, v listopadu roku 2005, jako neformální seskupení místních akčních skupin pod názvem Národní síť rozvoje venkova (NSRV) ([1]).

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat